40 ICm 2313/2011
Číslo jednací: 40 ICm 2313/2011-37 ( KSHK 40 INS 7695/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v incidenční věci žalobce: JUDr. Jan Malý, Resslova 1253, 500 02 Hradec Králové, jako insolvenčního správce dlužníka Lukáše Dědka, bytem O. Číly 1546, 509 01 Nová Paka, zast. advokátem JUDr. Milanem Jelínkem se sídlem Sokolovská 5/49, Praha, pracoviště Resslova 1253, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, zast. advokátem JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, o určení popřené pohledávky ve výši 61.265,58,-Kč

takto:

I. Řízení se o určení pohledávky 21.500,-Kč a příslušenství ve výši 310,-Kč zastavuje.

II. Určuje se, že část vykonatelné pohledávky přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. KSHK 40 INS 7695/2011 na majetek dlužníka Lukáše Dědka, bytem Nová Paka ve výši 36.760,80 Kč na jistině a 2.694,78 Kč na příslušenství, není po právu.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 11.979,-Kč a zaplatit vše na účet advokáta JUDr. Milana Jelínka do tří dnů od právní moci rozsudku.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Hradci Králové soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč a zaplatit je do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Včas podanou žalobou (přezkumné jednání se konalo dne 11.8.2011, žaloba byla doručena soudu 29.8.2011-tedy v 30 denní lhůtě) se insolvenční správce domáhal určení, že jeho popření pohledávky pod poř. č. P4-1 ve výši 61.265,58 Kč je po právu. Žalobce popřel pohledávky, o kterých bylo rozhodnuto vykonatelným rozhodčím nálezem rozhodce Mgr. Marka Landsmanna pod čj. La 5015/10-12, tento nález byl jako důkaz doložen, jeho aktivní legitimace je tedy prokázána.

Při jednání žalobce vzal zpět žalobu co do určení částky 21.500,-Kč a 310,-Kč a navrhl, aby soud o této části pohledávky řízení zastavil. Tomu odpovídá výrok I. tohoto rozsudku. Nadále trval na tom , že popřel výši pohledávku 36.760,80,-Kč a její přísl. 2.694,78 Kč po právu.

Žalovaný při jednání po částečném zpětvzetí dle bodu I. tohoto výroku uznal důvody a výši popření.

Za tohoto stavu žalobce navrhl, aby soud rozhodl rozsudkem pro uznání a požadoval přiznat náklady řízení ve výši 19.239,-Kč.Soud mu však přiznal náklady za odměnu ve výši 9.000,-Kč, neboť se jedná o určovací spor, 3x300,-Kč režijní paušál a k tomu 21% DPH, když advokát je plátcem této daně. Ve výroku IV. soud rozhodl o povinnosti zaplatit soudní poplatek podle položky 10 sazebníku,když správce je ve věci od soudních poplatků osvobozen .

Poučení: Proti tomuto rozsudku je odvolání přípustné do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na jeho soudní výkon.

V Hradci Králové dne 20.února 2013 Mgr. Věra Šáfrová,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová