40 ICm 4157/2014
Číslo jednací: 40 ICm 4157/2014-26 ( KSHK 40 INS 10526/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce: AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX, Amsterdam, Nizozemské království, zast. Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem Blatného 36, 616 00 Brno proti žalovanému: Ing. Ivo Schneiderka, se sídlem Boharyně 70, PSČ 503 15 Boharyně, insolvenční správce dlužníka Jiřího Šejny, bytem Klášterská Lhota 3E, 543 71 Klášterská Lhota, zast. Mgr. Jiřím Šlencem, advokátem se sídlem Velké náměstí 148, 500 03 Hradec Králové, o určení pohledávky ve výši 207.572,00 Kč,

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal určení pohledávky v celkové výši 207.572,00 Kč za dlužníkem Jiřím Šejnou, se zamítá.

II. Žalobce je povinen nahradit na nákladech řízení částku 8.228,00 Kč a zaplatit ji na účet advokáta Mgr. Jiřího Šlence, do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodněn í:

Žalobce požadoval určit, že má pohledávku pod P6/1, 6/2, 6/3 ve výši 110.080,58 Kč, 93.939,42 Kč a 3.652,00 Kč. Žalovaný se vyjádřil k žalobě tak, že původním věřitelem byla společnost HomeCredit, a. s. a tak jak v jiném případě se žalobci nepodařilo prokázat, že by mu byla postoupena pohledávka. I kdyby to prokázal, pak žalovaný namítl promlčení celé pohledávky, když přihláška byla doručena 9. 7. 2014 a k zesplatnění úvěru došlo 26. 10. 2010, tedy vzhledem k tomu, že mezi účastníky byla uzavřena smlouva podle občanského zákoníku, je promlčecí doba tříletá, pak namítl promlčení všech uplatněných pohledávek. Při jednání soud dále zjistil, že na dlužníka byl prohlášen konkurs, který však již skončil pro nedostatek majetku. Jsou tedy dány 3 důvody pro zamítnutí takové žaloby-prvním důvodem je, že se žalobci nepodařilo prokázat postoupení pohledávky, druhým důvodem je, že pohledávka je zcela promlčena, když smlouva byla uzavřena mezi občanem, který byl identifikován, krom jiného, rodným číslem, tedy na věc se vztahuje občanský zákoník-přihláška byla uplatněna 9. 7. 2014, k promlčení došlo 26. 10. 2013. Třetím důvodem dále je, že žalobci odpadl důvod domáhat se své pohledávky, když konkursní řízení je skončeno.

Ohledně nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř. náklady se skládají ze dvou úkonů po 3.100,00 Kč dále ze dvou režijních paušálů po 300,00 Kč a dále k tomu DPH, když žalovaný prokázal, že je plátcem této daně.

Po vyhlášení rozsudku vzal žalobce žalobu zpět.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Nesplní-li povinný dobrovolně co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 2. prosince 2015

Mgr. Věra Šáfrová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Jirků