40 ICm 290/2014
Číslo jednací: 40 ICm 290/2014-83 (KSHK 40 INS 21288/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce: Mgr. Pavla Bureše, se sídlem ČSA 556, 500 03, Hradec Králové, insolvenčního správce dlužníka-K 2-ROOF s. r. o., IČ 252 54 961, se sídlem Pouchovská 440, 500 03, Hradec Králové, zastoupen: Mgr. Bc. Rostislavem Smažíkem, advokátem, se sídlem Česká Čermná 167, 549 21, Česká Čermná, proti žalovanému: GeaCert, s. r. o., IČ 276 95 719, se sídlem Jahnova 8, 530 02, Pardubice-Zelené Předměstí, zastoupen: JUDr. Alenou Malachovou, se sídlem Bělehradská 381/126, 120 00, Praha 2, o odpůrčí žaloba na určení neúčinnosti dlužníkova plnění,

takto:

I. Určuje se, že právní úkon dlužníka K2-ROOF s. r. o., IČ 252 54 961, Pouchovská 440, 500 03, Hradec Králové, kterým nechal provést úhradu částky 491.352,00 Kč, vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 20. 8. 2012 mezi dlužníkem jako zhotovitelem a objednatelem Hamzovou odbornou léčebnou pro děti a dospělé, IČ 001 83 024, vyfakturovanou fakturou č. 120100032 ze dne 21. 9. 2012, ve prospěch účtu ve vlastnictví žalovaného, č. ú. 2423587359/0800, je úkonem neúčinným.

II. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci rozsudku uhradit do majetkové podstaty dlužníka K2-ROOF s. r. o., IČ 252 54 961, Pouchovská 440, 500 03, Hradec Králové, částku 491.352,00 Kč.

III. Žalovaný je povinen nahradit do tří dnů od právní moci rozsudku na účet advokáta Mgr. Bc. Rostislava Smažíka, Česká Čermná 167, PSČ 549 21, Česká Čermná, za jeho právní zastoupení částku 17.000,00 Kč podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit státu Česká republika prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové na jeho účet č. 3703-6828511/0710, VS 4042029014 částku ve výši 5.000,00 Kč + 23.570,00 Kč za soudní poplatek, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Insolvenční správce se odpůrčí žalobou domáhal určení, že právní úkon dlužníka, kterým nechal provést úhradu částky 491.352,00 Kč vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 20. 8. 2012 mezi dlužníkem jako zhotovitelem a objednatelem Hamzovou odbornou léčebnou pro děti a dospělé, vyfakturovanou fakturou č. 120100032 ze dne 21. 9. 2012 ve prospěch účtu ve vlastnictví žalovaného je neúčinným úkonem. V žalobě tvrdil, že úpadek na dlužníka K2-ROOF byl prohlášen 29. 1. 2013, insolvenční návrh byl doručen soudu 31. 8. 2012. V žalobě tvrdil, že jednatel dlužníka K2-ROOF Jaroslav Šulc vystavil dne 21. 9. 2012 fakturu výše uvedeného čísla s určením čísla účtu, který však byl ve vlastnictví žalovaného společnosti GeaCert s. r. o. V žalobě dále tvrdil, že zaplacená částka dle smlouvy o dílo a dle faktury skutečně došla na účet. Dále tvrdil, že dle sdělení dlužníka tyto peníze jím byly vybrány a že dlužník zaplatil z této částky dluhy související se zakázkou na léčebně. Žalovaný potvrdil, že částka na účet GeaCertu doručena byla a dále tvrdil, že byla předána společnosti K2-ROOF a společnost s ní naložila v souladu smluv, které byly uzavřeny s léčebnou. Žalovaný tedy tvrdil, že peníze byly upotřebeny pro vyplacení věřitelů ze smlouvy o dílo.

Z provedených důkazů bylo soudem zjištěno toto:

Předně soud provedl důkaz úplným výpisem společnosti GeaCert s. r. o. Z tohoto výpisu bylo soudem zjištěno, že jednatelem této společnosti je od roku 2011 Jaroslav Šulc. Dále soud ze smlouvy o dílo zjistil, že ta byla uzavřena Hamzovou odbornou léčebnou jako objednatelem a K2-ROOF s. r. o. jako zhotovitelem dne 20. 8. 2012. Za K2-ROOF ji podepsal jednatel Jaroslav Šulc. Cena prací ve smlouvě byla dohodnuta částkou bez DPH 491.352,00 Kč. Z platebních podmínek soud zjistil, že nebyla dohoda mezi účastníky o placení záloh, že faktury budou splatné do třiceti kalendářních dnů. Z faktury vystavené K2-ROOF s. r. o. dne 20. 8. 2012 vůči Hamzově odborné léčebně soud zjistil, že K2-ROOF určil konkrétní číslo účtu, které jak tvrdil správce, a to dále bylo zjištěno dotazem ze strany správce u České spořitelny, že se jedná o číslo účtu společnosti GeaCert.

Správce doložil Seznam dokladů a dokumentů (je ve spise na č. l. 19), podepsaný správcem a dlužníkem, kdy žalovaný tvrdil, že se jedná o kompletní vyúčtování a že může prokázat, jak byly peněžité prostředky použity. Při jednání dne 14. 1. 2015 žalovaný uvedl novou skutečnost, že hlavním dodavatelem prací v Hamzově léčebně na základě smlouvy uzavřené se společností K2-ROOF byla společnost CiSBAU, s. r. o. Dále uvedl, že celková cena díla byla 1.700.000,00 Kč. Soud poučil žalovaného o tom, aby doložil, že společnost K2-ROOF platila podle smlouvy pro realizaci díla, žalovaný na to reagoval tak, že kompletní vyúčtování převzal správce a že z tohoto je vidět, komu bylo placeno, kolik bylo placeno a za co bylo zaplaceno. Uvedl, že dílo s rozpočtem 1.700.000,00 Kč nemohlo být provedeno za 491.352,00 Kč. Uvedl, že správci předal kompletní vyúčtování, správce trval na tom, že to neobdržel a při jednání jednatel žalovaného uvedl, že tyto listiny soudu předá.

Ze smlouvy mezi Českou spořitelnou a. s. a GeaCertem bylo zjištěno, že účet klienta je shodný, jako je účet uvedený na již výše uvedené faktuře vydané společností K2-ROOF.

Z výpisu z firemního účtu společnosti GeaCert (č. l. 21) soud zjistil, že úhrada z Hamzovy léčebny došla na účet GeaCertu ve výši 491.352,00 Kč dne 27. 9. 2012.

Knihou přijatých zálohových faktur s datem výtisku 1. 8. 2012 společnosti CiSBAU s. r. o. a knihou závazků CiSBAU ,pokladní knihou a pokladními doklady téže firmy (č. l. 24-28 se jednatel žalovaného po daných poučeních snažil dokázat, že to souvisí s celkovou cenou 1.700.000,00 Kč, a že cena byla vypořádána. Uvedl, že tam jsou úhrady za dodávky materiálů a prací. Žalovaný soudu dále doložil vyúčtování Hamzova léčebna-K2-ROOF-CiSBAU vs. rozpočet díla (č. l. 33). K tomu žalovaný uvedl, že částka 1.687.814,00 Kč je celkový příjem, že z toho se skládá částka 491.352,00 Kč a celkové vyúčtování s čistým ziskem ze smlouvy. Soud ho k této listině poučil, že ani ta neprokazuje, kam šla částka 491.352,00 Kč ze společnosti GeaCert.

Soud dále z úplného výpisu obchodního rejstříku zjistil, že jednatel Jaroslav Šulc byl jednatelem společnosti CiSBAU.

Soud poučil žalobce, že všechny doklady, co doložil, zatím neprokázaly jeho tvrzení, že peníze použil pro zaplacení dluhů ze smlouvy o dílo. Dlužník pouze uvedl výpisem z účtu společnosti GeaCert s. r. o. (č. l. 42), že vybral ze společnosti GeaCert 1. 10. 2012 částku 34.000,00 Kč, 2. 10. 2012 částku 179.000,00 Kč a že úhrada na účet GeaCertu ve výši 491.352,00 Kč přišla na účet 27. 9. 2012. Následně dlužník prokazoval, že 27. 9. 2012 vybral z účtu GeaCertu 300.000,00 Kč. Z pokladní knihy se dnem tisku 14. 10. 2014 se snažil žalovaný prokázat, že vybrané částky z účtu šly na hotovosti do pokladní knihy GeaCertu, tedy se jednalo o částku 300.000,00 Kč, 34.000,00 Kč a 179.000,00 Kč. Tyto částky označil jako dotace pokladny a dále žalovaný tvrdil, že 2. 10. 2012 vydal hotovost 491.352,00 Kč. To je částka, kterou měl tedy z GeaCertu vydat (č. l. 43).

Z pokladní knihy dále zjištěno, že 2. 10. 2012 vydal z GeaCertu hotovost ve výši 491.352,00 Kč. Dále z knihy bankovních dokladů, vše tištěno ke dni 14. 10. 2014, bylo soudem zjištěno, že v knize GeaCertu je veden příjem 491.352,00 Kč jako nesprávný.

Z výdajového pokladního dokladu (č. l. 46) bylo soudem zjištěno, že z GeaCertu s. r. o. pro K2-ROOF s. r. o. byla vydána hotovost, která se týkala neoprávněné platby od Hamzovy odborné léčebny.

Žalovaný tedy prokázal, že z GeaCertu bylo dohromady vybráno 300.000,00 Kč, 179.000,00 Kč a 34.000,00 Kč tedy celkem 513.000,00 Kč, tedy tyto peníze skutečně mohl mít v pokladně, peníze skutečně mohl K2-ROOF na základě výdajového pokladního dokladu K2-ROOF vydat. Nicméně protože dle tvrzení správce tyto peníze v pokladně nebyly, byl poučen žalovaný, aby prokázal, jak tvrdil, že peníze použil pro K2-ROOF k zaplacení dluhů ze smlouvy o dílo. Žalovaný tvrdil, že přesně se jedná o listinu kompletní vyúčtování a že z toho je vidět jak bylo s částkou 491.352,00 Kč naloženo. V kompletním vyúčtování dle tvrzení žalovaného je vidět položka po položce, komu vydali peníze a za co to zaplatili.

Soud činí tento závěr:

V průběhu řízení bylo prokázáno, že žalovaná strana GeaCert s. r. o. obdržela částku ve výši 491.352,00 Kč, ačkoliv mělo jít o odměnu ze smlouvy o dílo uzavřené mezi Hamzovou léčebnou a dlužníkem K2-ROOF. Dále bylo prokázáno, že ke dni uzavření smlouvy o dílo a v následujícím období až do prohlášení konkurzu jednatelem dlužníka byl i jednatel GeaCert s. r. o., to je Jaroslav Šulc. Dále bylo prokázáno, že jednatel žalovaného potvrdil, že platbu na účet žalovaného přijal, to bylo prokázáno i výpisy z bankovních účtů, jednatel žalovaného však neprokázal, že by tyto prostředky použil nebo poukázal ve prospěch dlužníka. Úkon dlužníka, kterým si nechal zaplatit provedené práce ze smlouvy o dílo vyfakturované fakturou ze dne 21. 9. 2012 na bankovní účet společnosti GeaCert, je tak neúčinným právním úkonem, neboť dlužník prostřednictvím svého jednatele úmyslně zkrátil uspokojení svých věřitelů. Tento úmysl byl znám dlužníku i žalované straně, protože tyto společnosti jsou propojeny jedinou osobou-jednatelem Jaroslavem Šulcem. Jednání dlužníka je v rozporu s ust. § 111 insolvenčního zákona a takový úkon je vůči věřitelům neúčinným. Insolvenční správce požadoval podle ust. § 239 odst. 4 IZ peněžité plnění, které z majetku dlužníka neúčinným úkonem ušlo, tomu odpovídá II. bod výroku rozsudku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. §142 odst. 1 o. s. ř. Náklady se skládají z pěti úkonů po 3.100,00 Kč a 5 x 300,00 Kč režijní paušál.

K bodu I. a IV. výroku rozsudku soud uvádí, že správce je osvobozen od placení soudních poplatků a proto povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,00 Kč dopadá na žalovaného, který ve věci prohrál. Bodu II. výroku rozsudku odpovídá soudní poplatek ve výši 23.570,00 Kč (pol. 13 zákona o soudních poplatcích).

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 25. listopadu 2015

Mgr. Věra Šáfrová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková