40 ICm 3958/2014
Číslo jednací: 40 ICm 3958/2014-36 (KSHK 40 INS 15651/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci žalobce: INKOS HK-Turnov v. o. s., se sídlem Boharyně 70, 503 15, Boharyně, insolvenční správce dlužníka Ing. Dagmar anonymizovano , RČ 585423/1218, bytem Lhotky 61, 547 01, Kramolna, právně zastoupen: JUDr. Ivanou Velíškovou, advokátkou, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01, Turnov, proti žalované: Dagmar anonymizovano , anonymizovano , bytem Kramolna 158, 547 01, Náchod, právně zastoupena: JUDr. Josefem Aujezdským, advokátem, se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00, Praha 1, o určení neúčinnosti právního úkonu

takto:

I. Určuje se, že právní úkon, kterým Ing. Dagmar anonymizovano , rodné číslo 585423/1218, bytem 547 01 Náchod, Kramolna, Lhotky 61 dne 16. 12. 2013 bezúplatně převedla žalované souhrn členských práv a povinností ve Stavebním bytovém družstvu Náchod, IČ 000 44 865, se sídlem Parkány 311, 547 01 Náchod spojený s právem nájmu k bytu č. 1403031 o velikosti kuchyň a dva pokoje s příslušenstvím na adrese 547 01, Náchod, Modrá 1978 je neúčinný.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku soudní poplatek ve výši 5.000,00 Kč a to na účet Krajského soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení, že bezúplatný převod členských práv a povinností z dlužnice Ing. Dagmar anonymizovano , která byla členkou ve Stavebním bytovém družstvu Náchod, je neúčinným právním úkonem.

V žalobě tvrdil, že dlužnice je matkou žalované. Dlužnice byla členkou tohoto družstva s právem nájmu k bytu o velikosti 1+2 s příslušenstvím, byt v ulici Modrá 1978, Náchod.

V žalobě dále tvrdil, že hodnota souhrnu členských práv a povinností spojených s právem nájmu bytu se podle aktuální judikatury stanovuje jako tržní cena bytu.

Dne 16. 12. 2013 dlužnice převedla bezúplatně své dceři svá členská práva a povinnosti, tedy převedla je osobě blízké a necelých 6 měsíců před podáním svého insolvenčního návrhu na oddlužení.

Do insolvenčního řízení se přihlásilo celkem 19 věřitelů s celkovou výší pohledávek přes 10 mil. Kč.

Správce tedy posuzuje právní úkon dlužnice podle ust. § 240 IZ bez přiměřeného protiplnění, protože došlo k bezúplatnému převodu, a dlužnice tím zkrátila možnost uspokojení svých věřitelů.

Dlužnice se k žalobě vyjádřila nejdříve tak, že převodem sledovala ohled slušnosti, protože původní členská práva náležela její babičce, Marii Škodové, s níž měla dohodu, že dále převede byt na svoji dceru Dagmar v době, kdy byt již nebude užívat. Ve svém vyjádření dále podrobně uvádí, proč k převodu došlo.

Soud účastníky předvolal k jednání, kdy účastníci dali najevo, že je možno řešit víc věcí najednou a v podstatě uzavřít i možnou dohodu. Taková dohoda byla mezi účastníky uzavřena dne 8. 9. 2015, kdy s dohodou vyslovil i souhlas věřitelský výbor. V této dohodě byla řešena i otázka neúčinnosti převodu členských práv a povinností, kdy dlužnice se dle dohody zavázala uznat nárok vyplývající ze žaloby, to dlužnice skutečně soudu prokázala. Nato zástupce žalobce při dalším jednání, kdy ve věci neúčinnosti nelze schválit smír, uvedl, že se vzdává nároku na přiznání nákladů řízení. Tomu odpovídá výrok rozsudku jak v bodě I. tak i v bodě II. Vzhledem k tomu, že správce je osvobozen od placení soudního poplatku, tato povinnost se tedy převádí na žalovaného, byla žalovaná v bodě III. zavázána zaplatit soudní poplatek na účet Krajského soudu v Hradci Králové.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 25. listopadu 2015

Mgr. Věra Šáfrová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková