3 VSPH 991/2012-A-21
MSPH 99 INS 16436/2012 3 VSPH 991/2012-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenčním řízení dlužníka: Stabilplastik, spol. s r.o. se sídlem Měšice, 5. května 457, IČO 25619578, zahájeném na návrh věřitele UniCredit Leasing CZ, a.s. se sídlem Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1, IČO 15886492, zast. Mgr. Jiřím Šebestou, advokátem se sídlem Brno, Čechyňská 16, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. července 2012, č.j. MSPH 99 INS 16436/2012-A-6,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. července 2012, č.j. MSPH 99 INS 16436/2012-A-6, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením vyslovil Městský soud v Praze svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) k projednání věci a k rozhodnutí o insolvenčním návrhu věřitele UniCredit Leasing CZ, a.s. (dále jen Věřitel) proti společnosti Stabilplastik, spol. s r.o. (dále jen Dlužník) a rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému (bod II. výroku) s odůvodněním podle § 11 odst. 1, § 85 odst. 2, § 85a a § 105 odst. 2 o.s.ř., neboť řízení se koná před soudem místně příslušným v době zahájení řízení, a že dle § 85 odst. 3 o.s.ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo. Uvedl, že podle § 85a o.s.ř. měl Dlužník v době zahájení insolvenčního řízení obecný soud v obvodu Okresního soudu pro Prahu-východ, jak se podává z jeho v záhlaví uvedené adresy, a proto je tento soud místně příslušným soudem, když není dána ani jiná místní příslušnost soudu podle § 87 a § 88 o.s.ř. Z uvedených důvodů vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil podle § 105 odst. 2 o.s.ř. Krajskému soudu v Praze.

Shora uvedené usnesení napadl Dlužník odvoláním, v němž namítl, že bylo vydáno v rozporu s požadavky hospodárnosti řízení a zásadami občanského soudního řízení, což ve svém důsledku vede k poškozování práv dlužníka. Zdůraznil, že má svou faktickou adresu v Praze 6, což zřejmě vedlo i Věřitele k tomu, že podal návrh u Městského soudu v Praze, a proto měl soud prvního stupně postupovat podle § 87 písm. c) o.s.ř. a vyzvat Věřitele, aby doplnil svůj návrh o údaj, na jehož základě by byl místně příslušným Městský soud v Praze. Uzavřel, že soud prvního stupně svým postupem prodloužil fakticky účinky zahájení insolvenčního řízení, aniž by se mu mohl bránit či namítat nedůvodnost podaného návrhu, neboť o insolvenčním návrhu má být rozhodnuto v krátké lhůtě, a proto navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a přikázal věc projednat Městskému soudu v Praze.

Podle § 7 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ), platí pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 9 odst. 4 o.s.ř. rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 84, § 85 odst. 3 a § 85a o.s.ř., jež je v daném případě třeba aplikovat za účelem určení místní příslušnosti k řízení, je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (v insolvenčním řízení dlužníka, § 84), přičemž obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo (§ 85 odst. 3). Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka, tj. Dlužníka (§ 85a).

Podle § 105 odst. 1 o.s.ř. místní příslušnost zkoumá soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníkům přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem. Uvedené ustanovení určuje, dokdy je soud oprávněn z vlastní iniciativy zkoumat místní příslušnost a vychází ze zásady tzv. perpetuationis fori, která ovládá jak věcnou, tak místní příslušnost (§ 11 odst. 1 o.s.ř.), přičemž zkoumání místní příslušnosti z vlastní iniciativy soudu je časově omezeno v kontextu s § 114c a § 118 odst. 1 o.s.ř.

Odvolací soud dospěl k závěru, že rozhodnutí soudu prvního stupně je správné a pro stručnost na něj odkazuje a doplňuje, že úkony jím učiněné jsou nezbytnými kroky související se zahájením insolvenčního řízení podle § 101 IZ, neboť zákon ukládá soudu, jemuž bude návrh na zahájení insolvenčního řízení doručen, povinnost nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu tento návrh došel, vyhláškou jej zveřejnit, bez toho, že by objektivně mohl zkoumat procesní podmínky řízení. Odvolací soud konstatuje, že rozhodnutí nebylo ve stadiu řízení, v němž by bylo již provedeno přípravné jednání, či poté, co insolvenční soud začal ve věci samé jednat (§ 105 odst. 1 o.s.ř.), dosud tak nenastaly účinky perpetuationis fori, a proto bylo namístě vyslovit místní nepříslušnost a věc postoupit soudu místně příslušnému, jenž je současně i soudem věcně příslušným (§ 9 odst. 4 o.s.ř.). Dlužník sídlí na uvedené adrese, jak se podává z výpisu z obchodního rejstříku, přičemž údaje o tom, že by měl organizační jednotku (ve smyslu § 7 obch. zák.) umístěnou v Praze 6 se z tohoto výpisu nepodává. Odvolací soud považuje za zcela irelevantní námitku Dlužníka o hospodárnosti řízení, neboť sídla obou soudů, tj. Městského soudu i Krajského soudu se nacházejí na území Prahy.

Na základě shora uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. září 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva