40 ICm 122/2013
Číslo jednací: 40 ICm 122/2013-41 ( KSHK 40 INS 16180/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobce: Insolvency Project, v. o. s., Dukelská 15, Hradec Králové, správce dlužníka Jana Macháčka, Dlouhá Ves 77, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zast. JUDr. Milanem Novákem, advokátem, Dukelská 15, Hradec Králové, proti žalovanému: JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., se sídlem Novobranská 20, Litoměřice, o určení pravosti vykonatelné pohledávky ve výši 7 800,-Kč

t a k t o:

I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem Janem Macháčkem pohledávku ve výši 7 800,-Kč přiznanou mu příkazem k úhradě nákladů exekuce, vydaným exekutorem JUDr. Ondřejem Marešem, LL.M, dne 19. 4. 2012 pod č. j. 124 EX 4486/08-56.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 16 456,- Kč a zaplatit je na účet advokáta JUDr. Milana Nováka, do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Hradci Králové soudní poplatek ve výši 5 000,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se v žalobě domáhal určení, že pohledávku ve výši 7 800,-Kč popřel právem, neboť exekuce byla nařízena na podkladě neplatného exekučního titulu. Pohledávka z titulu nákladů takto vedeného řízení tak nemohla dlužníku vzniknout.

V žalobě tvrdil, že žalovaný pohledávku přihlásil na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, která je vedena na návrh oprávněného PROFI DEBT s. r. o. na základě rozhodčích nálezů č.j. Pd 484/07-9, Pd 485/074-9, které vydal rozhodce Mgr. Marek Landsmann dne 15. 10. 2007.

Žalovaný se k věci vyjádřil dále tak, že dle tvrzení žalobce by měla být sjednaná rozhodčí doložka neplatná a neplatnost žalobce vyvozuje ze skutečnosti, že nebyl stanoven konkrétní rozhodce, ale byli zde uvedeni tři rozhodci, resp. zde byla dána možnost výběru mezi těmito třemi rozhodci. Žalovaný totiž tvrdí, že je-li oběma stranami sjednán jak konkrétní počet rozhodců, i způsob jeho určení, byť tento je podřízen jedné ze stran, lze doložku považovat za platnou, jelikož je z hlediska obsahu určitá a srozumitelná. Lze tedy předpokládat, že byla-li rozhodčí doložka dlužníkem stvrzena, byl srozuměn s jejím obsahem a tedy i s tím, že jsou tady uvedeni tři rozhodci, i s tím, jakým způsobem bude rozhodce vybrán. Nelze tedy brát v úvahu ani argument, že rozhodčí doložka je umístěna až za podpisem dlužníka na zadní straně dohody o uznání dluhu, jelikož přímo nad jeho podpisem je umístěn zarámovaný text, který na tuto skutečnost upozorňuje. Žalovaný má tedy za to, že žalobou napadené rozhodčí nálezy byly vydány v souladu se zákonem a rozhodce byl stanoven zcela v souladu § 7 zákona číslo 216/1994 a odkázal se na rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 6. 2010 pod sp.zn. 36 Co 94/2010.

Žalobce uvádí, že rozhodčí nálezy byly vydány na základě neplatné rozhodčí doložky, když rozhodčí nález byl vydán na základě rozhodčí doložky obsažené v čl. 10 dohody o uznání, sepsané mezi společností PROFI DEBT a dlužníkem. Rozhodčí doložka dle čl. 10 dohody o uznání dluhu je vůči spotřebiteli neplatná, neboť neobsahuje určité stanovení rozhodce (výběr ze tří možností), spotřebiteli byla odepřena ústnost jednání a odvolací instance. Toto ujednání je tedy v rozporu s principy vyslovenými Ústavním soudem v nálezu II. ÚS 2164/10.

Žalovaný se k věci vyjádřil tak, že návrh na provedení exekuce byl podán v roce 2008 a nebyl adresován přímo exekutorovi, ale exekučnímu soudu, kterým je Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou a nebylo tedy možné přezkoumat exekuční tituly, jelikož tyto neměl k dispozici.

Žalobce reagoval na vyjádření žalovaného podáním ze dne 22. 8. 2013. V tomto podání se odkazuje na rozhodovací praxi Ústavního soudu, tedy, aby otázka nedostatku pravomoci rozhodce byla zkoumána i v exekučním řízení. Odkázal se dále na rozhodnutí Vrchního soudu pod č.j. 103 VSPH 93/2011-34, KS UL 45 INS 11046-2010.

Soud k tomu dále uvádí, že v mezidobí se Ústavní soud zabýval rozhodčími doložkami ve spotřebitelských smlouvách-k tomu viz III. ÚS 562/12 z 24. 10. 2013, kde Ústavní soud uvedl, že ve spotřebitelské smlouvě je nutné na posouzení rozhodčí doložky nahlížet z pohledu práva na ochranu spotřebitele, jehož cílem je ochrana slabší smluvní strany (spotřebitele). Při zkoumání platnosti rozhodčí doložky je třeba zkoumat, zda způsob určení rozhodce nenaplňuje znaky nepřiměřených podmínek tím, že vyvolává nerovné postavení mezi účastníky řízení a tato nerovnováha dosahuje značné disproporční intenzity, která je ve svém důsledku způsobilá vést ke značné procesní nevýhodě jednoho z účastníků řízení. Dále usnesení Nejvyššího soudu pod 31 Cdo 1945/2010 ze dne 11. 5. 2011, ve kterém bylo uvedeno, že v zákoně o rozhodčím řízení je upraveno, že má rozhodovat jeden nebo více rozhodců, anebo stálý rozhodčí soud, že rozhodčí smlouva má zpravidla určit počet i osoby rozhodců, anebo stanovit způsob, jak počet a osoby rozhodců mají být určeny, počet rozhodců musí být lichý.

Dále soud odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu pod 31 Cdo 958/2012 z 10. 7. 2013, kde Nejvyšší soud rozhodl, že není-li spor rozhodován rozhodcem, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, nemůže být akceptovatelný ani výsledek takového rozhodování.

Pokud rozhodčí smlouva stanoví na výběr několik rozhodců a tento výběr je oprávněn udělat pouze jeden z účastníků, nejedná o transparentní pravidla.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. s tím, že náklady se skládají ze 4 úkonů po 3 100,-Kč, 4x 300,-Kč režijní paušál, k tomu 21% DPH, tedy celkem 16 456,-Kč. Žalobce je od soudního poplatku osvobozen, žalovaný je tedy povinen zaplatit soudní poplatek na účet podepsaného soudu ve výši 5 000,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 8. ledna 2014 Mgr. Věra Šáfrová,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová