40 ICm 2930/2015
Jednací číslo: 40 ICm 2930/2015-23 KSOS 40INS 2923/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl soudcem JUDr. Simonou Pittermannovou ve věci žalobce: Domácí Půjčky, a.s., se sídlem Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, IČ: 25120549, zastoupeného JUDr. Janem Rudolfem, advokátem se sídlem Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, proti žalované: Mgr. Aneta Šlosarová, se sídlem Svatopluka Čecha 1580/25, 741 01 Nový Jičín, insolvenční správkyně dlužníka: Piotr anonymizovano , anonymizovano , bytem anonymizovano 118, 739 81 anonymizovano , zastoupené Mgr. Vendulou Vojtkovou, advokátkou se sídlem Svatopluka Čecha 1580/25, 741 01 Nový Jičín, o určení pohledávky jako incidenčním sporu v insolvenční věci dlužníka Piotr anonymizovano vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 40 INS 2923/2015

takto:

I. Návrh, aby soud určil, že pohledávka žalobce společnosti Domácí půjčky a.s., se sídlem Letenské náměstí 157/4, 170 000 Praha 7, IČ: 25120547 za dlužníkem Piotrem isir.justi ce.cz

anonymizovano , bytem anonymizovano 118, 739 81 anonymizovano , anonymizovano je ve výši 17.306,49 Kč po právu, se pro předčasnost zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 24.7.2015 se žalobce domáhal, aby soud určil, že pohledávka žalobce za dlužníkem je ve výši 17.306,49 Kč po právu.

Žalobce žalobu odůvodnil tím, že do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku z titulu směnky vystavené dlužníkem na řad žalobce ve výši 17.306,49 Kč, kterou žalovaná na přezkumném jednání popřela z důvodu, že žalobce nedoložil originál směnky, nespecifikoval dluh, se kterým souvisí kauza směnky a dále z důvodu, že směnka je neplatná pro rozpor smluvních úroků a pokuty s dobrými mravy. Avšak žalobce jako vlastník směnky není při předkládání směnky, případně jejího vymáhání, povinnen prokazovat okolnosti předcházející vystavení směnky nebo správnost údajů na vyplněné směnce, je pouze povinen prokázat své vlastnictví směnky. Pokud se žalovaná domnívala, že žalobce v přihlášce dostatečně netvrdil okolnosti týkající se vzniku pohledávky, měla jen vyzvat, aby přihlášku doplnil, poučit jej, jak má opravu přihlášky provést a o následcích, které pro něj mohou plynout v případě neprovedení opravy.

Žalovaná tvrdila, že přihláška pohledávky žalobce byla úplná, proto nebyl důvod, aby žalobce vyzvala k opravě či doplnění. Žalobce jako věřitel uzavřel s dlužníkem dne 4.2.2011 smlouvu o úvěru, v níž se žalobce zavázal poskytnout dlužníku peněžní prostředky do výše 4.900 Kč. Mezi smluvními stranami byl sjednán úrok ve výši 85 % p.a. Součástí smlouvy byly všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ), kde bylo ujednáno, že se dlužník zavazuje k zajištění svého závazku vystavit na řad žalobce dvě blankosměnky vlastní s doložkou bez protestu bez uvedení směnečné sumy, splatnosti a místa platebního. V případě prodlení dlužníka s plněním jeho povinností, byl žalobce oprávněn vyplnit na směnkách jako směnečnou sumu pohledávku vzniklou ze smlouvy o úvěru, jako datum splatnosti libovolné datum následující po splatnosti pohledávky a libovolné místo platební. Dále byla ve VOP sjednána smluvní pokuta v případě prodlení dlužníka s úhradou jakéhokoliv závazku ze smlouvy v délce trvání 4, resp. 8, 12, 16, 19 dnů ve výši 4 % z jistiny úvěru. Dle žalované je sjednaná výše smluvních úroků neplatná pro rozpor s dobrými mravy. Ujednání o smluvní pokutě je také neplatné, neboť smluvní pokuta postrádá prevenční a kompetenční funkci a byla sjednána ve VOP.

Soud provedl důkaz insolvenčním spisem vedeným pod sp.zn. KSOS 40 INS 2923/2015:

Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) dne 7.4.2015 zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku formou oddlužení a ustanovil žalovanou insolvenční

ICM R správkyní (zjištěno z usnesení insolvenčního soudu ze dne 7.4.2015 č.j. KSOS 40 INS 2923/2015-A7).

Insolvenční soud dne 19.8.2015 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (zjištěno z usnesení insolvenčního soudu ze dne 19.8.2015 č.j. KSOS 40 INS 2923/2015-B3).

Žalobce do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 17.306,49 Kč. Pohledávka se skládala z jistiny ve výši 16.568,40 Kč vzniklé z titulu směnky vystavené dne 4.2.2011 v Třinci na řad žalobce s rubopisem na řad REDSPARK ASSETS LIMITED a dále na žalobce a z příslušenství ve výši 738,09 Kč představující 6 % úrok z částky 16.568,40 Kč od 11.7.2014 do 7.4.2015. Směnka byla vystavena k zajištění pohledávky žalobce za dlužníkem ze smlouvy o úvěru, přičemž úvěr nebyl doposud dlužníkem uhrazen. V případě, že by nebyla směnečná pohledávka žalobce uznána, požadoval žalobce zaplacení jistiny včetně příslušenství (smluvní úrok, úrok z prodlení, poplatky, smluvní pokuty z titulu smlouvy o úvěru) z titulu smlouvy o ůvěru, eventuálně z titulu bezdůvodného obohacení na straně dlužníka. K přihlášce pohledávky přiložil žalobce jako přílohu mimo jiné i smlouvu o úvěru a VOP (zjištěno z přihlášky pohledávky žalobce č. P7 doručené insolvenčnímu soudu dne 30.4.2015).

Žalovaná na přezkumném jednání dne 30.6.2015 popřela pravost pohledávky žalobce z důvodu nedoložení originálu směnky. Žalobce neprokázal z jakých nároků, jenž má směnka zajišťovat, se skládá směnečná suma. Směnka tak byla zřejmě vyplněna v rozporu se směnečným prohlášením. Taktéž úrok sjednaný ve smlouvě o půjčce a smluvní pokuty jsou absolutně neplatné pro rozpor s dobrými mravy kvůli jejich způsobu vymezení a stanovené výši. V případě, že by soud určil, že pohledávka existuje, popřela žalovaná také výši pohledávky a pohledávku uznala ve výši 1 Kč. Dlužník na přezkumném jednání pohledávku žalobce uznal v plné výši (zjištěno z protokolu o přezkumném jednání ze dne 30.6.2015 včetně přezkumného listu přihlášky pohledávky žalobce).

Žalovaná vyrozuměla žalobce o popření jeho pohledávky na přezkumném jednání, kde uvedla důvody popření a poučila jej o možnosti podat žalobu na určení pohledávky. Vyrozumění bylo právnímu zástupci žalobce doručeno dne 1.7.2015 (zjištěno z vyrozumění žalované o popření nevykonatelné pohledávky ze dne 29.6.2015 včetně dodejky).

Soud dále provedl tyto důkazy:

Žalobce do blankosměnky vlastní vystavené dlužníkem na řad žalobce v Třinci dne 4. února 2011 s doložkou bez protestu doplnil směnečnou sumu ve výši 16.568,40 Kč, datum splatnosti dne 10. července 2014 a místo placení Třinec. Směnka byla z žalobce rubopisována na společnost REDSPARK ASSETS LIMITED a tato společnost směnku dále rubopisovala na žalobce (zjištěno ze směnky vystavené dlužníkem na řad žalobce v Třinci dne 4.2.2011).

Z důvodu ekonomie řízení soud ve věci neprováděl další dokazování, neboť nebyly splněny podmínky pro věcný přezkum pohledávky.

ICM R

Soud na základě provedeného dokazování dospěl k tomuto skutkovému závěru:

Žalobce do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil pohledávku v celkové výši 17.306,49 Kč, která se skládala z jistiny ve výši 16.568,40 Kč vzniklé z titulu směnky vystavené dlužníkem a příslušenství ve výši 738,09 Kč představující smluvní úrok. Směnka byla vystavena k zajištění pohledávky žalobce za dlužníkem ze smlouvy o úvěru. Ve smlouvě o úvěru byl mezi smluvními stranami sjednán také smluvní úrok a pokuta. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku z titulu směnky eventuálně z titulu smlouvy o úvěru nebo bezdůvodného obohacení. Žalovaná pohledávku dlužníka popřela z důvodu nedoložení směnky a vyplnění směnky v rozporu se směnečným prohlášením, když ujednání o smluvní pokutě a úroku jsou neplatná pro rozpor s dobrými mravy.

Podle ust. § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen insolvenční zákon ) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Přezkumné jednáni se konalo dne 30.6.2015 a žalobce byl o popření jeho pohledávky ze strany insolvenční správkyně vyrozuměn dne 1.7.2015. Žaloba byla žalobcem podána proti insolvenční správkyni dne 29.7.2015, tedy v souladu s ust. 198 odst. 1 insolvenčního zákona ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání a je přípustná.

Podle ust. § 188 insolvenčního zákona insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout (odst. 1). Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Smluvní pokuta není příslušenstvím pohledávky, je to majetkový nárok s vlastním, samostatným skutkovým základem dle ust. § 513 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dříve ust. § 121 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku).

Dle ust. § 7 insolvenčního zákona platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních

ICM R soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Popření pohledávky je procesní úkon, který musí splňovat podmínky dané v ust. § 42 odst. 4 o.s.ř. Musí se jednat o dostatečně určité podání, ze kterého musí být zřejmé, co vlastně bylo popřeno.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23.1.2014 sp.zn. 29 Cdo 147/2011, ze dne 31.5.2011 sp.zn. 29 Cdo 4704/2010, ze dne 31.3.2010 sp.zn. 29 Cdo 1206/2009 a podle Stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17.6.1998 sp.zn. Cpjn 19/98 je insolvenční správce povinen již v seznamu pohledávek uvést, jaké pohledávky uznává a jaké z nich popírá. Správce se musí vyjádřit výslovně u každé pohledávky, zda ji uznává nebo popírá a v jaké výši. Musí uvést, jak vysoká je podle něj přihlášená pohledávka, popř. jaké má mít v insolvenčním řízení pořadí. Pokud insolvenční správce neučiní popěrný úkon dostatečně určitě, nemůže pak takový úkon vyvolat zamýšlené procesní účinky.

Vady popěrného úkonu nejsou odstranitelné v rámci incidenčního sporu a žalobu podanou po takto vadném popěrném úkonu je nutné zamítnout pro předčasnost (srovnej s rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 3829/2010 a 23 Cdo 1726/1998).

Popření pohledávky ze strany insolvenčního správce či dlužníka musí být určité, srozumitelné, odůvodněné a zejména přezkoumatelné. Z popěrného úkonu musí být zřejmé, kdo jej činil, z jakého konkrétního důvodu je která část pohledávky sporná, zda je sporná z hlediska její pravosti, výše či pořadí.

Pohledávka žalobce byla přihlášena primárně z titulu směnky, která měla zajišťovat závazky dlužníka ze smlouvy o úvěru, přičemž ve smlouvě o úvěru byl sjednán i smluvní úrok a smluvní pokuta. Žalobce z opatrnosti ve své přihlášce uvedl, že pokud nebude jeho směnečná pohledávka z jakéhokoliv důvodu uznána, trvá na zaplacení pohledávky z titulu smlouvy o úvěru, eventuálně z titulu bezdůvodného obohacení ze strany dlužníka. Žalovaná, aniž by vyzvala žalobce v souladu s ust. § 188 insolvenčního zákona k opravě přihlášky a k jejímu doplnění, když z přihlášky nebylo patrno, jaká je výše jistiny úvěru a smluvní pokuty, pohledávku žalobce popřela z důvodu nedoložení originálu směnky, vyplnění směnky v rozporu se směnečnou dohodou a neplatností ujednání o smluvních úrocích a smluvní pokutě. Žalovaná tak popřela rovněž samotnou jistinu úvěru, na kterou by měl žalobce nárok z titulu bezdůvodného obohacení ze strany dlužníka.

Soud žalovanou při jednání vyzval, aby soudu dotvrdila, jaká výše pohledávky představuje jistinu, tedy částku poskytnutou dlužníku na základě smlouvy o úvěru. Žalovaná však nebyla schopná toto dotvrdit.

Žalovaná pohledávku žalobce řádně nepřezkoumala a tuto ani řádně nepopřela v souladu s ust. § 42 odst. 4 o.s.ř. a výše citované judikatury Nejvyššího soudu České republiky.

ICM R

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, rozhodl soud, že se žaloba pro předčasnost zamítá.

Podle ust. § 163 insolvenčního zákona o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f).

Podle ust. § 202 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci (odst. 1).

Podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

S ohledem na důvody zamítnutí žaloby nelze žalovanou považovat za procesně úspěšného účastníka sporu. V daném individuálním případě však soud nezjistil okolnosti, pro které by bylo namístě prolamovat nákladovou imunitu žalované jako insolvenční správkyně. S ohledem na tyto skutečnosti soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 20.10.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Simona Pittermannová,v.r. Andrea Mrenicová soudce

ICM R