40 ICm 2303/2011
Číslo jednací: 40 ICm 2303/2011-34 ( KSHK 40 INS 6369/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce: Mgr. Pavel Bureš, Tř. ČSA 556, 500 03 Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Patrika anonymizovano , anonymizovano a Zdenky Kovárníkové, r.č. 705210/3586, oba bytem Úpská 555, 541 02 Trutnov-Horní Staré Město proti žalované: PROFI CREDIT Czech, a.s. IČ 61860069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, o určení popřené pohledávky takto:

I. Určuje se, že popření pohledávky, kterou žalovaná uplatnila za dlužnicí Zdenkou Kovárníkovou, anonymizovano , bytem Úpská 555, 541 02 Trutnov-Horní Staré Město, uplatnila v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 40 INS 6369/2011 přihláškou pod P 7, co do výše 21.530,-Kč, je po právu.

II. Žalobci se náklady řízení nepřiznávají.

Odůvodnění:

Včas podanou žalobou (přezkumné jednání se konalo dne 5.8.2011, správce podal žalobu dne 26.8.2011 osobně na Krajský soud v Hradci Králové-tedy v 30 denní lhůtě po přezkumném jednání) se žalobce domáhal určení, že popření pohledávky co do výše 21.530,-Kč je po právu. Přihláška je vedena pod pořadovým číslem P7. Správce uvedl, a to také soud zjistil ze spisu 40 INS 6369/2011, že popřel smluvní pokutu ve výši 50% z výše úvěru-tedy částku 20.016,-Kč a z příslušenství popřel 1.514,-Kč jako část úroků připadajících na popřenou jistinu.

Dále správce uvedl a soud taktéž zjistil z insolvenčního spisu, že se žalovaná obrátila na rozhodce a požadovala přiznání částky 36.927,-Kč, rozhodce shledal návrh žalované důvodný a vydal dne 26.4.2010 rozhodčí nález, který je pravomocný.

Z těchto důvodů, protože správce popřel vykonatelnou pohledávku, podal žalobu .V žalobě uvedl, že pohledávka vznikla ze smlouvy v režimu spotřebitelských úvěrů, na kterou se vztahují ustanovení OZ o spotřebitelských smlouvách a o platnosti právních úkonů ( §§ 52-57,39 OZ). Podle těchto ustanovení lze považovat ujednání o smluvní pokutě ve výši 50% z výše půjčky sjednané v čl. 13.4 Podmínek ke smlouvě za neplatné. Správce dále uvedl, že dlužník obdržel 18.116,-Kč, zavázal se zaplatit 40.032,-Kč-tedy více jak dvojnásobek poskytnuté částky. Závazek dlužníka uhradit v případě prodlení se dvěma splátkami další smluvní pokutu ve výši 50 % z výše úvěru-tedy nikoli ze skutečně poskytnuté půjčky ani z dlužné částky-je ve zjevném nepoměru s ostatními právy a povinnostmi smlouvy, tedy i neplatné pro rozpor s dobrými mravy. S popřenou smluvní pokutou souvisí i příslušenství-to odpovídá části úroků připadajících na popřenou jistinu.

Žalovaná strana zdůraznila ve svém vyjádření vykonatelnost pohledávky, dále že rozhodčí nález nebyl zrušen, tím méně ho dokáže zrušit rozhodnutí v incidenčním řízení, ve věci Směrnice 93/13/EHS, kde jsou nepřiměřené podmínky zakázány, je třeba tuto nerovnováhu zkoumat případ od případu, dále rozebíral problematiku ohledně rozhodčích doložek, a nakonec argumentoval k tomu, že rozhodčí doložku není již možné meritorně přezkoumávat.

K tomu soud poznamenává, že právní problematika ohledně rozhodčí doložky byla již několikráte řešena-předně správce může popřít i vykonatelnou pohledávku-§ 199IZ, to samé i dlužník za podmínek ust. § 410 odst. 3 IZ., proto správce může namítat, že vykonatelná pohledávka-smluvní pokuta je absolutně neplatná pro rozpor s dobrými mravy. K platnosti rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách soud odkazuje na Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15.6.201 pod sp.zn. 9 Cmo 363/2009 ( PR 24/2010), problematiku rozhodčích doložek řešil Ústavní soud ČR .

Podepsaný soud však jako nejdůležitější důkaz v této věci pokládá Smluvní ujednání smlouvy-Podmínky, která, jak smlouva ze dne 26.3.2007 uvádí, že jsou součástí smlouvy. Tato smluvní ujednání jsou tak malého písma, že jsou nečitelná. Právě pro nečitelnost je celá smlouva absolutně neplatná. Je tedy i ujednání o smluvní pokutě neplatné. Zde se soud odkazuje na závěry učiněné Vrchním soudem pod sp. zn. 103 VSPH 84/2011 ze dne 7.září 2011( KSLB 76 INS 4865/2010), kde uvádí, že pro závěr o neplatnost smlouvy pro rozpor se zákonem by samo o sobě postačovalo již zjištění, že smlouvu nelze přečíst bez použití zvláštních prostředků umožňujících zvětšení textu. Krom dalšího toto rozhodnutí právně hodnotí sankce stanovené v čl. 13. smluvních ujednání. Závěr je jednoznačný-absoltutní neplatnost takových sankcí.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 o.s.ř.-náklady žalobci žádné nevznikly, nemohly být tedy přiznány.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je odvolání přípustné do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na jeho soudní výkon.

V Hradci Králové dne 20.února 2013 Mgr. Věra Šáfrová,v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová