40 ICm 2953/2012
Číslo jednací: 4/40 ICm 2953/2012-33 KSBR 40 INS 1019/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem, JUDr. Zdeňkou Mikolajkovou, v právní věci žalobce: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, proti žalovaným: 1) Mgr. Alexej Vašek, IČ: 71458956, se sídlem Národní tř. 4, 695 01 Hodonín, insolvenční správce dlužníka Miroslav Klimek, r.č. , bytem Lužní 5, Hodonín, 2) Miroslav Klimek, r.č. bytem Lužní 5, Hodonín, o určení pohledávky ve výši 43.866,40 Kč

takto:

I. Návrh žalobce, aby pohledávky přihlášené přihláškou č. 1 do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníku Miroslavu Klimkovi, r.č. bytem Lužní 5, Hodonín, vedeného Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 40 INS 1019/2009 a to:

Pod č. 1 z titulu příslušenství pohledávky ze smlouvy o úvěru reg. č. 0670006224373 ze dne 9.11.2006 je v částce 5.639,48 po právu.

Pod č. 2 z titulu příslušenství pohledávky z dohody o ručení reg. č. 10000070569 ze dne 25.8.2006 je v částce 26.791,75 Kč po právu.

Pod č. 3 z titulu příslušenství pohledávky ze smlouvy o úvěru ke kreditní kartě reg. č. ze dne 11.11.2005 je v částce 2.903,44 Kč po právu se

zamítá pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se svojí žalobou ze dne 9.10.2012 domáhal určení výše uvedených pohledávek. V žalobě uvedl, že proti dlužníkovi Miroslavu Klimkovi je u zdejšího soudu pod sp. zn. KSBR 40 INS 1019/2009 vedeno insolvenční řízení. Do tohoto řízení přihlásili žalobci řádně své pohledávky v celkové výši 250.685,20 Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 13.5.2009 zjistil insolvenční správce pohledávky žalobce do výše 206.818,80 Kč a do částky 43.866,40 Kč pohledávky popřel s odůvodněním, že výše úroku z prodlení je v nepřípustné výši, není účtována podle OZ. Stejný popěrný úkon učinil při přezkumné jednání i dlužník.

O popěrném úkonu svém i dlužníka vyrozuměl správce žalobce dopisem ze dne 24.9.2012, který byl žalobci doručen dne 1.10.2012.

Přihláškou ze dne 27.4.2009 přihlásil žalobce do insolvenčního řízení celkem 4 pohledávky ve výši 250.685,20 Kč. Jednalo se o:

1) pohledávku ze smlouvy o úvěru reg. č 0670006224373 ze dne 9.11.2006 v celkové výši 84.478,93 Kč, z čehož jistina úvěru činila 78.652,55 Kč a příslušenství 5.826,38 Kč, které sestává z úroku 4.124,16 Kč, poplatků 1.200,--Kč a úroku z prodlení 502,22 Kč-uvedené členění příslušenství pohledávky je zřejmé z příloh přihlášky, a to vyčíslení pohledávek ke dni 31.3.2009 historického výpisu z úvěrového účtu č. ; 2) pohledávku z dohody o ručení reg. č, 10000070569 ze dne 25.8.2006, kterou dlužník převzal ručitelský závazek za splacení úvěru poskytnutého na základě smlouvy o úvěru reg. č. 0040506221695 ze dne 25.8.2006 v celkové výši 130.001,18 Kč, z čehož jistina úvěru činila 94.864,60 Kč a příslušenství 35.136,58 Kč sestávající z úroku ve výši 11.773,06 Kč, poplatků ve výši 1.000,--Kč a úroku z prodlení ve výši 22.363,52 Kč-uvedené členění příslušenství pohledávky je zřejmé z příloh přihlášky, a to vyčíslení pohledávek ke dni 31.3.2009 a historického výpisu z úvěrového účtu č. ; 3) pohledávku ze smlouvy o úvěru ke kreditní kartě reg. č. ze dne 11.11.2005 v celkové výši 20.099,65 Kč, z čehož jistina úvěru činila 17.196,21 Kč a příslušenství 2.903,44 Kč, sestávající z úroku ve výši 1.849,27 Kč, poplatků ve výši 860,--Kč a úroku z prodlení ve výši 194,17 Kč-uvedené členění příslušenství pohledávky je zřejmé z příloh přihlášky, a to vyčíslení pohledávek ke dni 31.3.2009 a historického výpisu z úvěrového účtu č 4) pohledávku z debetního zůstatku běžného účtu č. ve výši 16.105,44 Kč tvořenou pouze jistinou.

Žalobce dále uvedl, že z výše popřené části přihlášených pohledávek je zřejmé, že insolvenční správce popřel u pohledávek 1 a 3 veškeré jejich příslušenství. Popření správce odůvodnil nesprávným vyčíslením úroků z prodlení. Popření ostatních příslušenství, tj. úroků a poplatků považuje žalobce za zcela nedůvodné a původně v žalobě uvedl, že trvá na tom, že příslušenství pohledávek mělo být ve výši celkem 20.806,49 Kč bez dalšího zjištěno, a to k pohledávce č. 1 ve výši 5.324,16 Kč, k pohledávce č. 2 ve výši 12.773,06 Kč a k pohledávce č. 3 ve výši 2.709,27 Kč. Žalobce uznává, že povinnost dlužníka platit žalobci úrok z prodlení se řídí ust. §§ 517 odst. 2 občanského zákoníku, které je dle převažujícího výkladu kogentní a nelze proto platně sjednat sazbu za úrok z prodlení s odlišnou od sazby stanovené Nař. vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění Nař. vl. č. 163/2005. Podle tohoto předpisu odpovídá sazba úroků z prodlení výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 7 procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka je výše úroků závislá na výši repo sazby. Insolvenční správce však postupoval nesprávně, když popřel přihlášený úrok z prodlení v celé výši, ze shora uvedeného je zřejmé, že žalobci vznikl nárok na zaplacení úroků z prodlení v zákonné výši. Původně v žalobě žalobce omylem žaloval u pohledávky č. 1, tj. u úroku z prodlení zákonných prodlení ke smlouvě o úvěru o 15,06 Kč více a a pohledávky uvedené pod č. 2, tj. pohledávky vycházející z dohody o ručení o 121,97 Kč více, když nedopatřením pro první pololetí roku 2009 použil sazbu 9,75 %, místo správné sazby 9,25 %. Správná výše úroků z prodlení tak činí u pohledávky č. 1 smlouvy o úvěru Kč 315,32 Kč a u pohledávky č. 2 z dohody o ručení částku 14.018,609. U pohledávky č. 3 tak žalobce uplatnil v přihlášce úrok nižší částku, než by příslušel úroku zákonnému. Z výše uvedených důvodů vzal žalobce žalobu podáním ze dne 27.8.2014 částečně zpět a řízení bylo v této části zastaveno.

Žalobce se tedy nadále domáhal určení pohledávek takto: pohledávky uvedené pod č. 1 v částce 5.639,48 Kč s příslušenstvím, ve výši 5.639,48 Kč (namísto původně žalovaných 5.826,38). Tato částka sestává z úroků 4.124,16 Kč, z poplatku ve výši 1.200,--Kč a úroku z prodlení ve výši 315,32 Kč. Pohledávku č. 2 nyní žaluje ve výši 26.791,76 Kč (namísto původně žalovaných 26.913,73 Kč). Tato pohledávka sestává z úroků ve výši 11.773,06 Kč, z poplatku ve výši 1.000,--Kč a úroku z prodlení ve výši 14.018,69 Kč. U pohledávky č. 3 žalobce ve svém zpětvzetí žalobu neměnil, vzhledem k tomu, že pohledávka ze smlouvy o úvěru ke kreditní kartě činí celkem 2.903,44 Kč, z toho úrok 1.849,27 Kč, poplatky 860,--Kč a úrok z prodlení ve výši 194,17 Kč je nižší, nežli zákonný úrok, který by činil 321,57 Kč.

Na výzvu soudu se žalovaní k věci písemně nevyjádřili, učinili tak až u jednání. Žalovaný č. 1 setrval na svém původním popření. Uvedl, že popřel částku 43.866,40 Kč, neboť je žalován úrok z prodlení v nepřípustné výši.

Žalovaný č. 2 k návrhu uvedl, že on popřel jednak stejnou částku jako správce, tj. 43.866,40 Kč, což popřel vlastně už v návrhu na insolvenční řízení, které vyhotovila JUDr. Šlampová, a to z důvodu nesprávné výše úroku z prodlení. Mimo to popřel ještě 101.866,40 Kč, protože je uhradil syn. Syn pohledávku splácí a svůj úvěru již celý splatil.

V provedeném dokazování soud zjistil z usnesení zdejšího soudu vedené pod č.j.. KSBR 40 INS 1019/2012-A-11 ze dne 31.3.2009 že byl zjištěn úpadek dlužníka Miroslava Klimka, bytem Hodonín, Lužní 5 a bylo povolené oddlužení. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Alexej Vašek, advokát. Z přihlášky č. 8 soud zjistil, že žalobce přihlásil do uvedeného insolvečního řízení pohledávky tak, jak uvádí ve vylíčení v žalobě. Z protokolu z přezkumného řízení a schůze věřitelů ze dne 13.5.2009 soud zjistil, že byla přezkoumána mimo jiné též přihláška č. 8. Z protokolu vyplývá, že insolvenční správce popřel výši pohledávky v částce 43.866,40 Kč, neboť se jedná o příslušenství, přičemž výše úroků z prodlení je v nepřípustné výši, není účtována podle občanského zákoníku. Dále je zde uvedeno, že dlužník popírá výši v částce 101.866,40 Kč, neboť pohledávka byla v této částce uhrazena osobním dlužníkem, není zde uvedeno, o kterou z přihlášených pohledávek se jedná a dále nevyplývá ani zda se jedná o popření vztahující se pouze k jistině nebo i k některé části příslušenství.

Ze seznamu přihlášených pohledávek k přihlášce č. 8 soud zjistil, že obsahuje stanovisko správce, který uznává pravost a pořadí, popírá výši pohledávky v částce 43.866,40 Kč, není uvedeno, které z pohledávek se popření týká. U stanoviska dlužníka je uvedeno, že popírá výši v částce 43.866,40 Kč a v částce 58.000,--Kč. Není uvedeno, kterých pohledávek se toto popření týká a z jakých důvodů dlužník pohledávky popírá.

Z usnesení zdejšího soudu KSBR 40 INS 1019/2009 PP 8-2 soud zjistil, že insolvenční soud uložil správci, aby sdělil, kdy bylo věřiteli č. 8 Komerční bance doručeno řádné vyrozumění podle ust. § 197 odst.2 insolvenčního zákona.

Z oznámení ze dne 24.9.2012 adresované žalobci soud zjistil, že insolvenční správce vyrozuměl věřitele, že pohledávka uplatněná přihláškou č. 8 zůstala sporná v části její výše a to konkrétně v částce 33.866,40 Kč z důvodu nesprávného výpočtu úroků z prodlení a příslušenství. Správce uvádí, že společně s dlužníkem popřel výši pohledávky v uvedené částce a poučil žalobce o lhůtě k podání žaloby 30 dnů od přezkumného jednání, přičemž lhůta k podání žaloby neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění. Zároveň byl žalobce poučen, že pokud nedojde žaloba do 15 dnů od doručení, má se za to, že pohledávka byla zjištěna ve výši 206.818,80 Kč.

Z dodejky vyplývá, že zásilka byla uložena pro Komerční banku dne 12.11.2012.

Žaloba byla žalobcem podána ke zdejšímu soudu 9.12.2012.

Dle ust. § 92 odst. 1 insolvenčního zákona dlužník a insolvenční správce mohou popírat právo, výši a pořadí příslušných pohledávek.

Dle ust. § 198 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení insolventního zákona do 30 dnů od přezkumného jednání, tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona. Žalobu podávají vždy proti insolventnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ust. § 410 insolvenčního zákona, není-li stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až § 220 (odst. 1). Popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má proto za trvání účinků schválení oddlužení tytéž jako popření pohledávky insolvenčním správcem.

Podle ust. § 13 vyhl. č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení má písemné vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky obsahovat mj. informaci o tom, zda tato pohledávka byla popřena, co do pravosti, výše nebo popření, stanovisko dlužníka. Má v ní být uvedeno, v jaké výši byla pohledávka popřena. Vyrozumění dále obsahuje poučení o tom, že lhůta k podání žaloby činí 30 dnů od přezkumného jednání a že tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doruční rozhodnutí.

Dle ust. § 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a incidenční spory použije ust. občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Ust. § 42 odst. 4 o.s.ř. mj. stanoví, že pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsáno a datováno.

Podle ust. § 43 o.s.ř. předseda senátu vyzve usnesením účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité.

V daném případě z provedeného dokazování vyplývá, že byl zjištěn ve smyslu ust. § 136 a násl. z.č. 182/2006 Sb. ve znění změn a doplňků úpadek dlužníka Miroslava Klimka (žalovaného č. 2) a ve smyslu ust. § 39 insolv. zák. bylo povoleno oddlužení.

Insolvenční správce a dlužník popřeli ve smyslu ust. § 92 odst. 1 pohledávku žalobce co do výše, avšak tento úkon není určitý (viz dále). Správce vyrozuměl žalobce o popření pohledávky.

Žalobce podal žalobu z hlediska ust. § 198 ods.t 1 insolvenčního zákona včas, když byla podána před uplynutím lhůty 15 dnů od doručení vyrozumění správcm (resp. než před počátkem uplynutím této lhůty).

Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení 4 pohledávky, tak jak vyplývá z přihlášky č. 8. U prvních 3 pohledávek přihlásil též příslušenství, sestávající z poplatků, úroků a úroků z prodlení. Z protokolu o přezkumném řízení vyplývá, že z přihlášených pohledávek byla popřena výše 43.866,40 Kč insolvenčním správce a dále výše 101.866,40 Kč dlužníkem. Popření pohledávky přihlášené do konkursu je procesním úkonem, pro nějž přiměřeně platí ust. o.s.ř., mj. též § 42 odst. 4, resp. též § 42 odst. 1 o.s.ř. Z podání tedy musí být mj. patrné, co sleduje, v tomto směru musí být dostatečně určité. Dle soudu však popěrný úkon, zejména dlužníka zcela určitý není. U popření provedeného správcem lze dovodit, že popírá pouze úroky z prodlení (ačkoliv popírá výši 43.866,40 Kč, což nejsou pouze úroky z prodlení, nýbrž jedná se o součet úroků, úroků z prodlení a poplatků). Vůbec pak není zřejmé, jakou pohledávku popírá dlužník, zda se týká toto popření pouze jistiny nebo v nějaké části též příslušenství. Listina Seznam přihlášených pohledávek -pohledávka č. 8 obsahuje jiný údaj než protokol z přezkumného jednání, když je zde uvedeno, že dlužník popírá výši v částce 43.866,40 Kč a v částce 58.000,--Kč, tedy zřejmě popírá výši 2 pohledávek, avšak ani z této listiny není zřejmé, které z přihlášených pohledávek popírá, popř. zda se popření týká jistiny nebo příslušenství.

Poté došlo k dalšímu pochybení, a to v postupu správce, který vyrozuměl žalobce pouze o popření pohledávky ve výši 43.866,40 Kč s tím, že v této výši byla popřena pohledávka správcem a dlužníkem z důvodu nesprávného výpočtu úroku z prodlení a příslušenství. Žalobce tak podal žalobu pouze ohledně částky 43.866,40 Kč proti správci i proti dlužníkovi.

Vzhledem k výše uvedeným pochybením, zejména pak k úkonu popření pohledávky, který soud posoudil jako neurčitý, je třeba, aby insolvenční soud nařídil nové přezkumné jednání ohledně pohledávek přihlášených žalobcem, při kterém je třeba, aby ve smyslu ust. § 43 odst. 1 os.ř. vyzval dlužníka, aby přesně uvedl, které pohledávky a v jaké výši popírá, resp. zda se popření týká též příslušenství popíraných pohledávek a v jakém rozsahu. Proto soud žalobu zamítl pro předčasnost.

Pro úplnost je třeba uvést, že dlužník tvrdí, že popřel nejenom 101.866,40 Kč, nýbrž i 43.866,40 Kč společně se správcem.

O nákladech řízení soud rozhodl dle ust. § 150 o.s.ř., přičemž za důvody hodné zvláštního zřetele soud považuje skutečnost, že žalobce, který byl ve věci neúspěšný, žaloval částku uvedenou ve vyrozumění insolvenčního správce, která však neodpovídala zápisům v přezkumném listu ani v protokolu, zároveň však soud zamítl žalobu hlavně z důvodu, že není zřejmé, jaké pohledávky byly žalovanými popírány.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 28.8.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zdeňka Mikolajková, v.r. Eliška Šobová samosoudce