40 ICm 3075/2017
Číslo jednací: 40 ICm 3075/2017-42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Šimánkem v právní věci žalobce CFIG SE, IČO 29138680, se sídlem Sladkovského 767, 530 02 Pardubice, zastoupeného Mgr. Martinem Keřtem, advokátem v Pardubicích, Sladkovského 2059, proti žalovanému Insolvency Project v.o.s., IČO 28860993, se sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, insolvenčního správce dlužníka Romana Mikudima, bytem Otín 131, 377 01 Jindřichův Hradec, o určení pravosti pohledávek,

takto:

I. Určuje se, že pohledávky žalobce za insolvenčním dlužníkem Romanem Mikudimem v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích spis. zn. KSCB 27 INS 6396/2017 ve výši 15.000 Kč (pohledávka č. 3) a ve výši 20.493,72 Kč (pohledávka č. 8), jsou po právu.

II. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka žalobce za insolvenčním dlužníkem Romanem Mikudimem v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích spis. zn. KSCB 27 INS 6396/2017 ve výši 43.12 Kč (pohledávka č. 2), je po právu, se zamítá.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení na účet právního zástupce žalovaného částku 822,80 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. isir.justi ce.cz

Odůvodnění: Žalobce se vůči žalovanému domáhá žalobou podanou dne 28. 6. 2017 určení pravosti pohledávek ve výši 43.128 Kč, 15.000 Kč a 20.493,72 Kč. Jde o pohledávky, které žalovaný v rámci insolvenčního řízení popřel, a které se týkají smlouvy o spotřebitelském úvěru č. 12692 ze dne 13. 12. 2016 ve spojení se smlouvou o inkasní službě z téhož dne. Žalovaný žádá zamítnutí žaloby. Je nutné brát částku, která má být vrácena dlužníkem, v souhrnu, tedy jako součet všech částek požadovaných žalobcem. Do souhrnu je třeba započíst kromě jistiny i smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč, inkasní služby ve výši 43.128 Kč, úrok ve výši 20.493,72 Kč a další poplatky, které si nárokoval žalobce v přihlášce. Dlužníkovi bylo poskytnuto ze smlouvy o úvěru 30.000 Kč. V přihlášce pohledávek si žalobce nárokoval celkem 122.567,61 Kč, tedy o 92.567,61 Kč více než byla poskytnuta částka z úvěru. Na základě tohoto zjištění shledal žalovaný ujednání o příslušenství v rozporu s dobrými mravy, a tudíž absolutně neplatné podle § 580 občanského zákoníku. Z níže uvedených listinných důkazů soud zjistil: Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 4. 2017, č. j. KSCB 27 INS 6396/2017-A-6 byl zjištěn úpadek dlužníka Romana Mikudima, rč: 691003/1403, IČO 65034791, Otín 131, 377 01 Jindřichův Hradec (dále též jen dlužník). Insolvenčním správcem byla ustanovena Insolvency Project v.o.s., IČO 28860993, Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, provozovna Balbínovo nám. 15/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Dne 20. 4. 2017 podal žalobce přihlášku pohledávek, v níž je uvedeno zejména toto: Pohledávka č. 1-výše jistiny 30.000 Kč-dlužník se zavázal dle ust. IV smlouvy o spotřebitelském úvěru splatit poskytnutý spotřebitelský úvěr v 72 měsíčních splátkách, přičemž neuhradil žádnou splátku. Na základě neplnění smlouvy ze strany dlužníka byl úvěr v souladu s bodem 5.5. smlouvy zesplatněn. Pohledávka č. 2-43.128 Kč-pohledávka vzniklá na základě smlouvy o inkasní službě, jakožto nepovinné přílohy smlouvy o spotřebitelském úvěru č. 12696. Dlužná zbývající část inkasní služby dle bodu 2.10. smlouvy o inkasní službě činí 43.128 Kč. Pohledávka č. 3-15.000 Kč-dlužná smluvní pokuta zesplatněného spotřebitelského úvěru č. 12692. Uvedená částka představuje smluvní pokutu dle bodu 5.5. smlouvy o spotřebitelském úvěru. Pohledávka č. 4-1.600 Kč-dlužné platby za zaslané upomínky zesplatněného spotřebitelského úvěru č. 12692. Pohledávka č. 5-12.100 Kč-náklady právního zastoupení spojené s převzetím právního zastoupení a sepisem předžalobní výzvy k zesplatněnému spotřebitelskému úvěru č. 12692. Pohledávka č. 6-59.49 Kč-úrok z prodlení ve výši 8,05% ročně od 24. 3. 2017 do zaplacení-ke dni podání přihlášky, tedy ke dni 27. 3. 2017, činil 59,49 Kč. Pohledávka č. 7-186,40 Kč-smluvní úroky z prodlení k zesplatněnému spotřebitelskému úvěru č. 12692. Pohledávka č. 8-20.493,72 Kč-dlužná zbývající část neuhrazených úroků vyplývající ze smlouvy o spotřebitelském úvěru č. 12692 . Při přezkumném jednání konaném dne 2. 6. 2017 žalovaný popřel výše uvedené pohledávky č. 2, 3, 5 a 8 (žalobce se nedomáhá v rámci předmětného řízení přezkoumání pravosti pohledávky č. 5, proto se soud o této pohledávce již dále nezmiňuje). Ve vztahu k pohledávce 43.128 Kč žalovaný zejména uvedl: Ujednání o inkasních službách jsou absolutně neplatná dle § 580 občanského zákoníku pro rozpor s dobrými mravy. Ačkoliv věřitel člení příslušenství na úrok a inkasní služby, je zřejmé, že jde pouze o jiné označení úroku tak, aby položka věřitelem za úrok označovaná sama o sobě prošla testem přiměřenosti. Reálný úrok však odpovídá sazbě 49% p. a. . Ve vztahu k pohledávce 15.000 Kč žalovaný zejména uvedl: O výši smluvní pokuty bylo již opakovaně judikováno, že smluvní pokuta, která činí 50% z dlužné částky je považována za rozpornou s dobrými mravy (viz rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 12 Cmo 13/2010 z 2. 3. 2011 nebo sp. zn. 13 Cmo 3/2009 z 18. 2. 2010) . Ve vztahu k pohledávce 20.493,72 Kč žalovaný zejména uvedl: Ačkoliv věřitel člení příslušenství na úrok a inkasní služby, je zřejmé, že jde pouze o jiné označení úroku tak, aby položka věřitelem za úrok označovaná, sama o sobě prošla testem přiměřenosti. Reálný úrok však odpovídá sazbě 49% p. a. Ujednání o příslušenství je proto v rozporu s dobrými mravy a podle § 580 občanského zákoníku absolutně neplatné . Dne 13. 12. 2016 uzavřel dlužník s žalobcem smlouvu o úvěru č. 12692 (dále též jen smlouva), na základě níž se žalobce zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr 30.000 Kč (článek IV, odst. 4.3. smlouvy). Úvěr byl sjednán na dobu určitou v délce 72 měsíců (článek IV, odst. 4.4. smlouvy). Zápůjční úroková sazba byla uplatněna jako úroková sazba roční a je ve výši 19% p. a. (článek IV, odst. 4.5. smlouvy). Dlužník se zavázal splatit žalobci celkový poskytnutý úvěr a současně také úrok v celkové výši 20.494 Kč. Na základě této smlouvy se tedy dlužník zavázal zaplatit žalobci celkovou dlužnou částku spotřebitelského úvěru ve výši 50.494 Kč (článek IV., odst. 4.9. smlouvy). Smluvní strany si dohodly, že pokud nedojde ze strany dlužníka ani po dvou upomínkách k úhradě celé dlužné částky, je žalobce oprávněn zesplatnit jistinu úvěru. Dlužník a žalobce si pro takový případ sjednali jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50% zůstatku jistiny, kterou je dlužník povinen žalobci uhradit (článek V, odst. 5.5. smlouvy). Na žádost dlužníka byla poskytována inkasní služba a její podmínky byly upraveny samostatnou smlouvou o inkasní službě-inkasní služba je součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (článek VII smlouvy). Dne 13. 12. 2016 uzavřel dlužník s žalobcem smlouvu o inkasní službě. V ní bylo uvedeno, že inkasní služba je hrazenou nepovinnou službou. Žalovaný uhradí žalobci za výkon inkasní služby částku ve výši 599 Kč měsíčně. Částka za výkon inkasní služby bude dlužníkem hrazena současně s měsíční splátkou spotřebitelského úvěru (článek II, odst 2.3. smlouvy o inkasní službě). Smluvní strany si dohodly, že v případě, že dlužník svévolně zruší inkasní službu, anebo na účtu dlužníka nebude disponibilní částka minimálně ve výši třech celkových splátek spotřebitelského úvěru, a úvěr sjednaný ve smlouvě o spotřebitelském úvěru se v důsledku toho stane splatným, nebo dojde k zahájení insolvenčního řízení vůči dlužníku, a úvěr sjednaný ve smlouvě o spotřebitelském úvěru se v důsledku toho stane splatným, smluvní strany sjednaly smluvní pokutu pro dlužníka ve výši ušlého zisku žalobce z této služby. Podle § 545 občanského zákoníku právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran. Podle § 547 občanského zákoníku právní jednání musí obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům i zákonu. Podle § 553 odst. 1 občanského zákoníku o právní jednání nejde, nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit jeho obsah ani výkladem. Podle § 2048 občanského zákoníku ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém. Podle § 122 odst. 1 písm. c) zák. č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, věřitel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru sjednat pouze smluvní pokutu.

Podle § 122 odst. 3 téhož zákona souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200.000 Kč. Dlužník uzavřel s žalobcem smlouvu, v níž se v souvislosti s poskytnutým úvěrem ve výši 30.000 Kč zavázal zaplatit žalobci i částku 20.494 Kč představující 19% úrok p. a. naběhlý za dobu trvání předmětného úvěrového vztahu (72 měsíců). Ujednání o úrocích v takovém rozsahu není v rozporu s dobrými mravy a není tudíž neplatné (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1484/2004, které je použitelné i v poměrech nového občanského zákoníku). Ujednání o smluvní pokutě ve výši ušlého zisku poskytovatele je neurčité a tudíž neplatné. Z takovéhoto ujednání není zřejmé, co je třeba chápat pod pojmem ušlý zisk. Případné žalobcovo tvrzení, že jde o měsíční částku 599 Kč za výkon inkasní služby (již z tohoto důvodu je protismyslné, aby částka 599 Kč představovala v celém rozsahu žalobcův měsíční zisk) pronásobenou počtem nezaplacených měsíců neobstojí již proto, že takto smluvní pokuta sjednána nebyla (srov. právní závěry vyplývající z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR spis. zn 32 Odo 1242/2005 ze dne 26. 3. 2008, spis. zn. 33 Cdo 4070/2008 ze dne 26. 3. 2009). Dlužníku byl poskytnut úvěr ve výši 30.000 Kč, smluvní pokuta ve výši 15.000 Kč tak odpovídá § 122 odst. 3 zák. č. 257/2016 Sb. V situaci, že žalobce nemá právo na výše uvedenou smluvní pokutu v částce 43.128 Kč, je zřejmé, že žalobcem požadovaná smluvní pokuta ve výši 15.000 Kč je požadovaná důvodně, neboť v tomto rozsahu nepřesahuje součin číslo 0,5 z částky 30.000 Kč. Tvrzení žalovaného o požadavku žalobce na zaplacení částky, která o 92.567,61 Kč převyšuje částku žalovanému poskytnutou (což by mělo znamenat neplatnost ujednání o příslušenství smlouvy ve smyslu § 580 občanského zákoníku) neobstojí již proto, že a) žalobci nebyla přiznána částka 43.128 Kč, b) žalovaný úspěšně popřel částku 12.100 Kč (na uvedené částky tedy žalobce nemá nárok a není podstatné, že je v přihlášce požadoval), c) částka 15.000 Kč představuje smluvní pokutu, jejímuž placení dlužník mohl zabránit, pokud by si své povinnosti ze smlouvy plnil řádně. Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto, že žalobcovy pohledávky ve výši 15.000 Kč a 20.493,72 Kč jsou po právu. Žaloba byla zamítnuta, pokud žalobce požadoval, aby bylo rozhodnuto, že po právu je i další přihlášená pohledávka ve výši 43.128 Kč (§ 162 odst. 1 zákona o úpadku a způsobech jeho řešení). Žalovaný byl v řízení úspěšným z 55%, neúspěšným ze 45%. Ve smyslu ust. § 142 odst. 2 o.s.ř. to znamená, že žalovaný má vůči žalobci právo na náhradu nákladů řízení z 10%. V souvislosti s právním zastoupením vznikly žalovanému náklady řízení v částce 6.200 Kč (dva úkony právní služby po 3.100 Kč podle § 7, § 9 odst. 4 písm. c/, § 11 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb.) a v částce 600 Kč (dvakrát režijní paušál po 300 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky). Výslednou částku 6.800 Kč je třeba zvýšit o 21%, tedy o 1.428 Kč vzhledem k tomu, že právní zástupce žalovaného je plátcem DPH (§ 137 odst. 3 o.s.ř.). Žalovanému přiznaná částka 822,80 Kč představuje 10% z celkových nákladů, které žalovanému v souvislosti s tímto řízením vznikly. Uvedenou částku je žalobce povinen zaplatit na účet právního zástupce žalovaného ve lhůtě tří dnů právní moci rozsudku (§ 149 odst. 1, § 160 odst. 1, § 151 odst. 6 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 29. listopadu 2017

JUDr. Miloš Šimánek samosoudce