40 ICm 3304/2017
Číslo jednací: 40 ICm 3304/2017-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Šimánkem v právní věci žalobce: Město Jindřichův Hradec, IČO 00246875 sídlem Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec zastoupené advokátem JUDr. Pavlem Zahradníkem sídlem Sládkova 351, 377 01 Jindřichův Hradec

proti žalovanému: LIQUIDATORS v.o.s., IČO 24817465 sídlem Slezská 2033/11, 120 00 Praha 2 insolvenční správce dlužníka ARSTAV s.r.o. IČO 26030152 sídlem Radouňka 190, 377 01 Jindřichův Hradec zastoupený advokátem JUDr. Pavlem Glazunovem sídlem Na Harfě 935/5d, Praha 9

o určení pravosti pohledávky, takto:

Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka č. 102/1 ve výši 3 864 261,65 Kč a pohledávka č. 102/3 ve výši 2 055 753,01 Kč přihlášené vůči dlužníku ARSTAV s.r.o., IČO 26030152 v řízení vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod. sp. zn. KSCB 25 INS 3453/2016 věřitelem Městem Jindřichův Hradec, IČO 00246875 jsou přihlášeny po právu jako pohledávky podmíněné a nezajištěné, s e z a m í t á .

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Horáková. isir.justi ce.cz -2-

Žalobce j e p o v i n e n zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení na účet právního zástupce žalovaného částku 15 492 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se vůči žalovanému LIQUIDATORS v.o.s., IČO 24817465, insolvenčnímu správci (dále též jen žalovaný či insolvenční správce) dlužníka ARSTAV s.r.o., IČO 26030152, sídlem Radouňka 190, 370 01 Jindřichův Hradec (dále též jen dlužník či ARSTAV s.r.o.) domáhá žalobou podanou dne 13. 7. 2017 určení pravosti pohledávky č. 102/1 ve výši 3 864 261,65 Kč a pohledávky č. 102/3 ve výši 2 055 753,01 Kč, které insolvenční správce popřel. Žalobce tvrdí, že tyto pohledávky přihlásil jako podmíněné pro případ, že by žalobci vznikly smluvní a zákonné nároky z titulu poskytnuté záruky za jakost-jde o případné nároky ze smluv o dílo č. SM/1031/2015 ze dne 5. 8. 2015 a č. SM/0663/2013 ze dne 25. 6. 2013, které žalobce coby objednatel uzavřel s dlužníkem coby zhotovitelem.

Žalovaný žádá zamítnutí žaloby. Předmětné pohledávky žalobci nevznikly (žalobce ostatně ani netvrdí splnění všech předpokladů vzniku práva z odpovědnosti za vady). V insolvenčním řízení se žádným způsobem neuspokojují z majetkové podstaty dlužníka ty pohledávky, které vznikly až po rozhodnutí po úpadku (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 NSCR 16/2011 uveřejněné pod č. 54/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Přihlášené pohledávky nejsou pohledávkami podmíněnými, nelze je tudíž přihlásit ve smyslu §173 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon-dále jen IZ (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.3.2015, sp. zn. 29 ICdo 62/2014 uveřejněné pod č. 85/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z níže uvedených listinných důkazů soud zjistil:

Vyhláškou Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 2. 2016, č. j. KSCB 25 INS 3453/2016-A-3 bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka ARSTAV s.r.o., IČO 26030152, Radouňka 190, 377 01 Jindřichův Hradec. Věřitelé dlužníka, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, byli vyzváni, aby podali u insolvenčního soudu přihlášku pohledávky.

Usnesením téhož soudu ze dne 20.10.2016, č.j. KSCB 25 INS 3453/2016-A-39 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek by prohlášen konkurz. Insolvenčním správcem byla ustanovena LIQUIDATORS v.o.s., IČO 26030152. Věřitelé dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

Dne 19. 12. 2016 podal žalobce přihlášku pohledávek (mimo jiné) v částce 3 864 261,65 Kč (pohledávka č. 102/1) a v částce 3 806 577,25 Kč (pohledávka č. 102/3).

Ve vztahu k pohledávce č. 102/1 žalobce v přihlášce zejména uvedl:

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Horáková. -3-

Důvodem vzniku pohledávky je možný, dosud nevzniklý nárok z vad díla provedeného na základě smlouvy o dílo č. SM/1031/2015 ze dne 5. 8. 2015, kterou se dlužník jako zhotovitel zavázal provést dílo Zateplení městské knihovny, pobočka Vajgar, Jindřichův Hradec , za což se věřitel jako objednatel zavázal zaplatit cenu díla ve výši 3 864 261,65 Kč vč. DPH. Smlouva byla uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzhledem k tomu, že záruka za jakost díla dle § 2619 občanského zákoníku je speciální odpovědností za vady, uplatní se pro vznik závazků z této záruky obecně předpoklady vzniku závazku zodpovědnosti za vady s odchylkami stanovenými příslušnými ustanovením občanského zákoníku. Věřitel v současné době samozřejmě nemůže vědět, zda se v budoucnu vyskytnou nějaké vady díla, na které se vztahuje záruka za jakost, jaký budou mít charakter, jak se ukáží býti podstatné a zda bude dlužník schopen záruční vady odstraňovat. Věřitel tak nemůže ani vědět, jaké nároky může v budoucnu uplatňovat (sleva, oprava, odstoupení apod.).Ve smlouvě o dílo č. 1031/2015 ze dne 5. 8. 2015 v čl. IX převzal dlužník záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. S ohledem na výskyt vad, které byly odstraněny až ke dni 9.11.2015, kdy začala běžet záruční doba, záruční doba skončí dne 9.11.2020. Pokud by tedy nastaly v záruční době předpoklady vzniku závazku z odpovědnosti za vady a věřitel by vůči dlužníkovi tyto nároky uplatnil, pohledávka věřitele za dlužníkem by po naplnění těchto podmínek vznikla.

Ve vztahu k pohledávce č. 102/3 žalobce v přihlášce zejména uvedl:

Důvodem vzniku pohledávky je možný, dosud nevzniklý nárok z vady díla provedeného na základě smlouvy o dílo č. SM/0663/2013 ze dne 25. 6. 2013, kterou se dlužník jako zhotovitel zavázal provést dílo Stavební úpravy a parkovací stání tréninkové sportovní haly v J. Hradci , za což se věřitel jako objednatel zavázal zaplatit cenu díla ve výši 2 055 753,01 Kč vč. DPH. Smlouva byla uzavřena dle § 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Věřitel v současné době samozřejmě nemůže vědět, zda se v budoucnu vyskytnou nějaké vady díla, na které se vztahuje záruka za jakost, jaký budou mít charakter, jak se ukáží býti podstatné a zda bude dlužník schopen záruční vady odstraňovat. Věřitel tak nemůže ani vědět, jaké nároky může v budoucnu uplatňovat (sleva, oprava, odstoupení apod.). Ve smlouvě o dílo č. SM/0663/2013 ze dne 25. 6. 2013 v čl. IX převzal dlužník záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. S ohledem na výskyt vad, které byly odstraněny až ke dni 23. 9. 2013, kdy začala běžet záruční doba, záruční doba skončí dne 23. 9. 2018. Pokud by tedy nastaly v záruční době předpoklady vzniku závazku z odpovědnosti za vady a věřitel vůči dlužníkovi tyto nároky uplatnil, pohledávka věřitele za dlužníkem by po naplnění těchto podmínek vznikla.

Podle seznamu přihlášených pohledávek insolvenční správce při přezkumném jednání dne 19. 6. 2017 popřel pravost-výše uvedených-přihlášených pohledávek ve výši 3 864 261,65 Kč a ve výši 2 055 753,01 Kč.

Přípisem ze dne 26. 6. 2017 insolvenční správce vyrozuměl žalobce, že při přezkumném jednání konaném dne 19. 6.2017 byly předmětné pohledávky popřeny. Stalo se tak proto, že nároky uplatněné přihláškou již zanikly. Věřitel vůči dlužníku neuplatnil žádnou vadu, resp. není žádná řádně uplatněná vada, která by zůstala neodstraněna.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Horáková. -4-

Město Jindřichův Hradec coby objednatel a ARSTAV s.r.o. coby zhotovitel uzavřely dne 5. 8. 2015 smlouvu o dílo č. SM/1031/2015 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předmětem díla bylo Zateplení městské knihovny, pobočka Vajgar, Jindřichův Hradec . V článku IX odst. 1 smlouvy bylo dohodnuto: Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě . V článku IX odst. 4 smlouvy bylo dohodnuto: Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle článku VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků . V článku IX odst. 5 smlouvy bylo dohodnuto: Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady . V článku IX odst. 6 smlouvy si smluvní strany dohodly konkrétní podmínky odstraňování vad.

Město Jindřichův Hradec coby objednatel a ARSTAV s.r.o. coby zhotovitel uzavřely dne 25. 6. 2013 smlouvu o dílo č. SM/0663/2013 ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Předmětem díla byly Stavební úpravy a parkovací stání tréninkové sportovní haly v Jindřichově Hradci . Článek IX týkající se odpovědnosti za vady a záruky obsahuje zcela totožná ujednání jako výše zmíněná smlouva o dílo ze dne 5. 8. 2015.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání.

Podle § 165 odst. 1 IZ věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkurzu, plněním reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví-li zákon jinak.

Z ustanovení § 173 IZ plyne, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (odstavec 1). Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí (odstavec 2). Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku (odstavec 3).

Pro pohledávky, které věřitelé ve smyslu § 165 IZ uplatňují vůči dlužníku podáním přihlášky, platí, že musí existovat (byť dosud nejsou splatné nebo jsou vázány na podmínku, k jejímuž splnění může dojít později) zpravidla ke dni rozhodnutí o úpadku

Pohledávky, jež se v insolvenčním řízení neuspokojují žádným způsobem z majetkové podstaty dlužníka, jsou ty, které vznikly až po rozhodnutí o úpadku, resp. po uplynutí propadné lhůty vymezené rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek a které zároveň nejsou zahrnuty ve výčtu pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň, obsaženém

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Horáková. -5-v § 168 a § 169 IZ (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 NSCR 16/2011).

V rozhodnutí ze dne 26. 11. 2003 sp. zn. 32 Odo 894/2002 Nejvyšší soud ČR vysvětlil, že podmínka rozvazovací či odkládací ve smyslu § 36 odst. 1 odst. 2 občanského zákoníku je vedlejším ustanovením v právním úkonu, kterým se účinnost právního úkonu, tj. skutečný vznik, změna či zánik subjektivních občanských práv a povinností, činí závislým na skutečnosti, která je subjektům právního úkonu v době jeho učinění neznámá a je pro ně nejistá.

Význam odkládací podmínky spočívá v tom, že právní účinky právního úkonu, tj. subjektivní občanská práva a povinnosti, nastanou až jejím splněním. Do jejího splnění, nesplnění či zmaření existuje stav nejistoty, kdy se neví, zda učiněný právní úkon (který je jinak platný a závazný a perfektní a tedy splňuje zákonem stanovené či účastníky smluvené předpoklady svého vzniku, avšak není ještě účinný), nabude vůbec právní účinky. Jakmile se podmínka splní, právní úkon nabude účinnosti a to od okamžiku splnění podmínky (ex nunc), ledaže bylo stanoveno účastníky úkonu něco jiného. Tehdy je teprve naplněna vůle zamýšlená účastníky právního úkonu. Naproti tomu nesplnění odkládací podmínky má za následek, že právní úkon, který dosud nenabyl účinnosti, této účinnosti již nenabude ani v budoucnu.

Podmínku podle § 36 občanského zákoníku, na jejímž splnění závisí účinnost jinak perfektního právního úkonu, je však třeba odlišovat od podmínky, kterou si účastníci právního úkonu sjednají jako předpoklad (náležitost) pro vznik smluvního nároku (subjektivního práva a jemu odpovídající povinnosti).

Uvedené závěry Nejvyššího soudu ČR vycházející ze znění příslušných ustanovení občanského zákoníku platného do 31. 12. 2013 Sb. (zákon č. 40/1964 Sb.) jsou použitelné i v poměrech zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (viz. § 548 a násl. občanského zákoníku).

Žalobcem přihlášené pohledávky nejsou pohledávkami vázanými na podmínku ve smyslu § 36 zákona č. 40/1964 Sb., § 548 zákona č. 89/2012 Sb. To, že se žalobce a dlužník ve výše uvedených smlouvách dohodli na podmínkách, za nichž bude dlužník plnit ze záruky, neznamená, že vstoupili do právního vztahu konkrétního obsahu, v souvislosti s nímž by byla pouze odložena účinnost platně a závazně sjednaných práv a povinností. Zmíněné ujednání o záruce znamená, že se smluvní strany dohodly, za splnění jakých předpokladů nárok ze záruky žalobci v budoucnu vznikne.

Přihlášené pohledávky, které případně žalobci po rozhodnutí o úpadku teprve vzniknou, však nemohou být uspokojovány žádným způsobem z majetkové podstaty dlužníka (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 NSCR 16/2011).

Vzhledem k výše uvedenému byla žaloba v plném rozsahu zamítnuta.

Žalovaný byl v řízení zcela úspěšným, podle § 163 IZ, § 142 odst. 1 o.s.ř. má právo na náhradu nákladů řízení v plném rozsahu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Horáková. -6-

V souvislosti s právním zastoupením vznikly žalovanému náklady řízení v částce 9 300 Kč (odměna za 3 úkony právní služby po 3 100 Kč podle § 7, § 9 odst. 4 písm. c/, § 11 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb.-dále jen vyhláška), v částce 900 Kč (3x režijní paušál po 300 Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky) a v částce 900 Kč (náhrada za ztrátu času za 9 započatých půlhodin po 100 Kč podle § 14 odst. 1 písm. a/, odst. 3 vyhlášky).

Právní zástupce žalovaného se dostavil k jednání u procesního soudu dne 21. 2. 2018 osobním automobilem Škoda Octavia, reg. zn. 5AE7155. Z Prahy do Českých Budějovic a zpět najel celkem 310 km. Uvedený typ vozidla má podle technického průkazu průměrnou spotřebu 4,9 litrů benzinu na 100 km. Cena 1 litru benzinu 95 oktanů činí 30,50 Kč. Na náhradě nákladů řízení spočívajících v jízdném má proto žalovaný právo na částku 1 703 Kč (§ 182 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., vyhláška č. 463/2017 Sb.).

Výslednou částku 12 803 Kč je třeba zvýšit o 21%, tedy o 2 689 Kč vzhledem k tomu, že právní zástupce žalovaného je plátcem DPH (§137 odst. 3 o.s.ř.).

Celkovou částku 15 492 Kč je žalobce povinen zaplatit žalovanému na účet jeho právního zástupce ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku (§ 149 odst. 1, § 160 odst. 1, §151 odst. 6 o.s.ř.).

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

České Budějovice 21. února 2018

JUDr. Miloš Šimánek v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Horáková.