40 ICm 3122/2015
40 ICm 3122/2015-27 (KSOS 40 INS 7925/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Martínkovou ve věci žalobkyně Mgr. Ing. Ivany Zálešákové, se sídlem Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál, insolvenční správkyně dlužnice Anny anonymizovano , anonymizovano , bytem 741 01 Nový Jičín-Bludovice 5, proti žalovanému Kredit group s.r.o., se sídlem Veleslavínova 1022/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27850889, o popření vykonatelné pohledávky ve výši 75.000,-Kč

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka věřitele č. 5, přihláška č. P 5 v celkové výši 75.000,-Kč, která byla žalovaným přihlášena do insolvenčního řízení dlužnice Anny anonymizovano , anonymizovano , 741 01 Nový Jičín-Bludovice 5, z titulu smluvní pokuty není po právu, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 10.08.2015 došlou soudu dne 1108.2015 domáhala se žalobkyně vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno že pohledávka věřitele č. 5, přihláška č. P 5 v celkové výši 75.000,-Kč, která byla žalovaným přihlášena do insolvenčního řízení dlužnice Anny anonymizovano , anonymizovano , 741 01 Nový Jičín-Bludovice 5 (dále jen dlužnice), z titulu smluvní pokuty není po právu.

Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že žalovaný si do insolvenčního řízení dlužnice přihlásil pohledávku v celkové výši 499.764,-Kč a to z titulu neuhrazené smluvní pokuty z neuhrazené půjčky č. 0000212 uzavřené dne 06.09.2012, kdy jistina tvoří částku 241.045,-Kč, úrok z prodlení byl vyčíslen na 183.719,-Kč, smluvní pokuta byla vyčíslena na částku 75.000,-Kč. Insolvenční správkyní (dále jen IS) byla uznána jistina pohledávky ve výši 36.602,28 Kč, dále příslušenství ve výši 241.045,00 Kč a úrok z prodlení ve výši 183.719,-Kč a byla popřena smluvní pokuta z neuhrazené půjčky ve výši 75.000,-Kč. IS namítla, že výše pokuty byla žalovaným vyměřena v rozporu s dobrými mravy ve smyslu § 658 odst. 1 občanského zákoníku, kdy smluvní pokuta představuje 31 % jistiny. IS má za to, že věřitel má náhradu ušlého zisku obsaženu v úroku z prodlení, tudíž není nutno dále dlužnici zatěžovat smluvní pokutou.

Žalovaný v písemném procesním stanovisku uvedl, že hlavním kritériem pro posouzení přiměřenosti smluvní pokuty je vzájemný poměr původní a sankční povinnosti. Dle názoru žalovaného tak nelze vykládat 31 % z jistiny úvěru jako smluvní pokutu nepřiměřenou a nelze také souhlasit s tvrzením žalobkyně, že věřitel má náhradu ušlého zisku obsaženou již v úroku z prodlení, když se jedná o dva zcela rozdílné instituty, jejichž funkci nelze směšovat a zaměňovat.

Ve věci bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 115a o.s.ř. bez nařízení jednání, když účastníci řízení s tímto postupem souhlasili.

Soud ve věci nejprve zjišťoval, zda byly splněny předpoklady, za nichž se může soud nárokem uplatněným incidenční žalobou zabývat.

Insolvenční řízení je upraveno zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ).

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 40 7925/2015-A5 ze dne 16.04.2015 byl zjištěn úpadek dlužnice, IS byla ustanovena žalobkyně a povoleno řešení úpadku oddlužením.

Přihláškou pohledávky č. P5 si žalovaný jako věřitel č. 5 přihlásil pohledávku v celkové výši 499.764,-Kč, jež se sestávala z pohledávky č. 1 ve výši jistiny 241.045,-Kč a z úroku z prodlení ve výši 183.719,-Kč (úrok z prodlení ve výši 0,2 % denně, smluvní úrok) a z pohledávky č. 2 ve výši jistiny 75.000,-Kč-smluvní pokuta. Pohledávky č. 1 a č. 2 byly přihlášeny z titulu smlouvy o úvěru č. 0000212 ze dne 06.09.2012, exekutorského zápisu 025 EZ 2236/12 ze dne 06.09.2012 a pokračování exekutorského zápisu 025 EZ 2453/12 ze dne 27.09.2012

Ze seznamu přihlášených pohledávek věřitele č. 5 bylo zjištěno, že žalobkyně u přezkumného jednání konaného dne 14.07.2015 popřela z přihlášené pohledávky ve výši 499.764,-Kč pohledávku z titulu smluvní pokuty ve výši 75.000,-Kč z důvodu nepřiměřenosti výše smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je nepřiměřeně vysoká a její ujednání je dle ust. § 39 obč. zák. pro rozpor s ust. § 3 odst. 1 obč. zák. neplatné.

Po takto provedeném dokazování soud dospěl k závěru o splnění předpokladů, za nichž se soud může nárokem uplatněným incidenční žalobou zabývat (zjištění úpadku dlužnice, ustanovení žalobkyně IS, řádné přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení dlužnice a řádné popření přihlášené pohledávky IS). S ohledem na skutečnost, že přezkumné jednání se konalo dne 14.07.2015 a žaloba byla soudu doručena dne 11.08.2016, byl rovněž učiněn závěr o včasnosti podané žaloby (§ 199 odst. 1 IZ).

Sporná pohledávka byla přihlášena a přezkoumána jako pohledávka vykonatelná, proto se spor o určení její pravosti řídí úpravou § 199 IZ. Vzhledem k tomu, že vykonatelnost věřitel opírá o exekutorský zápis, není žalobkyně omezena v popěrných důvodech úpravou ustanovení § 199 odst. 2 IZ a může jako důvod popření namítat i právní otázky, tedy neplatnost smluvního základu pohledávky, protože i když je exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti titulem pro soudní výkon rozhodnutí, není rozhodnutím a nemá účinky, které zákon s rozhodnutím spojuje.

Dne 01.01.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (dále o. z.), tj. zákon č. 89/2012 Sb., který zrušil zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále obč. zák.). S přihlédnutím k ust. § 3028 o. z. se pro právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakožto i pro práva a povinnosti z nich vzniklých, použijí dosavadní právní předpisy (tedy občanský zákoník ve znění účinném do 31.12.2013).

Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) ve znění účinném do 31.12.2013 (dále jen obč.zák. ), výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

Podle ustanovení § 39 obč.zák., je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází, anebo se příčí dobrým mravům.

Podle ustanovení § 544 odst. 1 obč.zák., sjednají-li si strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda. Podle § 544 odst. 2 obč.zák., lze sjednat smluvní pokutu jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení.

Soud tedy dále posuzoval spornou otázku, a to platnost smluvní pokuty.

Exekutorským zápisem 025 EZ 2236/12 sepsaným dne 06.09.2012 Mgr. Pavlem Struminským, kandidátem JUDr. Jana Grosama, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 6, se sídlem: Bělohorská 270/17, Praha 6, dlužnice jako povinná osoba prohlásila, že dne uzavřela s osobou oprávněnou-žalovaným smlouvu o úvěru, v níž se osoba povinná zavázala vrátit osobě oprávněné peněžní prostředky ve výši 250.000,-Kč, a zaplatit z poskytnutných peněžních prostředků úrok ve výši 18 % p.a. od 06.09.2012 do zaplacení. Osoba povinná prohlásila, že se s osobou oprávněnou dohodla, že v případě, že osoba povinná neuhradí svůj závazek podle tohoto článku zápisu řádně a včas, je povinna uhradit osobě oprávněné smluvní pokutu ve výši 75.000,-Kč a dále smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení z dosud nesplacené jistiny a smluvního úroku do zaplacení. Dlužnice dále dala výslovný souhlas, aby exekutorský zápis byl přímo vykonatelný dle ust. § 40 odst. 1 písm. d) a ust. § 78a exekučního řádu. Osoba povinná uznala svůj závazek vůči osobě oprávněné co do důvodu a výše. Osoba povinná se zavázala zaplatit osobě oprávněné celkovou dlužnou částku podle článku prvního exekutorského zápisu, tj. 250.000,-Kč s dohodnutým úrokem ve výši 18 % p.a. od 06.09.2012 do zaplacení, na účet osoby oprávněné č. 3407563001/5500 s uvedeném variabilního symbolu platby č. 0000212, a to ve 120 měsíčních splátkách pod ztrátou výhody splátek. První až předposlední splátka je vždy ve výši 4.505,-Kč a poslední splátka je ve výši 4.462,-Kč. Splátky jsou splatné vždy k 25. dni v měsíci, přičemž první splátka je splatná dne 25.10.2012.

Z exekutorského zápisu vyplývá, že žalovanému jako věřiteli vznikl nárok na jednorázovou smluvní pokutu, pokud dlužnice nebude řádně platit svůj závazek. Přiměřenost sjednané výše smluvní pokuty je proto třeba posuzovat s celkovou výší zajištěné částky. Byla-li smluvní pokuta ve výši 75.000,-Kč sjednána k zajištění povinnosti dlužnice zaplatit půjčenou částku 250.000,-Kč, nejedná se o nepřiměřenou výši smluvní pokuty. Jednorázová smluvní pokuta tedy není nepřiměřená, jelikož dlužnice poskytnutý úvěr ve výši 250.000,-Kč měla rozložený celkem do 120 měsíčních splátek.

Výše uvedené ujednání o smluvní pokutě sjednané v exekutorském zápisu soud vyhodnotil jako platné ujednání ve smyslu ust. § 544 odst. 1 obč. zák. Soud má za to, že sjednaná výše smluvní pokuty není nepřiměřená, nejedná se tudíž o neplatné ujednání o smluvní pokutě pro rozpor s dobrými mravy. V konkrétní věci byla smluvní pokuta mezi účastníky sjednána ve formě pevně stanovené částky, přičemž účelem smluvní pokuty bylo přimět dlužníka k řádnému splácení závazku, tj. půjčené částky ve výši 250.000,-Kč, kterou měla dlužnice dle uzavřené dohody platit žalovanému v pravidelných 120 měsíčních splátkách pod ztrátou výhody splátek ve výši 4.505,-Kč.

Sjednání či zaplacení smluvní pokuty, i pokud je vázána na prodlení dlužníka, nevylučuje jeho povinnost platit úroky z prodlení, neboť tato jeho povinnost vzniká přímo ze zákona. Námitka žalobkyně, že s ohledem na sjednané úroky z prodlení nemá žalovaný nárok na zaplacení smluvní pokuty je tak právně irelevantní.

S ohledem na platné ujednání o smluvní pokutě soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 202 odst. 1 IZ, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 20.10.2016

Mgr. Jana Martínková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Šurabová