40 ICm 1148/2010
40 ICm 1148/2010-55

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v právní věci žalobců: A) Aleš anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Stráni 130, 280 02 Štítary, B) Mgr. Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Stráni 130, 280 02 Štítary, oba právně zast. JUDr. Pavlem Jelínkem, Ph.D., advokátem se sídlem Dražkovice 181, 533 33 Pardubice, proti žalovanému: JUDr. Pavel Čížkovský, IČ: 66210089, se sídlem Václavské nám. 18/780, 111 21 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Ing. Bedřicha anonymizovano , bytem K Raškovi 159, 280 02 Kolín, o vyloučení nemovitostí z konkursní podstaty,

takto:

I. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Ing. Bedřicha anonymizovano , anonymizovano , bytem Kolín 2, K Raškovci 159, PSČ: 280 02, se vylučuje RD Kolín čp. 40-1/4 i.d. nemovitostí, a to rodinný dům čp. 40 na pozemku parc. č. St. 237 a pozemku parc. č. St. 237 v obci a katastrálním území Kolín.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 1.9.2010 se žalobci A) Aleš anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Stráni 130, 280 02 Štítary, B) Mgr. Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Stráni 130, 280 02 Štítary domáhali, aby soud vyloučil ze spisu majetkové podstaty dlužníka Ing. Bedřicha anonymizovano , bytem K Raškovi 159, 280 02 Kolín, RD Kolín čp. 40-1/4 i.d. nemovitostí, a to rodinný dům čp. 40 na pozemku parc. č. St. 237 a pozemku parc. č. St. 237 v obci a katastrálním území Kolín. Svoji žalobu odůvodnili takto. Žalobci jsou v rámci svého SJM vlastníky 3/4 i.d. rodinného domu čp. 40, na pozemku označeném jako stavební parcela č. 237 a pozemku označeného jako stavební parcela č. 237, to vše v katastrálním území a obci Kolín (dále také jako "předmětné nemovitosti"). Vlastníkem zbývající l/4 i.d. předmětných nemovitostí je Ludmila Dvořáková, bytem Kolín, K Raškovci 159, PSČ 280 02. Spoluvlastnický podíl na předmětných nemovitostech ve výši 1/4 i.d., který je předmětem této žaloby nabyli žalobci do svého vlastnictví na základě pravomocného usnesení soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D. č.j. 067 EX 3949/06-227-příklepu na vydražené nemovitosti ze dne 26.6.2008 a zaplacením nejvyššího podání ve výši 1.150.000,-Kč žalobci k rukám příslušného exekutora. V souladu s ustanovením § 3361 odst. 2 občanského soudního řádu se žalobci stali vlastníkem l/4 i.d. předmětných nemovitostí ke dni vydání usnesení o příklepu, tedy ke dni 26.6.2008. Insolvenční návrh s návrhem na prohlášení konkurzu týkající se dlužníka byl podán dne 13.10.2009, tedy více než rok poté, co se žalobci stali oprávněnými vlastníky l/4 i.d. předmětných nemovitostí. Výše uvedený spoluvlastnický podíl ve výši l/4 i.d. na předmětných nemovitostech je dále v této žalobě označován také jako "majetek". Žalobci, respektive Aleši anonymizovano bylo dne 9.8.2010 doručeno vyrozumění od insolvenčního správce-žalovaného o zahrnutí majetku do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ing. Bedřicha anonymizovano s odůvodněním, že podle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 31.5.2010 je dlužník jeho vlastníkem. Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a po zaplacení nejvyššího podání žalobci mělo dojít k "přepsání" vlastnického práva k majetku v katastru nemovitostí z dlužníka na žalobce. Řízení na příslušném katastrálním úřadě však bylo založeno až 9.8.2010, což žalobci dokládají jak listem vlastnictví č. 5375 vedeným katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín pro katastrální území a obec Kolín, ze kterého je zřejmé že žalobci jsou vlastníky majetku, tak "internetovým výpisem" s informací o řízení, jehož předmětem bylo právě nabytí vlastnictví žalobců k majetku. K prokázání svých tvrzení pak navrhl provedení důkazů ve spise označených. Na žalobě setrval i po provedeném dokazování.

Žalovaný má za to, že nemovitost zahrnul do soupisu majetkové podstaty důvodně. Především, k datu úpadku a soupisu nemovitost byla u katastrálního úřadu vedena jako vlastnictví dlužníka. Přinejmenším z toho důvodu byl postup insolvenčního správce správný a tomuto stavu odpovídající. Až nyní je tvrzeno, že žalobci nemovitost vydražili před úpadkem v dražbě pořádné v rámci soudní exekuce soudním exekutorem JUDr. Jurajem Podkonickým, pod sp.zn. 067 EX 3949/06-227. Žalovaný navrhl, aby soud připojil spis soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, čj. 067 EX 3949/06 a provedl důkaz usnesením o příklepu, a dále všemi listinami a rozhodnutími, kterými bylo rozhodováno o opravných prostředcích, které dlužník proti tomuto usnesení podal, a to včetně dokladu o doručení těchto úkonů dlužníkovi a insolvenčnímu správci.

Soud provedl dokazování těmito listinami:

-usnesení Krajského soudu v Praze čj. KSPH 40 INS 6988/2009-A-37 ze dne 26. dubna 2010 byl zjištěn úpadek dlužníka Ing. Bedřicha anonymizovano a že na jeho majetek byl prohlášen konkurs -vyrozumění o zapsání nemovitosti do soupisu majetkové podstaty jedné ideální čtvrtiny nemovitosti-rodinného domu čp. 40 na pozemku č.p. st. 237-zastavěná plocha a nádvoří, kat. území a obec Kolín -soupis majetkové podstaty sepsaný žalovaným ze dne 5.8.2010, že žaloba ze dne 1.9.2010 byla podána ve stanovené lhůtě -usnesení o příklepu ze dne 26.6.2008

2

-příklep na vyhrazené nemovitosti nejvyšší nabídce ve výši 1.150.000,-Kč (bez právní moci) -doklady o zaplacení částky 1.150.000,-Kč-příjmový doklad ze dne 26.6.2008 na Kč 100.000,-, výpisy z účtu žalobkyně ze dne 27.6.2008 o zaplacení částek 2 x 450.000,- Kč a 150.000,-Kč -internetový výpis s informací o řízení zahájeného dne 9.2010 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, týkající se předmětné nemovitosti ze dne 11.8.2010 -výpis z katastru nemovitostí LV 5375 ze dne 30.8.2008 pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín -odvolání do usnesení čj. 067EX 3949/06-227 ze dne 28.7.2008 -usnesení OS v Kolíně čj. 8 Nc 307/2006-397 ze dne 1.3.2010 -usnesení Krajského soudu v Praze čj. 30 Co 152/2010-418, 30 Co 153/201 ze dne 30.4.2010 -usnesení exekutorského úřadu v Praze 5 ze dne 26.6.2003 čj. 067EX 3949/06-227 PM 30.7.2008

Po zhodnocení všech provedených důkazů podle ust. § 132 zák.č. 99/1963 Sb. v platném znění (dále jen o.s.ř.), když soud hodnotil každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy potom v jejich vzájemné souvislosti, dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána důvodně, a že žalovanému nesvědčilo právo pro zapsání nemovitostí do majetkové podstaty úpadce.

Po provedeném odkazování učinil soud následující závěr o skutkovém stavu. Soud má za prokázané, že usnesením zdejšího soudu čj. KSPH 40 INS 6988/2009-A-37 ze dne 26. dubna 2010 byl zjištěn úpadek dlužníka Ing. Bedřicha anonymizovano , a že na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Dále, že insolvenční správce zapsal dne 5.8.2010 předmětné nemovitosti do soupisu konkursní podstaty a že žalobce podal tuto žalobu ve stanovené lhůtě. Dále na základě pravomocného usnesení soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D. č.j. 067 EX 3949/06-227-příklepu na vydražené nemovitosti ze dne 26.6.2008 a zaplacením nejvyššího podání rukám příslušného exekutora. Usnesení č.j. 067 EX 3949/06-227 nabylo právní moci dne 30.7.2008 se žalobci stali vlastníky předmětné nemovitosti ke dni příklepu, tedy ke dni 26.6.2008. Usnesení o příklepu č.j. 067 EX 3949/06-227 bylo v souladu s právními předpisy zasláno dlužníkovi a následně bylo dne 2.7.2008 uloženo na poště. Vzhledem k tomu, že si dlužník uvedené usnesení ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo připraveno k vyzvednutí, nevyzvedl, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou. Usnesení o přiklepu č.j. 067 EX 3949/06-227 se tedy považuje za doručené dne 13.7.2008, respektive dne 14.7.2008, protože den 13.7.2008 byla neděle. Opravným prostředkem proti usnesení o přiklepu č.j. 067 EX 3949/06-227 je odvolání, které lze podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení, v tomto případě tedy nejpozději dne 29.7.2008. Dlužník odvolání podal dne 30.7.2008 (předáno poště k přepravě). Okresní soud v Kolíně usnesením č.j. 8Nc 307/2006-397 ze dne 1. března 2010 pro opožděnost odvolání dlužníka odmítl. Dlužník se následně odvolal i proti usnesení č.j. 8Nc 307/2006-397 s tím, že navrhoval, aby odvolací soud usnesení zrušil. Odvolací soud-Krajský soudu Praze dne 30. dubna 2010 usnesení soudu prvního stupně č.j, 8Ne 307/2006-397 potvrdil.

Právně pak věc za použití výše uvedených ustanovení právních předpisů posoudil takto:

Dle ust. § 204 odst. 2 zák.č. 182/2006 Sb. v platném znění (dále jen "IZ") se věřitelé, kteří se domáhají toho, aby věc, právo, pohledávky nebo jiná majetková hodnota byla

3 vyloučena z majetkové podstaty, tak mohou učinit jen vylučovací žalobou podle tohoto zákona.

Dle ust. § 225 odst. 1 až 6 IZ: 1) Osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. 2) Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu. 3) Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl. 4) Od počátku běhu lhůty k podání žaloby podle odstavce 2 až do jejího skončení a po dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce. Ustanovení § 217 tím není dotčeno. 5) Před pravomocným skončením řízení o žalobě lze ke zpeněžení nebo jinému nakládání s majetkem podle odstavce 4 přistoupit, jestliže insolvenční soud v prvním stupni žalobu zamítl, řízení o ní zastavil nebo ji odmítl. Z výtěžku zpeněžení nebo jiného nakládání s takovým majetkem mohou být věřitelé uspokojení až po pravomocném skončení řízení o žalobě. 6) Byla-li zpeněžena věc, který neměla být pojata do soupisu, má její vlastník právo na vydání výtěžku zpeněžení; jeho právo na náhradu škody tím není dotčeno.

Vyhovět žalobě o vyloučení majetku ze soupisu (excindační žalobě) lze při splnění následujících předpokladů: 1. správce zahrnul majetek do soupisu, 2. excindační žaloba byla podána včas, 3. excindační žaloba byla podána proti správci, 4. v době rozhodování soudu trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (zjištěním úpadku, prohlášením konkursu) a majetek je stále zapsán v soupisu (nebyl ze soupisu vyňat či vyloučen), 5. osoba žalobce odlišná od dlužníka prokáže, že majetek neměl být do soupisu zahrnutý a zároveň že právo, pro které neměl být majetek zařazený do soupisu, svědčí jí, tedy osobě žalobce (např. všechny jmenované podmínky, neboť žalovaný zapsal spornou pohledávku do soupisu, žalobci podali včas excindační žalobu proti správci (o shrnutí pohledávky do soupisu byli žalobci žalovaným vyrozuměni) a v době rozhodování zdejšího soudu probíhá nadále insolvenční řízení, v jehož rámci je řešen dlužníkův úpadek konkursem, a sporná pohledávky je stále zapsána do soupisu a soud proto rozhodl jak uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 137 odst. 1 o.s.ř. za použití ust. § 142 odst. 1 os.ř., kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení k uplatňování práva nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch měl. V tomto případě soud rozhodl o nákladech řízení za použití ust. § 150 o.s.ř., neboť postup žalovaného byl v souladu s povinnostmi správce jemu dané zákonem při výkonu jeho funkce. Okolnosti, které vedly k vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty byly zjištěny v průběhu řízení a v době zapsání nemovitostí do majetkové podstaty nebyly žalovanému známy.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho

4

doručení (§ 80 odst. 1 a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 20. dubna 2011

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Helena Pýchová

5