40 ICm 1988/2017
Číslo jednací: 40 ICm 1988/2017-47 ( KSHK 40 INS 13235/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci žalobce: a)Společenství vlastníků jednotek pro dům v Náchodě, Pražská čp. 682, b) Společenství vlastníků jednotek pro dům Pražská čp. 683, oba zastoupeni JUDr. Blankou Štěpánovou, advokátkou se sídlem Komenského čp. 511, 547 01 Náchod, proti žalovanému 1/ IREKON, v.o.s., IČ 28781309, se sídlem Palackého 211, 511 01 Turnov, 2/ Česká insolvenční v.o.s., IČ 28810341, se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, o určení pohledávky jako zapodstatové,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce je zapodstatovou pohledávkou ve výši 2.304,-Kč a 2.956,-Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou se domáhal žalobce určení, že má za dlužnicí zapodstatovou pohledávku, a to u bytu v čp.682/3 v celkové výši 26 991,--Kč a u bytu v čp. 683 17 367,-Kč. Obě částky se skládají za příspěvek do fondu oprav a za služby. Částka 26 991 ,-Kč je počítána za rok 2015-fond oprav činil částku 11.124,-Kč , a dále za měsíce 1,2,/2016-1. 874 Kč. Za služby se dluží za září-prosinec 2017-1 260,-Kč, za rok 2015 se dluží částka 12. 303,-Kč a za leden a únor se dluží částka 430,-Kč. isir.justi ce.cz (KSHK 40 INS 13235/2013)

Částka u bytu v čp. 683 ve výši 17. 367,-Kč je počítána za fond oprav za září 2014-1.058,-Kč, za rok 2015 10.580,--Kč a za 1,2/2016-2.116,-Kč. Na službách se dluží za část roku 2014 od září 556,-Kč, za rok 2015-2.217,-Kč a za leden a únor roku 2016 částku 840,-Kč.

Žalovaný č. 1 trval na svém stanovisku, že se nejedná o zapodstatovou pohledávku, žalovaný č. 2 ve svém vyjádření uvedl, že podle ust. § 168 odst. 2 písm. b) se jedná o správu majetkové podstaty a že tyto náklady měly být odečteny z výtěžku zpeněžení. Přitom se odkázal na ust. § 293 ve spojení s ustanovením 230 odst. 3 a 298odst. 2 a 4 IZ.

Při jednání po objasnění soudem, že pro věc je rozhodné datum doručení pokynu k prodeji zajištěného věřitele správci, žalobce změnil částky, u kterých požadoval určit, že jsou zapodstatové, a to u bytu v čp. 682 požadoval 2. 304,-Kč, a to za měsíce leden a únor 2016 a u bytu v čp. 683 požadoval za stejné měsíce roku 2016 určit jako zapodstatovou částku 2. 956,-Kč.

Soud provedl tyto důkazy a z nich zjistil: -Ze spisu dlužnice Maryny Žákové z usnesení pod čj. 40 INS 1670/2013-B-55, které bylo doručeno žalobci 23.3.2017, že žaloba byla podána a soudu dne 21.4.2017, tedy včas. -Z usnesení pod B-41 téhož insolvenčního spisu, že byl vydán zajištěnému věřiteli výtěžek u bytu v čp. 683. -Z usnesení na B-40, že byl vydán zajištěnému věřiteli výtěžek u bytu v čp. 682. -Z vyhlášky ze dne 5.8.2016 k podání námitek proti návrhu správce na výtěžek zajištěnému věřiteli na B-37 a B-38, že proti návrhu na výtěžek nepodal nikdo námitky. -Ze zprávy správce na čl. B-46 , že kupní smlouva byla uzavřena dne 17.2.2016 a 15.3.2016, z pokynu zajištěného věřitele Hypoteční banky a.s., že pokyn datovaný 2.11.2015 byl správci doručen 20.1.2016.

Podle ust. § 409 odst. 2 dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, včetně toho majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat v důsledku účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník; to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění.

Majetek, který slouží k zajištění, zpeněží insolvenční správce po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nejdříve však po zjištění pravosti výše a pořadí zajištěné pohledávky, požádá-li o to zajištěný věřitel. Výtěžek zpeněžení vydá zajištěnému věřiteli; přitom postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu. Podle ust. § 293 odst. 1 jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení. Jestliže si tento zajištěný věřitel vyhodnotí, že nebude dávat pokyny, tedy že nemovitosti nehodlá zpeněžit v rámci insolvenčního řízení, taková nemovitost se pak v tomto řízení nezpeněžuje. Teprve dáním pokynů zajištěný věřitel dává správci najevo, že takový majetek bude prodáván. Právě od dání pokynu až po zpeněžení se již postupuje podle ust. § 409 odst.3 IZ, kdy se postupuje obdobně podle ust. o zpeněžení zajištění v konkurzu, kde jsou takové náklady zapodstatovou pohledávkou podle ust. § 230 odst. 3 IZ-Náklady spojené s provedením jeho pokynu nese zajištěný věřitel ze svého.

Podle ust. § 298 odst. 2 pak výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající

Shodu s prvopisem potvrzuje Irena Hanušová (KSHK 40 INS 13235/2013) na odměnu insolvenčního správce a částky připadající na uspokojení osoby podle odstavce 8 vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli. Závěrem je, že žalobci přísluší tato pohledávka jako zapodstatová, a to od doby podání pokynu správci až do doby prodeje. Soud však musí k této věci poznamenat, že návrh na výplatu zajištěnému věřiteli byl soudem zveřejněn, k návrhu soud vydal vyhlášku, proti které nikdo nebrojil, na základě toho byla zajištěnému věřiteli vyplacena o tyto náklady nestržená částka, usnesení o výplatě zajištěnému věřiteli je v právní moci. Nicméně ve zbytku nezaplacených nákladů na fond oprav a služby je povinen zaplatit dlužník.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že byť žalobce ve věci vyhrál, nemá proti nikomu ze správců právo na náhradu nákladů řízení ( § 202 IZ).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Hradec Králové 28.února.2018

Mgr. Věra Šáfrová samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Irena Hanušová