40 ICm 3104/2011
40 ICm 3104/2011-39

ČESKÁ REPUBLIKA

DOPLŇUJÍCÍ ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v právní věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a. s., IČ: 61860069, se sídlem Pernštýnské náměstí 80, 530 02 Pardubice, právně zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem, AK Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o., se sídlem Velké Náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, proti žalované: Mgr. Barbora Novotná Opltová, se sídlem Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, insolvenční správkyně dlužníka: Kreslová Petra, rč. 865424/1266, Vysoká Pec 130, 262 41 Bohutín, pr. zast. Mgr. Vojtěchem Novotným, advokátem, AK Čalfa, Bartošík a partneři, se sídlem Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1, tímto doplňujícím rozsudkem,

takto:

Rozsudek Krajského soudu v Praze č.j.-23 ze dne 4. dubna 2012 se doplňuje v bodě I. výroku rozsudku o výrok tohoto znění: Co do částky 2.569,-Kč se žaloba na určení pravosti přihlášené pohledávky z a m í t á .

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 14. 11. 2011 se žalobce domáhal určení pravosti nevykonatelné pohledávky v celkové výši 89.889,-Kč.

Krajský soud v Praze ve věci rozhodl rozsudkem č.j.-23 ze dne 4. dubna 2012, ve kterém shledal uplatněný nárok ve výši 87.320,-Kč za oprávněný, avšak současně opomenul ve výroku rozhodnutí rozhodnout o určení pravosti popřené pohledávky žalovanou ve výši 2.569,-Kč.

Soud proto postupoval podle ust. § 166 odst. 1 o.s.ř. a nepravomocný rozsudek doplnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den ( § 57 odst.2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu, nebo podání odevzdání orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.)

V Praze dne 23. července 2012

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Tomáš Herout