40 ICm 3671/2013
Číslo jednací: 40 ICm 3671/2013-25 ( KSHK 40 INS 17748/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobkyně: Mgr. Irena Jonáková, se sídlem Horní 14, 580 01 Havlíčkův Brod, insolvenční správkyně dlužnice Michaely Danihelové, Čachotín 29, 583 01 Chotěboř, zastoupené advokátkou Mgr. Janou Denemarkovou, se sídlem Dolní 105, 580 01 Havlíčkův Brod, proti žalovanému: Mgr. David Koncz, soudní exekutor, IČ: 66253080, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, o určení pohledávky ve výši Kč 7 865,00

t a k to :

I. Určuje se, že popření přihlášené pohledávky č. 3 věřitele Mgr. Davida Koncze, soudního exekutora, IČ: 66253080, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, insolvenčním správcem v řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 40 INS 17748/2013, je po právu.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni k rukám její právní zástupkyně na nákladech řízení částku Kč 12 342,00 (odměna advokáta 3 x po Kč 3 100,00, 3 x paušální náhrada hotových výdajů po Kč 300,00, DPH 21 %), a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí soudní poplatek ve výši Kč 5 000,00 na účet soudu.

O d ů vo d ně n í :

Žalobkyně se domáhá určení, že v rámci přezkumného jednání popřela pravomocnou pohledávku po právu a požadovala náklady řízení. V žalobě uvedla, že přihlášená pohledávka představuje náklady exekuce dle usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 28. 1. 2013 pod č. j. 32 Exe 77/2013-12. Náklady exekuce byly určeny příkazem k úhradě nákladů exekuce ze dne 12. 9. 2013 pod č. j. 074 Ex 00332/13-037. Žalobkyně v žalobě uvedla, že pohledávku popřela proto, že ji nelze uspokojit v insolvenčním řízení, když náklady exekuce a náklady oprávněného lze vymoci na povinném jen z výtěžku exekuce, a to v exekučním řízení samotném. Příkaz k úhradě nákladů exekuce je ve spojení s usnesením o nařízení exekuce exekučním titulem, který se vykonává v exekučním řízení, ve kterém byl vydán, mimo toto exekuční řízení jej vykonat nelze. Jediný případ, kdy v průběhu insolvenčního řízení může exekutor uspokojit náklady exekuce, je upraven v ust. § 46 odst. 6 exekučního řízení-situaci, kdy před zahájením insolvenčního řízení má exekutor k dispozici výtěžek exekuce a ten na základě svého rozhodnutí odevzdá insolvenčnímu správci po odečtu nákladů exekuce. Žalobkyně v žalobě se opřela o judikaturu Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 103 VSPH 111/2012.

Žalovaný se ve svém vyjádření v žalobě odkázal na jiné rozhodnutí Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 102 VSPH 15/2011, kdy uvedl, že exekutor má právo na uspokojení nákladů exekuce i v případě, že v průběhu exekuce nebylo k uspokojení oprávněného nic vymoženo, když exekutor je v podstatě honorován za to, že byl exekucí pověřen. Tento závěr podporuje i ust. § 11 odst. 2 vyhl. č. 330/2001 Sb., které přiznává exekutorovi právo na odměnu i v případě, že je exekuční řízení zastaveno. Dále se odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 20 Cdo 5223/2007 ze dne 10. 3. 2008, kdy soudní exekutor v příkazu k náhradě nákladů exekuce určuje konkrétní výši nákladů, aniž by stanovil způsob, kterým budou vymoženy. Dále rozebral rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp. zn. 20 Cdo 3845/2011, který vyjádřil názor, že pokud exekutor neprováděl exekuci prodejem movitých věcí nemovitostí nebo prodejem podniku, že jediným způsobem, jak může soudní exekutor dospět k uhrazení své pohledávky, je přihlásit se jako věřitel do insolvenčního řízení. Ohledně tvrzení žalobce a to, že byla zahájena exekuce, že byl pravomocný příkaz k úhradě nákladů exekuce, žalovaný uvedl stejná tvrzení, spor se týkal pouze právních závěrů žalobce nebo žalovaného.

Podepsaný soud k tomu uvádí, že zná dva judikáty a to 101 VSPH 209/2011 a druhý, který preferuje-pod sp. zn. 103 VSPH 111/2012. Soud k tomu uvádí, že je věcí žalovaného, aby si zajistil možnost proplacení pravomocného příkazu k úhradě nákladů exekuce např. tak, že v rámci insolvenčního řízení, pokud dlužník zneužívá svého insolvenčního návrhu, požádal soud o vydání předběžného opatření, na základě kterého se bude v exekuci pokračovat.

Poté v rámci insolvenčního řízení bude vydán výtěžek exekuce po odečtu nákladů exekuce insolvenčnímu správci. Takovým jediným způsobem může žalovaný domoci se právem zaplacení nákladů řízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 10. září 2014

Mgr. Věra Šáfrová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková