40 ICm 1144/2012
40 ICm 1144/2012-62

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v právní věci navrhovatele: T-Mobile Czech Republic a. s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 04 Praha 4, proti žalované: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Josefův Důl 32, 293 01 Mladá Boleslav, o určení pravosti pohledávky ve výši 4.139,10 Kč,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobkyně ve výši 10.747,10 Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 40 INS 19204/2011 proti dlužnici Janě anonymizovano , anonymizovano , bytem Josefův Důl 32, 293 01 Mladá Boleslav, je po právu a byla zjištěna jako nezajištěná a nevykonatelná.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náklady za vynaložený soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, a to do 6-ti měsíců od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 24. 4. 2012 se žalobce domáhal, aby soud rozhodl a určil, že jeho přihlášená pohledávka ve výši 11.731,20 Kč, popřená při přezkumném jednání žalovanou do výše 4.139,10 Kč, byla přihlášena jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná po právu. Žalobu pak odůvodnil tak, že do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPH 40 INS 19206/2011 a sp. zn. KSPH 40 INS 19204/2011 přihlásil za žalovanou pohledávku v celkové výši 11.731,20 Kč, kterou při přezkumném jednání insolvenční správce uznal, a žalovaná z této přihlášené částky popřela částku 4.139,10 Kč, a to z důvodu, že tuto částku již uhradila. Na základě vyrozumění insolvenčního správce ze dne 22. 3. 2012 o popření pohledávky podal žalobce ve stanovené lhůtě tuto žalobu s tím, že v průběhu řízení svoji přihlášenou pohledávku omezil o částku 984,10 Kč, o které soud rozhodl pravomocným usnesením čj. KSPH 40 INS 19206/2011-P-1-3 ze dne 9. 8. 2012, takže celkově přihlášená pohledávka žalobce činí 10.747,10 Kč. Pohledávka žalobce vznikla z titulu smluv o poskytování finančních služeb, konkrétně účastnické smlouvy č. 11848758 (k telefonnímu číslu 733766024), která byla uzavřena mezi žalobcem a dlužníkem dne 17. 6. 2009, a účastnické smlouvy č. 4075688 (k telefonnímu číslu 736403499), která byla uzavřena mezi žalobcem a dlužníkem dne 5. 12. 2006 včetně dodatku. Dlužník žalobci neuhradil své závazky vyplývající z těchto smluv, tj. za poskytování telekomunikačních služeb dle účastnických smluv ohledně období blíže specifikovaných jednotlivými vyúčtováními služeb, tj. za období od 13. 1. 2010 do 12. 2. 2010 v částce 1.569,-Kč, za období od 13. 2. 2010 do 12. 3. 2010 v částce 343,-Kč, za období od 13. 3. 2010 do 12. 4. 2010 v částce 1.411,-Kč, za období od 9. 4. 2010 do 22. 6. 2012 v částce 6.608,-Kč (smluvní pokuta splatná dne 25. 2. 2011) a za období od 13. 12. 2012 do 12. 1. 2012 v částce 1.052,-Kč.

V důsledku těchto skutečností byla v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami ukončena smlouva (č. 11848758) s dlužníkem a v souladu s účastnickou smlouvou a ustanovením čl. 8.2. všeobecných podmínek vyúčtovány smluvní pokuty za předmětná období.

Smluvní pokuta k telefonnímu číslu 733766024 (faktura č. 9311005126) je vyúčtována za období od začátku suspendace (čl. 7 všeobecných podmínek), tj. od 9. 4. 2010 do 22. 6. 2012 (čl. 7 v souvislosti s čl. 14 Všeobecných podmínek) z tarifu Kredit 300 HIT, jehož měsíční paušál činí 250,00 Kč bez DPH: poměrná část paušálu za období od 9. 4. 2010 do 30. 4. 2010 činí 175,-Kč + 25 paušálů za období od 1. 5. 2010 do 31. 5. 2012 (6.250,-Kč) + poměrná část paušálu za období od 1. 6. 2012 do 22. 6. 2012 (183,33 Kč) = 6.608,33 Kč.

K prokázání svého nároku pak přiložil tyto důkazy: účastnická smlouva č. 11848758 ze dne 17. 6. 2009, účastnická smlouva č. 4075688 ze dne 5. 12. 2006, daňový doklad č. 9311005126-smluvní pokuta, daňový doklad č. 0886201610, daňový doklad č. 0879351510, daňový doklad č. 0877261410, daňový doklad č. 0885141312, všeobecné podmínky žalobce a ceník služeb.

Žalovaná byla soudem vyzvána usnesením čj.-50 ze dne 25. 5. 2012 k navržení důkazů k prokázání svých tvrzení a předložení důkazů k prokázání tvrzení, že částku 4.139,10 Kč uhradila. Žalovaná však na toto usnesení soudu nereagovala, žádné důkazy k prokázání úhrady sporné částky soudu nepředložila. Na nařízené ústní jednání se písemně omluvila ze zdravotních důvodů a požádala o odročení jednání na jiný termín. V den soudního jednání pak doručila soudu Potvrzení pro KS v Praze ze dne 14. 8. 2012, vyhotovené MUDr. Martinem Zeleným, s žádostí o odročení jednání o cca 14 dnů ze zdravotních důvodů s diagnózou K30, K529. Toto podání žalované však soud obdržel až po vyhlášení rozsudku po soudním jednání. S ohledem na výše uvedené a dále z důvodu, že žalovaná se na jednání omluvila, avšak výslovně neuvedla, že nesouhlasí s jednáním a rozhodnutím sporu bez její účasti, soud proto v řízení pokračoval a rozhodl jak uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

Soud provedl dokazování těmito listinami: usnesením Krajského soudu v Praze čj. KSPH 40 INS 19204/2011 ze dne 26. 10. 2012, usnesením KS v Praze č.j. 40 INS 19204/2011-B-4 ze dne 21. 3. 2012, usnesením KS v Praze čj. KSPH 40 INS 19204/2011-B-5 ze dne 28. 3. 2012, usnesením KS v Praze č.j. KSPH 40 INS 19206/2011-P-1-3 ze dne 9. 8. 2012, účastnickou smlouvou č. 11848758 ze dne 17. 6. 2009, účastnickou smlouvou č. 4075688 ze dne 5. 12. 2006, daňovým dokladem č. 9311005126-smluvní pokuta, daňovým dokladem č. 0886201610, daňovým dokladem č. 0879351510, daňovým dokladem č. 0877261410, daňovým dokladem č. 0885141312, všeobecnými podmínkami žalobce, ceníkem služeb, protokolem z přezkumného jednání ze dne 21. 3. 2012, vyrozuměním insolvenčního správce o popření popřené částky ze dne 27. 3. 2012 a přihláškou žalobkyně ze dne 26. 1. 2012.

Z usnesení KS v Praze čj. KSPH 40 INS 19204/2011-A-7 ze dne 26. 10. 2012, čj. 40 INS 19204/2011-B-4 ze dne 21. 3. 2012, čj. 40 INS 19204/2011-B-5 ze dne 28. 3. 2012 a čj. 40 INS 19206/2011-P-1-3 ze dne 9. 8. 2012, že Miloš anonymizovano , anonymizovano , a Jana anonymizovano , anonymizovano , požádali samostatnými návrhy o povolení oddlužení, a protože se jednalo o manžele, soud spojil oba návrhy ke společnému projednávání. Oddlužení soud manželům povolil, byl ustanoven insolvenční správce. Na ústním jednání pak soud rozhodl o plnění oddlužení formou splátkového kalendáře, které bylo soudem povoleno usnesením ze dne 28. 3. 2012. Do tohoto insolvenčního řízení přihlásil žalobce ve stanovené lhůtě přihláškou ze dne 26. 1. 2012 částku 11.731,-Kč, která byla následně omezena o částku 984,10 Kč (pohledávka č. 1), takže předmětem tohoto řízení je částka 9.931,-Kč-jistina za neuhrazené telekomunikační služby včetně úroku z prodlení ve výši 816,10 Kč. Z protokolu z přezkumného jednání ze dne 21. 3. 2012 pak soud zjistil, že přihlášenou pohledávku za žalovanou insolvenční správce uznal celou co do pravosti a žalovaná přihlášenou částku popřela co do pravosti a výše 4.139,10 Kč s tím, že tuto částku již uhradila.

Z vyrozumění ze dne 22. 3. 2012, že žalobce byl insolvenčním správcem vyrozuměn o částečném popření jeho přihlášené pohledávky a současně že žalobce byl poučen o možnosti bránit se popření pohledávky podáním žaloby. Z data obdržení vyrozumění a z data zahájení tohoto řízení, že žaloba byla podána ve lhůtě.

Ze smluv o poskytnutí telefonních služeb včetně jejich dodatků č. 11848758 (k tel. číslu 733766024) a č. 40756688 (k tel. číslu 736403499) ze dne 17. 6. 2009 a 5. 12. 2006 uzavřených mezi žalobcem a žalovanou, že žalované bylo dle těchto smluv plněno, a to minimálně za období od 13. 1. 2010 do 12. 2. 2010 v částce 1.569,-Kč, za období od 13. 2. 2010 do 12. 3. 2010 v částce 343,-Kč, za období od 13. 3. 2010 do 12. 4. 2010 v částce 1.411,-Kč, za období od 9. 4. 2010 do 22. 6. 2012 v částce 6.608,-Kč (smluvní pokuta splatná dne 25. 2. 2011) a za období od 13. 12. 2012 do 12. 1. 2012 v částce 1.052,-Kč.

Ze všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., s jejichž obsahem se žalovaná seznámila při podpisu smluv a vyslovila s ním souhlas, že v čl. 8-smluvní pokuty a finanční vypořádání jsou uvedeny sankce, které je poskytovatel služeb oprávněn účtovat v případě prodlení ze strany uživatele služeb.

Z daňových dokladů č. 9311005126, č. 0886201610, 0879351510, 0877261410, č. 0885141312, že byly vyúčtovány smluvní pokuty z prodlení dlužnice v souladu s čl. 8.2 výše uvedených všeobecných podmínek, a to takto:

Smluvní pokuta k telefonnímu číslu 733766024 (faktura č. 9311005126) je vyúčtována za období od začátku suspendace (čl. 7 Všeobecných podmínek), tj. od 9. 4. 2010 do 22. 6. 2012 (čl. 7 v souvislosti s čl. 14 Všeobecných podmínek) z tarifu Kredit 300 HIT, jehož měsíční paušál činí 250,00 Kč bez DPH: poměrná část paušálu za období od 9. 4. 2010 do 30. 4. 2010 činí 175,-Kč + 25 paušálů za období od 1. 5. 2010 do 31. 5. 2012 (6.250,-Kč) + poměrná část paušálu za období od 1. 6. 2012 do 22. 6. 2012 (183,33 Kč) = 6.608,33 Kč.

Při zhodnocení shora navržených a provedených důkazů soud dospěl k závěru, že ve smyslu § 132 zák. č. 99/1963 v platném znění (dále jen o.s.ř.) hodnotí každý důkaz jednotlivě a následně všechny důkazy ve vzájemné souvislosti, a to s ohledem na rozsah sporných tvrzení stran ve vazbě na rozsah tvrzení, o kterých není sporu, a dospěl k závěru, že žaloba v tomto případě byla podána důvodně.

Na základě výše provedeného dokazování učinil soud skutkový závěr takový, že žalovaná uzavřela s žalobcem postupně dvě smlouvy o poskytování telefonních služeb, že tyto smlouvy byly uzavřeny v souladu se zákonem a že obě strany se dohodly, že vztah z těchto smluv se bude řešit zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále jen obchodní zákoník) a že při podpisu těchto smluv pak žalovaná vyslovila souhlas s platným zněním Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a platným ceníkem služeb a podmínkami dalších služeb (dále jen podmínky). V čl. 8.2 podmínek je pak upraveno finanční vypořádání a smluvní pokuty pro případ prodlení ze strany uživatele služeb. Z důvodu prodlení s úhradou služeb ze strany žalované v souladu s čl. 8.2 podmínek pak žalobce uplatnil výše uvedenými daňovými doklady nezaplacené poskytnuté služby včetně smluvní pokuty. Následně pak své pohledávky přihlásil do insolvenčního řízení, kde při přezkumném jednání byla přihlášená částka popřena žalovanou do výše 4.139,10 Kč, a to z důvodu, že tato částka byla dlužnicí uhrazena. Na základě vyrozumění o popření pohledávky žalobce uplatnil právo na určení pravosti přihlášené pohledávky ve lhůtě touto žalobou.

Po právní stránce učinil soud tento závěr:

Předmětné smlouvy o poskytování telefonních služeb byly uzavřeny platně dle obchodního zákoníku a dle těchto smluv pak byly žalobcem poskytovány žalované služby. Pro případ porušení povinností ze strany uživatele byly sjednány sankce, které je uživatel povinen zaplatit, přičemž v ujednání o smluvní pokutě musí být písemně stanovena výše sankce a způsob jejího určení, což bylo v daném případě splněno. V tomto případě pak v souladu s všeobecnými podmínkami vyúčtoval žalobce za poskytnuté a neuhrazené služby své nároky takto: za období od 13. 1. 2010 do 12. 2. 2010 v částce 1.569,-Kč, za období od 13. 2. 2010 do 12. 3. 2010 v částce 343,-Kč, za období od 13. 3. 2010 do 12. 4. 2010 v částce 1.411,-Kč, za období od 9. 4. 2010 do 22. 6. 2012 v částce 6.608,-Kč (smluvní pokuta splatná dne 25. 2. 2011) a za období od 13. 12. 2012 do 12. 1. 2012 v částce 1.052,-Kč. Dále smluvní pokuta k telefonnímu číslu 733766024 (faktura č. 9311005126) je vyúčtována za období od začátku suspendace (čl. 7 Všeobecných podmínek), tj. od 9. 4. 2010 do 22. 6. 2012

(čl. 7 v souvislosti s čl. 14 Všeobecných podmínek) z tarifu Kredit 300 HIT, jehož měsíční paušál činí 250,00 Kč bez DPH: poměrná část paušálu za období od 9. 4. 2010 do 30. 4. 2010 činí 175,-Kč + 25 paušálů za období od 1. 5. 2010 do 31. 5. 2012 (6.250,-Kč) + poměrná část paušálu za období od 1. 6. 2012 do 22. 6. 2012 (183,33 Kč) = 6.608,33 Kč. Výše uvedené je pak specifikováno v daňových dokladech č. 9311005126 (smluvní pokuta), č. 0886201610, 0879351510, 0877261410 a č. 0885141312.

Při přezkumném jednání pak žalovaná z přihlášené pohledávky popřela z původně přihlášené a uplatněné částky 11.931,-Kč částku 4.139,10 Kč, a to s odůvodněním, že tato částka byla žalovanou uhrazena.

Soud se tedy zabýval otázkou pravdivosti tvrzení o úhradě částky 4.139,10 Kč, učiněného žalovanou při přezkumném jednání, a za tímto účelem vyzval strany sporu k předložení důkazů, případně k označení důkazů k prokázání svých tvrzení. Žalovaná žádné důkazy k prokázání svých tvrzení neoznačila a potvrzení o úhradě částky 4.139,10 Kč rovněž soudu nepředložila. Na nařízené jednání se omluvila ze zdravotních důvodů, požádala o odročení jednání, avšak neuvedla, že nesouhlasí s projednáním věci bez její účasti. Soudu rovněž k tomuto jednání nezaslala ničeho k prokázání, že částku, kterou popřela při přezkumném jednání, uhradila.

Soud za této situace v jednání pokračoval bez účasti žalované, provedl dokazování důkazy předloženými žalobcem a dospěl k závěru, že v řízení nebyla prokázána úhrada částky 4.139,10 Kč. Soud tvrzení žalované o zaplacení sporné částky neuvěřil, neboť nebyly předloženy důkazy o úhradě sporné částky žalovanou. Za důkaz, který by prokazoval tvrzení žalované, by byl považován například výpis z jejího účtu prokazující odeslání sporné částky, poštovní složenka o zaslání sporné částky anebo potvrzení o zaplacení sporné částky v hotovosti žalobcem. Protože takovéto důkazy žalovaná nenavrhla ani nepředložila, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku, a to s přihlédnutím k omezení uplatněného nároku žalobcem ze dne 31. 5. 2012 o částku 984,10 Kč.

O nákladech řízení soud rozhodl dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., a to tak, že účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

V tomto případě se jednalo o vynaložený soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, který byl žalobce nucen zaplatit na výzvu soudu dle sazebníku soudních poplatků. Lhůtu k zaplacení tohoto poplatku soud stanovil dostatečně dlouhou, a to tak, aby si žalovaná mohla zajistit peněžní prostředky s přihlédnutím k tomu, že se společně se svým manželem nachází v režimu oddlužení.

P o u č e ní : Proti tomuto rozsudku 1 z e podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den ( § 57 odst. 2 o.s.ř. ). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu, nebo podání odevzdání orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.)

V Praze dne 15. srpna 2012

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Tomáš Herout