3 VSPH 993/2012
MSPH 78 INS 6915/2010 3 VSPH 993/2012 A 66 U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindiicha Havlovce v insolvenní v'ci dlužníka: INTERSPEDICO, s.r.o. se sídlem Praha 1 Staré M'sto, Ovocný trh 572/11, I+O: 26378639, o návrhu v'iitele e): Ladislav VáÜa, I+O: 43798942, místem podnikání Dohnalova Lhota 1, Kosova Hora, 264 01 Sedlany, a v'iitele g): Rostislav Spáil SPEX, I+O: 40344231 se sídlem Majetín, Mlýnská 229, zast. Mgr. Davidem Frankem, advokátem se sídlem Pierov, Bartošova 16, o odvolání v'iitele e) proti usnesení M'stského soudu v Praze ze dne 19. ervna 2012, .j. MSPH 78 INS 6915/2010 A 49, t a k t o : Usnesení M'stského soudu v Praze ze dne 19. ervna 2012, .j. MSPH 78 INS 6915/2010 A 49, se m ' n í tak, že se v'iiteli e) povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního iízení neukládá. O d v o d n ' n í : Napadeným usnesením M'stský soud v Praze (insolvenní soud) podle § 108 odst. 1 a 2 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zpsobech jeho iešení (insolvenní zákon IZ), uložil v'iiteli e) Ladislavu VáÜovi zaplatit mu na uvedený bankovní úet 20.000, K ve lht' 5 dn ode dne právní moci rozhodnutí nebo hotov' v pokladn' soudu. Konstatoval, že se v'iitel e) návrhem z 20.6.2011 domáhal, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka. Pokraoval, že zkoumal majetkovou situaci dlužníka, jenž se na jeho výzvu z 23.4.2012, aby mimo jiné piedložil seznam svého majetku, nevyjádiil, resp. požadované seznamy nepiedložil. Z uvedených dvod nemohl zjistit, zda li má dlužník dostatený majetek k piípadnému pokrytí náklad insolvenního iízení, a proto uložil v'iiteli e) povinnost zaplatit uvedenou zálohu. Uložení zálohy odvodnil citací § 108 IZ a s vysv'tlením úelu institutu zálohy na náklady insolvenního iízení, jímž je piedevším potieba pieklenout prvotní nedostatek finanních prostiedk na krytí náklad insolvenního iízení a tím umožnit výkon innosti insolvennímu správci bezprostiedn' po rozhodnutí o úpadku a poskytnout mu záruku úhrady odm'ny a hotových výdaj pro piípad, že by mu vznikly bezprostiedn' po ustanovení do funkce a nebylo by lze je hradit z majetkové podstaty. Toto usnesení napadl v'iitel e) v zákonem stanovené lht' odvoláním, v n'mž navrhl, aby bylo zaplacení zálohy uloženo dlužníku, neboo zákonné piedpoklady pro její uložení nebyly spln'ny. Namítl, že z prb'hu insolvenního iízení se podává, že dlužník má finanní prostiedky, neboo postupn' uhradil závazky p'ti v'iitelm. Uzaviel, že je piesv'den o tom, že soud má prostiedky k tomu, aby donutil dlužníka s ním spolupracovat a žádat po n'm vysv'tlení. Vrchní soud v Praze, aniž naiizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), piezkoumal napadené usnesení i iízení jeho vydání piedcházející a dosp'l piitom k záv'ru, že odvolání je dvodné, byo z jiných než odvolatelem uvád'ných dvod. Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenní iízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávn'n podat dlužník nebo jeho v'iitel, a jde li o hrozící úpadek, mže insolvenní návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 InsZ tak, že krom' obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 obanského soudního iádu - dále jen o.s.i.) a oznaení insolvenního navrhovatele a dlužníka zpsobem uvedeným v odstavci 1, musí být v insolvenním návrhu uvedeny také rozhodující skutenosti, které osv'dují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávn'ní podat návrh, není li insolvenním navrhovatelem dlužník, oznaeny dkazy, kterých se insolvenní navrhovatel dovolává, a musí z n'j být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá. Insolvenní návrh musí být rovn'ž opatien úiedn' ov'ieným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zarueným elektronickým podpisem; jinak se k n'mu nepiihlíží (§ 97 odst. 2 InsZ). Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více v'iitel a b) pen'žité závazky po dobu delší 30 dn po lht' splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ). K posledn' uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své pen'žité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné ásti svých pen'žitých závazk, nebo b) je neplní po dobu delší 3 m'síc po lht' splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení n'které ze splatných pen'žitých pohledávek vi dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost piedložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenní soud. Podle § 3 odst. 3 IZ dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je li piedlužen. O piedlužení jde tehdy, má li dlužník více v'iitel a souhrn jeho závazk pievyšuje hodnotu jeho majetku. Pii stanovení hodnoty dlužníkova majetku se piihlíží také k další správ' jeho majetku, piípadn' k dalšímu provozování jeho podniku, lze li se zietelem ke všem okolnostem dvodn' piedpokládat, že dlužník bude moci ve správ' majetku nebo v provozu podniku pokraovat. Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenní návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neuritý, insolvenní soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokraovat v iízení; uiní tak neprodlen', nejpozd'ji do 7 dn poté, co byl insolvenní návrh podán. Ustanovení § 43 obanského soudního iádu (výzva k odstran'ní vad podání) se nepoužije. Soudní praxe dsledn' trvá na tom, aby insolvenní navrhovatel - lhostejno, zda je jím dlužník i v'iitel - iádn' splnil zákonem piedepsanou povinnost skutkových tvrzení, jež jsou dle § 103 odst. 2 IZ povinnými obsahovými náležitostmi insolvenního návrhu, tj. aby vylíil rozhodující skutenosti, které osv'dují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Jde li o návrh podaný v'iitelem, musí tento navrhovatel navíc iádn' vylíit skutenosti, ze kterých vyplývá jeho oprávn'ní podat návrh, tj. skutenosti sv'dící o tom, že má proti dlužníku splatnou pohledávku (§ 105 IZ). Doložení aktivní legitimace navrhujícího v'iitele je primárním piedpokladem projednání dlužníkova úpadku (je prkazem navrhovatelova oprávn'ní požadovat, aby soud na podklad' jeho insolvenního návrhu tvrzený úpadek dlužníka zjišooval). Procesní povinnost tvrzení dle § 103 odst. 2 IZ jak zdrazÜuje R 91/2009 není možno mít za spln'nou (nelze ji nahradit) tím, že insolvenní navrhovatel ohledn' piíslušných rozhodných skuteností odkáže na listinný dkaz, který piipojí k insolvennímu návrhu jako piílohu. Uvedené platí tím více, že insolvenní zákon výslovn' zavádí odlišný režim pro odstraÜování vad insolvenního návrhu na stran' jedné (§ 128 odst. 1 IZ) a pro odstraÜování vad týkajících se piíloh insolvenního návrhu na stran' druhé (§ 128 odst. 2 IZ). Vzhledem k popsané závažnosti dopad, jež mže i vadný insolvenní návrh vyvolat v pom'rech dlužníka nebo tietích osob, není dvodu formulovat rozdíln' požadavky na kvalitu jednotlivých skutkových tvrzení, z nichž se odvíjí posouzení úpadku dlužníka. To mimo jiné znamená, že pii tvrzeném úpadku dlužníka insolvencí není zásadního rozdílu v požadavku na náležitou identifikaci splatné pohledávky insolvenního navrhovatele za dlužníkem a na kvalitu údaj, jejichž prostiednictvím musí být v insolvenním návrhu identifikován další v'iitel (v'iitelé) se splatnou pohledávkou za dlužníkem. Tyto záv'ry jsou zcela v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu, a to jak s výše cit. R 91/2009, tak se záv'ry usnesení sen. zn. 29 NS+R 22/2009 ze dne 20.5.2010 (publikováno pod 26/2011 Sbírky soudních rozhodnutí), podle nichž v insolvenním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž záv'r o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky vzato vyplývá. Shodn' již v usnesení sen. zn. 29 NS+R 1/2008 A ze dne 27.1.2010 (publikováno pod . 88/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) Nejvyšší soud vysv'tlil, že rozhodujícími skutenostmi, které osv'dují úpadek dlužníka ve form' insolvence, se rozumí vylíení konkrétních okolností, z nichž insolvenní soud (shledá li je pravdivými) bude moci uzaviít, že dlužník má více v'iitel (nejmén' dva), kteií vi n'mu mají pohledávky (vi nimž má pen'žité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dn po lht' splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Z toho plyne, že osoba i osoby dalšího v'iitele dlužníka musí být v návrhu piesn' oznaeny, jejich pohledávky musí být co do svého dvodu a splatnosti náležit' identifikovány, piiemž souasn' se musí z konkrétních skuteností uvedených v návrhu podávat záv'r o dlužníkov' platební neschopnosti (objektivní i založené n'kterou ze zákonných domn'nek). Piistoupit k uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenního iízení lze teprve tehdy, jestliže insolvenní návrh má všechny zákonem piedepsané náležitosti, a je tak zpsobilý projednání. Je pojmov' vyloueno init další opatiení vi navrhovateli, jestliže insolvenní návrh je buu vadný ve smyslu § 128 odst. 1 IZ, anebo k n'mu nejsou piipojeny piedepsané piílohy ve smyslu druhého odstavce téhož ustanovení (v takovém piípad' nepiicházejí v úvahu jiné úkony insolvenního soudu než ty, jež sm'iují k odstran'ní takových vad). Z obsahu spisu plyne, že navrhující v'iitel e) v insolvenním návrhu dostateným zpsobem osv'dil, že má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši 24.395, K mající pvod ve smlouv' o pieprav' zboží ze zahranií do +eské republiky, jež je po lht' splatnosti delší než 30 dn, resp. 3 m'síc, neboo splatnost faktury, jímž vyútoval dlužníku cenu této piepravy nastala 25.1.2010. Další v'iitele dlužníka pak sice v návrhu iádn' oznail a uvedl i výši jejich pohledávek za dlužníkem, avšak o jejich splatnosti a dvodu neuvedl nieho. V'iitel e) tedy nepiedložil insolvenní návrh, na jehož základ' lze piijmout záv'r, že vedle n'j má dlužník i dalšího (nejmén' jednoho) v'iitele, vi n'muž má závazek, a to závazek splatný po dobu delší 3 m'síc po lht' splatnosti, jenž není schopen plnit. Nelze proto dosp't k záv'ru, že v'iitel e) v insolvenním návrhu v dostatené míie uritosti tvrdil skutenosti, které, jestliže by v dalším iízení byly prokázány, by umožÜovaly piijmout záv'r, že se dlužník nachází v úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 2 písm. b) IZ ve form' platební neschopnosti. Je tedy namíst' záv'r, že insolvenní návrh v'iitele e) postrádá vylíení rozhodujících skuteností a trpí vadami ve smyslu § 128 odst. 1 IZ. Za této situace tedy nebyly dány podmínky k rozhodnutí o povinnosti k zaplacení zálohy, ale jedin' k tomu, aby soud prvního stupn' insolvenní návrh, který pro popsané nedostatky není zpsobilý projednání, dle § 128 odst. 1 IZ odmítl. Odvolací soud proto postupoval podle § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 obanského soudního iádu a napadené usnesení zm'nil tak, že povinnost zaplatit zálohu se v'iiteli e) neukládá. Na uvedeném záv'ru nem'ní nic skutenost, že v'iitel e) je v poiadí pátým v'iitelem, jenž do insolvenního iízení piistoupil podle § 107 IZ, že iízení vi piedchozím tyiem navrhovatelm (a/ až d/) bylo zastaveno z dvodu, že vzali své insolvenní návrhy zp't, že do iízení po v'iiteli e) rovn'ž piistoupil další v poiadí již šestý v'iitel Martin Kolek, s.r.o. (v'iitel f/), vi n'muž bylo v mezidobí iízení zastaveno z dvodu zp'tvzetí insolvenního návrhu, že v prb'hu odvolací lhty proti napadenému usnesení do iízení vstoupil další v poiadí již sedmý v'iitel Rostislav Spái SPEX (v'iitel g/), a že insolvenní návrh - v poiadí již osmého piistoupivšího v'iitele Eduarda Molka byl pravomocn' odmítnut. V souasné dob' je tedy insolvenní iízení vedeno na návrh v'iitel e) a g). P o u e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání piípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyiešení otázky hmotného nebo procesního práva, pii jejímž iešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyiešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln' anebo má li být dovolacím soudem vyiešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.i.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu +R do dvou m'síc od doruení rozhodnutí odvolacího soudu prostiednictvím M'stského soudu v Praze . V Praze dne 12. záií 2013 JUDr. Michal K u b í n, v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva