40 ICm 1294/2012
Číslo jednací: 40 ICm 1294/2012 _ 100 (KSHK 40 INS 20116/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králově rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce : T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, proti žalovaněmu: Ing. Ivo Schneiderka, insolvenční správce dlužníka Jiřího Šůny a Aleny Šůnové, oba bytem Dvůr Králové nad Labem 1, Klicperova 2840, PSČ 544 01, sídlo správce-Boharyně 70, 503 15 Hradec Králové, o určení výše pohledávky 23.011,-Kč takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal určení, že má pohledávku za žalobcem v popřeně výši 23.011,-Kč po právu, se z a m í t á.

II. Žalobce je povinen nahradit žalovaněmu na nákladech řízení za jeho právní zastoupení částku 14.7 27 ,50 Kč a zaplatit ji na účet advokátky JUDr. Velíškově do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodněnü

Žalobce se domáhal žalobou doručenou soudu dne 20.3.2012 určení své pohledávky popřeně správcem. V žalobě uvedl, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil pohledávku za Alenou Šůnovou celkem ve výši 27 .3 12,40 Kč, když pohledávku popřel jen správce co do výše 23.011,-Kč. Správce popřeněho věřitele vyrozuměl o svem popření výzvou doručenou dne 5.3.2012. Shodně datum soud zjistil z doručenky kvýzvě správce-žaloba byla podána včas v souladu s poučením správce.

Dále soud zjistil, že věřitel pohledávku přihlásil s důvodem vzniku: neuhrazené telekomunikační služby na základě objednávky služeb ve Výši 27.057,-Kč a přislušenství-úrok z prodlení ve Výši 255,40 Kč.

V žalobě tvrdil, že se jedná o smluvní pokuty dle čl. 8.2 VPST za nedodržení povinnosti hradit včas své splatné závazky od přerušení poskytování služeb(suspendace) do konce trvání do doby trvání služby. V žalobě žalobce tedy uvedl jiný právní důvod, než žalobce jako právní důvod přihlásil V přihlášce.

Ustanovení § 198 IZ upravuje popřeni nevykonatelně pohledávky insolvenčním správcem:

(1) Věřitelé nevykonatelně pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumněho jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedoj de-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve Výši nebo pořadí uvedeném při jejím popřeni.

(2) V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumněho jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Odst. 1) se týká včasnosti žaloby, odst. 2) se týká shodného právního důvodu uvedeného v přihlášce a v žalobě.

Smluvní pokuta je samostatným nárokem, není příslušenstvím pohledávky. Věřitel však smluvní pokutu jako právní důvod vzniku pohledávky do řízení nepřihlásil. To bylo důvodem zamitnuté žaloby.

O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., žalovaná strana byla ve věci úspěšná, proto ji soud přiznal náklady řízení. Ty se skládají z odměny advokáta ve výši 10 000,-Kč, 3 X 300,-Kč režijní paušál, jízdné 871,50 Kč 150 km (Turnov-HK-Turnov), k tomu 21% DPH, 400,-Kč jako náhrada času-4 půlhodiny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je odvolání přípustné do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na jeho soudní výkon.

V Hradci Králové dne 13.března 2013 Mgr. Věra Šáfrová,v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová