40 ICm 1421/2011
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: 40 ICm 1421/2011-67 (KSBR 40 INS 6055/2009-C4-16)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Petr Molčík, 691 42 Valtice, Mikulovská 1014, IČO: 44 131 500, o žalobě žalobce: S MORAVA Leasing, a.s., 669 02 Znojmo, Horní náměstí 264/18, IČO: 16 325 460, práv. zast. Mgr. Vlastimilem Šopákem, advokátem, AK Znojmo, Jana Palacha 954/4, proti žalovanému: JUDr. Stanislav Keršner, 602 00 Brno, Orlí 18, insolvenční správce dlužníka Petr Molčík, 691 42 Valtice, Mikulovská 1014, IČO: 44 131 500

o vyloučení movité věci z majetkové podstaty

takto:

I. Žalovaný je povinen vyloučit opláštění ruční otryskávací kabiny SIRSI, výrobní číslo: 1667/05, 05-66009, z majetkové podstaty sepsané v insolvenčním řízení dlužníka Petra Molčíka, 691 42 Valtice, Mikulovská 1014, IČO: 44 131 500, vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 40 INS 6055/2009, a to ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. (KSBR 40 INS 6055/2009-C4-16)

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku Kč 12.979,- k rukám právního zástupce žalobce, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 3. 6. 2011 se žalobce domáhal vyloučení ve výroku I. rozsudku označené movité věci-opláštění otryskávací kabiny z majetkové podstaty dlužníka. Na odůvodnění své žaloby tvrdil, že je vlastníkem ruční otryskávací kabiny SIRSI, včetně šroubového kompresoru AMD 75-7,5 B, výrobní číslo 1667/05, 05-66009 (dále jen otryskávací kabina ). Dne 20. 5. 2011 obdržel od žalovaného oznámení o soupisu věci do majetkové podstaty, v němž žalovaný vyrozumívá žalobce o tom, že do soupisu majetkové podstaty dlužníka zahrnul opláštění otryskávací kabiny. Žalobce s postupem žalovaného nesouhlasí, neboť vlastnické právo k otryskávací kabině, jejíž součástí je i opláštění zahrnuté žalovaným do majetkové podstaty dlužníka, žalobce nabyl jako kupující na základě kupní smlouvy ze dne 1. 4. 2005, kterou uzavřel s obchodní společností SURFIN, s.r.o, 625 00 Brno, Lány 77 čp. 698 IČO: 46 903 216 jako prodávajícím. Otryskávací kabina byla ze strany společnosti SURFIN, s.r.o. vyráběna a dodávána na zakázku a jednotlivé komponenty a dílce této otryskávací kabiny v rámci subdodávek dodávaly třetí osoby, mimo jiné i dlužník, který takto v rámci subdodavatelských vztahů dodal dílce pro tryskací kabinu, tzv. opláštění. Žalobce odmítá právní názor žalovaného, že takto dodané opláštění je stále, tedy i v době, co bylo zabudováno do otryskávací kabiny, vlastnictvím dlužníka. Žalobce má za to, že dílce pro otryskávací kabinu dodané dlužníkem se okamžikem montáže provedené zhotovitelem zakázky společností SURFIN, s.r.o. staly součástí otryskávací kabiny a jako součást věci hlavní ve smyslu ust. § 120 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) sdílí právní režim věci hlavní. Věc hlavní-otryskávací kabina je ve vlastnictví žalobce, žalobce je přesvědčen, že okamžikem zabudování dílců pro tryskací kabinu se tyto staly součástí otryskávací kabiny, nejsou tedy samostatnou věcí v právním smyslu a nemohou tak být ani předmětem právních vztahů. Lze objektivně doložit, že předmětem zakázky obchodní společnosti SURFIN, s.r.o. pro žalobce bylo zhotovení a dodání otryskávací kabiny, byť komponenty k této kabině byly dodávány různými subdodavateli, kompletaci a montáž celého zařízení zajišťovala pro žalobce firma SURFIN, s.r.o. a žalobce této firmě zaplatil sjednanou cenu. Po zhotovení otryskávací kabiny dlužník s žalobcem uzavřel leasingovou smlouvu k otryskávací kabině, jejíž součástí zcela a jednoznačně je a v době uzavření již bylo i opláštění kabiny.

Žalovaný se ve věci vyjádřil podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 12. 8. 2011, ve kterém uvedl, že podle jeho názoru je opláštění otryskávací kabiny vlastnictvím dlužníka. Žalovaný nepopírá, že otryskávací kabinu měla kompletně dodat společnost SURFIN, s.r.o., avšak již v cenové nabídce ze dne 10. 3. 2005 bylo uvedeno, že panely a ocelové konstrukce kabiny aj. lze z nabídkové ceny EUR 129.688,-odečíst v částce EUR 42.000,-, pakliže si je podle dokumentace společnosti SURFIN, s.r.o. dlužník vyrobí sám. Dlužník tohoto ujednání využil a dílce pro tryskací kabinu si nechal vyrobit u Josefa Malíka, Drnholec, Husova 538, IČO: 44 170 041 a za tyto dílce uhradil částku Kč 398.650,-podle faktury č. 205083 ze dne (KSBR 40 INS 6055/2009-C4-16)

22. 7. 2005. Společnost SURFIN, s.r.o. tyto dílce v rámci dodávky ruční otryskávací kabiny pouze smontovala, přičemž kupní cena byla ponížena v souladu s původní cenovou nabídkou ze dne 10. 3. 2005, jenž byla přílohou kupní smlouvy ze dne 1. 4. 2005. Tuto skutečnost dále potvrzuje vyjádření Zdeňka Plačka, jednatele společnosti SURFIN, s.r.o., který na dotaz žalovaného ze dne 28. 4. 2011 potvrdil, že s ohledem na fakt, že kabinu společnost nevyráběla, pouze smontovala vyrobené panely, odečetla z nabídkové kupní ceny částku EUR 24.000,-. Dále žalovaný rozvedl důvody, pro které se domnívá, že odpočet z nabídkové kupní ceny byl podle jeho názoru mnohem vyšší. Za zásadní žalovaný pokládal fakt, že kupní smlouva mezi žalobcem a obchodní společností SURFIN, s.r.o. byla uzavřena dne 1. 4. 2005, zatímco kabina-opláštění bylo zhotoveno a vyúčtováno dodavatelem Josefem Malíkem až v měsíci červenci 2005, tedy až 4 měsíce po uzavření kupní smlouvy se žalovaným. Opláštění tedy nebylo a ani nemohlo být předmětem kupní smlouvy. Žalobce jako kupující a následný leasingový pronajímatel zařízení tedy zakoupil ruční otryskávací kabinu bez opláštění. Podle názoru žalovaného je opláštění příslušenstvím kabiny ve smyslu ust. § 121 OZ a jako takové je samostatnou věcí v právním smyslu.

V reakci na tvrzení žalovaného žalobce ve vyjádření ze dne 7. 10. 2011 zejména uvedl, že tvrzení žalovaného, že předmětem kupní smlouvy ze dne 1. 4. 2005 nemohlo být opláštění kabiny, když toto bylo vyrobeno až v měsíci červenci 2005, je irelevantní. Uvedená kupní smlouva počítá s tím, že vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující, tj. žalobce, okamžikem převzetí věci. Podle kupní smlouvy byl sjednán jednak termín dodání předmětu koupě a termín uvedení do provozu. Se situací, kdy předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, které má být teprve vyrobeno, počítá i obchodní zákoník v ust. § 410, který se věnuje vymezení odlišení kupní smlouvy a smlouvy o dílo. Vzhledem k dispozitivnosti citovaného ust. § 410 obchodního zákoníku lze z formulace-smlouva o dodání zboží, které má být teprve vyrobeno, se považuje za kupní smlouvu, ledaže strana, které má být zboží dodáno, se zavazuje předat druhé straně podstatnou část věcí, jichž je zapotřebí k výrobě zboží-dovozovat možnost sjednat i jiný text a dohodnout, že se jedná o kupní smlouvu, i když podstatnou část věcí zajistí zákazník, i druhý odstavec § 410 ObchZ je dispozitivní-pojednává o vykonání činnosti nebo závazek strany zahrnující montáž-zde je negativně vymezeno v jakém případě nejde o kupní smlouvu, vzhledem ke kogentnímu ust. § 536 ObchZ (základní ustanovení smlouvy o dílo). Žalobce dále poukázal na obsah kupní smlouvy vč. příloh, dodacího listu ze dne 23. 5. 2005 a předávacího protokolu ze dne 6. 12. 2005, sepsané mezi dodavatelem a leasingovým nájemcem, jakož i z fotodokumentace pořízené při kontrole předmětu leasingu jednoznačně vyplývá, že ruční otryskávací kabina včetně kompresoru i zařízení pro lakování a sušení je předmětem leasingu kompletně včetně skeletů . Při jednáních mezi stranami nebyla nikdy zmínka o tom, že např. otryskávací kabina není předmětem leasingu kompletní a že by skelet byl ve vlastnictví nájemce. Navíc, varianta, že by žalobce jako leasingová společnost financovala pouze jednotlivé komponenty umístěné v cizí věci, je nemyslitelná, v rámci vnitřních obchodních směrnic žalobce je financování takových předmětů vyloučeno.

Vzhledem k tomu, že účastníci řízení souhlasili s rozhodnutím věci bez nařízení jednání podle ust. § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) insolvenční soud ústní jednání v dané věci nenařizoval. (KSBR 40 INS 6055/2009-C4-16)

Podle ust. § 225 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty (odst. 1). Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu (odst. 2). Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl (odst. 3).

Insolvenční soud se nejprve zabýval otázkou včasnosti podané excindační žaloby. Výzva žalovaného k podání žaloby je datována dne 18. 5. 2011, žalobce tvrdil, že mu byla doručena dne 20. 5. 2011, tomuto tvrzení žalovaný neodporoval. Excindační žaloba byla podána dne 3. 6. 2011, tedy v zákonné lhůtě.

Po splnění výše uvedených podmínek se insolvenční soud zabýval skutkovými zjištěními vyplývajícími z předložených důkazů a zjistil následující skutkový stav.

Z listiny označené jako cenová nabídka č. 2005-0018B datované dne 10. 3. 2005 adresované subjektu MOLČÍK-zemědělská technika obchodní společností SURFIN, s.r.o. je činěna nabídka na výrobu ruční otryskávací kabiny a zařízení pro odsávání a filtraci prachu, která u vyčíslení celkové ceny obsahuje poznámku o možných odpočtech z ceny v případě, že panely a ocelové konstrukce kabiny, vnitřní odtahy, rošty, elektroinstalace, potrubí a komín budou vyrobeny zákazníkem podle dokumentace, která by byla dodána zdarma po podepsání kupní smlouvy.

Z listiny označené jako Kupní smlouva , datované dne 1. 4. 2005 insolvenční soud zjistil, že strany smlouvy-obchodní společnost SURFIN, s.r.o. jako prodávající, žalobce jako kupující uzavřeli tuto smlouvu, jejíž obsahem měl být převod vlastnictví k prodávané věci na kupujícího (leasingového pronajímatele) a předání věci do užívání leasingovému nájemci, kterým byl dlužník. Předměty koupě jsou ve smlouvě označeny jako ruční otryskávací kabina včetně šroubového kompresoru AMD 75-7,5 B podle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 , a zařízení pro lakování a sušení typ MEGATRON dle přílohy č. 3 . Vlastnické právo k prodávané věci nabývá kupující okamžikem převzetí věci zmocněným zástupcem kupujícího, leasingovým nájemcem. Podle článku II. bod 4.2. kupní smlouvy, věta první, jakékoli platby přijaté prodávajícím od leasingového nájemce po podepsání této smlouvy se považují za úhrady, které leasingový nájemce vykonal jménem kupujícího. Článek VIII. kupní smlouvy označený jako prohlášení nájemce obsahuje prohlášení, že nájemce se seznámil s obsahem a souhlasí s podmínkami této kupní smlouvy. Nájemce současně prohlašuje, že neuzavřel žádnou kupní ani jinou obdobnou smlouvu, na základě které by se stal, resp. by se měl v budoucnu stát vlastníkem shora uvedeného předmětu koupě-movité věci a pro případ, že by takovou smlouvu uzavřel, shodují se smluvní strany na tom, že taková smlouva tímto ujednáním zaniká a jediným nesporným nabyvatelem předmětu koupě se (KSBR 40 INS 6055/2009-C4-16) okamžikem převzetí předmětu koupě-předmětu leasingu leasingovým nájemcem stává kupující.

Z listiny označené jako dodací list opatřený poznámkou dodáno dne: 23. 5. 2005 podepsané obchodní společností SURFIN, s.r.o. s poznámkou předal a dlužníkem s poznámkou převzal. Listina obsahuje mimo jiné text, že je dodáván 1 ks ruční tryskací kabiny bez základu, na straně první listiny a na straně druhé pak obsahuje text, že dodávka zahrnuje obložení kabiny z antiabrazivní gumy .

Z faktury-daňového dokladu č. 205083 vystaveného dne 22. 7. 2005 Josefem Malíkem 691 83 Drnholec, Husova 538, IČO: 44 170 041 insolvenční soud zjistil, že je jím dlužníku fakturována částka Kč 398.650,-včetně DPH za dílce pro tryskací kabinu.

Z faktury-daňového dokladu č. 1120500102 vystaveného dne 6. 12. 2005 obchodní společností SURFIN, s.r.o. vyplývá, že je jím žalobci fakturována částka Kč 7.245.479,-, s tím, že na zálohách bylo již zaplaceno Kč 6.520.932,-, a to za ruční otryskávací kabinu vč. šroubového kompresoru AMD 75-7,5B podle přílohy č. 1 kupní smlouvy, přílohy č. 2; zařízení pro lakování a sušení typ MEGATRON dle přílohy č. 3 Kupní smlouvy z 1. 4. 2005.

Z listiny označené jako Smlouva o finančním pronájmu (leasingu) č. 1010500091 datované dne 21. 12. 2007 uzavřené mezi žalobcem jako pronajímatelem a dlužníkem jako nájemcem, s předmětem finančního leasingu označeným jako ruční otryskávací kabina SIRSI včetně šroubového kompresoru AMD 75-7,5B, výrobní číslo : 1667/05, 05-66009 a zařízení pro lakování a sušení typ MEGATRON, výrobní číslo: 50 05 CK 281, uzavírají strany smlouvy smlouvu o finančním pronájmu, přičemž součástí smlouvy je i ujednání obsažené v čl. IV. smlouvy bod 1, kterým žalobce uděluje plnou moc dlužníkovi jako nájemci k převzetí předmětu leasingu od dodavatele (který je ve smlouvě označen jako společnost SURFIN, s.r.o.) a jeho uvedení do provozu. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné smluvní podmínky finančního pronájmu (leasingu) movitých věcí verze 16/2007.

Listina označená jako Všeobecné smluvní podmínky finančního pronájmu (leasingu) movitých věcí (verze 16/2007) čl. 4-vlastnictví a užívání předmětu leasingu bod 4.16. obsahuje ujednání, že veškeré závazky vůči dodavateli, výrobci případně dopravci a přepravci, všechny nároky a záruky ve vztahu k eventuelní náhradě škod souvisejících s dodávkou, přepravou, uvedením do provozu, montáži a údržbou předmětu leasingu, které nejsou zahrnuty do konečné výše pořizovací ceny, nese nájemce.

Z listiny označené jako předávací protokol ke Smlouvě o finančním pronájmu číslo 1010500091 , datované dne 21. 12. 2007, ve které je jako předmět přejímky uvedena ruční otryskávací kabina SIRSI včetně šroubového kompresoru AMD 75-7,5B, výrobní číslo: 1667/05, 05-66009 a zařízení pro lakování a sušení typ MEGATRON, výrobní číslo: 50 05 CK 281, jako předávající je označen žalobce, jako přejímající dlužník. (KSBR 40 INS 6055/2009-C4-16)

Právní posouzení věci.

Podle ust. § 120 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) je součástí věci vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila.

Podle ust. § 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ ) kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu (odst. 1). Ve smlouvě musí být kupní cena dohodnuta nebo musí v ní být alespoň stanoven způsob jejího dodatečného určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran ji uzavřít i bez určení kupní ceny. V tomto případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu stanovenou podle § 448 (odst. 2).

Podle ust. § 410 ObchZ smlouva o dodání zboží, které má být teprve vyrobeno, se považuje za kupní smlouvu, ledaže strana, které má být zboží dodáno, se zavázala předat druhé straně podstatnou část věcí, jichž je zapotřebí k výrobě zboží (odst. 1). Za kupní smlouvu se nepovažuje smlouva, podle níž převážná část závazku strany, která má zboží dodat, spočívá ve vykonání činnosti nebo závazek této strany zahrnuje montáž zboží (odst. 2).

Podle ust. § 536 ObchZ smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení (odst. 1). Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části (odst. 2). Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení (odst. 3).

Podle ust. § 537 ObchZ zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze díla. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou (odst. 1). Objednatel je povinen provedené dílo převzít (odst. 2). Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal (odst. 3).

Podle ust. § 539 odst. 3 ObchZ věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle smlouvy zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.

Podle ust. § 541 ObchZ ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má postavení prodávajícího, pokud z ustanovení upravujících smlouvu o dílo nevyplývá něco jiného. V pochybnostech se má za to, že kupní cena těchto věcí je zahrnuta v ceně za provedení díla.

Na základě skutkových zjištění insolvenční soud konstatuje, že mezi žalobcem a obchodní společností SURFIN, s.r.o. byla dne 1. 4. 2005 platně v režimu obchodního (KSBR 40 INS 6055/2009-C4-16) zákoníku uzavřena smlouva o dílo, která zahrnovala montáž a dodání kompletního a funkčního zařízení pro ruční tryskání, tj. ruční otryskávací kabinu. Skutečnost, že strany označily sjednanou smlouvu jako smlouvu kupní nemá pro platnost sjednaného závazkového vztahu vliv. Z průběhu závazkového vztahu je zřejmé, že žalobce jako objednatel projevil vůli k získání kompletního funkčního zařízení, které bylo obchodní společností SURFIN s.r.o. jako zhotovitelem za smluvených podmínek dodáno.

Provedení díla zhotovitelem bylo provedeno z věcí, které zhotovitel opatřil od dalších subjektů. Kupní cena těchto věcí pak byla zahrnuta do ceny za provedení díla ve smyslu ust. § 541 ObchZ. Tato skutečnost byla mezi stranami smlouvy a dlužníkem jako leasingovým nájemcem nadto jednoznačně utvrzena prohlášením o nesporném vlastnictví žalobce k předmětu koupě po jeho převzetí dlužníkem jako leasingovým nájemcem.

Současně se insolvenční soud ztotožňuje s tvrzením žalobce, že opláštění otryskávací kabiny je součástí věci, nikoli jejím příslušenstvím, jak namítal žalovaný, neboť kovový skelet tryskací kabiny je základním prvkem celého zařízení, bez kterého by zařízení nemohlo stát ani fungovat (insolvenční soud vycházel z technického popisu zařízení provedeného zhotovitelem v cenové nabídce ze dne 10. 3. 2005). Ruční otryskávací kabina z plechů a profilů obložená antiabrazivní pryží slouží k odstraňování nečistot z povrchu čištěného předmětu pomocí abraziva, které na předmět dopadá pomocí stlačeného vzduchu. Samotný proces probíhá v otryskávací kabině, která je osazena gumovou pryží, která tlumí nárazy tryskaného abraziva a zamezuje tím jeho rozptylu mimo vyhrazený prostor. Vytryskané abrazivo je odváděno do systému rekuperace k odprašnění a odstranění těžkého prachu a opotřebovaného abraziva a po jeho vyčistění jej navrací zpět do násypky, kde je možné jej opětovně použít. Z technického popisu zařízení je zřejmé, že oddělení pláště by znamenalo podstatné znehodnocení zařízení, které by tím přestalo sloužit svému účelu, pro který bylo zhotoveno.

Na základě výše uvedeného insolvenční soud konstatuje, že žalobce nabyl vlastnické právo k opláštění otryskávací kabiny jakožto součásti zařízení, které bylo poté jako funkční celek přenecháno dlužníku jako nájemci k užívání.

Na tomto základě lze tedy uzavřít, že žalobce prokázal, že opláštění otryskávací kabiny nemělo být sepsáno do majetkové podstaty dlužníka a zároveň že mu svědčí vlastnické právo vylučující jeho soupis.

O náhradě nákladů řízení insolvenční soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Jelikož byl žalobce ve věci plně úspěšný, přiznal mu insolvenční soud náhradu nákladů sestávající se z náhrady za soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-a dále odměny za právní zastoupení podle ust. § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do 29. 2. 2012 (viz. přechodná ustanovení k vyhlášce č. 64/2012, kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb.), tj. Kč 9.000,-a podle ust. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů za 3 úkony právní služby 3 paušální náhrady Kč 300,-za jeden úkon právní služby (příprava a převzetí věci, vyjádření ve věci ze dne 7. 10. 2011 a 27. 2. 2012). Odměna za právní (KSBR 40 INS 6055/2009-C4-16) zastoupení a paušální náhrady se ve smyslu ust. § 14a vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů navyšují o DPH, tj. o částku Kč 2.079,-, když právní zástupce žalobce předložil osvědčení o registraci plátce DPH. Celková náhrada nákladů řízení činí Kč 12.979,-. Podle ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. insolvenční soud uložil žalovanému, aby náhradu nákladů řízení poukázal k rukám právního zástupce žalobce.

P o u č e n í: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 20. února 2013

Mgr. Pavla Mozgová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Daniela Křížová