40 ICm 1517/2012
Číslo jednací: 40 ICm 1517/2012-19 ( KSHK 40 INS 18690/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce: Euro Benefit a. s., se sídlem Truhlářská 1108/3, IČ 25120514, Praha 1, zast. advokátem Mgr. Janem Petříkem, AK Týnská 12, Praha 1, proti žalovanému: 1. Mgr. Petr Brož, Nad Malým Mýtem 615/4, Praha 4-Braník, pobočka : Železniční 17, Plzeň-Východní Předměstí, insolvenční správce dlužníka Milana Blažka, 2. Milan Blažek, bytem Baarova 1379, Hradec Králové, o určení popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 450 365,80 Kč

takto:

I. Určuje se, že pohledávky žalobce vedené pod číslem věřitele 2-pohledávka 1 a 2 přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Milana Blažka, bytem Baarova 1379, 500 02 Hradec Králové, vedeného pod sp. zn. KSHK 40 INS 18690/2011 jsou v popřené výši po právu z titulu směnky vlastní ve výši 98.941,80 Kč, ve výši 351.424,-Kč v popřené výši po právu nejsou.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení, že pohledávka věřitele pod č. 2-1 a 2 popřená dlužníkem ve výši 450 365,80 Kč, je po právu z titulu směnky vlastní, vystavené dlužníkem dne 2. listopadu 2007. V žalobě žalobce tvrdil, že při přezkumném jednání dlužník bez jakéhokoliv odůvodnění popřel částku 450 365,80 Kč a insolvenční správce tuto pohledávku nepopřel.

V žalobě dále uvedl, že důvodem vzniku přihlášené pohledávky je pouze směnka. Závazek ze směnky je samostatným závazkem a žalobce v přihlášce pohledávky předložením směnek zcela dostatečně a úplně prokázal důvod pohledávky. Dlužník tak pohledávku ze směnek popřel nedůvodně a neoprávněně.

Pravost pohledávky ze směnky a celou výši lze v insolvenčním řízení popřít pouze pro neplatnost směnky nebo promlčení závazku, částečně pak při částečném placení na směnku.

Žalovaný pod č. 1 uvedl, že je účastníkem tohoto sporu pouze na základě dikce zákona, když on jako správce pohledávku uznal. U žalovaného č. 2 mu není známo, z jakého důvodu dlužník pohledávku popřel.

K jednání nařízeném dne 25. září 2013 se dlužník dostavil a uvedl, že nesouhlasí se směnkami, ale co se týče částky 450 365,80 Kč, že tuto částku uznává. Ke konci jednání zase uvedl, že to, co žalobce požaduje, nemůže ze směnky požadovat, když předložil důkaz, jak postupně platil a že zaplatil už hodně. Dále uvedl, že blanco směnka byla vyplněná bez dlužníka, bylo mu řečeno, že až to zaplatí celé, že mu směnka bude vrácena. Uvedl, že podepsal čistou směnku s datem, která před ním nebyla vyplněna.

Dále uvedl, že skutečně uzavřel dvě smlouvy o úvěru, ale nikde se nestanoví, co na smlouvách zaplatil. Soudu předal tři výpisy z ČSOB za období od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2012. První výpis byl z 25. 1., kdy bylo převedeno žalobci na smlouvu s koncovkou 035 3 000,-Kč a na smlouvu s koncovkou 041 také 3 000,-Kč. Uvedl k dotazu soudu, proč tuto částku platil, když o jeho úpadku bylo rozhodnuto dne 17.1.2012, že si bral dluh pro svého kamaráda a ten mu peníze dával, proto je poukazoval přímo pro Euro Benefit. Soudu prokazoval výpisem z 27. 12. 2011, že ze svého účtu zaplatil na obě smlouvy ve stejný den po 3 000,-Kč. Dále předložil výpis z 28. 11. 2011, kdy opět na obě smlouvy (na výpisu vždy byl variabilní symbol smluv) zaplatil po 3 000,-Kč.

Dále předložil žalovaný č. 2 soudu tabulku, k níž uváděl, že se jedná o výpis z účtárny žalobce a ve sloupcích, dle jeho tvrzení, jsou částky, které on pravidelně každý měsíc platil. Soud přečetl o tomto tvrzení důkaz, že platby byly až do 25. 1. 2012.

Dle názoru žalovaného č. 2 je tedy vidět, jak bylo postupně placeno a proto nemůžou požadovat ty peníze, co mají ve směnce. Dlužník tedy tvrdil, že má za to, že prokázal, že na oba úvěry platil a že tedy směnka nemůže odpovídat celé své výši.

Ze směnek, které jsou součástí přihlášky pohledávky soud provedl důkaz a zjistil, že se jedná o směnku, kde se výstavce-dlužník zavázal, že zaplatí do 26. ledna 2012 na řad společnosti Euro Benefit a. s. částku 220 210,90 Kč, směnka byla vystavena 2. listopadu 2007.

Ze směnky druhé se výstavce-dlužník zavázal zaplatit 230 154,90 Kč, když datem splatnosti bylo 26. ledna 2012 na řad společnosti Euro Benefit a. s..

Ze seznamu bankovních pohybů identifikovaných VS jako číslo úvěru-rukou dopsáno číslo úvěru, soud zjistil, že v tabulce jsou uvedeny částky, které měly být připsány na účet, dlužníkem tak bylo pravidelně placeno a zaplaceno na úvěru pod č. s koncovkou 035 od 2.11.2007 do 25.1.2012 celkem 179 177,-Kč a na druhém úvěru s koncovkou (opět rukou dopsáno) 041 částka 172 247,-Kč. Na jedné listině je rukou napsáno vyčíslení k 17.9.2010, v tabulce však je uvedena poslední paltba k 25.1.2012 s přípisem na účet, z razítka Euro Benefitu je zřejmé, že celá listina je kopií. K dotazu soudu k razítku zaplaceno-dlužník uvedl, že razítko o zaplacení si na listinu dal sám, tvrdil, že se jedná o vyúčtování účtárny žalobce. Dlužník uvedl, že prokázal, že něco zaplatil a že směnka neodpovídá tomu, co bylo zaplaceno.Dlužník netvrdil, že ze dvou úvěrových smluv má zaplaceno všechno. Soud uvádí, že oba směnky jsou platné.

Žalovaný č. 2), který měl důkazní povinnost, nedoložil, že závazek z 1. a 2. smlouvy o úvěru zcela zaplatil, při jednání do protokolu uvedl, že sám s výší částky souhlasí a to uznává, že nesouhlasí se směnkami, že kdyby nepodal věřitel přihlášku, že se jim bude platit dál, že do roku 2012 by tak bylo splaceno vše.

K tomu má soud následující právní závěr :

Žalovaný č. 2 při jednání neprokázal, že zaplatil všechno nebo že by platil na jednu nebo druhou z těchto směnek. Směnka sloužila k zajištění dluhu a na směnku nebylo ničeho placeno. Při jednotlivých platbách měl žalovaný č. 2 určit, že platí nikoliv na úvěry, ale že platí na jednu nebo druhou směnku.

Žalovaný č. 1 neprokázal, že celý závazek z úvěrových smluv má v celé dlužné částce zaplacen.

Žalobě proto bylo vyhověno.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 23. října 2013

Mgr. Věra Šáfrová,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová