40 ICm 332/2016
40 ICm 332/2016-27 (KSOS 40 INS 4008/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce innogy Energie, s.r.o. (dříve obchodní firma RWE Energie, s.r.o.), se sídlem Praha 10-Strašnice, Limuzská 3135/12, IČO 49903209, zastoupeného Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Varenská 2723/51, proti žalovanému Mgr. Romanu Krakovkovi, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 1504/8, insolvenčnímu správci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolní Lhota, Poštovní 250, o určení pořadí pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka věřitele-žalobce, uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 40 INS 4008/2013 vůči Mgr. Romanu Krakovkovi, insolvenčnímu správci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , v celkové výši 12.490,52 Kč z titulu vyúčtování spotřeby zemního plynu za období od 16.10.2014 do 06.04.2015 v rodinném domě ve vlastnictví dlužníka na adrese K Nádraží 425, 747 66 Dolní Lhota, je pohledávkou za majetkovou podstatou.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 02.02.2016 se žalobce domáhal určení, že pohledávka věřitele-žalobce, uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 40 INS 4008/2013 vůči Mgr. Romanu Krakovkovi, insolvenčnímu správci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , v celkové výši 12.490,52 Kč z titulu vyúčtování spotřeby zemního plynu za období od 16.10.2014 do 06.04.2015 v rodinném domě ve vlastnictví dlužníka na adrese K Nádraží 425, 747 66 Dolní Lhota, je pohledávkou za majetkovou podstatou. V žalobě tvrdil, že dne 12.03.2013 uzavřela Severomoravská plynárenská, a.s., IČO 47675748, jakožto právní předchůdce žalobce s Michalem Hanslíkem (insolvenčním dlužníkem) smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, kterou se žalobce zavázal dodávat dlužníkovi pro potřeby domácnosti zemní plyn a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet přepravu plynu, distribuci plynu a uskladnění plynu do odběrného místa: K Nádraží 425, 747 66 Dolní Lhota, EIC kód 27ZG700Z0587608E, a dlužník se zavázal zaplatit žalobci sjednanou cenu. Dodávka plynu byla měřena plynoměrem výr. č. 1213836, jehož převzetí se stavem 00001 m3 dlužník dne 15.03.2013 podpisem protokolu o montáži plynoměru potvrdil. Krajský soud v Ostravě rozhodl o úpadku dlužníka a současně ustanovil insolvenčním správcem žalovaného Mgr. Romana Krakovku. Usnesením č.j. KSOS 38 INS 4008/2013-B24 ze dne 14.07.2014 pak rozhodl tak, že na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs. S ohledem na uvedenou skutečnost byl žalovaný, jakožto insolvenční správce dlužníka, vyzván k vyjádření zájmu o pokračování smluvního vztahu-smlouvy o sdružených službách dodávky plynu do výše specifikovaného odběrného místa dlužníka. Insolvenční správce dne 16.07.2014 vyslovil souhlas s dalším odběrem plynu s tím, aby provedená vyúčtování mu byla zasílána do jeho sídla, tj. Jaklovecká 1249/18, 710 00 Slezská Ostrava. V souladu s uzavřenou smlouvou o sdružených službách dodávky plynu a souhlasem insolvenčního správce dodával žalobce dlužníkovi do odběrného místa zemní plyn až do dne 06.04.2015, kdy došlo k ukončení smluvního vztahu přepisem na nového odběratele-Ing. Jiřího Bjalka. Tento nový odběratel v čestném prohlášení ze dne 02.04.2015 uvedl, že se původní odběratel Michal Hanslík odstěhoval a jemu svědčí právo k užívání nemovitosti, že s původním zákazníkem nebyl v žádném vztahu, který by zakládal odpovědnost za jeho závazky. Současně uvedl stav plynoměru výr. č. 1213836, a to 4.191 m3. V souladu se smlouvou, obchodními podmínkami a ceníkem plynu, platným pro dané fakturační období, vyúčtoval žalobce dlužníkovi dne 14.04.2015 částku 13.118,43 Kč za dodávku a odběr 1.595,11 m3 plynu v období od 16.10.2014 do 06.04.2015 do shora uvedeného odběrního místa, a to daňovým dokladem-fakturou č. 203000434226, VS 8590301772, splatným dne 04.05.2015. Tuto fakturu, obsahující informace o zaplacených zálohách-platbách zahrnutých do vyúčtování, s detailem stanovené spotřeby a detailní strukturou vyúčtování, zaslal žalobce žalovanému na jím sdělenou korespondenční adresu, žalovaný tuto pohledávku ani přes upomínku žalobce ze dne 02.06.2015 nezaplatil. Dne 26.10.2015 vystavil žalobce opravný daňový doklad č. 110001045658 k vyúčtování č. 203000434226 ze dne 14.04.2015, ve kterém uvedl konečný stav 4.191 m3 plynoměru výr. č. 1213836 ke dni 06.04.2015, tedy takový, jaký uvedl nový zákazník v čestném prohlášení, a nikoliv konečný stav 4.233 m3 zjištěný dne 06.04.2015 automatickým propočtem, jak uvedeno ve faktuře č. 203000434226 ze dne 14.04.2015. Následně provedl žalobce dne 26.10.2015 zápočet přeplatku ve výši 627,91 Kč, vyúčtovaný tímto opravným daňovým dokladem s nedoplatkem ve výši 13.118,43

ICM R

Kč vyúčtovaným daňovým dokladem č. 203000434226. Výsledkem zápočtu je nedoplatek ve výši 12.490,52 Kč. Dne 14.01.2016 vyzval žalobce žalovaného k úhradě dlužné částky v celkové výši 12.490,52 Kč, a to z důvodu, že se jedná o zapodstatovou pohledávku, neboť žalovaný dal souhlas s pokračováním smluvního vztahu-smlouvy o sdružených službách dodávky plynu do odběrného místa dlužníka. Žalovaný odmítl dlužnou částku zaplatit a sdělil, že v dané věci bude postupovat dle § 203a insolvenčního zákona s tím, že insolvenčnímu soudu podá příslušný návrh. Na základě toho insolvenční soud usnesením č.j. KSOS 40 (38) INS 4008/2013-B40 uložil žalobci podat žalobu proti Mgr. Romanu Krakovkovi, insolvenčnímu správci dlužníka Michala anonymizovano , na určení pořadí pohledávky.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby s tím, že se jedná o pohledávku z osobního života dlužníka vzniklou z titulu jeho užívání a bydlení ve shora uvedeném domě, kdy tato pohledávka nemá charakter pohledávky za majetkovou podstatou.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Soud věc projednal a rozhodl v souladu s ust. § 115a o.s.ř. na základě účastníky předložených listinných důkazů, neboť účastníci s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili, respektive neměli k uvedenému postupu námitky (§ 101 odst. 4 o.s.ř.).

Posuzovaný spor je sporem incidenčním, jehož věcné projednání je podmíněno splněním podmínek, vyplývajících z insolvenčního zákona (IZ). Splnění právně významných podmínek soud zjišťoval z insolvenčního spisu zdejšího soudu sp.zn. KSOS 40 INS 4008/2013, v jehož rámci je tento incidenční spor projednáván.

Z obsahu tohoto spisu vzal soud za prokázáno, že usnesením ze dne 13.12.2013, č.j. KSOS 38 INS 4008/2013-A30, byl zjištěn úpadek dlužníka Michala anonymizovano a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Roman Krakovka; proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, které blíže neodůvodnil a v němž navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil. Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 21.03.2014 pod č.j. 1 VSOL 118/2014-A40 odvolání dlužníka v části, v níž směřovalo proti zjištění úpadku, odmítl a ve výroku, kterým byl insolvenčním správcem ustanoven Mgr. Roman Krakovka, usnesení potvrdil. Usnesení o úpadku nabylo právní moci 16.01.2014 a o ustanovení insolvenčního správce nabylo právní moci 21.03.2014. Usnesením ze dne 14.07.2014, č.j. KSOS 38 INS 4008/2013-B24, byl na majetek dlužníka Michala anonymizovano prohlášen konkurs. Usnesení nabylo právní moci 20.08.2014. Jak vyplývá ze soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 07.03.2014, byl do majetkové podstaty sepsán nemovitý majetek, a to pozemky s rodinným domem, pozemek parc. č. st. 699-zastavěná plocha a nádvoří a stavba rodinného domu č.p. 425 v Dolní Lhotě stojící na pozemku parc. č. st. 699 a pozemek parc. č. 303/23-zahrada. Věřitel uplatnil výzvou ze dne 14.01.2016 u insolvenčního správce

ICM R pohledávku ve výši 12.490,52 Kč, která vznikla v důsledku vyúčtování spotřeby zemního plynu za období od 16.10.2014 do 06.04.2015 v rodinném domě ve vlastnictví dlužníka na adrese K Nádraží 425, 747 66 Dolní Lhota. Insolvenční správce popřel, že jde o pohledávku za majetkovou podstatou, přičemž insolvenční soud na žádost insolvenčního správce dne 26.01.2016 usnesením č.j. KSOS 40 INS 4008/2013-B40 vyzval věřitele této pohledávky-žalobce, aby do 30 dnů od doručení této výzvy podal u Krajského soudu v Ostravě žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky jako pohledávky za majetkovou podstatou proti insolvenčnímu správci a poučil jej o následcích nepodání žaloby. Tato lhůta byla ze strany žalobce dodržena, když žaloba byla podána u příslušného soudu dne 02.02.2016 (§ 203a odst. 1 IZ). Insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Skutečnosti popsané v žalobě, jakož i v předchozím odstavci, nebyly mezi účastníky sporné. S ohledem na argumentaci žalobce a vyjádření žalovaného jde tedy výlučně o posouzení otázky, zda pohledávka žalobce za dlužníkem z titulu toho, jak byla žalobcem uplatněna, je pohledávkou podřaditelnou pod ust. § 168 odst. 2 IZ. Jedná se tedy o právní posouzení toho, zda pohledávka uplatněná žalobcem má pořadí za majetkovou podstatou. Z listin předložených žalobcem soud zjistil následující skutečnosti:

-ze smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, včetně protokolu o montáži měřidla ze dne 15.03.2013, že dne 12.03.2013 uzavřela Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava, IČO 47675748 (označena jako obchodník) s Michalem Hanslíkem (označen jako zákazník), smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, kterou se obchodník zavázal dodávat zákazníkovi pro potřeby domácnosti, zejména otopu, zemní plyn a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet přepravu plynu, distribuci plynu a uskladnění plynu do odběrného místa na adrese K Nádraží 425, 747 66 Dolní Lhota, EIC kód odběrného místa 27ZG700Z0587608E a dlužník se zavázal zaplatit žalobci sjednanou cenu prostřednictvím měsíčních záloh ve výši 3.340,-Kč formou přímého inkasa. Plánovaná roční spotřeba byla stanovena na 19.998,101 kWh. Požadovaným termínem zahájení dodávky byl den 14.03.2013, který je rovněž dnem nabytí účinnosti smlouvy. Smlouva byla podepsána zákazníkem a za obchodníka Ing. Jiřím Broukalem a Ing. Davidem Konvalinou v Ostravě dne 12.03.2013. Součástí smlouvy byly obchodní podmínky sdružených služeb dodávky zemního plynu. Zákazník podpisem smlouvy potvrdil, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že je bez výhrad akceptuje. Dodávka plynu byla měřena plynoměrem výr. č. 1213836, jehož převzetí se stavem 00001 m3 zákazník dne 15.03.2013 podpisem protokolu o montáži plynoměru potvrdil, -z obchodních podmínek sdružených služeb dodávky zemního plynu včetně ceníku plynu produktové řady RWE plyn Optimal, že se smluvní strany dohodly, že se dodávka plynu uskuteční v souladu s obchodními podmínkami sdružených služeb dodávky zemního plynu vydanými obchodníkem s plynem, které podrobněji upravují smluvní vztah mezi obchodníkem a zákazníkem, zejména co se týká podmínek dodávky a odběru plynu, platebních podmínek, stanovení ceny za odebraný plyn, přičemž cena dodávek plynu je stanovena odkazem na ceník produktové řady RWE plyn Optimal,

ICM R

-z výzvy k vyjádření zájmu o pokračování smluvního vztahu ze dne 16.07.2014, že zástupce společnosti RWE Energie, s.r.o. jako právní nástupce společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. vyzval Mgr. Romana Krakovku, insolvenčního správce dlužníka Michala anonymizovano , k vyjádření, zda souhlasí s dalším odběrem plynu na odběrném místě K Nádraží 425, 747 66 Dolní Lhota, založeném smlouvou o sdružených službách dodávky plynu, číslo místa spotřeby 9301134281, -ze souhlasu insolvenčního správce ze dne 16.07.2014 s pokračováním smluvního vztahu spolu s dokladem prokazujícím doručení, že insolvenční správce Mgr. Roman Krakovka udělil souhlas s dalším odběrem plynu na odběrném místě K Nádraží 425, 747 66 Dolní Lhota, na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, číslo místa spotřeby 9301134281. Jako adresu pro zasílání korespondence, faktur a upomínek v souvislosti s odběrem plynu insolvenční správce uvedl Jaklovecká 1249/18, Slezská Ostrava. Zástupci společnosti RWE Energie, s.r.o. byl souhlas doručen dne 17.07.2014, -z faktury č. 203000434226, VS 8590301772, ze dne 14.04.2015, že společnost RWE Energie, s.r.o. vyúčtovala dne 14.04.2015 sdružené služby dodávky plynu za zúčtovací období od 16.10.2014 do 06.04.2015 na odběrném místě K Nádraží 425, 747 66 Dolní Lhota. K zaplacení byla vyfakturována částka 26.068,43 Kč za odebraný zemní plyn, přičemž zálohově bylo zaplaceno v rozhodném období 12.950,-Kč. Nedoplatek ve výši 13.118,43 Kč byl splatný ke dni 04.05.2015. Vyúčtování bylo doručeno insolvenčnímu správci Mgr. Romanu Krakovkovi, -z upomínky ze dne 02.06.2015 s výpisem z knihy odeslané pošty ze dne 03.06.2015, že žalobce vyzval žalovaného upomínkou ze dne 02.06.2015, odesílanou doporučeně pod podacím číslem 449235 na korespondenční adresu žalovaného s výzvou k úhradě dlužné částky 13.118,43 Kč, vyúčtovanou fakturou č. 203000434226, spolu s informacemi o zaplacených zálohách-platbách zahrnutých do vyúčtování, s detailem stanovené spotřeby a detailní strukturou vyúčtování, -z opravného daňového dokladu č. 110001045658, že dne 26.10.2015 vystavil žalobce opravný daňový doklad k vyúčtování č. 203000434226 ze dne 14.04.2015, ve kterém uvedl konečný stav 4.191 m3 plynoměru výr. č. 1213836 ke dni 06.04.2015, tedy takový, jaký uvedl nový zákazník v čestném prohlášení, a nikoliv konečný stav 4.233 m3 zjištěný dne 06.04.2015 automatickým propočtem, jak uvedeno ve faktuře č. 203000434226 ze dne 14.04.2015, -z prohlášení o provedeném zápočtu ze dne 26.10.2015, že tohoto dne provedl žalobce zápočet přeplatku ve výši 627,91 Kč (vyúčtovaného opravným daňovým dokladem) s nedoplatkem ve výši 13.118,43 Kč (vyúčtovaným daňovým dokladem č. 203000434226). Výsledkem zápočtu byl nedoplatek ve výši 12.490,52 Kč, -z čestného prohlášení Ing. Jiřího Bjalka, že Ing. Jiří Bjalek čestně prohlašuje, že z odběrného místa K Nádraží 425, 747 66 Dolní Lhota, do kterého společnost RWE Energie, s.r.o. dosud uskutečňovala dodávku zemního plynu na základě smlouvy uzavřené s Michalem Hanslíkem, se původní zákazník odstěhoval a Ing. Jiřímu Bjalkovi svědčí právo k užívání této nemovitosti a neodpovídá za závazky původního zákazníka.

ICM R

Po provedeném dokazování dospěl soud k následujícímu skutkovému závěru. Dne 12.03.2013 uzavřela Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava, IČO 47675748, jakožto právní předchůdce žalobce s insolvenčním dlužníkem Michalem Hanslíkem smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, kterou se žalobce zavázal dodávat dlužníkovi pro potřeby domácnosti zemní plyn a zajistit přepravu plynu, distribuci plynu do odběrného místa: K Nádraží 425, 747 66 Dolní Lhota, EIC kód 27ZG700Z0587608E, a dlužník se zavázal zaplatit žalobci sjednanou cenu. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.12.2013, č.j. KSOS 38 INS 4008/2013-A30, byl zjištěn úpadek dlužníka Michala anonymizovano a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Roman Krakovka, následně byl dne 14.07.2014 na majetek dlužníka Michala anonymizovano prohlášen konkurs. Do majetkové podstaty dlužníka byl dne 07.03.2014 sepsán nemovitý majetek, a to pozemky s rodinným domem, pozemek parc. č. st. 699-zastavěná plocha a nádvoří a stavba rodinného domu č.p. 425 v Dolní Lhotě stojící na pozemku parc. č. st. 699 a pozemek parc. č. 303/23-zahrada. Insolvenční správce dlužníka byl žalobcem dne 16.07.2014 (tedy po prohlášení konkursu) vyzván k vyjádření, zda má zájem o pokračování smluvního vztahu-smlouvy o sdružených službách dodávky plynu do odběrného místa dlužníka, tedy do rodinného domu na adrese: K Nádraží 425, 747 66 Dolní Lhota. Insolvenční správce udělil souhlas s dalším odběrem plynu na odběrném místě. Zástupci společnosti RWE Energie, s.r.o. byl souhlas doručen dne 17.07.2014. RWE Energie, s.r.o. vyúčtovala dne 14.04.2015 sdružené služby (dodávku a odběr plynu) za zúčtovací období od 16.10.2014 do 06.04.2015 na odběrném místě K Nádraží 425, 747 66 Dolní Lhota. K zaplacení byla vyfakturována částka 26.068,43 Kč za odebraný zemní plyn, přičemž zálohově bylo zaplaceno v rozhodném období 12.950,-Kč. Nedoplatek ve výši 13.118,43 Kč byl splatný ke dni 04.05.2015. Vyúčtování bylo doručeno insolvenčnímu správci Mgr. Romanu Krakovkovi. Následně provedl žalobce dne 26.10.2015 zápočet přeplatku ve výši 627,91 Kč (vyúčtovaného opravným daňovým dokladem) s nedoplatkem ve výši 13.118,43 Kč (vyúčtovaným daňovým dokladem č. 203000434226). Dne 14.01.2016 vyzval žalobce insolvenčního správce opětovně k úhradě dlužné částky z titulu vyúčtování spotřeby zemního plynu za období od 16.10.2014 do 06.04.2015 v rodinném domě na adrese K Nádraží 425, 747 66 Dolní Lhota, ve výši 12.490,52 Kč. Žalovaný odmítl dlužnou částku zaplatit a sdělil, že v dané věci bude postupovat dle § 203a insolvenčního zákona. Dle § 203a IZ v pochybnostech o tom, zda pohledávka uplatněná věřitelem podle § 203 je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou jí na roveň anebo pohledávkou, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje (§ 170), uloží insolvenční soud i bez návrhu věřiteli, který ji uplatnil, aby do 30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky; na návrh insolvenčního správce tak učiní vždy. Žaloba musí být vždy podána proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba o určení pořadí pohledávky uplatněné jako pohledávka za majetkovou podstatou nebo jako pohledávka postavená na roveň pohledávce za majetkovou podstatou ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, považuje se podání, jímž věřitel takovou pohledávku uplatnil, za přihlášku pohledávky a uspokojení pohledávky jako pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené jí na roveň je v insolvenčním řízení vyloučeno. Nedojde-li žaloba o určení pořadí pohledávky, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje, ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, je uspokojení takové pohledávky v insolvenčním řízení vyloučeno. Řízení o žalobě podle odstavce 1 je

ICM R incidenčním sporem podle § 159 odst. 1 písm. a); ustanovení o popření pořadí přihlášené pohledávky platí obdobně.

Dle § 168 odst. 2 písm. g) IZ pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou pohledávky věřitelů ze smluv, které se podle tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními neodmítla, jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku po zahájení insolvenčního řízení.

Dle § 203 odst. 1 IZ není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se uplatňují písemně vůči osobě s dispozičními oprávněními. O uplatnění takové pohledávky věřitel současně vždy vyrozumí insolvenčního správce; náležitosti tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis. Dle § 203 odst. 4 neuspokojí-li osoba s dispozičními oprávněními pohledávky podle odstavce 1 v plné výši a včas, může se věřitel domáhat jejich splnění žalobou podanou proti osobě s dispozičními oprávněními; nejde o incidenční spor.

Dle § 253 odst. 2 IZ jestliže se insolvenční správce do 30 dnů od prohlášení konkursu nevyjádří tak, že smlouvu splní, platí, že odmítl plnění; do té doby nemůže druhá strana od smlouvy odstoupit, není-li v ní ujednáno jinak.

Z provedeného dokazování není pochyb, že insolvenční správce dal po prohlášení konkursu na majetek dlužníka souhlas ve smyslu ustanovení § 253 odst. 2 IZ s pokračováním dodávek plynu dle smlouvy uzavřené mezi věřitelem a dlužníkem do odběrného místa K Nádraží 425, 747 66 Dolní Lhota. Proto pohledávka žalobce vzniklá po rozhodnutí o úpadku má ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 písm. g) postavení pohledávky za majetkovou podstatou. Vedle toho platí, že za náklady spojené s udržováním a správou podstaty je třeba považovat náklady nutné k takovému zajištění podstaty, aby se neznehodnocovala, např. náklady na nejnutnější opravy, pojištění, náklady na ostrahu objektu, náklady na dodávku energií do objektu, znalecké posudky-viz například rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 175/2005 (www.nsoud.cz). Nejenom vlastník, ale především insolvenční správce je povinen zabezpečit, aby nedocházelo ke znehodnocení majetkové podstaty zejména v zimním období. Lze tedy uzavřít, že dodávka plynu do odběrného místa, a to rodinného domu na adrese: K nádraží 425, 747 66 Dolní Lhota tak nebyla realizována jen k uspokojování základních lidských (osobních) potřeb dlužníka, ale především k tomu, aby nedocházelo ke zhoršování majetkové podstaty. Z uvedeného důvodu je tak pohledávka žalobce podřaditelná i pod náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka podle ustanovení § 168 odst. 2 písm. b) IZ.

Soud proto žalobě v plném rozsahu vyhověl, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku. Soud nerozhodoval o pravosti ani konkrétní výši pohledávky, když předmětem sporu bylo pouze určení pořadí pohledávky ve smyslu ustanovení § 203a IZ. Pokud insolvenční správce pohledávku žalobce v požadované výši dodatečně neuspokojí, může věřitel podat žalobu vůči insolvenčnímu správci u obecného soudu ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 IZ.

ICM R

Výrok o náhradě nákladů řízení vůči žalovanému je odůvodněn ust. § 202 odst. 1 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky nemá úspěšný žalobce právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci, a jelikož v tomto sporu nebyl shledán důvod pro aplikaci ust. § 202 odst. 2 IZ, bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 31.10.2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R