3 VSPH 994/2016-P15-11
KSPH 70 INS 31956/2015 3 VSPH 994/2016-P15-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Eduard anonymizovano , anonymizovano , bytem Příbram, E. Beneše 322, IČO: 71479783, o odvolání věřitele č. 12: POGRR s.r.o., se sídlem Příbram, Dělostřelecká 296, IČO: 49826000, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. března 2016, č.j. KSPH 70 INS 31956/2015-P15-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. března 2016, č.j. KSPH 70 INS 31956/2015-P15-2, s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 12 POGRR s.r.o. (věřitel) a vyslovil, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 28.1.2016 (A-12), zveřejněným v insolvenčním rejstříku 29.1.2016, byl zjištěn úpadek dlužníka a věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky za dlužníkem, byli vyzváni, aby tak učinili do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Lhůta pro přihlašování pohledávek uplynula dne 29.2.2016. Věřitel přihlášku své pohledávky za dlužníkem podal poštou dne 26.2.2016, adresoval ji však Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Insolvenčnímu soudu došla 3.3.2016. Cituje ustanovení § 173 odst. 1 a 4 a § 185 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) dospěl k závěru, že přihláška věřitele byla podána opožděně, a proto se k ní v řízení nepřihlíží.

Toto usnesení napadl věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž uvedl, že přihláška byla Krajskému soudu v Českých Budějovicích odeslána z důvodu administrativního pochybení. Rozhodnutí vytkl, že postrádá údaj o tom, kdy byla tomuto soudu doručena. Vyjádřil přesvědčení, že se tak stalo 27.2.2016, tedy 2 dny před uplynutím lhůty pro podávání přihlášek. Je-li místně nepříslušný soud povinen neprodleně podání postoupit místně příslušnému soudu, toto pravidlo nemohlo být naplněno, došla-li přihláška místně příslušnému soudu až 3.3.2016. To jej vede k závěru, že lhůta pro podání přihlášky byla zachována.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. isir.justi ce.cz

V rozhodnutí o úpadku vyzve insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) InsZ věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek podle § 136 odst. 3 InsZ 30 dnů.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (věta prvá a druhá).

Podle § 173 odst. 4 InsZ přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 83 InsZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu plyne, že usnesením ze dne 28.1.2016 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno řešit jej oddlužením. Současně byli věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku s poučením o formálních náležitostech přihlášky a následcích, nebude-li přihláška podána ve stanovené lhůtě; rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 29.1.2016. Přihláška pohledávky věřitele byla podána k poštovní přepravě dne 26.2.2016 s tím, že byla adresována Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Tomu došla dne 29.2.2016. Místně příslušnému soudu prvního stupně byla doručena dne 3.3.2016.

Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v usnesení o úpadku počala běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí zveřejněno v insolvenčním rejstříku (30.1.2016) a její poslední den připadl, jak správně dovodil insolvenční soud, na 29.2.2016. Vzhledem ke skutečnosti, že tato lhůta je lhůtou procesně právní, je dle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Přihláška pohledávky podaná věřitelem u místně nepříslušného soudu došla insolvenčnímu soudu dne 3.3.2016, tedy po uplynutí lhůty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil. Soud prvního stupně proto správně dospěl k závěru, že k přihlášce pohledávky věřitele nelze přihlížet a správně postupoval, když ji podle § 185 InsZ odmítl a vyslovil, že právní mocí usnesení účast věřitele v řízení končí. S podáním přihlášky u jiného než věcně a místně příslušného insolvenčního soudu totiž nejsou spojeny žádné účinky.

Okolnost, že přihláška pohledávky věřitele byla místně nepříslušnému soudu odeslána administrativním pochybením, je zcela bez významu. A totéž platí i o přesvědčení odvolatele, že místně nepříslušným soudem nebyla příslušnému soudu postoupena neprodleně, jakož i o jeho mylném názoru, že místně nepříslušnému soudu musela být s ohledem na běžné doručovací lhůty České pošty přihláška doručena dne 27.2.2016 (kterýžto den připadl na sobotu). Tyto okolnosti nejsou z hlediska včasnosti podání přihlášky věřitele významné a ze zákona (§ 83 InsZ) nemohou být ani důvodem k prominutí zmeškání lhůty pro podání přihlášky pohledávky.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání věřitele důvodným, a napadené usnesení proto podle § 219 o.s.ř. za použití § 7 InsZ z důvodu jeho věcné správnosti potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 19. května 2016

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková