40 ICm 2697/2011
Č.j.: 40 ICm 2697/2011-174

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v právní věci žalobce: MAXIM Invest s. r. o., IČ: 27489159, se sídlem Bělehradská 289, 530 09 Pardubice-Polabiny, právně zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem, se sídlem Velké Náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, proti žalovaným: 1) JUDr. Ing. Horová Helena, se sídlem V Luhu 18, 140 00 Praha 4, insolvenční správkyně dlužníka Lukáše Edera, rč. 890310/1031, právně zast. Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1, 2) Lukáš Eder, rč. 890310/1031, bytem Nádražní 60, 294 28 Chotětov, právně zast. Mgr. et Mgr. Alenou Vlachovou, advokátkou, se sídlem Husova 242/9, 110 00 Praha 1

o určení pravosti pohledávky takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce za žalovaným č. 2, přihlášená jako nevykonatelná a nezajištěné ve výši 278.566,-Kč z celkově přihlášené pohledávky 372.172,-Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 40 INS 4129/2011 se zamítá. II. Žalobce je povinen zaplatit žalované č. 1 12.342,-Kč včetně 21% DPH na náklady právního zastoupení k rukám právního zástupce a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Dále je žalobce povinen zaplatit žalovanému č. 2 27.770,-Kč včetně 21% o DPH k rukám právního zástupce na náklady řízení do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. III. Žalovaná č. 1 a žalovaný č. 2 nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 6.10.2011 se žalobce MAXIM Invest s. r. o., IČ: 27489159, se sídlem Bělehradská 289, 530 09 Pardubice-Polabiny (dále jen žalobce) domáhal určení, že pohledávka žalobce za žalovaným Lukášem anonymizovano , rč. 890310/1031, bytem Nádražní 60, 294 28 Chotětov (dále jen žalovaný č. 2), přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u

Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 40 INS 4129/2011 ve výši 372.172,-Kč, popřená oběma žalovanými při přezkumném jednání je po právu. Svůj návrh pak žalobce odůvodnil takto: Dne 31.3.2010 byla mezi žalobcem jako věřitelem a Miroslavem anonymizovano , r. č. 501108/260, bytem Nádražní 60, 294 28 Chotětov, Štefanií anonymizovano , r anonymizovano , bytem Nádražní 60, 294 28 Chotětov (s těmito dlužníky jsou vedena samostatná insolvenční řízení u Krajského soudu v Praze-sp. zn. KSPH 41 INS 14739/2010 a KSPH 41 INS 14769/2010) a žalovaným č. 2 jako dlužníky uzavřena smlouva o úvěru č. 13/2010. Na základě výše uvedené smlouvy přenechal žalobce žalovanému č. 1 prostředky ve výši 620.000,-Kč a ten se za toto zavázal zaplatit pevný úrok (odměnu za poskytnutí úvěru) ve výši 125.000,-Kč, dále poplatek za sepsání smlouvy o úvěru, smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti a návrhu na vklad ve výši 16.990,-Kč + DPH 20% (celkem tedy 20.388,-Kč), poplatek za vyplacení peněz expres ve výši 11.990,-Kč + DPH 20% (celkem tedy 14.388,-Kč) a poplatek za jednání s dosavadním věřitelem-společností FFS Czech s.r.o. a vyplacení dluhu, která činí 11.990,-Kč + DPH 20% (celkem tedy 14.388,-Kč). Žalovaný č. 2 uvedenou smlouvu podepsal jako spoludlužník a jako takový je z ní zavázán společně a nerozdílně spolu s ostatními dlužníky. Dlužníci měli povinnost úvěr splatit do 20.10.2010. Dlužníci však uhradili pouze 6 splátek po 6.000,-Kč a byly uhrazeny poplatky; zbývá tak uhradit poslední splátku 709.000,-Kč (620.000,-Kč na jistině a 89.000,-Kč na úroku). Tuto poslední splátku splatnou 20.10.2010 však neuhradili. S ohledem na prodlení dlužníku jim byla vystavena faktura č 4132010, když jim byla fakturována-smluvní pokuta ve výši 62.000,-Kč (10 % jistiny, ač nárok vznikl na 20 % z jistiny a nyní v přihlášce věřitel požaduje pouze 49.000,-Kč). Věřiteli též vznikl nárok na smluvní pokuty 0,3 % denně z jistiny, ale požaduje smluvní pokuty pouze ve výši 0,1 % denně do dne rozhodnutí o úpadku. Protože proti dlužnici Štefanii Ederové byla vedena exekuce a ta to zatajila, byla dlužníkům fakturována fakturou č. 2132010 smluvní pokuta ve výši 49.000,-Kč (tuto smluvní pokutu však v tomto řízení věřitel nepožaduje a nepřihlašuje). Protože dlužníci celkem 3x porušili smlouvu (splátka splatná 28.8.2010 byla uhrazena až 30.8.2010, faktura 1132010 se splatností 15.9.2010 uhrazena až 11.10.2010 a doplatek úvěru nebyl uhrazen), byla jim podle čl. 9.4. vystavena faktura č. 3132010 na částku 49.000,-Kč. Při poskytnutí úvěru 620.000,-Kč byly účtovány poplatky za sepsání smlouvy o úvěru, smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti a návrhu na vklad ve výši 16.990,-Kč + DPH 20% (celkem tedy 20.388,-Kč), poplatek za vyplacení peněz expres ve výši 11.990,-Kč + DPH 20% (celkem tedy 14.388,-Kč) a poplatek za jednání s dosavadním věřitelem-společností FFS Czech s.r.o. a vyplacení dluhu, která činí 11.990,-Kč + DPH 20% (celkem tedy 14.388,-Kč). Dne 14.3.2011 bylo pod sp. zn. KSPH 40 INS 4129/2011 zahájeno u Krajského soudu v Praze insolvenční řízení se shora uvedeným dlužníkem, následně byl zjištěn úpadek a insolvenčním správcem byla jmenována žalovaná č. 1. (dále jen žalovaná). Žalobce jako věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové 919.840,-Kč jako pohledávku nevykonatelnou a nezajištěnou majetkem dlužníka. Pohledávka vznikla na základě smlouvy o úvěru č. 13/2010 ze dne 31.3.2010 a sestávala se z: jistiny úvěru 620.000,-Kč, smluvního úroku 89.000,-Kč, smluvních pokut dle faktur č. 4132010 a 3132010 ve výši 98.000,-Kč, smluvních pokut 0,1 % denně z částky 620.000,-Kč od 21.10.2011 do 20.4.2011 ve výši 112.840,-Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 7.9.2011 byla pohledávka co do částky 372.172,-Kč částečně popřena insolvenčním správcem i dlužníkem. O tomto byl věřitel vyrozuměn přípisem ze dne 7.9.2011, když insolvenční správce uvedl, že dlužník pohledávku uznal. O popření dlužníkem byl věřitel vyrozuměn až na přímý dotaz na insolvenčního správce přípisem doručeným dne 22.9.2011. Důvod popření je ten, že prý "Ustanovení smlouvy, na základě kterých je věřitelem přihlašovaný nárok sestávající se z odměny za poskytnutí úvěru, úroků, poplatků a pokut jsou v rozporu s ustanoveními § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 občanského zákoníku provádějícími směrnici Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a jsou tudíž neplatné, neboť představují nepřípustné odchýlení od zákona v neprospěch spotřebitele. Svůj návrh pak žalobce osvědčoval písemnými doklady přiloženými k žalobě. Na svém shora uvedeném návrhu setrval i po provedeném dokazování.

Oba žalovaní navrhli v písemných vyjádřeních zamítnout žalobu v celém rozsahu neboť předmětné pohledávky vzniklé ze smlouvy o úvěr č. 13/2010 ze dne 31.3.2010 a popřené při přezkumném jednání jsou absolutně neplatné neboť byly sjednány v rozporu s dobrými mravy a byly uzavřeny v neprospěch spotřebitele.

Soud provedl dokazování těmito listinami: ze spisu Krajského soudu v Praze KSPH 40 INS 4129/2011, že bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Lukáše Edera, rč. 890310/1031, bytem Nádražní 60, 294 28 Chotětov-žalovaný 2), že byl zjištěn úpadek. Žalovaná č. 1) byla soudem ustanovena insolvenční správkyní a bylo rozhodnuto o způsobu oddlužení. Z přihlášky žalobce č. 2) ze dne 13.5.2011, že tento přihlásil do insolvenčního řízení svojí pohledávku ve výši 919.840,-Kč, jako pohledávku nevykonatelnou a nezajištěnou, která vznikla na základě smlouvy o úvěru ze dne 31.3.2010, stávající se z jistiny ve výši 620.000,-Kč včetně zajištění tohoto úvěru. Z protokolu z přezkumného jednání konaného dne 7.9.2011, byla přihlášená nezajištěná a nevykonatelná pohledávka popřena co do pravosti a výše 372.172,-Kč, a to oběma žalovanými, přičemž za důvod popření byla již uvedená neplatnost smluvních ujednání dle ust. § 55 odst. 1 a ust § 56 odst. 1 občanského zákoníku a směrnicí RADY 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993. z podání žalované č. 1) ze dne 7.9.2011 a ze dne 22.9.2011, že byl žalobce vyzván o tomto popření s poučením o možnosti podat žalobu o určení popřené pohledávky u insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě. Ze smlouvy o úvěru č. 13/2010 ze dne 31.3.2010, že tato byla uzavřena mezi žalobcem a jeho věřitelem Miroslavem anonymizovano , anonymizovano a Štefánií anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Nádražní 60, 294 28 Chotětov, a že žalovaný č. 2) smlouvu podepsal jako spoludlužník a jako takový je vázán dle čl. 13.1 z této smlouvy. Na základě této smlouvy byla uzavřena smlouva o úvěru č. 13/2010. Na základě výše uvedené smlouvy přenechal žalobce žalovanému č. 1 prostředky ve výši 620.000,-Kč vznikl závazek poskytnutý dlužníkům zaplatit pevný úrok (odměnu za poskytnutí úvěru) ve výši 125.000,-Kč, dále poplatek za sepsání smlouvy o úvěru, smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti a návrhu na vklad ve výši 16.990,-Kč + DPH 20% (celkem tedy 20.388,-Kč), poplatek za vyplacení peněz expres ve výši 11.990,-Kč + DPH 20% (celkem tedy 14.388,-Kč) a poplatek za jednání s dosavadním věřitelem-společností FFS Czech s.r.o. a vyplacení dluhu, která činí 11.990,-Kč + DPH 20% (celkem tedy 14.388,-Kč). Ze smlouvy o zřízení zákonného práva k nemovitostem ze dne 31.2.2010, že tato byla uzavřena k zajištění podnikatelského úvěru rozhodčí smlouvy ze dne 31.3.2012, byla uzavřena mezi stranami za účelem rozhodnutí o pravomoci řešení případných sporů vzniklých porušením závazků ze smlouvy o úvěru č. 13/2010 již shora citované. Z předložených faktur a daňových dokladů č. 413 2010 a č. 113 2010, že byly vystaveny žalobcem z důvodu prodlení dlužníků, kde byly účtovány smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 13/2010 ze dne 31.3.2010.

Na základě provedeného dokazování pak soud rozhodl rozsudkem č.j. 40 ICm 2697/2011-67 ze dne 23. května 2012 tak, že z celkově přihlášené pohledávky ve výši 372.172,-Kč uznal po právu jako pohledávku zjištěnou ve výši 93.606,-Kč. Ve zbývající části pak žalobu zamítl včetně rozhodnutí o nákladech řízení a to s odůvodněním v tomto rozsudku uvedeném. K odvolání žalobce pak Vrchní soudu v Praze rozhodl v odvolacím

řízení usnesením č.j. 102 VSPH 279/2012-98 tak, že usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 40 ICm 2697/2011-67 ze dne 23.5.2012 v celém rozsahu, zrušil v zamítané části bodu I. výroku a v bodech II a III výroku a v tomto rozsudku vrátil k soudu prvního stupně k dalšímu řízení s odůvodněním v tomto rozsudku uvedeném.

Při novém projednání věci pak právní zástupci účastníků setrvali na svých předchozích stanoviscích Žalobce v písemném návrhu ze dne 17.4.2014 uvedl, že ujednání ve smlouvě o úvěru, považuje za ujednání, které neodporují názoru a pokud jde o smluvní pokutu 0,1% denně a pokutu cca 7,9% výše nebylo bylo sjednáno platně. Žalovaní shodně navrhli žalobu zamítnout, a navrhli žalobu pokud jde o sjednané smluvní sankce zamítnout a to s ohledem na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 102 VSPH 3510/2013-133 ze dne 27.1.2014.

Soud nad rámec provedeného dokazování, které učinil před vydáním rozsudku č.j. 40 ICm 2697/2011-67 ze dne 23.5.2012, kdy účastníci tyto provedené důkazy učinili nespornými, doplnil dokazování o rozsudek VS v Praze č.j. 102 VSPH 350/2013-133 ze dne 27.5.2014, z kterého zjistil, že odvolací soud se v tomto rozsudku zabýval zjištěním pravosti výše přihlášených pohledávek ze schodné úvěrové smlouvy. (Rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 40 ICm 640/2013-88 ze dne 19.7.2013, kdy ve věci dlužnice Štefanie Ederová, která uzavřela výše citovanou smlouvu o úvěru společně s dalšími spoludlužníky Miroslavem anonymizovano a Lukášem anonymizovano ).

K odvolání dlužnice Štefanie Ederové rozhodl odvolací soud pravomocným rozsudkem tak, že uplatnění nároku žalobce týkajících se nároku (smluvních úroků a smluvních pokut tak, že jsou v zásadě likvidační, nejsou úvěrová plnění, které bylo žalobcem poskytnuto a dospěl k závěru, že se jedná o ujednání nevyvážené a jedná se tedy o ujednání neplatné dle ust. § 39 Obč. zákoníku.

Soud na základě tohoto pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu v totožné ěci dospěl k totožnému závěru jako soud odvolací a to shodných odůvodněním jako uvedené v cit. rozsudku Vrchního soudu v Praze a uplatněné nároky do zbývající výše 278.566,-Kč zhodnotil jako přihlášené nedůvodně a popřené žalovaným co do pravosti důvodně a rozhodl, jak uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, kdy o přihlášené pohledávce do výše 93.606,-Kč z celkově přihlášené pohledávky 372.172,-Kč bylo již pravomocně rozhodnuto v rozsudku Krajského soudu v Praze č.j.-67 ze dne 23.5.2014.

O nákladech řízení pak soud rozhodl za použití ust, § 142 odst. 2 o.s.ř. Protože žalovaní byly úspěšní v rozsahu 75% a žalobce v rozsahu 25% je žalobce povinen uhradit náklady právního zastoupení dle tohoto výsledku a to právnímu zástupci žalované ve výši 12.342,-Kč včetně 21% DPH (vyúčtovány 4x úkony dle § 11/1 vyhl. č. 177/1996 Sb. včetně DPH ve výši 15.004,-Kč, 4x náklady dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 včetně DPH ve výši 1.452,-Kč tj. celkově 16.456,-Kč, celkově 12.342 Kč včetně DPH dle redukce nákladů dle úspěšnosti účastníků sporu). Žalované č. 2 ve výši 27.770,-Kč včetně 21% DPH (vyúčtováno 9 úkonů dle § 11/1 vyhl. č. 177/1996 Sb. ve výši 27.000,-Kč a úkonů dle § 13 odst. 3 vyhl. 177/1996 Sb. ve výši 2.700,-Kč a náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 6.426,-Kč, tj. celkově 37.026,-Kč, z čehož pak vyplývá částka 27.770,-Kč včetně DPH dle redukce nákladů dle úspěšnosti účastníků sporu. Výpočet náhrady nákladů právního zastoupení vychází dle ust. 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e p o d a t o d v o l á n í do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 26. června 2014

JUDr. Tomáš Malý, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jana Vyskočilová