3 VSPH 992/2012-A-12
KSPA 44 INS 8387/2012 3 VSPH 992/2012-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: Radim anonymizovano , anonymizovano , se sídlem Pardubice-Zelené Předměstí, Na Spravedlnosti 1533, IČO: 63605121, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 44 INS 8387/2012-A-7 ze dne 14. června 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 44 INS 8387/2012-A-7 ze dne 14. června 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (insolvenční soud) zastavil insolvenční řízení ve věci dlužníka Radima anonymizovano (dále jen dlužník).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno k návrhu dlužníka 6.4.2012 a že usnesením č.j. KSPA 44 INS 8387/2012-A-6 ze dne 23.4.2012 uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč ve lhůtě 8 dnů od jeho právní moci. Současně ho poučil o následcích nesplnění uložené povinnosti, tj. zastavení řízení. Vyšel ze zjištění, že usnesení bylo doručeno dlužníku 26.4.2012 a nabylo právní moci dne 12.5.2012, avšak záloha nebyla k datu napadeného usnesení zaplacena. Cituje ustanovení § 108 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), insolvenční soud dospěl k závěru, že nastaly podmínky uvedené v citovaném usnesení, a proto řízení zastavil.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a zdůraznil, že již v insolvenčním návrhu uvedl, že se nachází v těžké životní situaci z důvodu finančních a hlavně také zdravotních problémů, které mu brání plnohodnotně vykonávat svou profesi a tedy i podnikatelskou činnost. Příjmy z této činnosti jsou nedostatečné ke krytí jeho závazků a nachází se v situaci, kdy nemá prostředky pro léčbu svých zdravotních problémů. Z uvedených důvodů nebyl schopen uhradit požadovanou zálohu a požádal o její snížení na 10.000,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Ze spisu plyne, že dlužník podal insolvenční návrh s návrhem na jeho řešení konkursem, že insolvenční soud usnesením č.j. KSPA 44 INS 8387/2012-A-6 ze dne 23.4.2012 uložil dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč ve lhůtě 8 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí s odůvodněním, že jeho majetek představuje toliko 100% obchodní podíl ve společnosti RADOS CZ, s.r.o. a dlužník žádal stanovit zálohu na náklady insolvenčního řízení maximálně do výše 25.000,-Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 12.5.2012 po marném uplynutí odvolací lhůty běžící ode dne doručení tohoto usnesení dlužníku 26.4.2012.

Třeba zdůraznit, že v tomto odvolacím řízení se nelze zabývat otázkou důvodů pro uložení zálohy, neboť ta byla již pravomocně vyřešena.

Jestliže není ve stanovené lhůtě splněna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, anebo přikročí k jejímu vymáhání. Vymáhání nezaplacené zálohy zásadně přichází v úvahu tam, kde je insolvenčním navrhovatelem věřitel, tedy osoba od dlužníka odlišná, vůči níž, obecně vzato, může soud být s vymáháním takové pohledávky úspěšný. Je-li však insolvenční návrh podán dlužníkem, pak pro případ zjištění jeho úpadku, ať již lze očekávat jeho řešení konkursem (jehož se v daném případě dlužník domáhá), anebo oddlužením, nepřichází v úvahu zajištění úhrady nákladů tohoto řízení prostřednictvím vymáhání po dlužníku uložené zálohy v průběhu řízení. Trvá totiž účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení, jenž spočívá v zákazu provedení výkonu rozhodnutí či exekuce postihující majetek dlužníka, či jiný majetek náležející do majetkové podstaty (§ 109 odst. 1 písm. c/ IZ). Za trvání konkursu dlužníka je podle § 267 IZ provedení výkonu rozhodnutí a exekuce postihující majetek náležející do jeho majetkové podstaty umožněno toliko ve vztahu k pohledávkám, u nichž to zákon výslovně stanoví-to ovšem není případ nároku z titulu zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Za této situace insolvenční soud postupoval správně, když řízení o insolvenčním návrhu dlužníka zastavil, a proto je odvolací soud z důvodu věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 10. září 2013 JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová