40 ICm 1554/2011
Číslo jednací: 40 ICm 1554/2011-87 ( KSHK 40 INS 1379/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce AB 5 B.V., Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX, Amsterdam, číslo založení 000018517609, zast. advokátem JUDr. Vladimír Muzikářem, Havlíčkova 13, 602 00 Brno, proti žalovanému: Ing. Ivo Schneiderka-insolvenční správce dlužníka Světlany Kovalové, bytem Gen. Kratochvíla 1014, 549 41 Červený Kostelec, sídlo správce Boharyně 70, 503 15 Boharyně, o určení popřené pohledávky ve výši 29.868,73 Kč,

takto:

I. Určuje se, že popření pohledávky ve výši 29.868,73 Kč bylo správcem popřeno po právu.

II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému na nákladech za jízdné čásku 526,-Kč a zaplatit je na účet insolvenčního správce do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení své popřené pohledávky ve výši 29.868,73 Kč. V žalobě uvedl, že se jedná o pohledávku ze smlouvy o revolvingovém úvěru z 25.11.2004 a dlužná částka se skládá z jistiny ve výši 23.686,28 Kč a z úroku ve výši 6.182,45 Kč. Dále tvrdil, že ve smlouvě byl dohodnut úvěrový rámec 15.000,-Kč, smlouvou bylo dále dohodnuto, že druhé a další čerpání úvěru lze uskutečnit pouze prostřednictvím úvěrové karty, která byla dlužníkovi zaslána, a takto byl dlužníkovi poskytnut revolvingový úvěr s výší úvěrového rámce ve výši 30.000,-Kč. Dlužník celkem vyčerpal 81.200,-Kč. Pro prodlení s placením věřitel využil svého práva dohodnutého v hlavě 8.§2 Podmínek, které byly součástí smlouvy, došlo ke zesplatnění celého dluhu a vyzval dlužníka k jeho zaplacení.

Dále v žalobě žalobce uvedl, jak jeho právní předchůdce se dohodl s dlužníkem ohledně výše splátek (bod V. odst. 3) a ohledně prodlení dlužníka s úhradou splátky úvěru (bod V. žaloby odst. 7) .

Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že žalobce skutečně přihlásil pohledávku ve výši 29.868,73 Kč, uvedl, že smlouva byla uzavřena s dlužnicí a Home Ctredit Finance a.s. Uvedl, že z přihlášky vyplývá, povinnost splácet poskytnutý úvěr ve výši 15.000,-Kč a poskytnutí dalšího úvěru ve výši 30.000,-Kč nelze z přihlášky dovodit. Protože nemá možnost jakkoli vysledovat z přihlášky poskytnutí jiného, než doloženého úvěru na 15.000,-Kč, nelze považovat jiný úvěr za pohledávku přihlášenou. Poskytnutý úvěr ve výši 15.000,-Kč s pravidelnými splátkami po 1.200,-Kč by měl být již zaplacen a pokud by se tak nestalo, byla by nesplacená částka poskytnutého úvěru ke dni prohlášení úpadku dlužnice promlčena.

Z provedených důkazů bylo soudem zjištěno, že v přihlášce žalobce v bodě 07 uvedl, že se jedná o úvěrovou smlouvu-tedy jednu, že mu pohledávka byla postoupena ze společnosti Home Credit a.s. V přihlášce není uvedeno, že by se jednalo o revolvingovou smlouvu, popř. jakým způsobem vznikla další tvrzená smlouva s limitem 30.000,-Kč.

Ze smlouvy o úvěru bylo však zjištěno, že smlouvu s dlužníkem uzavřela společnost Home Credit Finance a.s. dne 25.11.2004, tato společnost zanikla rozdělením na 2 společnosti-jedna z nich byla společnost Home Credit a.s, druhá HC Holding a.s. To bylo zapsáno v OR ke dni 1.října 2005. Při psaní rozsudku se nabídla zde otázka, jak se rozdělil majetek zaniklé společnosti, když smlouva vznikla v r. 2004. To soud zjistil z výpisů z rejstříků, které byly součástí přihlášky a z výpisu zaniklé společnosti Home Credit Finance a.s.

V žalobě žalobce netvrdil postoupení této pohledávky, jen tvrdil, že má pohledávku po právním předchůdci, z přihláškového spisu soud zjistil, že ani v této složce tvrzená smlouva o postoupení pohledávky není.

Soud poučil žalobce, že musí při jednání prokázat, že na něho byla tato pohledávka postoupena, když to tvrdil i v přihlášce, a tím prokázat svou aktivní legitimaci ve sporu.

Po poučení soudem žalobce se odkazoval na listinu založenou v přihláškovém spise-Souhlasné prohlášení o postoupení pohledávek mezi Home Creditem a.s. a PPF B1 B.V. (dříve Home Credit finance B.V..). Soud zjistil z toho prohlášení, že si strany potvrzují, že si postoupili na základě smlouvy Credit Card Receivables Transfer Agreement ve znění pozdějších dodatků ze společnosti Home Credit a.s. na společnost PFF B1 B.V. (nyní v záhlaví označeného žalobce) pohledávky ze smluv o poskytnutí revolvingového úvěru. K souhlasnému prohlášení doložili list č. 1-tabulka čísel smluv a jména dlužníků s jejich RČ. V souhlasném prohlášení je dále uvedeno, že specifikace jednotlivých postoupených pohledávek vyplývá z přílohy tohoto prohlášení. Souhlasné prohlášení je datováno 1.5.2009. Soud uvádí, že seznam dlužníků a čísle smluv není důkazem toho, že by měla být žalobou uplatněná pohledávka postoupena. V současné době jsou takové údaje o dlužnících veřejně přístupné, například toty údaje lze získat i z z insolvenčního rejstříku.

Žalobce po poučení soudem o nutnosti doložení důkazu k tvrzené, a to i v přihlášce i v žalobě uvedené smlouvě o postoupení pohledávky namítl, že s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.9.2009, sp. zn. 31 Cdo 1328/2007 se mu jeví požadavek soudu na předložení smlouvy o postoupení pohledávky jako neopodstatněný. V uvedeném rozhodnutí vyjádřil Velký senát občanskoprávního kolegia jednoznačný názor o tom, že právní skutečností na kterou právo váže změnu osoby oprávněné přímo v plnění je oznámení postupitele dlužníkovi. Vůbec není podstatné, zda ve skutečnosti k cesi platně nebo vůbec došlo. Jinak by dlužník byl v trvalé nejistotě zda plnil tomu komu měl. Tato úprava je stanovena na ochranu dlužníka. Lze tedy uzavřít, že notifikační úkon vyvolává zamýšlené právní důsledky týkající se osoby oprávněné přímo k plnění i tehdy, jestliže k cesi vůbec nedošlo či smlouva o postoupení byla neplatná. V tomto rozhodnutí pak Nejvyšší soud vyjádřil také názor, že jestliže je pro dlužníka podstatné pouze to, zda dluh existuje, ale není jeho věcí, kdo je vymáhá, není tato okolnost významná ani v soudním řízení, a to ani z hlediska posouzení aktivní legitimace žalobce, podá-li ve věci žalobu postupník. Dle závěru nejvyššího soudu soud zkoumá co je dáno podle hmotného práva a to se nemění jenom proto, že dojde ke sporu. Námitka neplatnosti postupní smlouvy tak výjimku případů uvedených v § 525 obč. zák. dlužníkovi vůči postupníkovi nepřísluší. Lze tedy s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu shrnout, že nemá-li dlužník nárok na předložení postupní smlouvy, není tato skutečnost významná ani v soudním řízení. Tato situace se týká jak situací kdy je žaloba podána postupníkem, tak situací, kdy ke změně na straně věřitele dojde až např. v průběhu soudního řízení. K této problematice se již Nejvyšší soud ČR vyjádřil i v rozhodnutí ze dne 1.10.2009, sp. zn. 22 Cdo 3015/2009 jenž bylo publikováno v soudních rozhledech č. 3/2010 pod č. 24. Domnívá se tedy, že s ohledem na uvedené není nutné k prokázání aktivní legitimace žalobce ve sporu dokládat či tvrdit konkrétní smlouvu o postoupení pohledávky, neboť postoupení pohledávky bylo žalované oznámeno.

Soud z oznámení o postoupení pohledávky a předžalobní upomínky zjistil, že advokát dle plné moci JUDr. Muzikář oznamuje dlužnici ze dne 18.2.2011 jménem společnosti HOME Credit a.s., pohledávka společnosti byla postoupena na společnost PPF B1 B.V. a že dluh v uvedené výši má zaplatit na účet PPF.

Na poučení soudem reagovala žalovaná strana tak, že dlužnice má pořád stejnou adresu a že ji skutečně musela tato výzva dojít. Žalobkyně navrhla jako další důkaz poštovní arch z doručovací knihy, ze které bude zřejmé odeslání zásilky týkající se postoupení. Dále navrhla výslech dlužnice, který by se měl týkat toho, zda jí bylo oznámeno postoupení pohledávky.

Soud tento důkaz neprovedl, protože poštovní arch z doručovací knihy je jen důkazem toho, že byla nějaká korespondence dlužnici doručována-není důkazem, co bylo doručeno, a hlavně zda a kdy bylo doručeno. Soud dále trvá na své hlavní argumentaci, že oznámením nového nabyvatele pohledávky dlužníku není důkazem o tom, že tento oznamovatel je ve věci aktivně legitimován.

Další navržený důkaz žalobce, a to čestné prohlášení jejího klienta o tom, že došlo k postoupení právě této pohledávky by byl nadbytečný, protože pokud může klient žalobce nabídnout tento důkaz, může i nabídnout hlavní důkaz-smlouvu o postoupení pohledávky, oznámení o postoupení pohledávky ze dne 18.2.2011 s plnými mocemi pro podepsaného advokáta-z kterých by plynulo jeho oprávnění zastuppovat postupitele a postupníka, a také doručenku k oznámení-tedy, že se skutečně dlužník o postoupení pohledávky dověděl. Tento důkaz prohlášení o postoupení pohledávky a soud nepřipustil vzhledem k již daným poučením a vzhledem ke koncentraci řízení.

Z rozhodnutí uveřejněném pod číslem 16/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek formuloval Nejvyšší soud České republiky a odůvodnil závěr, podle něhož pouze platná smlouva o postoupení pohledávek může mít za následek změnu v osobě věřitele, kdy nový věřitel (postupník) nabývá nejen postupovanou pohledávku, ale spolu s ní též aktivní věcnou legitimaci k jejímu uplatnění a úplnému výkonu. Naproti tomu je otázka platností smlouvy o postoupení pohledávky nerozhodná z hlediska účinku splnění závazků dlužníkem postupníkovi, oznámí-li dlužníku postoupení pohledávky postupitel. Ke změně v osobě věřitele přitom může dojít jen na základě platné smlouvy o postoupení pohledávky, kdy nový věřitel (postupník) nabývá nejen postupovanou pohledávku, ale spolu s ní též aktivní věcnou legitimaci k jejímu uplatnění a úplnému výkonu. To soud uvádí v souvislosti s důkazem a tvrzením žalobce o Oznámení o postoupení pohledávky ze dne 18.2.2011 dlužníkovi. Oznámením o postoupení pohledávky, adresované dlužníku, postupitel vyvolá změnu osoby oprávněné přijmout plnění a také na sebe bere riziko vyplývající z toho, že i v případě neplatnosti (či dokonce neexistence, např. pokud by šlo o nicotný právní úkon) smlouvy o postoupení pohledávky splní dlužník dluh třetí osobě (postupníkovi) s účinky i pro postupitele. Samotným postoupením pohledávky však nedochází k jiné změně závazku, než v osobě věřitele, a v případě že smlouva byla neplatná, dochází k tomu, že k věřiteli přistupuje další osoba oprávněná přijmout plnění s účinky i pro (původního) věřitele. Není-li podle hmotného práva pro určení osoby, která je v důsledku postoupení pohledávky a následné notifikace věřitele dlužníkovi oprávněna přijmout plnění s účinky pro splnění dluhu rozhodné, zda smlouva o postoupení byla platná a zda k ní opravdu došlo, pak tato okolnost nemůže být významná ani v soudním řízení. Soud zkoumá, co je dáno dle hmotného práva, a to se nemění jen proto, že dojde ke sporu.

Pokud se žalobce domáhal aktivní legitimace ve věci-měl ji prokázat ať smlouvou o postoupení pohledávky nebo oznámením postupitele dlužníku-zde v tomto případě doloženého plnou mocí advokáta za postupitele a doručenkou, že oznámení o postoupené pohledávce doručeno dlužníku bylo.

Protože soud rozhodl ve věci z těchto důvodů, dál se nezabýval ostatními důvody, které by zřejmě také vedly k zamítnutí žaloby. Předně žalobce nepřihlásil do řízení smlouvu-smluvní nárok, který se týkal revolvingu s limitem 30.000,-Kč, takový právní důvod v přihlášce neuvedl, soud by se zabýval i otázkou vzniku takové další smlouvy a i námitkou správce, že je pohledávka promlčená.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žalovanému, protože vyhrál, náleží mu podle ust. §142 odst. 1 o.s.ř. náklady řízení. Správci vznikly náklady za jízdné osobním vozem k jednání 2x Boharyně-Hradec Králové a zpět ke dvěma jednáním-4x21km-84 km, celkem 526,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je odvolání přípustné do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na jeho soudní výkon.

V Hradci Králové dne 17. dubna 2013 Mgr. Věra Šáfrová,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová