40 ICm 2831/2010
40 ICm 2831/2010-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v právní věci žalobce: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., IČ: 45273910, se sídlem Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, proti žalovanému: První konkursní v.o.s., IČ: 26424568, se sídlem Severozápadní II. 32/306, 141 00 Praha 4, insolvenční správce úpadce: Kamax Strašice s.r.o., IČ: 25705938, se sídlem Na Jeřábu 284, 252 06 Davle, o vyloučení peněžité částky ve výši 729.512,-Kč z majetkové podstaty úpadce,

takto:

I. Žaloba na určení, že se ze soupisu majetkové podstaty úpadce Kamax Strašice s.r.o., IČ: 25705938, se sídlem Na Jeřábu 284, 252 06 Davle, okres Praha-západ, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 40 INS 12976/2010 se vylučuje peněžní částka 729.512,-Kč,

se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 24.10.2010 se žalobce domáhal, aby soud rozhodl, že z majetkové podstaty dlužníka Kamax Strašice s.r.o., IČ: 25705938, Adresa: Na Jeřábu 284, 252 06 Davle, okres Praha-západ (dále jen úpadce) se vylučuje peněžní částka ve výši 729.512,-Kč, zapsaná insolvenčním správcem do majetkové podstaty dle ust. § 225 zák.č. 182/2006 Sb. v platném znění (dále jen IZ). Svůj žalobní návrh pak odůvodnil takto: Žalobce obchodně spolupracoval v roce 2010 se společností Kamax Strašice s.r.o., IČ: 25705938. Tyto, osobou jednatele Lubomíra Kaminiecki, personálně propojené společnosti, prováděly pro žalobce výkony nákladní doprava. Společnost Kamax Račice, vyúčtovala žalobci výkony nákladní dopravy těmito daňovými doklady-fakturami: 12010076, 12010081, 12010075, 12010079, 12010078, 12010077, 12010080, 12010084, 12010082, 12010083, v celkové výši 729.512,-Kč, kterou žalobce omylem poukázal na účet úpadce, který omylem žalobcem poukázané částky ve výši 729.512,-Kč, předal zpět žalobci dne 19.5.2011 částku 310.351,-Kč, dne 20.5.2011 částku 100.000,-Kč a dne 23.5.2011 částku 319.161,-Kč. Současně jednatel společnosti Kamax Račice, s.r.o. osobně dne 19.5.2011 předal částku 310.351,-Kč, dne 20.5.2011 částku 100.000,-Kč a dne 23.5.2011 částku 319.161,-Kč, tedy celkově částku 729.512,-Kč pro tuto společnost. Žalobci byla dne 27.9.2011 doručena "Výzva k úhradě pohledávky + Vyrozumění dle § 224 IZ" ze dne 22.9.2011, vypracovaná insolvenčním správcem společnosti Kamax Strašice s.r.o., IČ 25705938, Davle, Na Jeřábu 284, okres Praha-západ, PSČ 252 06, společností První konkursní v.o.s., IČ 26424568, Praha 4, Severozápadní II č.32/306, PSČ 141 00. Tímto přípisem žalovaný vyrozuměl ve smyslu § 224 IZ žalobce o skutečnosti, že údajnou pohledávku vůči žalobci ve výši 729.512,-Kč zapsal žalovaný do majetkové podstaty dlužníka-Kamax Strašice s.r.o.-v úpadku. Žalobce považuje zapsanou částku 729.512,40 Kč do majetkové podstaty za nedůvodné, neboť na účet úpadce byla tato částka zaslána omylem, bez právního důvodu a předmětná částka nikdy nepatřila do jeho vlastnictví. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 40 INS 12976/2010 se společností Kamax Strašice s.r.o. bylo zahájeno dne 3.11.2010 na základě návrhu insolvenčního věřitele CHLUP s. r. o., IČ 25799509, Dašická 491, 190 17 Praha 9-Vinoř. Do majetkové podstaty Kamax Strašice s.r.o. tudíž náleží majetek specifikovaný v ustanovení § 205 odst. 2 IZ; v předmětném případě však insolvenčním soudem nebylo nařízeno předběžné opatření, kterým by bylo zcela nebo zčásti omezeno právo dlužníka nakládat s jeho majetkem. Protože k poukázání částky 729.512,40 Kč žalobcem na účet Kamax Strašice s.r.o. došlo v úterý dne 26.10.2011 v důsledku omylu žalobce, přičemž k faktickému připsání na účet Kamax Strašice s.r.o. mohlo dojít nejpozději ve čtvrtek 28.10.2010, nelze uvažovat ani o tom, že by peněžní částka 729.512,40 Kč byla majetkem, kterou Kamax Strašice s.r.o. nabyl v průběhu insolvenčního řízení zahájeného dne 3.11.2010, když navíc, pro omyl žalobce ze dne 26.10.2010, nepřichází v úvahu, že by vlastnictví k peněžní částce 729.512,40 Kč mohlo na Kamax Strašice s.r.o. ze žalobce vůbec kdy přejít. Předání peněžní částky 729.512,00 Kč společností Kamax Strašice s.r.o. ve prospěch žalobce, které se uskutečnilo ve dnech 19.5.2011, 20.5.2011 a 23.5.2011, jak je výše uvedeno ad III. 4), se neuskutečnilo k tíži majetkové podstaty Kamax Strašice s.r.o. Vzhledem k zákonnému vymezení majetkové podstaty citovanému výše ad IV. 2), se majetek-předmětná peněžní částka 729.514,00 Kč, který byl a je ve vlastnictví žalobce, nikdy nestal, stát se neměl a ani se stát nemohl, součástí majetkové podstaty Kamax Strašice s.r.o. Tato předání peněžní částky 729.512,00 Kč společností Kamax Strašice s.r.o. ve dnech 19.5.2011, 20.5.2011 a 23.5.2011 žalobci neměla povahu právních úkonů, které by byly učiněny v rozporu se zákonnými omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení a tudíž předání peněžní částky 729.512,00 Kč společností Kamax Strašice s.r.o. ve dnech 19.5.2011, 20.5.2011 a 23.5.2011 nelze kvalifikovat dle § 111 odst. 3 IZ jako právní úkony neúčinné. 4) Vzhledem k tomu, že se předmětná peněžní částka 729.512,40 Kč dostala do dočasné disposice společnosti Kamax Strašice s.r.o. omylem na straně žalobce, jak je uvedeno výše ad 111.3) a ad IV.1), nelze považovat tento omyl za právně relevantní důvod o nějž by se mohlo opírat zapsání peněžní částky 729.512,40 Kč do majetkové podstaty Kamax Strašice s.r.o. v probíhajícím insolvenčním řízení. Zapsání předmětné peněžní částky 729.512,40 Kč do majetkové podstaty Kamax Strašice s.r.o., je právním úkonem žalovaného, který byl zneužit omyl žalobce ze dne 26.10.2010; tento právní úkon žalovaného je tudíž v rozporu s dobrými mravy a nemůže požívat právní ochrany. Na svém stanovisku žalobce setrval i po provedeném dokazování s tím, že požaduje náhradu nákladů řízení tj. zaplacený soudní poplatek.

Žalovaný se k předmětné žalobě vyjádřil tak, že činí nesporným mezi stranami, že žalobce omylem zaslal na účet úpadce dne 26.10.2010 částku 729.512,40 Kč, která měla být určena jiné společnosti, že hotovostními výdajovými doklady ze dne 19.5.2011, 20.5.2011 a 23.5.2011 vyplatil úpadce žalobci částku 729.512,40 Kč, že úpadce je v insolvenčním řízení od 3.11.2010. Dále uvedl, že dlužník ve smyslu § 111 IZ v průběhu insolvenčního řízení nesmí peněžité závazky, vzniklé před zahájení insolvenčního řízení, plnit jinak, než za podmínek stanovených IZ, s výjimkou provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření či odvracení hrozící škody. Uhrazení pohledávky z bezdůvodného obohacení nepatří do žádné z těchto kategorií. Z hlediska morálního posuzování žalovaným, je dokonce pohledávka z bezdůvodného obohacení, vzniklá chybou žalobce, níže než pohledávky přihlášených věřitelů za nezaplacené provedené práce, které nedostali uhrazeny, přestože sami žádnou chybu neudělali. Skutečností je, že dlužník v 05/2011 z peněz, které obdržel z vydaných faktur v rámci své provozní činnosti, uhradil žalobci předmětnou částku, čímž znevýhodnil všechny ostatní věřitele, přičemž k datu platby již bylo do insolvenčního řízení přihlášeno 8 věřitelů, v souhrnu s mnohamilionovými pohledávkami. Většina pohledávek, přihlášených do insolvenčního řízení vznikla a byla splatných před vznikem bezdůvodného obohacení vůči žalobci, např. pohledávka věřitele č.: 1 byla splatná již v roce 2009, 2 byla splatná již v roce 2009, 3 byla splatná již v roce 2008, 4 byla splatná již v roce 2009, 5 byla splatná již v roce 2009, 6 byla splatná již v roce 2009, 7 byla splatná již v 9/2010, 9 byla splatná již v roce 2009, 10 byla splatná již v 5/2010, 13 byla splatná již v roce 2009, 14 byla splatná již v roce 2009, 16 byla splatná již v roce 2008, 17 byla splatná již v 5/2010, 22 byla splatná již v roce 2009, důkazy viz insolvenční řízení. Tedy všechny výše uvedené pohledávky byly splatné dříve, než vznikla pohledávky žalobce z bezdůvodného obohacení a minimálně všechny tyto věřitele, stejně tak i ostatní věřitele, byl úkon dlužníka, kterým by žalobci uhradil jeho pohledávku, znevýhodnil a tento úkon je tedy ve smyslu § 111 IZ vůči těmto věřitelům neúčinný. Kdyby v 05/2011 uhradil dlužník například benzin či naftu pro provoz automobilu, telefony či poštovné, odpovídala by takováto platba zákonu. Teoreticky by mohly být ještě akceptovatelné, úhrady pohledávek nejstarších věřitelů, splatných v roce 2008. V daném případě však samozřejmě v žádném případě ne. Vzhledem ke skutečnosti, že mezi stranami nejsou žádné sporné důkazy, z hlediska listin, ale jedná se pouze o právní posouzení dané problematiky, nenavrhuje žalovaný s výjimkou přihlášek v insolvenčním řízení, žádný jiný důkaz. I po provedeném dokazování setrval na zamítnutí žaloby v celém rozsahu, s tím, že žádné náklady řízení nepožadoval.

Soud provedl dokazování těmito listinnými důkazy:

-Usnesení Krajského soudu v Praze čj, KSPH 40 12976/2010-A-35 ze dne 27.5.2011 -Usnesení Krajského soudu v Praze čj, KSPH 40 12976/2010-B-25 ze dne 8.12.2011 -Seznam přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení -Výzva k úhradě pohledávky + Vyrozumění dle § 224 IZ" ze dne 22.9.2011 -Daňové doklady-faktury společnosti Kamax Račice s.r.o. číslo 12010076 9.8.2010 8.10.2010 6.600,00 Kč 12010081 9.8.2010 8.10.2010 6.577,20 Kč 12010075 9.8.2010 8.10.2010 8.160,00 Kč

12010079 9.8.2010 8.10.2010 9.705,60 Kč 12010078 9.8.2010 8.10.2010 15.156,00 Kč 12010077 9.8.2010 8.10.2010 15.876,00 Kč 12010080 9.8.2010 8.10.2010 46.105,20 Kč 12010084 9.8.2010 8.10.2010 56.520,00 Kč 12010082 9.8.2010 8.10.2010 145.651,20 Kč 12010083 9.8.2010 8.10.2010 419.161,20 Kč

-výpis z 26.10.11 z účtu žalobce vedeného u Oberbank AG pobočka Česká republika -příjmový pokladní doklad-stvrzenka-ze dne 19.5.2011 číslo 114110116 na částku 310.351,-Kč -výdajový pokladní doklad ze dne 19.5.2011 číslo 11420293 na částku 310.351,-Kč -příjmový pokladní doklad-stvrzenka-ze dne 20.5.2011 číslo 11410117 na částku 100.000,-Kč -výdajový pokladní doklad ze dne 20.5.2011 číslo 11420296 na částku 100.000,-Kč -příjmový pokladní doklad-stvrzenka-ze dne 23.5.2011 číslo 11410119 na částku 319.161,-Kč -výdajový pokladní doklad ze dne 20.5.2011 číslo 11420296 na částku 319.161,--Kč -výzva k úhradě pohledávek ze dne 6.9.2011 -výzva k úhradě pohledávky včetně vyrozumění dle § 224 IZ ze dne 22.9.2011

Soud zjistil z usnesení Krajského soudu v Praze čj. KSPH 40 INS 12976/2010-A-35 ze dne 27.5.2011 a usnesení Krajského soudu v Praze čj. KSPH 40 INS 12976/2010-B-25 ze dne 8.12.2011, že byl zjištěn úpadek úpadce, že byl na jeho majetek prohlášen konkurs, a že insolvenčním správcem v tomto řízení byl ustanoven žalovaný. Ze seznamu přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 40 INS 12976/2010, že do tohoto insolvenčního řízení se přihlásilo celkem 26 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 14.240.606,48 Kč. Značná část těchto přihlášených pohledávek se splatností v rozmezí roku 2008, přičemž v r. 2010, tedy před 3.12.2010, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení, a že k úhradě těchto splatných závazků úpadce částku 729.512,40 Kč nepoužil. Z výzvy k úhradě pohledávky a vyrozumění dle ust. § 224 IZ ze dne 22.9.2011 a výzvy z 6.9.2011, že žalobce byl vyzván k úhradě částky 729.512,40 Kč do majetkové podstaty úpadce a současně byl žalobce poučen o možnosti podat žalobu o vyloučení předmětné částky z majetkové podstaty. Soud dále zjistil z data zahájení tohoto řízení, že žaloba byla podána ve lhůtě. Ze shodného vyjádření stran a z níže uvedených dokladů: Daňové doklady-faktury společnosti Kamax Račice s.r.o. číslo 12010076 9.8.2010 8.10.2010 6.600,00 Kč, 12010081 9.8.2010 8.10.2010 6.577,20 Kč, 12010075 9.8.2010 8.10.2010 8.160,00 Kč, 12010079 9.8.2010 8.10.2010 9.705,60 Kč, 12010078 9.8.2010 8.10.2010 15.156,00 Kč , 12010077 9.8.2010 8.10.2010 15.876,00 Kč, 12010080 9.8.2010 8.10.2010 46.105,20 Kč, 12010084 9.8.2010 8.10.2010 56.520,00 Kč, 12010082 9.8.2010 8.10.2010 145.651,20 Kč, 12010083 9.8.2010 8.10.2010 419.161,20 Kč. Z výpisu z 26.10.2011 z účtu žalobce vedeného u Oberbank AG pobočka Česká republika, z příjmového pokladního dokladu-stvrzenky ze dne 19.5.2011 číslo 114110116 na částku 310.351,-Kč, z výdajového pokladního dokladu ze dne 19.5.2011 číslo 11420293 na částku 310.351,-Kč, z příjmového pokladního dokladu-stvrzenky ze dne 20.5.2011 číslo 114110117 na částku 100.000,-Kč, z výdajového pokladního dokladu ze dne 20.5.2011 číslo 11420296 na částku 100.000,-Kč, z příjmového pokladního dokladu-stvrzenky ze dne 23.5.2011 číslo 11410119 na částku 319.161,-Kč, z výdajového pokladního dokladu ze dne 20.5.2011 číslo 11420296 na částku 319.161,-Kč, má soud za prokázané, že žalobce omylem zaplatil úpadci celkovou částku 729.512,40 Kč, kterou úpadce vyplatil zpět žalobci v hotovosti postupně dne 19.5.2011, 20.5.2011 a 23.5.2011 ve výši 729.512,40 Kč a že současně jako jednatel úpadce a společnosti Kamax Račice s.r.o. tyto částky převzal v hotovosti pro tuto společnost. Dále soud zjistil ze spisu Krajského soudu v Praze sp.zn. KSPH 40 INS 12976/2010, že insolvenční řízení s úpadcem bylo zahájeno dne 3.11.2010 a konkurs na majetek úpadce byl soudem prohlášen 27.5.2011.

Při zhodnocení shora navržených a provedených důkazů soud dospěl k závěru, že ve smyslu ust. § 132 zák.č. 99/1963 Sb. v platném znění (dále jen o.s.ř.), kdy hodnotí každý důkaz jednotlivě a následně všechny důkazy ve vzájemné souvislosti a dospěl k závěru, že žaloba v tomto případě nebyla podána důvodně.

Po provedeném odkazování učinil soud následující závěr o skutkovém stavu takový, že insolvenční správce nemovitost zapsal do majetkové podstaty dlužnice důvodně, neboť z ní byly odčerpány na základě ze zákona neúčinného úkonu dlužníka dle ust. § 111 IZ, a tím došlo k poškození přihlášených věřitelů v rozsahu této žaloby. V daném případě pak zůstal mezi stranami výklad ust. § 111 IZ, a to v rovině shora popsaného jednání dlužníka, i v rozporu s ust. § 111 IZ.

Právně pak věc za použití výše uvedených ustanovení právních předpisů posoudil takto: Dle § 118 IZ.

1) Majetek náležející do majetkové podstaty se zapisuje do soupisu samostatnými položkami. Není-li to vyloučeno jeho povahou, musí být sepisovaný majetek v soupisu označen způsobem, který umožňuje jeho identifikaci; to neplatí, jde-li o majetek nepatrné hodnoty. Je-li zde překážka dočasné povahy bránící řádné identifikaci sepisovaného majetku, doplní insolvenční správce označení tohoto majetku neprodleně po jejím odpadnutí. 2) Podnik nebo jiná hromadná věc a soubory věcí se zapisují jedinou položkou, ze které však musí být zřejmé, co všechno do podniku nebo souboru věcí náleží v den zápisu do soupisu postaty.

Dle ust. § 224 IZ.

1) Do soupisu se zapisují i věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáležejí dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují. Do soupisu se poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo; tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce tento majetek sepsal.

2) Je-li do soupisu zapsána nemovitost, která podle katastru nemovitostí není ve vlastnictví dlužníka, vyrozumí o tom insolvenční správce příslušné katastrální pracoviště. Je-li do soupisu sepsána věc, která podle Rejstříku zástav není ve vlastnictví dlužníka, vyrozumí o tom insolvenční správce Notářskou komoru České republiky. Obdobně to platí o majetku uvedeném v jiných veřejných či neveřejných seznamech, jestliže podle zvláštních právních předpisů osvědčují vlastnictví nebo jiná věcná práva k tomuto majetku.

Dle ust. § 225 IZ.

1) Osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou' podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. 2) Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnu ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu. 3) Nebyla-Ii žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl.

Dle ust. § 111 IZ (Omezení nakládání s majetkovou podstatou dlužníkem)

1) Nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením inslovenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. 2) Omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. 3) Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezováními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelů neúčinné.

Dle ust. § 205 IZ majetek jiných osob než dlužníka náleží do majetkové podstaty, staví-li to zákon, zejména jde-li o plnění neúčinných právních úkonů. Pro účely zpeněžení se na takový majetek pohlíží jako na majetek dlužníka.

V tomto případě se jedná o posouzení shora již popsaného úkonu úpadce ve smyslu ust. § 111 IZ ve spojení s ust. § 205 odst, 4 IZ a posoudil zda se jedná o neplatný právní úkon či nikoliv, s tím, že tato neplatnost nastává přímo ze zákona. Soud tudíž považuje za rozhodné, že úpadce přijal bezdůvodné obohacení, a to ve dnech 19.5.2011, 20.5.2011 a 23.5.2011, tedy v době kdy již od 3.11.2010 bylo zahájené insolvenční řízení (tedy před prohlášením konkursu na jeho majetek) a že částku 719.512,40 Kč použil ke své další podnikatelské činnosti, a to v rozporu s ust. § 111 IZ, kdy tento může činit pouze úkony k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonem vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Pohledávky věřitelů, ať již z jakéhokoliv právního důvodu, může hradit pouze takové, které jsou okamžitě nutné pro provoz podniku, (pokud je podnik provozován), přičemž judikaturou uznatelné jsou pouze pohledávky typu: uhrazení elektro, vody, plynu a telekomunikační poplatky, či v případě pokračující výroby např. náklady na materiál, nikoliv však hrazení pouze některých pohledávek na úkor jiných, pokud nesouvisí přímo s potřebou provozu podniku. V tomto konkrétním případě se jedná o pohledávku z údajného bezdůvodného obohacení, která není nijak prioritní ve smyslu zákona, a skutečnost, že byla uhrazena v plném rozsahu v době, kdy již běželo takřka sedm měsíců insolvenční řízení a 4 dny před vyhlášením konkursu, přičemž v této době již byl v insolvenčním rejstříku přihlášeno 8 pohledávek věřitel, soud jednání úpadce posoudil jako úkon v rozporu s omezením stanoveným v důsledku účinků spojených ze zahájením insolvenčního řízení a tedy jako úkon neúčinný za použití ust. § 205 odst. 4 IZ, pak rozhodl, jak uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a ust. § 202 IZ, s tím, že žalovaný žádné náklady řízení nepožadoval.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 80 odst. 1 a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 25. dubna 2012

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Helena Pýchová