40 ICm 1237/2013
Číslo jednací: 40 ICm 1237/2013-27 ( KSHK 40 INS 28530/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce: Mgr. Radan Vencl, Chmelova 357/II., 500 03 Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Ladislava Miláčka, Boženy Němcové 1208, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ 493 37 360, zast. advokátem Mgr. Ondřejem Skálou, AK Chmelova 357/II., 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ 471 16 617, se sídlem Praha 8, Pobřezní 665/21, PSČ 186 00, zast. JUDr. Michalem Marcinkou, advokátem, Ladova 389/10, 779 00 Olomouc, o popření vykonatelné pohledávky ve výši 9 480,-Kč

t a k t o:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného č. 1 ve výši 9 480,-Kč za dlužníkem Ladislavem Miláčkem, byla popřena po právu.

II. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci rozsudku nahradit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 13 600,-Kč a zaplatit ji na účet advokáta Mgr. Ondřeje Skály.

III. Žalovaný je povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Hradci Králové, č. účtu 3703-6828511/0710, ČNB Hradec Králové, KS 1148, VS 4042123713, soudní poplatek ve výši 5 000,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou se žalobce domáhal určit, že jím popřená pohledávka ve výši 9 480,-Kč byla popřena po právu. V žalobě uvedl, že se jedná o náhradu nákladů exekučního řízení v této výši, když příkaz k úhradě nákladů exekuce byl vydán až po zahájení insolvenčního řízení. Exekuční příkaz nebyl vydán a nenabyl právní moci před zahájením insolvenčního řízení, nárok na náhradu nákladů tak nevznikl a nelze přihlížet k právu věřitele na přednostní uspokojení ze zajištění. Proto správce popřel celou pohledávku, jak co do pořadí, tak pravosti a výše.

K žalobě se žalovaný vyjádřil tak, že namítl nedostatek aktivní legitimace žalobce. Tvrdil, že na přezkumném jednání byla část vykonatelné pohledávky žalovaného odpovídající náhradě nákladů exekučního řízení popřena co do pořadí, pravosti a výše v částce 9 480,-Kč, ale žalovaný ve své přihlášce označil vykonatelnost jenom co do jistiny ve výši 1 680,-Kč, a to na základě platebního rozkazu č. j. 119 EC 416/2011-5. Ke dni podání přihlášky do insolvenčního řízení tak byla část pohledávky odpovídající nákladům exekučního řízení pohledávkou nevykonatelnou. Navíc uvedl, že jestliže měl žalobce vznik nákladů exekučního řízení za neprokázaný, žalobce pak nepostupoval v souladu s ust. § 188 insolv.zákona a nevyzval žalovaného k doložení skutečnosti, jestli došlo k nabytí právní moci příkazu k úhradě exekuce a exekučního příkazu a nepoučil žalovaného o následcích takové své nečinnosti. Navíc má žalovaný za to, jestli lze a je spravedlivé popřít pohledávku spočívající v nákladech exekučního řízení, když exekuční příkaz již nabyl právní moci před rozhodnutím o úpadku, ale příkaz k úhradě nákladů exekuce zatím nikoliv.

Žalobce se podáním ze dne 26. 6. 2013 vyjádřil tak, že k námitce žalovaného, že nepostupoval v souladu s ust. § 188 odst. 2 IZ a nevyzval žalobce k doložení listin, uvedl, že tento postup se uplatňuje pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky, nikoliv absence listin k prokázání uplatněného nároku. Přihláška nevykazovala žádné vady nebo neúplnost, pro které by nešlo přihlášku pohledávky přezkoumat. K tomu soud uvádí, že stanovisko správce ohledně postupu podle ust. § 188 je správné. Správce není povinen vyzývat přihlášeného věřitele k tomu, aby doložil právní moc pohledávky.

Žalobce dále uvedl, že žalovaný celou pohledávku přihlásil jako zajištěnou exekutorským zástavním právem na základě exekučního příkazu pod č. j. 144 EX 23995/11-24 ze dne 7. 2. 2012. Pokud by tedy záměrem žalovaného bylo část pohledávky přihlásit jako nevykonatelnou, nemohl by v takovém případě uplatnit právo ze zajištění vzniklé z důvodu vydaného exekučního příkazu. K tomu soud uvádí, že sdílí ten samý právní závěr žalobce. K tomu bude činit soud důkaz přihláškovým spisem.

Žalobce dále k žalobě dodal, že exekuční příkaz, kterým exekutor náklady exekučního řízení vyčíslil, byl vydán dne 12. 1. 2013, tedy po zahájení insolvenčního řízení. Ke dni zahájení insolvenčního řízení nebyla exekuce dokončena. Pohledávka oprávněného-žalovaného na úhradu nákladů exekuce vzniká až po právní moci exekučního příkazu k úhradě nákladů exekuce. K zajištění uvedl, že k popření pohledávky náhradě nákladů exekučního řízení došlo též z důvodu nedoložení exekučního příkazu k úhradě nákladů exekuce s doložkou právní moci. Proto nelze přihlížet k právu věřitele na přednostní uspokojení ze zajištění, neboť po zahájení insolvenčního řízení, nelze právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka, uplatnit a nově nabýt jinak, než za podmínek stanovených insolvenčním zákonem.

Z provedených důkazů bylo soudem zjištěno, že žalovaný přihlásil pohledávku jako zajištěnou majetkem dlužníka s jistinou 1 680,-Kč s důvodem vzniku, platební rozkaz pod č. j. 119 EC 416/2011-5 s příslušenstvím, úrokem z prodlení, náklady nalézacího řízení a náklady exekučního řízení právě ve výši 9 480,-Kč. Pod celkovou výší pohledávky, která v sobě zahrnuje i náklady exekučního řízení žalovaný uvedl, že pohledávka je zajištěna majetkem a je uplatňováno právo na uspokojení ze zajištění. Jako důvod uvádí exekuční příkaz pod č. j. 144 EX 23995/11-24.

Ze seznamu přihlášek pohledávek z přezkumného jednání bylo soudem zjištěno, že správce zařadil celou přihlášenou částku jako pohledávku vykonatelnou a zajištěnou, kdy z celkové částky 19 445,-Kč popřel 9 480,-Kč, co do pořadí, pravosti a výše a částka se týkala náhrady nákladů v exekučním řízení. Ve svém popření správce uvedl, že náklady oprávněného v exekučním řízení nebyly doloženy pravomocným příkazem k úhradě nákladů exekuce a příkaz k úhradě nákladů exekuce byl navíc vydán až po zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutím o úpadku a proto nelze podle ust. § 109 odst. 1 písm. b) IZ přihlížet k právu věřitele na přednostní uspokojení ze zajištění.

Soud dále zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno 16. 11. 2012.

Z příkazu k úhradě nákladů exekuce pod č. j. 144 EX 23995/11-44 ze dne 12. 1. 2013 zjištěno, že příkaz byl vydán po zahájení insolvenčního řízení a dva dny před usnesením o úpadku spojené s prohlášením konkurzu, ten byl prohlášen 14. 1. 2013.

Na základě výše uvedeného učinil soud ten právní závěr, že přihlášená pohledávka žalovaného nemůže být po právu. V tomto směru soud odkazuje na rozsudek Vrchního soudu v Praze pod č.j. 103 VSPH 111/2012-29 (KS UL 44 INS 1443/2010 ze dne 5. 9. 2012), kdy v podobné věci Vrchní soud rozhodl tak, že se odkázal i na rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp. zn. 20 Cdo 5223/2007 a kde uvedl, že nařízenou exekuci nelze v průběhu insolvenčního řízení provést, exekuční příkaz není sám exekučním titulem. Příkaz je ve spojení s usnesením o nařízení exekučním titulem, který se vykonává v exekučním řízení, v němž byl vydán. Náklady exekuce lze tak vymoci na povinném jen z výtěžku exekuce v exekučním řízení samotném.

Žalovaný tedy neměl k dispozici žádný výtěžek exekuce, z něhož by mohl odečíst náklady exekuce ve smyslu ust. § 46 odst. 6 Ex.ř.

Z těchto důvodů bylo žalobě vyhověno, žalovaný ve věci prohrál a podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. je povinen zaplatit náklady řízení. Náklady se skládají ze 4 úkonů právní služby po 3 100,-Kč, 4 režijní paušály, tedy celkem 13 600,-Kč.

Vzhledem k tomu, že žalobce je osvobozen od soudního poplatku, je povinen takový soudní poplatek zaplatit žalovaný. Výše soudního poplatku činí 5 000,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů

od jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu

soudu v Praze.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí,

může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 18. prosince 2013

Mgr. Věra Šáfrová, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Drozdová Jana