40 ICm 123/2013
Číslo jednací: 40 ICm 123/2013-41 ( KSHK 40 INS 16180/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce: INSOLVENCY PROJECT, v.o.s., se sídlem Hradec Králové, Dukelská 15, insolvenční správce dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , Dlouhá Ves 77, Rychnov nad Kněžnou, zast. advokátem JUDr. Milanem Novákem, Dukelská 15, Hradec Králové, proti žalovanému: SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD, reg.č. HE 257931, se sídlem Afentrikas 4, Afentrika Court, Office 2, 6018 Larnaca, Kypr, zast. advokátem Mgr. Jiřím Žákem, Národní 60/28, Praha 1, o určení popřené pohledávky, rozsudkem pro uznání,

t a k t o:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem Janem Macháčkem, anonymizovano , bytem Dlouhá Ves 77, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, přiznaná mu elektronickým platebním rozkazem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, čj. 53 EC 70/2009-20, činí na příslušenství částku 34.610,52 Kč.

II. Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem Janem Macháčkem, anonymizovano , bytem Dlouhá Ves 77, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, přiznaná mu elektronickým platebním rozkazem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, č.j. 53 EC 71/2009-36, činí na příslušenství částku 14.228,64 Kč.

III. Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem Janem Macháčkem, anonymizovano , bytem Dlouhá Ves 77, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, přiznaná mu elektronickým platebním rozkazem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, č.j. 54 EC 99/2009-39, činí na příslušenství částku 37.067,20 Kč.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů za právní zastoupení ve výši 16.456,-Kč a zaplatit je na účet advokáta JUDr. Milana Nováka do tří dnů od právní moci rozsudku.

V. Žalovaný je povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Hradci Králové, č. účtu 3703-6828511/0710, ČNB Hradec Králové, KS 1148, VS 4042012313, soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobním návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 7.1.2013 se žalobce domáhá určení, že žalovaný má pohledávku ve výši uvedené pod jednotlivými body výroku tohoto rozhodnutí. K žalobě se žalovaný podáním ze dne 16.5.2013 vyjádřil tak, že uznal nárok uplatněný v žalobě v plném rozsahu.

Podle ust. § 153a odst. 1 věta prvá o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř.

Náklady se skládají ze 4 úkonů po 3 100,-Kč, ze 4 režijních paušálů po 300,-Kč, k tomu 21% DPH, celkem 16 456,-Kč.

Dále soud rozhodl o povinnosti neúspěšného žalovaného zaplatit soudní poplatek za žalobu ve výši 5 000,--Kč, a to podle ust. § 2 odst. 3 zák. č. 549/91 Sb., v platném znění, o soudních poplatcích (žalobce jako insolvenční správce byl od poplatku osvobozen a podle výsledku řízení je povinen zaplatit poplatek žalovaný).

P o u č e n í : Proti bodu I., II., III. výroku rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud byl nesprávně obsazen, případně že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř., ust. § 205b o.s.ř.).

Proti bodu IV. a V. výroku rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 15. ledna 2014

Mgr. Věra Šáfrová, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Drozdová Jana