40 ICm 261/2012
Číslo jednací: 40 ICm 261/2012-31 ( KSHK 40 INS 19623/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce MULTIRENT a.s., se sídlem Ptašínského 8, 612 00 Brno, zast. advokátem Mgr. Jakubem Sigmundem, Krkoškova 2, Brno, proti žalované č. 1: JUDr. Ilona Dorková, tř. 17. listopadu 237, 503 01 Pardubice, insolvenční správce dlužníka Boženy Kuželové, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zast. advokátkou JUDr. Danuší Pollákovou Staňkovou, Masarykovo nám. 1484, Pardubice, proti žalované č. 2: Božena Kuželová, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, o určení popřené pohledávky ve výši 41 467,76 Kč

takto:

I. Žaloba pro předčasnost se z a m í t á.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení vůči žalovanému č. 1 a žalovanému č. 2

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal žalobou určení pohledávky, která mu byla při přezkumném jednání dne 13.1.2012 ve věci 40 Ins 19623/2011 popřena správkyní a dlužníkem. Správce popřel žalobcem takto přihlášenou vykonatelnou pohledávku jako nevykonatelnou co do výše 41 467,76 Kč, uznal 3 140,--Kč jako skutečně poskytnuté částky a zaplacené splátky, důvodem popření bylo, že smluvní pokuty a sankce jsou nepřiměřeně vysoké.V žalobě uvedl, pokračování 40 Icm 261/2012

že dlužnici byla poskytnuta půjčka 30 000,--Kč, dlužnice byla s platbami v prodlení a nárok žalobkyně byl přiznán v rozhodčím řízení pravomocným rozhodčím nálezem. Dále v žalobě žalobce odůvodňuje svůj právní názor ohledně vykonatelného rozhodčího nálezu a postoje správce k pohledávce jako nevykonatelné.

K žalobě se vyjádřila insolvenční správkyně kromě dalšího tak, že žalobkyně jako důvod vzniku přihlášené pohledávky uvedla smlouvu o půjčce, uvedla pouze její číslo a dále bez jakéhokoli bližšího uvedení skutečností významných pro posouzení správnosti pravosti i výše přihlašované pohledávky. Ze smlouvy je zřejmé, že žalobkyně poskytla půjčku ve výši 30 000,--Kč, dlužnice žalobkyni uhradila 26 860,--Kč, tuto půjčku měla dlužnice splácet v 36 splátkách po 1 316,--Kč-je tedy zřejmé, že do jednotlivých splátek byla kromě jistiny zahrnuta další částka, a to platba za vedení účtu, která však podle správkyně nemůže být jistinou půjčky, ale jen jejím příslušenstvím. V přihlášce uváděné příslušenství-úrok a pokuta-muselo být počítáno i z poplatků za vedení účtu, které však nemohou být součástí jistiny. Při přezkumném jednání proto popřela části pohledávek, přesahující skutečně poskytnutou, a to z toho důvodu, že považuje ujednání o smluvní pokutě za nepřiměřeně přísné a v rozporu s dobrými mravy.

Z poučení správkyně z přihláškového spisu vyplývá, že žalobce dne 16.1.2012 vyrozuměla žalobce o popřené výši s uvedením, že se jedná o nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty a sankce v rozporu s dobrými mravy. Poučení bylo doručeno žalobci 17.1.2012. Žaloba doručená soudu 24.1.2012 je tedy včasná.

Z přihláškového spisu zjištěno, že žalobce přihlásil jistinu (smlouva o půjčce konkrétního čísla)ve výši 20 516,--Kč a dále příslušenství-úrok a pokutu 24 091,76 Kč ( úrok 2 987,08 a pokuta 21 104,68 Kč). Celková výše 44 607,76 Kč. K přihlášce doložil smlouvu o půjčce a výpis z účtu dlužnice o platbách a prodlení, dlužnice zaplatila 20 x 1316,--Kč a 1 x 540,--Kč. Soud rozhodl o předčasnosti žaloby a to na základě judikátu Vrchního soudu v Praze pod čj. 103 VSPH67/2011-80 ze dne 22. srpna 2012 ( ve věci 42 INS 3359/2010-42 ICm 630/2010), kdy správce pohledávku přezkoumal, ač měl postupovat podle ust. § 188 odst. 2 IZ, kdy správce má věřitele vyzvat k opravě přihlášky a poučit ho, jak ji má opravit. Podání přihlášky má dle Vrchního soudu v Praze povahu uplatnění práva, obsahové náležitosti přihlášky upravuje zákon obdobně jako u žaloby včetně postupu, jak odstranit její nedostatky.

V projednávané věci uplatnil žalobce v insolvenčním řízení pohledávkuze smlouvy, omezil se na vyčíslení nedoplatku jistiny, nedoplatku příslušenství skládajícího se z úroku a pokuty. Teprve v žalobě žalobce uvedl konkrétní skutkové okolnosti o výši poskytnuté půjčky, o výši splátek, o vykonatelnosti pohledávky a rozhodčím nálezu. Už v přihlášce by měl žalobce uvést skutečnosti, které se týkají vzniku pohledávky ze smluvní pokuty .Takové skutečnosti v přihlášce chyběly a správce je proto nemohl přezkoumat.

Z těchto důvodů byla žaloba pro předčasnost zamítnuta.

Výrok o nákladech řízení soud odůvodňuje ust. § 150 o.s.ř. Žalobce neměl úspěch ve věci,ale žalobu podal na základě výzvy správce proto, aby se bránil popření pohledávky na základě nepřezkoumatelné přihlášené pohledávky a dlužníkovi žádné náklady nevznikly. pokračování

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon.

V Hradci Králové dne 12. listopadu 2012

Mgr. Věra Šáfrová,v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová