40 ICm 357/2015
Číslo jednací: 40 ICm 357/2015-24 ( KSHK 40 INS 13844/2014 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY částečný

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v incidenčním sporu žalobce: LIQUIDATORS v.o.s., IČ 24817465, se sídlem v Praze 3, Radhošťská 1942/2, jako insolvenčního správce dlužníka Jitky Kejlové, proti žalovanému: Marianu anonymizovano , anonymizovano , bytem Dohalice 34, zastoupenému Mgr. Tomášem Vebrem, advokátem, se sídlem v Jaroměři, Na Cihelnách 9, o neúčinnosti právního úkonu takto:

I. Právní úkon, kterým dlužnice nechala zaslat na účet žalovaného z účtu realitní kanceláře Eaglesreal, s.r.o., částku 940.308,00 Kč, je vůči věřitelům dlužnice neúčinným.

II. Žalovaný je povinen zaplatit ČS státu-Krajskému soudu v Hradci Králové na jeho účet soudní poplatek ve výši 5.000,00 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalobci se náklady řízení nepřiznávají.

Odůvodnění:

Včas podanou žalobou (žaloba byla doručena soudu dne 21.1.2015, účinky rozhodnutí o úpadku nastaly 29.7.2014, žaloba byla podána ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku § 239 odst. 3 IZ) se žalobce domáhal, že právní úkon, kterým dlužnice nechala zaslat na účet žalovaného z účtu realitní kanceláře Eaglesreal s.r.o. částku 940.308,00 PokračováníKč, je vůči věřitelům dlužnice neúčinný. Dále se žalobce domáhal toho, že žalovaný je povinen zapsatit do majetkové podstaty dlužnice částku 940.308,00 Kč.

Před zahájením jednání žalobce i žalovaný navrhli přerušení řízení ohledně zaplacení částky 940.308,00 Kč, důvodem bylo, že žalovaný si je vědom svého závazku a hodlá jej uspokojit prodejem nemovitosti, o tom doložil zprostředkovatelskou smlouvu s realitní kanceláří, kde ve smlouvě, jak žalobce tvrdil, bylo dohodnuto, že kupní cena půjde do úschovy právě žalobci. Soud proto o bodu II. žaloby rozhodl tak, že řízení do doby prodeje nemovitosti přerušil.

Při jednání žalovaný-syn dlužnice-uvedl, že tvrzení žalobce o úpadku dlužnice v době převodu peněz na účet žalovaného je správné a potvrdil, že dlužnice v úpadku skutečně byla.

Soud tato shodná tvrzení účastníků o úpadku vzal za svá skutková zjištění.

Dále bylo soudem zjištěno, že dlužnice Jitka Kejlová požádala dopisem z 9.7.2013 realitní kancelář Eaglesreal s.r.o. o výplatu svého vypořádacího podílu ve výši 1 mil. Kč sníženého o započtenou částku na 940.308,00 Kč a bezodkladné poukázání složené částky 940.308,00 Kč na bankovní účet č. 43-1549470207/0100, jehož majitelem je její syn Marian Kejla.

Při jednání žalovaný Marian Kejla potvrdil, že předmětné peníze na svůj účet dostal. Dále bylo zjištěno, že insolvenční návrh dlužnice byl doručen soudu dne 20.5.2014.

Podle ust. § 235 odst. (1) Neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Podle odst.(2) Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 236 odst.(1) Neúčinností právního úkonu není dotčena jeho platnost; v insolvenčním řízení však dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty. Podle odst.(2) Není-li možné vydat do majetkové podstaty původní dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada.

Podle ust. § 237 odst.(1) Povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch.

Podle ust. § 239 odst. (1) Odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty. Jestliže v době zahájení insolvenčního řízení probíhá o téže věci řízení na základě odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení pokračovat. Podle odst.(3) Insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne. Podle odst. (4) Dlužníkovo plnění z neúčinných právních Pokračováníúkonů náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Tím není dotčeno právo insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité plnění nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění, požadovat odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu i toto peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění. Vylučovací žaloba není přípustná.

Podle ust. § 240 odst.(1) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Podle odst.(2) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern 21), je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

Podle odst. (3) Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Při jednání bylo prokázáno, že dlužnice převedla na účet svého syna částku blížící se 1 milionu korun, tedy částku nikoli zanedbatelnou, ten za její plnění neposkytl žádné protiplnění, při jednání žalovaný syn úpadkovou situaci dlužnice v době převodu potvrdil, tedy ji nevyvrátil, platí tedy domněnka, že byla dlužnice v úpadku. Právní úkon-převod peněz na účet syna byl učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení, ve prospěch osoby dlužníku blízké (převod peněz byl v 7. měsíci 2013, insolvenční řízení bylo zahájeno 20.5.2014).

Protože žalovaný ve věci prohrál, je povinen na účet soudu zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,00 Kč.

Žalovaný by byl povinen platit i náklady žalobci, ten však žádné nepožadoval, proto mu náklady nemohly být přiznány.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze do 15 od jeho doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 16. září 2015 Mgr. Věra Šáfrová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Veselá