3 VSPH 992/2011-P22-8
MSPH 79 INS 2045/2011 3 VSPH 992/2011-P22-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany anonymizovano v insolvenčním řízení dlužnice: Marta anonymizovano , anonymizovano , podnikající pod obchodní firmou MARTA ŠUBA JUPITER EXPORT-IMPORT, místem podnikání Blattného 2314, Praha 5-Stodůlky, identifikační číslo 26186578, zast. JUDr. Jiřím Kozákem, advokátem se sídlem Jiráskova 236, Mělník, o odvolání Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Arbesova 1640, Slaný, zast. JUDr. Vladimírou Pluskalovou, advokátkou se sídlem Jašíkova 1533, Praha 4, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 2045/2011-P22-2 ze dne 22. června 2011,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 2045/2011-P22-2 ze dne 22. června 2011 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v insolvenčním řízení dlužnice Marty Šuby (dále jen dlužnice) usnesením č.j. MSPH 79 INS 2045/2011-P22-2 ze dne 22.6.2011 rozhodl, že přihláška pohledávky věřitelky č. 22 Heleny anonymizovano (dále jen odvolatelka) ve výši 107.086,-Kč se odmítá, a že právní mocí tohoto usnesení odvolatelčina účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. MSPH 79 INS 2045/2011-A-20 ze dne 18.4.2011, zveřejněným téhož dne v insolvenčním rejstříku, rozhodl o úpadku dlužnice a současně vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili u Městského soudu v Praze na předepsaném formuláři své pohledávky. Odvolatelka přihlášku své pohledávky ve výši 107.086,-Kč, doručenou soudu dne 16.6.2011, podala na poštu dne 14.6.2011, a tedy po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku. Proto soud s ohledem na § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) postupoval podle § 185 téhož zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Toto usnesení Městského soudu v Praze napadla odvolatelka včasným odvoláním. Namítala, že nezná žádný důvod, pro který by měla být její přihláška opožděná; své záležitosti vždy vyřizovala obratem a o žádném termínu v dané věci nebyla nikým informována. Jak zjistila od soudního exekutora JUDr. Vladimíra Plášila, který vykonával exekuci proti dlužnici, oznámení o insolvenčním řízení odeslal odvolatelčině právní zástupkyni JUDr. Pluskalové v termínu. JUDr. Plášil bohužel nevymohl letitou pohledávku odvolatelky; i přes její upozornění na majetek dlužnice (lázně DIANA) ujišťoval, že je dodržován správný postup. Proč právní zástupkyně podala přihlášku pozdě není odvolatelce známo, nicméně ona sama se žádného pochybení nedopustila. Proto žádá o akceptaci přihlášky své pohledávky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno. -2-MSPH 79 INS 2045/2011 Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v daném případě usnesení č.j. MSPH 79 INS 2045/2011-A-20 ze dne 18.4.2011, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužnice a současně na její majetek prohlásil konkurs, bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku; tímto okamžikem nabylo dle § 89 odst. 1 IZ účinnosti. V tomto usnesení soud stanovil věřitelům-v souladu s § 136 odst. 3 IZ-třicetidenní lhůtu k podání přihlášek, a to s řádným poučením o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ. Ve smyslu § 57 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) lhůta k podávání přihlášek běžet počala následujícího dne (19.4.2011), a její konec připadl na 18.5.2011. Vzhledem ke skutečnosti, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je dle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Přihláška pohledávky odvolatelky, podaná prostřednictvím její právní zástupkyně JUDr. Pluskalové, však byla předána k poštovní přepravě až dne 14.6.2011, a tedy po uplynutí lhůty, jíž soud v rozhodnutí o úpadku stanovil.

Závěr soudu prvního stupně o opožděném podání odvolatelčiny přihlášky je tedy věcně správný, a odvolatelka ho ostatně nezpochybňovala. Namítala pouze, že o termínu k podávání přihlášek nebyla nijak zvlášť zpravena. Takováto argumentace je však zcela nepřípadná a nemá pro posouzení věci významu.

Koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Se zřetelem k tomu, zákon též stanoví jako zásadu doručování soudních rozhodnutí (předvolání, vyrozumění či jiných písemností) tzv. zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Tyto písemnosti se zásadně doručují pouze vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se pojí účinky doručení (§ 71 odst. 1 a 2 IZ-tzv. doručení vyhláškou). Uvedené platí, i když písemnost byla doručována zvlášť ve smyslu § 75 IZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenční soud). Rozhodnutí vydaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení ovšem-jak již výše řečeno-nabývají účinnosti již okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ). -3-MSPH 79 INS 2045/2011 Věřitelé jsou oprávněni přihlašovat své pohledávky za dlužníkem nikoli až v průběhu lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, která představuje konečnou (propadlou) lhůtu k podání přihlášek, nýbrž již od zahájení insolvenčního řízení, a to i kdyby insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1, § 173 odst. 1 IZ). Zahájení insolvenčního řízení insolvenční soud oznamuje dle § 101 IZ vyhláškou zveřejněnou na jeho úřední desce a v insolvenčním rejstříku. V daném případě byla vyhláška oznamující zahájení insolvenčního řízení, již soud dle § 110 odst. 2 IZ spojil s výzvou k podávání přihlášek věřitelů, zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 9.2.2011. Zvlášť soud vyhlášku doručuje jen stávajícím účastníkům řízení a známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) dle § 430 IZ, a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku soud doručuje pouze vyhláškou postupem dle § 71 odst. 1 IZ; zvlášť je dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (podle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ. Mezi tyto osoby však odvolatelka nepatří, a proto jí rozhodnutí o úpadku, stejně jako vyhláška oznamující zahájení insolvenčního řízení, nebyly zvlášť doručovány.

Z uvedeného je zřejmé, že pokud se odvolatelka (či její právní zástupkyně) včas neseznámila s řádně zveřejněnou vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení ani se zveřejněným rozhodnutím o úpadku, jímž byla stanovena konečná lhůta pro přihlašování pohledávek, jde tato okolnost jen k tíži odvolatelky. Případné závady při odvolatelčině právním zastupování advokátkou, jež vedly ke zmeškání lhůty k jejímu procesnímu úkonu, mohou mít důsledky jen z hlediska vnitřního mandátního vztahu právního zástupce a zastoupené osoby, tj. z pohledu odpovědnosti advokáta za řádné poskytování právních služeb jeho mandantu. Je přitom zcela v poměrech advokáta, aby řádný výkon těchto služeb zajistil. Jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že k odvolatelčině přihlášce pohledávky podané po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty se dle § 173 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení nepřihlíží, a tato pohledávka v něm tedy být nemůže ani přezkoumána a uspokojována.

Protože za této situace soud prvního stupně postupoval správně, když přihlášku odvolatelky dle § 185 IZ odmítl, odvolací soud napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 16. února 2012 JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva