40 ICm 3846/2012
Jednací číslo: 40 ICm 3846/2012-105 KSBR 40 INS 18711/2012-C1-28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce Intrum Justitia Czech, s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, dříve Profidebt, s.r.o., IČ 272 21 971 se sídlem 110 00 Praha 1, Jindřišská 24/941, zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem 500 03 Hradec Králové, Velké náměstí 135/19, proti žalované JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, se sídlem Stojanova 478, 686 01 Uherské Hradiště, insolvenční správce dlužníka Milan Škrabal, bytem 687 38 Nedakonice 223, zast. Mgr. Michaelou Sochovou, advokátkou se sídlem Velké Meziříčí, Náměstí 13/15, o určení popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 18711/2012 na majetek dlužníka Milana Škrabala, bytem Nedakonice 223 dílčí pohledávku č. 2 ve výši 148.183,90 Kč jako pohledávku nezajištěnou a vykonatelnou.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 20.12.2012, doručenou soudu dne 21.12.2012, domáhal se žalobce určení, že má v insolvenčním řízení označeném ve výroku I. rozsudku za dlužníkem tamtéž uvedeným vykonatelnou a nezajištěnou pohledávku ve výši 148.183,90 Kč a to jako smluvní pokutu na základě dohody o uznání dluhu a následně rozhodčího nálezu rozhodce Mgr. Michala Wiedermanna ze dne 8.8.2011 č.j. R-P5284/2011. isir.justi ce.cz názoru se jedná o pohledávku nevykonatelnou a pokud jde o její pravost, namítla nemravnost sjednané smluvní pokuty.

Účastníci učinili nesporným, že -usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 22.10.2012 č.j. KSBR 40 INS 18711/2012-A-11 byl zjištěn úpadce dlužníka Milana Škrabala, bytem Nedakonice 223 a bylo povoleno oddlužení, -žalobce přihláškou č. 1 doručenou soudu dne 1.11.2012 přihlásil mj. sporné pohledávky, které žalovaná u přezkumného jednání dne 5.12.2012 popřela s tím, že vyrozumění o sporné pohledávky žalobci, který u přezkumného jednání přítomen nebyl, bylo doručeno dne 12.12.2012.

Z těchto nesporností soud v prvé řadě učinil závěr, že žaloba podaná u soudu dne 21.12.2012 je včasná (§ 198 odst. 1 IZ).

Z přihlášky č. 1, kterou žalobce přihlásil m.j. svoji spornou pohledávku vzal soud za prokázané, že dne 21.1.2011 uzavřeli žalobce jako věřitel a dlužník Dohodu o uznání dluhu č. 4119310105. Součástí této dohody byla rovněž Smluvní ujednání , kde v článcích 5 a 7 byla sjednána smluvní pokuta. Z Rozhodčí smlouvy uzavřené dne 21.1.2011 zjistil soud, že tuto smlouvu uzavřeli žalobce na straně jedné a dlužník s tím, že v odstavci 2.1. této smlouvy bylo sjednáno, že rozhodčí řízení bude jednoinstanční a písemné. Na základě této rozhodčí smlouvy pak ve věci rozhodl rozhodce Mgr. Michal Wiedermann nálezem ze dne 8.8.2011 č.j. R-P5284/2011.

Z takto zjištěného skutkového stavu je namístě toliko právní posouzení věci a to jednak žalovanou namítané nevykonatelnosti žalované pohledávky a dále pak nemravnosti sjednané smluvní pokuty.

Ve věci již soud rozhodoval a to rozsudkem ze dne 14.1.2016 č.j.-48, kdy žalobu v celém rozsahu zamítl. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14.7.2016 ve znění doplňujícího usnesení ze dne 7.9.2016 vše sp. zn. 12 VSOL 45/2016 byl jmenovaný rozsudek zrušen a věc vrácena k dalšímu řízení. Ve jmenovaném usnesení uložil odvolací soud soudu prvého stupně, aby se zabýval tím, zda byla v rozhodčím řízení zajištěna práva dlužníka na spravedlivý proces. Na základě toho soud vyzval účastníky k doplnění skutkových tvrzení v naznačeném směru a žalobce navrhl připojení rozhodčího spisu.

Z rozhodčího spisu, který je uložen u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 67 Nc 33242/2011, vzal soud za prokázané, že k návrhu na zahájení rozhodčího řízení doručeným rozhodci dne 20.6.2011 zahájil rozhodce Mgr. Michal Wiedermann rozhodčí řízení a usnesením ze dne 21.6.2011, které bylo dlužníkovi doručeno dne 24.6.2011, vyzval dlužníka, aby se písemně vyjádřil k žalobě, která je připojena. V podstatě se jedná o usnesení kopírující usnesení, které je doporučeno k používání soudům v občanském soudním řízení Sdělením Ministerstva spravedlnosti ze dne 31.1.2014, č.j. 1/2014-OD-ORG., o vydání vzorů tr.ř., o.s.ř., z.ř.s., k.ř., d.ř. , kde je ve skupině o.s.ř. uvedeno jako vzor 76. Na toto usnesení rozhodce reagoval dlužník (v poměrech jmenovaného rozhodčího řízení žalovaný) podáním ze dne 28.6.2011, ve kterém uvádí dluh uvedený v žalobě uznávám ve výši, jak je uvedeno. Dále apeluje na rozhodce, aby doporučil žalobci uzavřít smír a obnovit splátkový kalendář. Podle názoru soudu toto uznání lze hodnotit jako uznání ve smyslu ust. § 153a o.s.ř. a takovýto stav pak opravňoval rozhodce k vydání rozhodčího nálezu obdobnému a to i z hlediska odůvodnění rozsudku pro uznání vydaného ve smyslu téhož zákonného ustanovení. Tato kritéria rozhodčí nález splňuje a má proto soud za to, že se jedná o rozhodčí nález vykonatelný s tím, že v rozhodčím řízení, ač pouze písemném, bylo ctěno právo dlužníka na spravedlivý proces. Za této situace pak žalovanou vznášená námitka nemravnosti smluvní pokuty a neplatnosti z toho vyplývající nemůže ve světle limity dané ustanovením § 199 odst. 2 IZ obstát, neboť se jedná o námitku právní. Z tohoto důvodu pak soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 202 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 25. dubna 2017

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová