40 ICm 193/2011
Číslo jednací: 40 ICm 193/2011-34 ( KSHK 34 INS 11692/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce: PROFI CREDIT Czech a.s., Jindřišská 24/941,11 0 00 Praha 1, IČ: 61860069, zastoupen JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem v í proti žalovanému JUDr. Kamil Podroužek,Fráni Šrámka 1139,500 02 Hradec Králové,insolvenční správce dlužníka Zdenky Blažejové, bytem Smetanovo nábřeží 950/32, 500 02 Hradec Králové, zastoupen JUDr. Mgr. Jaromírem Peterou, advokátem se sídlem v , o určení pohledávky ve výši 47 048,76 Kč

takt o:

I. Určuje se,že pohledávka ve výši 39 458,76 Kč není po právu.

II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému na nákladech řízení částku a zaplatit je na účet advokáta JUDr. Mgr. Jaromíra Petery do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Včas podanou žalobou ( doručená soudu 28.1.2011) se žalobce domáhal určení pohledávky ve výši 47 048,76 Kč. V žalobě tvrdil, a to bylo soudem shodně zjištěno, že přezkumné jednání se konalo 11.1.2011. S ohledem na datum přezkumného jednání a s ohledem na datum doručení žaloby soudu, lze tedy mít za prokázané, že žaloba byla podána včas(ust. § 198 odst. 1 IZ). Dále v žalobě tvrdil, že přihlásil na formuláři pohledávku ve výši 90 507,--Kč, a to jako nedoplatek zesplatněné jistiny smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100311562 ve výši 55 214,--a jako nedoplatek na smluvních pokutách z této smlouvy ve výši 35 293,--Kč. Pohledávka byla popřena jen insolvenčním správcem co do výše 81 290,76 Kč, žalobce vzal svou pohledávku částečně zpět co do smluvní pokuty ve výši 34 872,--Kč, tedy touto žalobou se určení této výše smluvní pokuty nedomáhá. Důvodem popření bylo, že správce pokládá smluvní pokutu a odměnu za rozpornou s dobrými mravy. V žalobě dále uvedl, že smlouvou o revolvingovém úvěru žalobce poskytl úvěr ve výši 69 744,--Kč a dlužník se zavázal úvěr vrátit ve 48 měsíčních splátkách po 1 453,--Kč splatné k 16. dni každého měsíce počínaje měsícem říjen 2009.Odměna dle jeho tvrzení představovala veškeré náklady na splácení úvěru, tato odměna byla započtena dle dohody stran na poskytnutý úvěr. Dle podmínek, a to pro řádné neplacení splátek, došlo k zesplatnění celého dluhu, když dlužník byl v prodlení s více než dvěma splátkami. Žalobce nepodal žalobu ohledně smluvní pokuty dle čl. 13.4 smluvních ujednání a požadoval jen určení částky 81 920,76 Kč ( popřená částka),když od této částky odečetl smluvní pokutu dle čl. 13.4,tj. 34 872,--Kč, tedy požadoval určení 47 048,76 Kč.V rámci svého vyjádření k žalobě zástupce správce dodatečně z odměny uznal částku 7 590,--Kč( 1/3 reálně vyplacených finančních prostředků,tedy zůstalo k rozhodnutí soudu částka 39 458,76 Kč.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že úvěr podle smlouvy byl poskytnut ve výši 69 744,---Kč,reálně bylo vyplaceno 23 000,--Kč a částka 46 744,--Kč byla sjednána jako odměna za poskytnutí úvěru.Žalovaný prohlásil., že mezi účastníky není sporu, že byla popřena správcem částka 81 920,76 Kč, že zůstala tak k rozhodnutí soudu částka 47 048,76 Kč, nadále správce uznal pohledávku 7 590,--Kč a nadále je popřena pohledávka ve výši 39 458,76 Kč.

Při jednání k dotazu soudu správce sdělil,že rozdíl mezi původní smluvní pokutou ve výši 35 293,--Kč a a smluvní pokutou, která byla vzata zpět ve výši 34 872,--Kč, činí 421,--Kč a z této částky bylo správcem popřeno 305,--Kč.Ve sporu tedy šlo o smluvní pokutu ve výši 305,--Kč.

Z přihláškového spisu soud zjistil, že právní důvod přihlášky je shodný s právním důvodem uplatněným v žalobě.

Ze smlouvy č. 9100311562 ze dne 23.9.2009 zjištěno, že dlužník požádal o úvěr v maximální výši 151 536,--Kč, s částkou k vyplacení 50 000,--Kč se smluvní odměnou 101 536,--Kč, s měsíční splátkou 3 157,--Kč.Ve smlouvě, resp. jejím návrhu smlouvy, je sice odkaz na čl.1.6 smluvních ujednání , z kterého soud za použití zvětšovacího zrcátka přečetl, že věřitel může posoudit bonitu klienta a že klient souhlasí s tím, že může být úvěr poskytnut nižší, a že respektuje takovou výši úvěru. Soud k tomu poznamenává, že jak citovaná smlouva,tak odkaz na smluvní ujednání, podmínky poskytnutí úvěru byly ke dni 23.9.2009, tedy ke dni podpisu formulářové smlouvy jen a jen návrhem smlouvy. Následně vydal věřitel splátkový kalendář stejného čísla jako je na formuláři, se stanovením 48 splátek, s měsíční částkou 1453,--Kč,s datem splatnosti každé splátky a v malém odstavci s uvedenými parametry revolvingového úvěru s množstvím čísel. Jedním číslem byla i výše úvěru, která je namísto požadovaných 151 536,--Kč razantně nižší-69 744,--Kč, s odměnou 46 744,--Kč a a částkou k vyplacení 23 000,--Kč. K tomu soud poznamenává, že smluvní odměnu upravuje čl. 5 podmínek, který uvádí, že smluvní odměna každopádně uvedena v dodatku . V čl. 10 podmínek je uvedeno započtení tedy, že věřitel má právo na poskytnutý úvěr započíst smluvní odměnu. Soud znovu opakuje, že Dodatek ke smlouvě ze dne 24.9. žádné ustanovení o nějakých smluvních podmínkách nemá. Jak tedy mohl dlužník být zavázán smluvními podmínkami, které byly součástí návrhu dlužníka a nakonec věřitel je neakceptoval ve svém dodatku. Pokud nedošlo k úplně stejné, shodné akceptaci návrhu, smlouva nevznikla.

Soud dal poučení žalobci ,že by měl žalobce dokazovat bezdůvodné obohacení , i z dalšího důvodu-tedy z důvodu, že smluvní ujednání, která tvoří další důležité náležitosti smlouvy jsou za prvé nečitelná,za druhé nesrozumitelná a to díky složitosti koncepce podmínek s použitými zkratkami. Je i důležité, jak se smlouva dlouho čte, kolikrát se musí čitatel vrátit k již přečteným článkům při užívání častých odkazů na dřívější články, tedy v podstatě, jak se poskytovateli půjčky podařilo udělat dokument, který jen k přečtení, natož k pochopení pro dlužníka může trvat i několik hodin při pečlivém studiu.Už sama taková smlouva nemůže být v souladu s ochranou práv spotřebitele-dlužníka. Soud zde zcela odkazuje na usnesení Vrchního soudu v Praze pod čj. 103VSPH84/2011( čj. 76 ICm 876/2010-77), které se krom jiného, zabývalo právě nesrozumitelností osobě bez právního vzdělání a jistého ekonomického rozhledu a nečitelnosti (str. 9. tohoto rozhodnutí) se závěrem, že každý z těchto dvou závěrů činí smlouvu absolutně neplatnou podle ust. § 39 OZ.Při jednání poukazoval žalobce na to, že obdobně jsou koncipovány úvěrové smlouvy u jiných peněžních ústavů. K tomu soud dodává, že žalobcem byl tento žalobce a nikoli jiný peněžní ústav. K rozsudkům jiných krajských soudů soud uvádí, že usnesení Vrchního soudu je ze 7.9.2011-tedy o mladší rozhodnutí, než uváděl žalobce. Zesplatněná jistina obsahovala tedy v sobě celou dlužnou částku dle žalobcem tvrzené smlouvy.

K smluvní odměně soud uvádí, že se jí zabýval VS PHA taktéž v cit. usnesení-a to na č .l. 8-dole,odkazuje se na ust. § 262 odst. 4 OBCHZ a 56odst. 1 OZ, tedy že se jedná o ujednání vedoucí k újmě spotřebitele a znamená značnou nerovnost v právech a povinnostech stran..K otázce RPSN se totéž rozhodnutí VS PHA zabývá na str. 6 poslední odstavec.

Dlužníkovi bylo vyplaceno 23 000,--Kč,správce uznal 1/3 odměny-tj. částku 7 590,--Kč, dlužníkovi zbylo uhradit 30 590,--Kč-z toho zaplatil 14 530,--Kč,správce při přezkumném jednání uznal 8 586,24 Kč, součet této částky a dodatečně uznané částky činí právě 16 176,24 Kč, celá pohledávka po částečném zjištění a dodatečném uznání v poměru k neplatným ujednáním je tedy zcela vyčerpána.Tomu odpovídá výrok rozsudku dle bodu I.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak,že žalovaný vyhrál, proto mu náleží odměna podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř . Odměna se skládá z DPH, když zástupce žalovaného je plátcem této daně.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 22. srpna 2012

Mgr. Věra Šáfrová,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa