40 ICm 1953/2017
Číslo jednací: 40 ICm 1953/2017-25 ( KSHK 40 INS 14412/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v incidenční věci žalobce: Indra-Šebesta v.o.s., IČ 26 919 877, se sídlem Čechyňská 361/16 , 602 00 Brno, insolvenční správce dlužnice Jany Zápotočné, Chotěbořská 2110, 580 01 Havlíčkův Brod, proti žalované: ESSOX s.r.o., IČ 26764652, se sídlem Senovážné nám. 231/7,370 01 České Budějovice takto:

I. Pohledávka č. 1 věřitele ESSOX s. r. o. přihlášená ve výši 347 049,72 Kč není v částce 22 609 Kč přihlášené z titulu smluvní pokuty, po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit na účet ČR-Krajského soudu v Hradci Králové soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, do tří dnů od právní moci rozsudku na č.ú. Krajského soudu v Hradci Králové 3703-6828511/0710 VS 4042195317.

III. Žalobci se náklady řízení nepřiznávají.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal v žalobě určit, že jím popřená vykonatelná pohledávka, která je vyčíslenou smluvní pokutou, není po právu. Pokutu správce popřel z toho důvodu, že nebyla ujednána ve smlouvě, ale v Obchodních podmínkách, které ani nebyly dlužnicí podepsány. Odkázal se na nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 11. 2013 pod sp. zn. I.ÚS 3512/11. V žalobě správce dále uvedl, že pohledávka byla přihlášená jako vykonatelná, a to na základě rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Pavla Utěšeného ze dne 18. 3. 2013. isir.justi ce.cz

Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení věci, než bylo uvedeno v rozhodčím nálezu, který nabyl právní moci.

Soud z provedených důkazů zjistil, že smlouva byla uzavřena dne 25. 2. 2009 jako spotřebitelská-je tak nazvána. Na jednom listě je text s náležitostmi o úvěru jako jména, čísla, částka měsíční a počet splátek, text je malého písma, ne snadno čitelný, s podpisy účastníků smlouvy. Na dalších 4 stranách jsou obchodní podmínky, malého písma a těžko čitelné. V čl. VI./6 je zmínka o smluvní pokutě s odkazem na Sazebník-tedy další listinu, která však žalovaným nebyla ani doložena.

Z čl. 7 bylo dohodnuto řešení sporů prostřednictvím rozhodčího řízení, kdy rozhodce měl být jmenován Správcem seznamu rozhodců, vedeném Společností pro rozhodčí řízení a.s. se sídlem Sokolská 60.

Soud má za to, že tato rozhodčí doložka je neplatná vzhledem k tomu, že rozhodce nebyl dohodnut netransparentně (judikatura k rozhodčím nálezům).

Ke smluvní pokutě: Platnost smluvní pokuty, která není součástí smlouvy, ale je v samostatných Obchodních podmínkách řeší nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 11. 2013 pod sp.zn. I.ÚS 3512/11 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.2.2017 ve sp. zn. 32 ICDo 86/2015.Nejvyšší soud rozhodl tak, že pouhý odkaz v textu smlouvy na ustanovení o smluvní pokutě ve všeobecných podmínkách a v dalších specifikovaných i nespecifikovaných dokumentech vytváří pro spotřebitele překážku pro to, aby se s takovým ujednáním před uzavřením smlouvy skutečně seznámil. Jde tedy o ujednání podřaditelné pod ust. § 56 odst. 1 OZ, neboť v rozporu s požadavkem dobré víry znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, a je proto s ohledem na § 55 odst. 2 OZ neplatné.

Na základě tohoto judikátu bylo žalobě vyhověno. Žalobce ve věci vyhrál, náklady mu však nevznikly, tomu odpovídá III. bod výroku rozsudku. Žalobce je však osvobozen ze zákona od placení soudního poplatku, poplatková povinnost se přenáší na stranu, která prohrála. Tomu odpovídá výrok pod bodem II. tohoto rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 6. 12. 2017

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Horáčková