40 ICm 1601/2012
Číslo jednací: 40 ICm 1601/2012-149 (KSHK 40 INS 17440/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr, Věrou Šáfrovou ve věci žalobce: Česká insolvenční v. o. s., Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, ve funkci insolvenčního správce dlužníka Petry Šebestové, bytem U Bažantnice 413, Doudleby nad Orlicí, zastoupen: JUDr. Mgr. Jaromírem Peterou, advokátem, se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému: CALDERSHOT FINANCE LTD., se sídlem Finchley Road 788-790, NW11 7TJ London, Velká Británie, zastoupen: JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem, Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, o určení popřené pohledávky ve výši 15.454,09 Kč

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalované ve výši 15.454,09 Kč přihlášená pod P-11/1, není po právu.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci za jeho zastoupení částku 39.760,60 Kč a zaplatit ji na účet JUDr. Mgr. Jaromíra Petery do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit do tří dnů od právní moci rozsudku soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, a to na účet Krajského soudu v Hradci Králové, č. ú. 3703-6828511/0710, VS 4042160112, KS 1148.

Odůvodnění:

Žalobou se insolvenční správce domáhal určení toho, že pohledávka ve výši 15.454,09 Kč přihlášená pod č. 1, není po právu. V žalobě uvedl, že insolvenční správce popřel tuto pohledávku evidovanou pod číslem P-11/1, když ve zbývající částce 29.889,85 Kč pohledávku uznal. Celkově byla přihlášená pohledávka na částku 45.344,75 Kč. Pohledávka isir.justi ce.cz byla přihlášena jako vykonatelná, což bylo prokázáno rozhodčím nálezem pod sp. zn. 94/2010 CAL-rA ze dne 16. dubna 2010, s vyznačenou doložkou právní moci.

Z těchto důvodů správce podal žalobu a je tedy ve věci aktivně legitimován.

Žalobce v žalobě dále uvedl, že dlužník uzavřel smlouvu o povoleném debetu s eBankou a. s., právní nástupcem se stala Raiffeisenbank a. s. a smlouvou o postoupení pohledávky byla pohledávka postoupena na AB Credit a. s. a dále ta pohledávku postoupila na žalovanou. Dlužník se dostal do prodlení se splácením povoleného debetu, smlouva byla vypovězena ke dni 29. září 2008 a dluh byl vyčíslen na částku 30.624,53 Kč, žalovaná částečně splatila a konečná částka k 25. 2. 2009 činila 23.935,66 Kč. Z této konečné částky požaduje žalovaná v insolvenčním řízení smluvní úrok z prodlení ve výši 29 % ročně od 25. 2. 2009 do 26. 3. 2012 a za tato období tento smluvní úrok z prodlení činí 21.409,09 Kč. Tento nárok byl potvrzen právě citovaným rozhodčím nálezem (dále jen rozhodčí nález).

Žalobce v dalším bodě své žaloby zaujal závěr o tom, že se na úroky z prodlení u nepodnikající fyzické osoby aplikuje obecná část občanského zákoníku a protože dlužník uzavřel smlouvu bez uvedení identifikačního čísla a ve smlouvě je i uvedeno, že se řídí i zákonem o spotřebitelském úvěru, nemá žalovaná strana na takový úrok z prodlení právo, neboť se na dlužníka vztahuje ust. § 517 odst. 2 ObčZ. a toto ustanovení má kogentní úpravu.

Žalobce doplnil žalobu tak, že podáním ze dne 4. 10. 2012 zpochybnil pravomoc rozhodce rozhodovat tento spor a odkázal se na judikát velkého senátu Nejvyššího soudu České republiky v usnesení pod sp. zn. 31 Cdo 1945/2010.

Dále ve svém vyjádření uvedl, že se v rozhodčím nálezu rozhodce nijak nevypořádal s žádnou žalobcem namítanou skutečností. Nemůže se jednat o jiný právní názor žalobce, když rozhodce žádný právní názor nevyslovil.

Žalovaná strana se k žalobě vyjádřila tak, že se jedná o vykonatelnou pohledávku a že důvodem popření mohou být pouze důvody uvedené v ust. § 199 odst. 2 IZ, tedy že důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení věci tak, jak uvedl žalobce v žalobě. Jiné právní posouzení ohledně úroků z prodlení je přesně tím důvodem, proč by žaloba měla být zamítnuta.

Žalobce při jednání též požadoval rekvalifikovat pohledávku na pohledávku nevykonatelnou, žalovaný uvedl, že v této fázi řízení to není možné a že proto v této věci není dána aktivní věcná legitimace, ani pasivní věcná legitimace.

Prvoinstanční soud rozhodl pod č. j.-41 dne 30. 10. 2013 tak, že určil, že pohledávka pod P-11/1 ve výši 15.454,09 Kč není po právu. V rámci odvolacího řízení bylo Vrchním soudem v Praze pod č. j. 104VSPH149/2014-102 dne 1. 9. 2014 rozhodnuto tak, že žaloba o popření pohledávky se v rozsahu 15.454,09 Kč zamítá. Po dovolání Nejvyšší soud České republiky pod č. j. 33 ICdo 11/2015-134 ze dne 29. 3. 2016rozhodl tak, že rozsudek Vrchního soudu v Praze zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Vrchní soud v Praze pod č. j. 104 VSPH 149/2014-139 dne 25. 7. 2016rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové zrušil a vrátil k dalšímu řízení. Tento soud se řídil závazným právním názorem Nejvyššího soudu České republiky-tedy že rozhodčí doložka je neplatná a závazným právním závěrem Vrchního soudu v Praze, že je třeba se zabývat právním hodnocením popřené části pohledávky P11/1 ve výši 15.454,09 Kč. Tedy zabývat se samou pohledávkou, když na pohledávku nelze pohlížet jako na vykonatelnou, nýbrž jako na nevykonatelnou a ta se pak ocitá v režimu právní úpravy podle § 198 IZ. Žalovaný požaduje v insolvenčním řízení smluvní úrok z prodlení ve výši 29 % ročně od 25. 2. 2009 do 26. 3. 2012 a za tato období tento smluvní úrok z prodlení činí 21.409,09 Kč.

Z důkazů soud zjistil toto:

Soud zjistil z přezkumného jednání, že v tabulce byla popřena částka 15.454,90 Kč, když důvodem popření bylo to, že smluvní úrok nelze sjednat ve spotřebitelských smlouvách. V tabulce byla pohledávka zařazena jako vykonatelná.

Z přihláškového spisu soud zjistil, že žalovaný přihlásil pod P-11/1 jistinu 23.935,66 Kč a příslušenství-smluvní úroky z prodlení 21.409,09 Kč, pohledávku přihlásil jako vykonatelnou, ve způsobu výpočtu uvedl 29 % úrok z prodlení ročně z jistiny od 25. února 2009 do 26. března 2012. Z kolonky 06 soud zjistil, že důvodem vzniku je rozhodčí nález vydaný rozhodcem JUDr. Radimem Kuchtou.

Dále v oddílu 52 přihlášky uvedl seznam příloh-rozhodčí nález, smlouvu, dopis, postupní smlouvy, podmínky, v samostatné listině pod pohledávkou č. 1 je k 06 uveden důvod vzniku (pokračování)-rozhodčí nález a rozepsána historie pohledávky-původ u banky, postupování pohledávky, smluvený úrok z prodlení ve smyslu čl. II/9 smlouvy o povoleném debetu.

Ze smlouvy o povoleném debetu mezi eBankou a. s. a dlužníkem zjištěno, že je uzavřena 25. 4. 2012 mezi eBankou a. s. a Petrou Štěpánovou označenou svým rodným číslem, a místem bydliště. V záhlaví smlouvy je uvedeno, že se smlouva uzavírá podle § 497 a násl. Obchodního zákoníku a podle zákona o spotřebitelském úvěru. Z článku II. v oddílu 9 byla, jak soud zjistil, dohodnuta výše úroku z prodlení 29 % p. a. a to dle čl. IX odst. 3 smlouvy o úvěru, který popisoval nárok na úrok z prodlení pro případ prodlení s jakoukoli splátkou dle smlouvy o úvěru.

Soud posoudil takové smluvené úroky z prodlení ve vztahu k tomu, že smlouvu podepisoval nepodnikatel, ostatně i samotná smlouva odkazuje na zákon o spotřebitelském úvěru, a dospěl k závěru, že úroky z prodlení uzavřené ve smlouvě je třeba posuzovat vzhledem k uzavření smlouvy k datu 25. 4. 2012 a vzhledem k nepodnikatelskému subjektu podle občanského zákoníku a to ust. § 517 odst. 2. Podle tohoto ustanovení, jde-li o prodlení s plněním peněžního dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení. Výši úroků z prodlení stanoví prováděcí předpis. Toto ustanovení má kogentní charakter-nelze se od něj odchýlit (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 33 Odo 1117/2003). Proto smluvní ujednání ohledně 29 % úroků z prodlení je absolutně neplatné ze zákona a žalovanému nelze jím uplatněný nárok přiznat. Tomu odpovídá výrok bodu I. tohoto rozsudku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalobce ve věci vyhrál. Náklady se skládají: odměna právního zastoupení advokátem za 3 úkony právní služby ve výši 4.200 Kč (převzetí právního zastoupení, podání žaloby dne 6. 6. 2012, replika ze dne 4. 10. 2012) dle § 9 odst. 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění účinném do 30. 12. 2012 (dále jen Advokátní tarif ), tj. 2 x 2.100 Kč; odměna právního zastoupení advokátem za 7 úkonů právní služby ve výši 21.700 Kč (účast na soudním jednání dne 30. 10. 2013, vyjádření k odvolání ze dne 1. 8. 2014, účast na jednání u Vrchního soudu v Praze dne 4. 8. 2014, vyjádření ve věci ze dne 28. 8. 2014, účast na jednání u Vrchního soudu v Praze dne 1. 9. 2014, dovolání ze dne 22. 12. 2014, účast na jednání dne7. 12. 2016) dle § 9 odst. 4 písm. c) Advokátního tarifu, v platném znění, tj. 7 x 3.100 Kč; náhrada hotových výdajů ve výši 3.000 Kč za 10 úkonů právní služby po 300 Kč dle Advokátního tarifu; cestovní výlohy za dvě cesty právního zástupce JUDr. Mgr. Jaromíra Petery osobním motorovým vozidlem Volkswagen Tiguan 2.0TDI (kopii technického průkazu zasílá právní zástupce žalobce přílohou) ze sídla advokátní kanceláře v Hradec Králové na Vrchní soud v Praze a zpět na jednání dne 4. 8. 2014 a 1. 9. 2014 o celkové vzdálenosti jedné cesty tam a zpět 300 km, při sazbě základní náhrady za 1 km jízdy ve výši 3,70 Kč, průměrné spotřebě 6,4 l/100 km a průměrné ceně nafty 36 Kč/l celkem ve výši 1.380 Kč bez DPH za 1 cestu, tj. celkem ve výši 2.760 Kč bez DPH za 2 cesty k Vrchnímu soudu v Praze a zpět; náhradu za cestou promeškaný čas dle ustanovení § 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. za celkem 12 půlhodin za dvě cesty k Vrchnímu soudu v Praze a zpět ve výši 1.200 Kč bez DPH; náhradu za daň z přidané hodnoty, jelikož právní zástupce je plátcem DPH (viz přiložené osvědčení o registraci k DPH), ve výši 6.900,60 Kč. S ohledem na výše uvedené vyčísluje právní zástupce žalobce náklady řízení ve výši 32.860 Kč bez DPH, tj. 39.760,60 Kč vč. DPH.

Žalobce jako správce je od soudního poplatku osvobozen, poplatková povinnost se přenáší na žalovaného, tomu odpovídá výrok o povinnosti žalovaného zaplatit 5.000 Kč na soudním poplatku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 7. prosince 2016

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková