40 ICm 4036/2013
Číslo jednací: 40 ICm 4036/2013-24 (KSHK 40 INS 16274/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce: Mgr. Irena Jonáková, Horní 14, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupené advokátem JUDr. Slavomírem Korečkem, Horní 2002, 580 01 Havlíčkův Brod, ve věci dlužníka Igora Kříže, bytem Lipnice nad Sázavou 50, proti žalovanému: JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Za Beránkem 836, Klatovy, o určení přihlášené pohledávky č. 6,

takto:

I. Určuje se, že popření přihlášené pohledávky č. 6 věřitele JUDr. Dalimila Miky, LL.M., soudního exekutora, Za Beránkem 836, Klatovy, učiněné insolvenční správkyní v řízení vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 40 INS 16274/2013, je po právu.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobkyni k rukám advokáta JUDr. Slavomíra Korečka, Horní 2002, Havlíčkův Brod, náklady řízení ve výši 4.320,00 Kč a zaplatit je do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,00 Kč na účet Krajského soudu v Hradci Králové do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce jako věřitel přihlásil do insolvenčního řízení za dlužníkem Igorem Křížem pohledávku ve výši 7.865,00 Kč představující náklady exekuce, které měl dlužník uhradit exekutorovi na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce pod č. j. 120 ex 6643/10-32 ze dne 14. 6. 2013. Žalobce jako insolvenční správce v rámci přezkumného jednání popřel pohledávku jako vykonatelnou pro její pravost, tedy popřel i výši 7.865,00 Kč s tím, že v důvodu popření uvedl, že nelze exekuční příkaz v insolvenčním řízení uspokojit, ten lze uspokojit jen z výtěžku exekuce a ke své opoře uvedl rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 9. 2012 pod č. j. 103 VSPH 111/2012-29.

Žalovaný se široce k žalobě vyjádřil tak, že trval na tom, že přihlášená pohledávka je po právu a odkázal se na jiné judikaturní rozhodnutí Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 101 VSPH 209/2011-42 ze dne 26. 1. 2011 s tím, že Vrchní soud dospěl k závěru, že exekutor má právo na uspokojení nákladů exekuce i v případě, že v průběhu exekuce nebylo v uspokojení pohledávky oprávněného nic vymoženo a exekutor je honorován za to, že byl exekucí pověřen.

Soud z důkazů zjistil, že exekuce byla nařízena usnesením ze dne 24. 2. 2010 a příkaz k úhradě nákladů exekuce je ze 14. 6. 2013 s právní mocí ke dni 9. 7. 2013, soud z insolvenčního rejstříku zjistil, že úpadek dlužníka Igora Kříže byl zjištěn usnesením ze dne 26. 9. 2013.

Na základě provedených důkazů soud zaujímá ten právní závěr, že v insolvenčním řízení nelze pohledávku žalovaného uspokojit. Odkazuje na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 9. 2012 pod sp. zn. 103 VSPH 111/2012, který podepsaný soud preferuje.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalobce ve věci vyhrál, proto mu přísluší náklady řízení, které se skládají z odměny advokáta za 2 úkony právní služby po 1.500,00 Kč, 2 x 300,00 Kč režijní paušál, k tomu 21% DPH, kdy zástupce žalobce osvědčil, že je plátcem daně.

Protože žalobce je ve věci od soudního poplatku osvobozen, je povinen poplatek zaplatit žalovaný, a to tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 29. října 2014

Mgr. Věra Šáfrová, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková