40 ICm 1908/2010
40 ICm 1908/2010-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v právní věci žalobce: SABEMA-sanace vlhkých objektů s.r.o., IČ: 48591343, se sídlem Na Michovkách 670, 252 43 Průhonice, právně zast. JUDr. Pavlem Florianem, advokátem, se sídlem Václavkova 297/10, 160 00 Praha 6, proti žalovanému: Ing. Valečka Václav, se sídlem Havraní 173, 251 01 Říčany, insolvenční správce dlužníka NOVO SAN, sanace vlhkého zdiva, s.r.o., IČ: 60467584, se sídlem Na Michovkách 670, 252 43 Průhonice, za účasti Krajského státní zastupitelství zast. Mgr. Václavem Kotasem, o vyloučení movitých věcí z majetkové podstaty,

takto:

I. Žaloba na určení povinnosti žalovaného vyloučit z majetkové podstaty dlužníka NOVO-SAN, sanace vlhkého zdiva, s.r.o.., IČ: 604 67 584, se sídlem Průhonice, Na Michovkách 670, PSČ 252 43, motorová vozidla Ford Tranzit 280S, VIN: WFOVXXBDFV2P50099 a Ford Trantit 350L, VIN: WFOKXXGBFKYE24860,

se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 30.11.2010 se žalobce SABEMA-sanace vlhkých objektů s.r.o., IČ: 48591343, se sídlem Na Michovkách 670, 252 43 Průhonice domáhal vyloučení z majetkové podstaty dlužníka NOVO-SAN, sanace vlhkého zdiva, s.r.o., IČ: 60467584, se sídlem Průhonice, Na Michovkách 670, PSČ 252 43, motorová vozidla Ford Tranzit 280S, VIN:

WFOVXXBDFV2P50099 a Ford Tranzit 350L, VIN: WFOKXXGBFKYE24860. Žalobní návrh pak odůvodnil takto: Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 1. září 2009 č.j.: KSPH 40 INS 543/12009-A-10 byl zjištěn úpadek dlužníka NOVO-SAN, sanace vlhkého zdiva, s.r.o., IČ: 60467584, se sídlem Průhonice, Na Michovkách 670, PSČ 252 43, zároveň byl tímto usnesením prohlášen konkurs na majetek dlužníka NOVO-SAN, sanace vlhkého zdiva, s.r.o. a insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Václav Valečka, se sídlem Havraní 173, 251 01 Říčany-Pacov. Žalovaný insolvenční správce zařadil do soupisu majetkové podstaty dlužníka NOVO-SAN, sanace vlhkého zdiva, s.r.o.. i dvě motorová vozidla Ford Tranzit 280S, VIN: WFOVXXBDFV2P50099 a Ford Tranzit 350L, VIN: WFOKXXGBFKYE24860 (dále jen vozidla). Žalovaný insolvenční správce zařadil tato vozidla do soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 27.10.2010 o čemž vyrozuměl žalobce dopisem ze dne 3.11.2010. Obě tato vozidla jsou ve vlastnictví žalobce, což jednoznačně vyplývá i z registru motorových vozidel. Žalobce tato vozidla řádně nabyl od společnosti NOVO-SAN, sanace vlhkého zdiva, s.r.o., a to Ford Tranzit 280S, VIN: WFOVXXBDFV2P50099 na základě kupní smlouvy ze dne 14.12.2006 a Ford Tranzit 350L, VIN: WFOKXXGBFKYE24860 na základě kupní smlouvy ze dne 8.1.2008 a kupní cenu v celkové výši Kč 250.000,-za obě vozidla společnosti NOVO-SAN, sanace vlhkého zdiva, s.r.o. uhradil. Žalobce uhradil kupní cenu vozidla Ford Tranzit 280S, VIN: WFOVXXBDFV2P50099 ve výši Kč 165.000,-ve dvou splátkách na účet společnosti NOVO -SAN, sanace vlhkého zdiva, s.r.o.. č. 600050933/0300, a to splátkou ve výši Kč 135.000,-dne 15.12.2006 a splátkou ve výši Kč 30.000,-dne 30.1.2009. Kupní cenu vozidla Ford Tranzit 350L, VIN: WFOKXXGBFKYE24860 ve výši Kč 85.000,-uhradil žalobce na účet společnosti NOVO-SAN, sanace vlhkého zdiva, s.r.o. č. 600050933/0300 dne 30.1.2009. Žalobce považuje obě kupní smlouvy za platně uzavřené a uvádí, že tato vozidla byla nabyta a zcizena v rámci běžného obchodního styku prodávající společnosti a kupující společnosti a za tato vozidla uhradil žalobce kupní cenu, a to za vozidlo Ford Tranzit 280S, VIN: WFOVXXBDFV2P50099 částku ve výši Kč 165.000,-a za vozidlo Ford Tranzit 350L, VIN: WFOKXXGBFKYE24860 částku ve výši Kč 85.000,-. Žalobce však není a nemůže být ani v případě neplatné smlouvy povinen vydat vozidla do majetkové podstaty dlužníka do té doby, než mu bude zaručeno, že žalovaný splní svou povinnost a vrátí žalobci jím uhrazenou částku v celkové výši Kč 250.000,-, kterou žalobce za obě vozidla uhradil (viz. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.6.2004 sp.zn. 29 Odo 52/2002). Pokud by žalobce vozidla vydal do majetkové podstaty, došlo by tak na straně majetkové podstaty k bezdůvodnému obohacení. K prokázání svých tvrzení pak odkázal na důkazy, které označil v žalobním návrhu. Na svém návrhu setrval i po provedeném dokazování s tím, že vznesl námitku o vydržení, neboť je žalobce nabyl v dobré víře.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, a to z důvodu nesplnění zákonných podmínek ze strany žalobce uvedených v ustanovení § 196a zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění při prodeji obou shora uvedených motorových vozidel k uzavření právního úkonu, který je absolutně neplatný, neboť dlužník NOVO-SAN, sanace vlhkého zdiva, s.r.o., IČ: 60467584, fakticky nikdy nepřestal být vlastníkem uvedených vozidel. Po provedeném dokazování žalovaný setrval na svém stanovisku s tím, že učinil nesporným tvrzení žalobce, že byly peněžité prostředky ve výši 165.000,-Kč a 85.000,-Kč na prodej předmětných vozidel převedeny na účet dlužníka.

Krajské státní zastupitelství v Praze ve svém písemném vyjádření navrhl zamítnout žalobu v celém rozsahu neboť jak z dosud dostupných informací vyplývá, na žalobce byla shora uvedená vozidla převedena insolvenčním dlužníkem za cenu 165000,-Kč a 85 000,-Kč. Jediným jednatelem a společníkem obou společností byl a je ing. Jiří Novotný, r.č.

2

500614/005, přičemž upsaný základní kapitál žalobce i ins. dlužníka činí 100.000,-Kč. Z uvedených důvodů lze dovodit, že vozidla byla převedena za protihodnotu vyšší jedné desetiny upsaného základního kapitálu ins. dlužníka a dále že žalobce i insolvenční dlužník jsou osobami jednajícími ve shodě. Ve smyslu § 196a odst. 3 ObchZ tudíž mohlo dojít k převodu vozidel jen na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pokud se tak nestalo, což vyplývá i z tvrzení žalobce, a byl přitom převáděn majetek insolvenčního dlužníka sloužící k jeho podnikání, tedy nikoli v rámci běžného obchodního styku, lze dovodit, že kupní smlouvy jsou podle § 39 ObčZ neplatné. Na svém zamítavém stanovisku setrval i po provedeném dokazování.

Soud provedl dokazování těmito listinami:

-Usnesení Krajského soudu v Praze č. KSPH 40 INS 5431/2009-A-10 z 1.9.2010 -Soupis majetkové podstaty úpadce ve znění dodatku č. 3 ze dne 22.10.2010 (Ford Tranzit 28Os, Ford Tranzit 350L) -Vyrozumění o zapsání vozidel do konkursní podstaty ze dne 3.11.2010 -Žalobaze dne 30.11.2010-doručeno soudu dne 3.12.2010-ve lhůtě -Faktura č. 20091/09 ze dne 30.1.2009 -Zálohová faktura č. 7046/A/06 ze dne 14.12.2009 -Kupní smlouva ze dne 14.12.2006 -Výpis z účtu žalobce za období 1.12.2006-31.12.2006 -Výpis z účtu žalobce za období od 31.12.2008 do 30.1.2009 -Faktura č. 20092/09 ze dne 30.1.2009 -Zálohová faktura č. 1000/08 ze dne 8.1.2008 -Kupní smlouva ze dne 8.1.2008 -Výpis z účtu žalobce za období 1.12.2006-31.12.2006 -Výpis z účtu za období od 31.12.2008 do 30.1.2009

Po provedeném dokazování soud považuje za prokázané, že usnesením KSPH 40 INS 5431/2009-A-10 z 1.9.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka NOVO-SAN, sanace vlhkého zdiva, s.r.o., IČ: 60467584, se sídlem Na Michovkách 670, 252 43 Průhonice (dále jen dlužník), že současně bylo rozhodnuto o řešení úpadku konkursem a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka ve znění dodatků č. 3 ze dne 22.10.2010 byly předmětná vozidla zapsána do majetkové podstaty dlužníka a že tento byl dopisem ze dne 3.11.2010 o této skutečností vyrozuměn. Z data zahájení řízení, že toto řízení bylo zahájeno ve stanovené lhůtě. Z faktury č. 7046/06 ze dne 14.12.2009, z faktury č. 20091/09 ze dne 30.1.2009, ze zálohové faktury č. 7046/A/06 ze dne 14.12.2009, z kupní smlouvy ze dne 14.12.2006, z výpisu z účtu žalobce za období 1.12.2006-31.12.2006, z výpisu z účtu žalobce za období od 31.12.2008 do 30.1.2009, z faktura č. 20092/09 ze dne 30.1.2009, ze zálohová faktury č. 1000/08 ze dne 8.1.2008, z kupní smlouvy ze dne 8.1.2008, z výpisu z účtu žalobce za období 1.12.2006-31.12.2006, z výpisu z účtu za období od 31.12.2008 do 30.1.2009, že došlo k prodeji výše uvedených vozidel, a to na základě shora uvedených kupních smluv, a že částku 165.000,-Kč a 85.000,-Kč byly uhrazeny na účet dlužníka.

Dále soud zjistil, že p. Ing. Jiří Novotný je jediným jednatelem a vlastníkem žalobce a současně jediným jednatelem a vlastníkem dlužníka.

Po provedeném dokazování učinil soud skutkový závěr takový, že mezi dlužníkem a žalobcem byly skutečně uzavřeny kupní smlouvy dne 14.12.2006 a 8.1.2008, na základě

3 kterých byly na účet dlužníka převedeny částky 165.000,-Kč a 85.000,-Kč. Mezi stranami je však sporné, zda s ohledem na postavení Ing. Jiřího Novotného jak jednatele dlužníka a žalobcem bylo nutno postupovat při uzavírání kupních smluv dle ust. § 196a zák. č. 513/1991 v platném znění.

Právně soud daný případ posoudil takto:

Podle § 39 obč. zák. neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Podle § 196a odst. 2 ObčZ, ve znění do 30.6.2008, jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě nebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.

Podle § 196a odst. 4 ObčZ, ve znění do 30.6.2008, se ustanovení odstavce 3 nevztahuje na nabití nebo zcizení majetku v rámci běžného obchodního styku a na nabití nebo zcizení z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na nabytí nebo zcizení na burze či obdobném regulovaném trhu. Ustanovení odstavec 1 o souhlasu valné hromady se vztahuje obdobně i na bezúplatný převod majetku na akcionáře.

Podle § 135 odst. 2 ObčZ se ustanovení § 194 odst. 2 první až páté věty, odstavce 4 a 7 a § 196a použijí pro společnost s ručením obdobně.

V posuzovaném případě s ohledem na sjednanou cenu vozidel a postavení statutárních zástupců smluv o prodeji vozidel je třeba při jejich nabývání nebo zcizování postupovat podle ust. § 196a odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění a postup dle ust. § 196a odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění, že tento případ nelze použít.

S ohledem za zjištění soudu, že postup dle ust. § 196 odst. 3 cit. zákona nebyl dodržen, neboť hodnota vozidel nebyla stanovena na základě znaleckého posudku znalce jmenovaného soudem, je třeba konstatovat, že uzavření smlouvy ze dne 14.12.2006 a 8.1.2008 o prodeji vozidel jsou v souladu s ustanovením § 39 ObčZ neplatné a vozidla jsou tedy ve vlastnictví dlužníka, a soud rozhodl, jak uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

K dalším námitkám vznesených právním zástupcem při jednání soudu uvádí, že námitku promlčení nelze akceptovat, neboť vozidla byla a jsou po celou dobu ve vlastnictví dlužníka, a pokud jde o námitku vydržené vozidel v dobré víře, je třeba vycházet z rozhodnutí Ústavního soudu č. 50/04 ze dne 3.6.2004, ve kterém tento soud ve věci držby a vydržení uzavřel, že dobrá víra držitele se musí vztahovat ke všem právním skutečnostem, které mají následek nabytí věci nebo práva, které je předmětem držby, tedy i k existenci platné smlouvy o převodu nemovitosti. Pokud se někdo uchopí držby nemovitosti na základě kupní smlouvy neplatné z důvodu, že její předmět není dostatečně určitý, nemůže být s ohledem ke všem okolnostem v dobré víře, že je vlastníkem věci, a to ani v případě, že je přesvědčen, že taková smlouva k nabytí vlastnictví k nemovitosti postačuje. Držba movitosti, která se o takovou smlouvu opírá, nemůže vést k vydržení.

4

Na základě tohoto závěru, soud i námitku vydržení vozidel v dobré víře odmítl rovněž jako nedůvodnou.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 137 odst. 1 o.s.ř. za použití ust. § 142 odst. 1 os.ř. a ust. § 202 IZ, kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení k uplatňování práva nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch měl. V tomto případě však úspěšný účastník řízení náklady řízení nepožadoval.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho Doručení (§ 80 odst. 1 a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 6. dubna 2011

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Helena Pýchová

5