40 ICm 3224/2013
Číslo jednací: 40 ICm 3224/2013-27 ( KSHK 40 INS 12356/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobkyně: Mgr. Irena Jonáková, se sídlem Horní 14, 580 01 Havlíčkův Brod, insolvenční správkyně dlužníka Miroslava Hrnčála, bytem Malý Beranov 7, 586 03 Jihlava, zastoupeného advokátkou Mgr. Janou Denemarkovou, se sídlem Dolní 105, 580 01 Havlíčkův Brod, proti žalovanému: Město Humpolec, IČ: 00248266, se sídlem Horní Náměstí 300, 396 01 Humpolec, zastoupeného advokátem Mgr. et Mgr. Viktorem Fojtem, se sídlem Praha 1-Hradčany, Gogolová 228/8, PSČ 118 00, o určení pohledávky ve výši Kč 1 936,00

takto:

I. Určuje se, že popření přihlášené pohledávky č. 5 věřitele Město Humpolec, IČ:00248266, se sídlem Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec, insolvenčním správcem v řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 40 INS 12356/2012, je po právu.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni k rukám její právní zástupkyně na nákladech řízení částku Kč 12 342,00 (odměna advokáta 3 x po Kč 3 100,00, 3 x paušální náhrada hotových výdajů po Kč 300,00, DPH 21 %), a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí soudní poplatek ve výši Kč 5 000,00 na účet soudu.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhá určení, že v rámci přezkumného jednání popřela pravomocnou pohledávku po právu a požadovala náklady řízení. V žalobě uvedla, že přihlášená pohledávka představuje náklady žalovaného, které vynaložil v průběhu exekuce proti dlužníku dle usnesení Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 26. 4. 2012 pod č. j. 5 Exe 626/2012-15. Náklady exekuce byly určeny příkazem k úhradě nákladů exekuce ze dne 6. 2. 2013 pod č. j. 049 Ex 00098/12-020. Žalobkyně v žalobě uvedla, že pohledávku popřela proto, že ji nelze uspokojit v insolvenčním řízení, když náklady exekuce a náklady oprávněného lze vymoci na povinném jen z výtěžku exekuce, a to v exekučním řízení samotném. Příkaz k úhradě nákladů exekuce je ve spojení s usnesením o nařízení exekuce exekučním titulem, který se vykonává v exekučním řízení, ve kterém byl vydán, mimo toto exekuční řízení jej vykonat nelze. Jediný případ, kdy v průběhu insolvenčního řízení může exekutor uspokojit náklady exekuce, je upraven v ust. § 46 odst. 6 exekučního řízení-situaci, kdy před zahájením insolvenčního řízení má exekutor k dispozici výtěžek exekuce a ten na základě svého rozhodnutí odevzdá insolvenčnímu správci po odečtu nákladů exekuce. Žalobkyně v žalobě se opřela o judikaturu Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 103 VSPH 111/2012.

Žalovaný se ve svém vyjádření v žalobě odkázal na jiné rozhodnutí Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 101 VSPH 209/2011. Ohledně tvrzení žalobce a to, že byla zahájena exekuce, že byl pravomocný příkaz k úhradě nákladů exekuce, žalovaný uvedl stejná tvrzení, spor se týkal pouze právních závěrů žalobce nebo žalovaného.

Podepsaný soud k tomu uvádí, že zná oba judikáty a preferuje judikaturu pod sp. zn. 103 VSPH 111/2012. Soud k tomu uvádí, že je věcí žalovaného, aby si zajistil možnost proplacení pravomocného příkazu k úhradě nákladů exekuce např. tak, že v rámci insolvenčního řízení, pokud dlužník zneužívá svého insolvenčního návrhu, požádal soud o vydání předběžného opatření, na základě kterého se bude v exekuci pokračovat.

Poté v rámci insolvenčního řízení bude vydán výtěžek exekuce po odečtu nákladů exekuce insolvenčnímu správci. Takovým jediným způsobem může žalovaný domoci se právem zaplacení nákladů řízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 10. září 2014

Mgr. Věra Šáfrová samosoudce