40 ICm 1183/2014
Č.j. (71) 40 ICm 1183/2014 KSBR 40 INS 37273/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Peterm Kolářem ve věci

žalobce Generali Velký Špalíček s.r.o., IČO 26771551 sídlem Praha, Václavské nám. 33 zastoupený advokátkou JUDr. Jarmilou Zichovou sídlem Pellicova 2c, 602 00 Brno proti žalovanému JUDr. Petr Bohatý, IČO 88139859 sídlem Hlavní 15, 667 01 Vojkovice insolvenční správce dlužníka Spavimax s.r.o., , IČ 27729192 sídlem Tuřanka 1222/1, Brno zastoupený advokátem Mgr. Milošem Ráboněm sídlem Pekařská 403/12, 602 00 Brno

o určení pravosti a výše nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má insolvenčním řízení na majetek dlužníka Spavimax s.r.o. (dříve Apply-Tech s.r.o.) se sídlem Brno-Slatina, Tuřanka 1225/115, IČ 257 29 192 vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 37273/2013 pohledávku ve výši 664.217,-Kč z titulu neuhrazených nákladů na stavební úpravu obchodní jednotky pro účely provozování lékárny na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 23.7.2012 a dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 7.11.2012.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Krédlová. isir.justi ce.cz KSBR 40 INS 37273/2014

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 7.4.2014 domáhal se žalobce určení, že má v insolvenčním řízení označeném ve výroku I. rozsudku na majetek dlužníka tamtéž uvedeného (dále jen dlužníka) pohledávku specifikovanou tamtéž, když uvedl, že na základě žádosti dlužníka provedl úpravu obchodní jednotky, kterou měl od něj dlužník pronajatou s tím, že náklady spojené s touto úpravou žalobce financoval a tyto pak měly být zohledněny ve zvýšeném nájemném za tyto prostory tak, jak bylo sjednáno v Dodatku č. 1 podepsaném dne 7.11.2012 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23.7.2012.

Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby, když dovozoval, že Dodatek č. 1 podepsaný dne 7.11.2012 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23.7.2012 je neurčitý a z tohoto důvodu též neplatný.

Soud již ve věci rozhodoval a to rozsudkem ze dne 5.4.2016, avšak tento rozsudek byl usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30.11.2016 zrušen a věc vrácena zdejšímu soudu k dalšímu řízení.

Účastníci učinili skutkově nesporným, že -usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 14.1.2014 sp. zn. KSBR 40 INS 37273/2013 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Spavimax s.r.o. (dříve Apply-Tech s.r.o.) se sídlem Brno -Slatina, Tuřanka 1225/115, IČ 257 29 192 (dále jen dlužníka) a že insolvenčním správcem byl stanoven žalovaný, -žalobce přihlásil do jmenovaného insolvenčního řízení své pohledávky za dlužníkem a to přihláškou č. 2 došlou soudu dne 24.1.2014, -u přezkumného jednání dne 26.3.2014 byla přihlášená pohledávka rozčleněna na 2 dílčí pohledávky a správce popřel co do pravosti a výše dílčí pohledávku 2/2, -vyrozumění o popření sporné pohledávky bylo žalobci doručeno dne 28.3.2014, -žalobce jako pronajímatel a dlužník jako nájemce uzavřeli smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 23.7.2012 tak, jak je založená v připojené přihlášce a dále, že -žalobce jako pronajímatel a dlužník uzavřeli dne 7.11.2012 dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23.7.2012 tak, jak je založen v přihlášce.

Na tomto místě soud činí dílčí právní závěr o včasnosti žaloby, kterou má za včasnou (§ 198 odst. 1 IZ).

Ze smlouvy o nájmu nebytových prostor s posledním datem podpisu dne 23.7.2012 vyplývá, že žalobce jako pronajímatel pronajal dlužníku (tehdy pod obchodní firmou Apply-Tech s.r.o.) nebytové prostory a to jednotku č. 17 v nemovitostech žalobce zapsaných na listu 269 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, pro k.ú. Brno město, v katastrálním území Brno město městská část Brno-střed, obec Brno a to na dobu 15 let s účinnosti ode dne převzetí předmětu nájmu. Výše nájmu byla sjednána bez služeb v částce 15 euro/m2/měsíc+DPH s tím, že žalobce v článku II. odst. 2 smlouvy prohlásil, že pronajímaný prostor je způsobilý pro účel nájmu (provozování lékárny, viz č.l. II. odst. 1 smlouvy).

Z dodatku č. 1 podepsaného dne 7.11.2012 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23.7.2012 vyplývá, že v článku 1. dodatku byl změněn článek IV smlouvy ze dne 23.7.2012 a to tak, že cena za nájem se pro období od 1.1.2013 do 31.12.2017 nově stanovuje na částku 22,21 eur/m2/měsíc+DPH, navýšení původně sjednané ceny je odůvodněno požadovanými stavebními úpravami v pronajaté obchodní jednotce číslo 17 nájemcem, které financoval

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Krédlová. KSBR 40 INS 37273/2014 pronajímatel. V případě, že nájem bude ukončen dříve než dohodnuté lhůtě, nájemce souhlasí s tím, že hodnota investice nezaplacená navýšeným nájmem bude při předčasném ukončení nájemní smlouvy vyčíslena a nájemcem zaplacena .

Jednatel dlužníka MUDr. Roman Trubač uvedl, že uzavřel jako jednatel dlužníka s žalobcem jak nájemní smlouvu shora označenou, tak i dodatek č.1 k ní. Uvedl, že si pronajímané prostory před podpisem nájemní smlouvy prohlédl. Dále vypověděl, že pronajímané prostory nebyly způsobilé k provozu lékárny a bylo proto potřeba provést jejich stavební úpravy. S žalobcem se dohodli tak, že tyto úpravy budou provedeny nákladem žalobce s tím, že tyto náklady se pak promítnou do ceny zvýšeného nájemného. Stavební úpravy pak byly žalobcem na žalobcovy náklady dle pokynů dlužníka provedeny. Skutečnost provedení úpravy a její promítnutí do výše nájmu byly vtěleny do dodatku č.1 ze dne 7.11.2012. Dlužník hradil nájemné do konce roku 2012.

Soud tak vzal za prokázané, že Smlouvou o nájmu nebytových prostor s posledním datem podpisu dne 23.7.2012 pronajal žalobce dlužníku nebytové prostory tam uvedené a že žalobce a dlužník se dohodli, že žalobce na svůj náklad provede stavební úpravy pronajatých prostor tak, aby mohly sloužit provozování lékárny dlužníka s tím, že tyto náklady budou promítnuty do výše zvýšeného nájemného. Žalobce opravy dle požadavků dlužníka provedl a tato skutečnost byla vtělena do dodatku č.1 ze dne 7.11.2012.

Jak již shora řečeno, mezi účastníky je nesporné, že uzavřeli smlouvu o nájmu nebytových prostor a dodatek č. 1 k této smlouvě. Žalovaný pak u přezkumného jednání konaného dne 26.3.2014 popřel částečně pohledávku žalobce a to dílčí pohledávku 2/2 co do pravosti a výše (dle ustálené judikatury tedy co do pravosti) s tím, že dle jeho názoru je dodatek č. 1 podepsaný dne 7.11.2012 neplatný.

Podle názoru soudu není dodatek č. 1 ze dne 7.11.2012 neplatný pro jeho neurčitost (§ 37 odst. 1 obč. z.), jak je tvrzeno žalovaným. Z výpovědi jednatele dlužníka jednoznačně vyplývá, že dlužník si u žalobce objednal úpravu pronajatých prostor s tím, že tato oprava bude provedena na náklad žalobce podle pokynů dlužníka a tyto náklady pak budou promítnuty do zvýšeného nájemného. Jak vyplývá z výpovědi jednatele dlužníka, takto dohodnuté úpravy byly žalobcem na jeho náklad provedeny a promítnuty do výše nájmu tak, jak je formulován v dodatku č. 1 ze dne 7.11.2012, který dlužník svým podpisem odsouhlasil. Z výpovědi jednatele dlužníka jednoznačně vyplývá, že dlužník při podpisu dodatku č. 1 ze dne 7.11.2012 zcela přesně věděl, o jaký dodatek se jedná a co je jeho předmětem a jako takový tento dodatek podepsal. Vyvrací tak výpověď jednatele dlužníka pochybnost o neurčitosti dodatku č. 1 ze dne 7.11.2012 a považuje proto soud tento dodatek za platný. Vzhledem k tomu, že žalovaný u přezkumného jednání popřel spornou pohledávku co do pravosti, je nad rámec zkoumání soudu v tomto řízení posuzovat výši žalovaným popřené pohledávky. Proto soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 202 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Brno 22. února 2018

JUDr. Petr Kolář v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Krédlová.