40 ICm 3753/2013
Číslo jednací: 40 ICm 3753/2013-25 ( KSHK 40 INS 11003/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce: Mgr. Radan Vencl, se sídlem Chmelova 357/II, 500 03 Hradec Králové, insolvenční správce dlužnice Andrey anonymizovano , anonymizovano , bytem Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, zastoupené advokátem Mgr. Ondřejem Skálou, AK Chmelova 357/II, 500 03 Hradec Králové, proti žalované: Dopravní podnik Ostrava, a. s., IČ: 619 74 757, se sídlem Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71, o určení, že vykonatelná pohledávka byla popřena po právu,

takto:

I. Určuje se, že vykonatelná pohledávka č. 1 žalované ve výši 1.936,00 Kč za dlužnicí Andreou Váňovou, anonymizovano , bytem Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, kterou žalobce popřel na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 18. 10. 2013, byla popřena po právu.

II. Žalovaná je povinna do tří dnů od právní moci rozsudku nahradit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 10.200,00 Kč a zaplatit ji na účet advokáta Mgr. Ondřeje Skály.

III. Žalovaná je povinna zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,00 Kč na účet Krajského soudu v Hradci Králové do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou se žalobce domáhal určení, že žalovaným přihlášená pohledávka ve výši 1.936,00 Kč byla popřena po právu. V žalobě uvedl, že do insolvenčního řízení za dlužnicí byla přihlášena vykonatelná pohledávka č. 1 v celkové výši 1.936,00 Kč, která se sestává z náhrady nákladů žalované v exekučním řízení dle vyhlášky č. 484/2000 Sb. Právním důvodem pohledávky jsou neuhrazené náklady žalované vzniklé v exekučním řízení vedeném u soudního exekutora JUDr. Juraje Poláka pod sp. zn. 068 Ex 01323/11. Pohledávka byla přiznána pravomocným příkazem k úhradě nákladů exekuce ze dne 18. 4. 2013, pod č. j. 068 Ex 01323/11-105, který nabyl právní moci 14. 5. 2013. Při zvláštním přezkumném jednání dne 18. 10. 2013 byla celá vykonatelná pohledávka žalované odpovídající náhradě nákladů exekučního řízení ve výši 1.936,00 Kč popřena žalobcem co do pravosti. Důvodem pro popření byla skutečnost, že nárok na náhradu nákladů exekučního řízení žalované dle vyhl. č. 484/2000 Sb. nevznikl, neboť v exekučním řízení nebyla zastoupena advokátem nebo notářem.

Žalovanému tak nárok dle vyhl. č. 484/2000 Sb. vzniknout nemohl.

Dále žalobce namítl, že samotný příkaz k úhradě nákladů exekuce nabyl právní moci po zahájení insolvenčního řízení, 13. 5. 2013 byl totiž zjištěn úpadek dlužnice pod sp. zn. KSHK 40 INS 11003/2013.

Žalovaný se k žalobě rozsáhle vyjádřil v podání ze dne 20. 12. 2013, kdy uvedl, že žalovaný proti postupu soudního exekutora nepodal námitky a odůvodňoval sazbu mimosoudní odměny podle vyhl. č. 177/1996 Sb. a vypočítával úkony právní služby s tím, že dle této vyhlášky činí náklady oprávněného za další činnost soudního exekutora 1.600,00 Kč a k tomu DPH, když soudní exekutor je plátcem daně z přidané hodnoty. Tedy výše stanovená soudním exekutorem v příkazu k úhradě nákladů exekuce byla stanovena v souladu s platným právním předpisem a byla oprávněným přihlášena po právu.

Z provedených důkazů soudem bylo zjištěno toto:

Z rámcové smlouvy o provedení exekuce na peněžitá plnění-dodatek č. 1 ze dne 2. 7. 2007 soud zjistil, že soudní exekutor JUDr. Juraj Polák, Exekutorský úřad Karviná se sídlem Český Těšín, Havlíčkova 12, IČO: 662 20 025 s Dopravním podnikem Ostrava, a. s. uzavřel smlouvu, jejímž předmětem je provádění exekucí na peněžitá plnění pro oprávněného podle ust. zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti včetně poskytnutí právní pomoci spočívající v sepsání návrhu na nařízení exekuce podle ust. § 74 odst. 1 exekučního řádu a dále zajištění převodu vymožených prostředků na účet zastoupeného včetně zpracování závěrečné zprávy u předaných případů, u nichž nedošlo k úplnému vymožení pohledávky zastoupeného. Rámcová smlouva je podepsána JUDr. Jurajem Polákem a Ing. Františkem Kořínkem a Radoslavem Hanzelkou za Dopravní podnik Ostrava, a. s.

Dále z příkazu k úhradě nákladů exekuce pod č. j. 068 Ex 01323/11-105 ze dne 18. 4. 2013 zjištěno, že povinná Andrea anonymizovano je povinna zaplatit soudnímu exekutorovi na nákladech exekuce 7.865,00 Kč, a to na účet soudního exekutora, v dalším bodu byla povinna zavázána zaplatit oprávněnému-Dopravnímu podniku, a. s. náklady exekuce, které byly určeny částkou ve výši 2.136,00 Kč, sestávající se z nákladů oprávněného 200,00 Kč, a to za sepis návrhu na nařízení exekuce na základě sepsané rámcové smlouvy mezi oprávněným a soudním exekutorem a v souladu s vyhláškou č. 484/2000 Sb. ve výši 1.936,00 Kč. V odůvodnění, jak soud zjistil, je uvedeno, že exekutor má nárok na odměnu a náhradu výdajů celkem ve výši 7.865,00 Kč a dále že má nárok na náklady oprávněného v exekučním řízení, a to za náklady za sepsání návrhu ve výši 1.600,00 Kč a k tomu 336,00 Kč, coby 21% DPH.

Z přihláškového spisu zjištěno, že přihlašuje žalovaný 1.936,00 Kč, když jako důvod vzniku uvádí pravomocný rozsudek Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 82C 133/2009, usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 31. 8. 2011-54 Exe 13962011 a dále ve způsobu výpočtu uvádí exekuční titul-příkaz k úhradě nákladů exekuce.

Dále z této přihlášky je zjištěno, že součástí je rozsudek jménem republiky, kdy Andrea anonymizovano byla povinna zaplatit za jízdné celkem částku 2.016,00 Kč s příslušenstvím, když nedoložila platný jízdní doklad.

Dále v přihlášce je přiložen příkaz k úhradě nákladů exekuce dle bodu I a II tak, jak uvedl soud již výše.

Součástí přihlášky je i usnesení, kde v přihlášce věřitel uvádí právní důvod, to je usnesení o nařízení exekuce na majetek povinné.

Na základě takto provedených důkazů soud učinil tento závěr:

Z rámcové smlouvy bylo zjištěno, že se dohodl soudní exekutor a Dopravní podnik, a. s. o tom, že soudní exekutor bude poskytovat právní pomoc spočívající v sepsání návrhu na nařízení exekuce. Z exekučního příkazu bylo zjištěno, že exekutor účtuje povinné Andree anonymizovano náklady oprávněného pod bodem II, a to v souladu s vyhláškou č. 484/2000 Sb.

Tato vyhláška se však týká pouze odměn advokátů nebo notářů, nikoliv exekutorů. Pokud tedy se v rámci rámcové smlouvy účastníci dohodli o tom, že za sepis návrhu na nařízení exekuce patří odměna, tak potom se tato odměna nemůže vztahovat za odměnu za právní zastoupení exekutorem, pokud exekutor takovou odměnu požaduje, může ji požadovat pouze na tom, s kým smlouvu o odměně uzavřel. Tedy exekutor může takovou částku požadovat pouze po Dopravním podniku, a. s. a nemůže ji přenášet k tíži povinné.

Exekutorovi tedy žádné náklady vůči povinné nevznikly a nemůže je přesunout na povinnou v exekučním řízení, nýbrž je může pouze požadovat po svém smluvním partnerovi.

Z tohoto důvodu pohledávka žalobci za dlužníkem Andreou Váňovou vzniknout nemohla, neexistuje.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., náklady se skládají z 3 úkonů po 3.100,00 Kč a 3 x 300,00 Kč režijních nákladů.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 1. října 2014

Mgr. Věra Šáfrová, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková