40 ICm 2603/2012
Číslo jednací: 40 ICm 2603/2012-34 ( KSHK 40 INS 10544/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v incidenční věci žalobce: JUDr. Jan Malý, Resslova 1253, 500 02 Hradec Králové, jako insolvenčního správce dlužníka Martina Valenty, bytem Bratří Štefanů 800/16, 500 03 Hradec Králové, zast. JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem Sokolovská 5/49, Praha, pracoviště Resslova 1253, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, o určení popřené pohledávky ve výši 101.089,-Kč, 55.643,32Kč, 18.949,-Kč a 45.948,-Kč,

takto:

I. Řízení se co do částky 38.521,-Kč zastavuje.

II. Určuje se, část vykonatelné pohledávky č. 1 přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 40 INS 10544/2012 na majetek dlužníka Martina Valenty, bytem Bratří Štefanů 800/16, Hradec Králové ve výši 62.568,-Kč, není po právu.

III. Určuje se, že část vykonatelné pohledávky č. 2 ve výši 55.643,32 Kč v řízení uvedeném v bodě I. není po právu.

IV. Určuje se, že část vykonatelné pohledávky č. 3 ve výši 18.949,-Kč v řízení uvedeném v bodě I. není po právu.

V. Určuje se, že část vykonatelné pohledávky č. 4 ve výši 45.948,-Kč v řízení uvedeném v bodě I. není po právu.

VI. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 11.979,-Kč a zaplatit vše na účet advokáta JUDr. Milana Jelínka do tří dnů od právní moci rozsudku.

VII. Žalovaný je povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Hradci Králové soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč a zaplatit jej do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Včas podanou žalobou (přezkumné jednání se konalo dne 17.8.2012, žaloba byla doručena soudu 3.9.2012-tedy v 30 denní lhůtě) se insolvenční správce domáhal určení, že jeho popření je po právu. Žalobce popřel pohledávky, o kterých bylo rozhodnuto vykonatelným rozhodčím nálezem rozhodce, tento nález byl jako důkaz doložen, jeho aktivní legitimace je tedy prokázána.

Při jednání žalobce vzal zpět žalobu u pohledávky č. 1 (týká se prvního výroku o určení) co do částky 38 521,-Kč a navrhl, aby soud o této části pohledávky řízení zastavil. Tomu odpovídá výrok o zastavení řízení ohledně určení této částky. Nadále trval na tom , že ostatní pohledávky popřel po právu.

Žalovaný při jednání po částečném zpětvzetí uznal důvody a výši popření.

Za tohoto stavu žalobce navrhl, aby soud rozhodl rozsudkem pro uznání a požadoval přiznat náklady řízení ve výši 19.239,-Kč. Soud mu však přiznal náklady za odměnu ve výši 9.000,-Kč, neboť se jedná o určovací spor, 3x300,-Kč režijní paušál a k tomu 21% DPH, když advokát je plátcem této daně. Ve výroku VII. soud rozhodl o povinnosti zaplatit soudní poplatek podle položky 10 Sazebníku, když správce je ve věci od soudních poplatků osvobozen .

Poučení: Proti tomuto rozsudku je odvolání přípustné do 15 dnů od dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí může oprávněný podat návrh na jeho soudní výkon.

V Hradci Králové dne 20.února 2013 Mgr. Věra Šáfrová,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová