40 ICm 3917/2013
1

Č. j.: KSPH 40 ICm 3917/2013-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v právní věci žalobce: Hana anonymizovano , anonymizovano , Brigádnická 338, 262 23 Jince, právně zast.: Petr Bokotej, Táboritská 23, 130 00 Praha 3, proti žalovanému: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

o vyloučení nemovitosti ze soupisu majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba na vyloučení nemovitostí : a) pozemky parc. č. 108/4 a parc. č. 108/5-trvalý travnatý porost, evidovaný u katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Klatovy na LV č. 708 obec kašperské Hory a katastrální území Žlíbek, b) rozestavěná stavba na pozemku parc. č. 32 evidovaná u katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Klatovy na LV 719 v obci Kašperské Hory, katastrální území Žlíbek, c) parcela č. 88, parcela č. 89 a parcela č. 90/1 evidované u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Příbram na LV 605 pro obec a katastrální území Jince a budova č. 138 na parc. č. 89 evidované u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Příbram na LV 605 pro obec a katastrální území Jince, ze soupisu majetkové podstaty úpadce Stanislava Páviše nar. 16. 7. 1965, bytem Jince, 262 23, Brigádnická 388 se z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 19.11.2013 se žalobkyně Hana anonymizovano , anonymizovano , Brigádnická 338, 262 23 Jince, Praha 3 (dále jen žalobkyně) se domáhá vyloučení nemovitostí: a) pozemky parc. č. 108/4 a parc. č. 108/5-trvalý travnatý porost, evidovaný u katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Klatovy na LV č. 708 obec Kašperské Hory a katastrální území Žlíbek, b) rozestavěná stavba na pozemku parc. č. 32 evidovaná u katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Klatovy na LV 719 v obci Kašperské Hory, katastrální území Žlíbek, c) parcela č. 88, parcela č. 89 a parcela č. 90/1 evidované u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Příbram na LV 605 pro obec a katastrální území Jince a budova č. 138 na parc. č. 89 evidované u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Příbram na LV 605 pro obec a katastrální území Jince, ze soupisu majetkové podstaty úpadce Stanislava Páviše nar. 16.7.1965, bytem Jince, 262 23, Brigádnická 388 (dále jen nemovitosti) ze soupisu majetkové podstaty úpadce Stanislava Páviše nar. 16.7.1965, bytem Jince, 262 23, Brigádnická 388 (dále jen úpadce) . Svůj návrh odůvodnila tak, že na úpadce, který je jejím manželem, byl Krajským soudem v Praze zjištěn jeho úpadek a bylo rozhodnuto o řešení jeho úpadku konkurzem. Písemným podáním ze dne 25.3.2013 byl žalovaným Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 (dále jen žalovaný) vyrozuměna o zapsání shora již citovaných nemovitostí do majetkové podstaty úpadce s poučením o možnosti se bránit tomuto podáním žaloby u Krajského soudu v Praze. Žalobkyně podanou žalobu odůvodnila tak, že rozsudkem Okresního soudu v Příbrami čj. 10 C 154/2011 ze dne 13.9.2011 bylo rozhodnuto tak, že se společné jmění manželů, kteří uzavřeli manželství dne 7.6.1986 před MNV v Jincích zužuje až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.9.2011. Notářským zápisem sepsaným dne 11.12.2007 Mgr. Helenou Pospíchalovou, notářkou se sídlem v Jičíně, byla uzavřena smlouva o úpravě majetkových vztahů v manželství dle ust. § 143 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění do 31.12.2013, kdy bylo dle bodu II. dohodnuto, že do výlučného vlastnictví žalobkyně budou náležet nemovitosti, jejichž vyloučení ze soupisu majetkové podstaty je předmětem této žaloby. Důvodnost žaloby spatřuji v tom, že pro posouzení je podstatný notářský zápis ze dne 11.12.2007, který byl pořízen déle než 3 roky před zjištěním úpadku a který řeší vlastnictví k nemovitostem. Žalovaný v písemném vyjádření uvedl, že zúžení společného jmění manželů je neúčinné, neboť rozhodnutím Okresního soudu v Příbrami sp. zn. 10 C 154/2011 nabyl právní moci až poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení na majetek úpadce a rozhodl žalobu zamítnout s odvoláním na závěry uvedené v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 14.6.2012, sp. zn. 36 ICm 1696/2011, 102 VSPH 82/2012-45 (KSPH 36 INS 9884/2010).

Soud provedl dokazování níže uvedenými listinami, které učinili účastníci nespornými a nevznesli žádné námitky -Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 40 INS 14326/2011-A-17 -Vyrozumění o zapsání nemovitostí do majetkové podstaty z 25.3.2013 -Rozhodnutí Okresního soudu v Příbrami č.j. 10 C 154/2011 ze dne 13.9.2011 (právní moc 20.9.2011) -Notářský zápis ze dne 11.12.2007 NZ 242/2007, N 248/2007 sepsaný Mgr. Helenou Pospíchalovou, notářkou v Jičíně

Soud z usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 40 INS 14326/2011-A-17 zjistil, že byl zjištěn úpadek úpadce, že na jeho majetek byl prohlášen konkurz, byl ustanoven insolvenční správce (žalovaný), který zapsal nemovitosti do majetkové podstaty úpadce a že o této skutečnosti vyrozuměl písemným podáním ze dne 13.5.2014 žalovanou s poučením, kterak má postupovat v případě, že nesouhlasí s postupem insolvenčního správce. Z notářského zápisu N 248/2007 ze dne 11.12.2007, sepsaného notářkou Mgr. Helenou Pospíchalovou, že byla uzavřena smlouva o úpravě majetkových vztahů v manželství, dle které bylo v bodě II notářského zápisu rozhodnuto, že nemovitosti jsou ve výlučném vlastnictví žalobkyně. Z rozhodnutí Okresního soudu v Příbrami č. j. 10 C 154/2011-12 ze dne 13. 9. 2011, které nabylo právní moci 20.9.2011 bylo rozhodnuto o zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. Soud dále zjistil ze spisu Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 40 INS 14326/2011, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly dne 12. 8. 2011, což je v době, kdy ještě nebyl v právní moci rozsudek Okresního soudu v Příbrami č. j. 10 C 154/2011-16 ze dne 13.9.2011. Po provedeném dokazování setrvala žalovaná i žalovaný na svých stanoviscích. Na základě provedeného dokazování učinil soud skutkový závěr takový, že insolvenční řízení bylo zahájeno dříve než nabyl právní moci rozsudek Okresního soudu v Příbrami č. j. 10 C 154/2011-16 ze dne 13. 9. 2011 (PM 20.9.2011) a že pro tento případ platí v celém rozsahu závěry uvedené v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. j. 102 VSPH 82/2012-45 ze dne 14.6.2012, tedy že žaloba byla podána opožděně. Právně pak soud daný případ rozhodl takto: Žalovaný postupem dle ust. § 225 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění (dále jen insolvenční zákon) vyrozuměl žalobkyni o zapsání nemovitosti do majetkové podstaty s poučením o možnosti se bránit podáním žaloby o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty, čehož žalovaná využila a žaloba byla podána řádně a včas. Insolvenční řízení bylo zahájeno návrhem věřitele dne 12.8.2011, čímž nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle § 109 odst. 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a § 109 insolvenčního zákona. Rozsudek Okresního soudu v Příbrami č.j. 10 C 154/2011 ze dne 13.9.2011 nabyl právní moci dne 20.9.2011, tedy evidentně až poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení na majetek úpadce a zúžení společného jmění manželů dle rozsudku je neúčinné a to ze zákona. Omezené nakládání s majetkovou podstatou po zahájení insolvenčního řízení je pak upraveno v ust. § 111 IZ a dle ust. § 111 odst. 3 IZ byl úkon zužující společné jmění manželů rozsudkem Okresního soudu v Příbrami neúčinný ze zákona a žalovaný předmětné nemovitosti zapsal do soupisu majetkové podstaty důvodně za použití ust. § 274 IZ a soud rozhodl, jak uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

Soud se neztotožnil s názorem žalobkyně a že pro posouzení sporu je podstatný notářský zápis N 248/2007 ze dne 11.12.2007 sepsaný notářkou Mgr. Helenou Pospíchalovou, notářkou v Jičíně a to s odvoláním na ust. § 262 a odst. 1 o.s.ř.

O nákladech řízení jak soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. s tím, že úspěšný účastník sporu žádné náklady řízení nepožadoval.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o. s. ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o. s. ř.).

V Praze, dne 28. května 2014

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Irena Tümerová