40 ICm 1143/2013
Číslo jednací: 40 ICm 1143/2013-61 ( KSHK 40 INS 29939/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci žalobkyně: Ing. Alena Janská, Dukelská 15, PSČ 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce dlužnice Evy Sadovské, bytem Běloveská 1672, 547 01 Náchod, zast. advokátem JUDr. Milanem Novákem se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému: SMART Capital, a.s. IČ 26865297, se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, o určení pohledávky

t a k t o:

I. Řízení se co do částky ve výši 23.083,-Kč (P-2) zastavuje.

II. Řízení se zastavuje ohledně pohledávky P-1 ve výši 8.260,-Kč .

III. Určuje se, že žalovaný nemá pohledávku za dlužnicí Evou Sadovskou, bytem Běloveská 1672, 547 01 Náchod, ve výši 13.189,-Kč.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Hradci Králové, č. účtu 3703-6828511/0710, ČNB Hradec Králové, KS 1148, VS 4042114313, soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

V. Žalovaný je povinen nahradit na nákladech řízení za právní zastoupení žalobce částku 11.600,-Kč, dále 4x 300,-Kč režijní paušál a k tomu 21% DPH, tj. celkem 15.488,-Kč a zaplatit je na účet advokáta JUDr. Milana Nováka, do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se žalobou doručenou 29.3.2013 domáhal určení, že žalovaný nemá za dlužnicí pohledávku ve výši 16.100,-Kč na jistině a ve výši 5.349,-Kč na příslušenství, přiznanou mu vykonatelným rozhodčím nálezem vydaným dne 22.2.2011 pod č.j. 12049/2010. Dále se domáhal určení, že pohledávka žalovaného přiznaná mu vykonatelným rozhodčím nálezem, vydaným dne 22.2.2001 pod stejným číslem jednacím, činí na jistině částku 4.687,-Kč.

V žalobě uvedl, že rozhodčí doložka je neplatná a citoval usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 31 Cdo 1945/2010. Pro neplatnost rozhodčí doložky nemohl žalovaný uplatnit svůj nárok v rozhodčím řízení a nemohly mu tak vzniknout náklady spojené s tímto řízením (náklady právního zastoupení a poplatek za rozhodčí řízení celkem ve výši 22.310,-Kč). Dále žalobce uvedl, že žalovanému popřel nárok na paušální náhradu nákladů na vymáhání ve výši 4.000,-Kč dle článku 3 obchodních podmínek.

K druhé pohledávce uvedl, že popřel 23.083,-Kč, kdy zohlednil provedené úhrady dlužnice ve výši 36.270,-Kč, které pokryly celou nižší neuhrazenou část úvěru dle pohledávky č. P-4.1.

K žalobě se vyjádřil žalovaný dne 23.5.2013 a uvedl, že vzal částečně přihlášené pohledávky zpět, tomu odpovídá výrok v tomto rozsudku pod bodem I. a II.. Uvedl, že spor se tedy vede ohledně jistiny ve výši 5.900,-Kč, úroku ve výši 20 % z poskytnuté jistiny tedy částky ve výši 4.000,-Kč a zákonného úroku z prodlení ve výši 3.289,-Kč. Celkem se tedy jedná o částku 13.189,-Kč.

Žalobce se k vyjádření žalovaného podáním ze dne 9.8.2013 vyjádřil tak, že z vyjádření žalovaného po provedeném částečném zpětvzetí je předmětem řízení jistina ve výši 5.900,-Kč, úrok ve výši 20 % v celkové částce 4.000,-Kč a úrok z prodlení ve výši 3.289,-Kč, z toho lze usoudit, že přihláška byla vzata zpět co do částky 6.200,-Kč na jistině a co do částky 2.060,-Kč na příslušenstvím. A navrhl též zastavení řízení, kdy předmět řízení odpadl z důvodu na straně žalovaného.

Žalobce dále v novém svém vyjádření tvrdil, že popřel uplatněnou pohledávku z důvodů pravosti, neboť v důsledku absolutní neplatnosti rozhodčí doložky věřiteli nevznikly nároky na náklady rozhodčího řízení ani exekučního řízení. V důsledku toho žalovaným uváděným úhradám dlužnice ve výši 36.270,-Kč tak došlo k úhradě celé uplatněné pohledávky.

Z těchto důvodů žalobce požadoval, aby soud vyhověl tomu, že žalovaný nemá pohledávku ve výši 13.189,-Kč.

Soud provedl toto dokazování. Z přihláškového spisu soud zjistil, že správcem byla popřená pohledávka č. 1 ve výši 21.449,-Kč a dále pohledávka č. 2 v celé výši, která však byla žalovaným zcela vzata zpět.

Dále soud zjistil z přihlášky pohledávky pod P-1/1, která zůstala předmětem řízení právě po zpětvzetí ve výši 13.189,-Kč, že jako důvod vzniku byla uvedena smlouva o úvěru ze dne 26.6.2008. V 07 další okolnosti přihlášky žalovaný uvedl, že byla uhrazena dlužníkem částka 36.270,-Kč, o kterou bylo poníženo příslušenství. Částku 36.270,-Kč žalovaný konkretizuje v bodě 09 přihlášky příslušenství, kde uvádí, že byla uhrazena paušální náhrada nákladů ve výši 4.000,-Kč, náhrada nákladů rozhodčího řízení ve výši 22.310,-Kč a náklady právního zastoupení v exekučním řízení ve výši 9.960,-Kč. Celkem tedy bylo uhrazeno 36.270,-Kč.

Soud zjistil ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 26.6.2008 mezi žalovaným a dlužníkem, že smlouva před podpisy obsahuje ujednání s odkazem na obchodní podmínky, s nimiž byly strany srozuměny, a to potvrdily podpisem smlouvy. Dále ze smlouvy bylo zjištěno, že součástí smlouvy o úvěru jsou obchodní podmínky, v nichž je v článku 3 dohodnuta smluvní pokuta a dohodnuty paušální náhrady nákladů vynaložených věřitelem v souvislosti s vymáháním dlužné částky ve výši 20 % z poskytnutého úvěru, nejméně však 2.000,-Kč. Dále z těchto obchodních podmínek v bodě 11 zjištěno, že si smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodovat mezi nimi rozhodce jmenovaný rozhodčí a správní společností, a.s. podle jednacího řádu vydaného touto společností.

Dále zjištěno, že byl vydán rozhodčí nález, který nabyl právní moci a který rozhodl o povinnosti nákladů rozhodčího řízení ve výši 22.310,-Kč a o povinnosti zaplatit 4.000,-Kč-tyto částky odpovídají bodu 09 přihlášené pohledávky pod číslem 1.

Dále soudem zjištěno, že rozhodčí a správní společnost, a.s. není rozhodčím soudem. Proto zde by přicházelo v úvahu k posouzení platnosti rozhodčí doložky podle Nejvyššího soudu pod sp. zn. 31 Cdo 1945/2010. Soud však dodává, že v mezidobí byl vydán nález Ústavního soudu pod I ÚS 3512/11 ze dne 11.11.2013, který uvedl, že pokud věřitel uvedl rozhodčí doložky nebo ujednání o smluvní pokutě pouze v obchodních podmínkách, musí tato ujednání být ve spotřebitelské smlouvě samotné. Pokud tak učiní, nepočíná si v právním vztahu poctivě a takovému jednání nelze přiznat právní ochranu. Protože se jedná o tento případ, soud je toho závěru, že obchodní podmínky jsou neplatné, že nemohl rozhodce vydat rozhodčí nález, tudíž pokud dlužník zaplatil-a to sám věřitel v přihlášce tvrdí, náklady spojené s vymáháním dlužné částky ve výši 4.000,-Kč, náhradu nákladů rozhodčího řízení 22.310,-Kč a náklady právního zastoupení v exekučním řízení 9.960,-Kč a k tomu v této žalobě požaduje určení částky 13.189,-Kč, že dlužník má v podstatě přeplaceno a žalovaný tak nemá právo určit jím požadovanou částku.

Z těchto důvodů byla žaloba zamítnuta.

Vzhledem k tomu, že žalobce byl ve věci úspěšný, je povinen žalovaný zaplatit žalobci náklady řízení, náklady za právní zastoupení činí 11.600,-Kč, k tomu 4x 300,-Kč režijní paušál, tj. 1.200,-Kč, k tomu 2.688,-Kč DPH, celkem 15.488,-Kč.

Žalobce je od soudního poplatku osvobozen, soudní poplatek tedy nese neúspěšný účastník-žalovaný a je povinen tento poplatek zaplatit Českému státu na účet uvedený ve výroku tohoto rozsudku.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů

od jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu

soudu v Praze.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí,

může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 11. prosince 2013

Mgr. Věra Šáfrová, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Drozdová Jana