3 VSPH 99/2014-A-11
KSHK 35 INS 17613/2013 3 VSPH 99/2014-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice Ireny anonymizovano , anonymizovano , bytem 503 15 Třesovice 1, adresa pro doručování: Hradec Králové, Resslova 602, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 17613/2013-A-6 ze dne 25. listopadu 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 17613/2013-A-6 ze dne 25. listopadu 2013 se mění tak, že insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení se neodmítají.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužnice a dále její návrh na povolení oddlužení.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že 24.6.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení o insolvenčním návrhu dlužnice podaného s návrhem na povolení oddlužení. Insolvenční soud vyšel z toho, že dlužnice k insolvenčnímu návrhu nepředložila listiny dokládající údaje o jejích měsíčních příjmech za poslední tři roky a pracovní smlouvu. Konstatoval, že usnesením č.j. KSHK 35 INS 17613/2013-A-5 ze 3.9.2013 (Usnesení) dlužnici vyzval k doplnění návrhu listinami dokládajícími její příjem za poslední tři roky a dále pracovní smlouvy ve stanovené lhůtě a že Usnesení bylo dlužnici doručeno 16.9.2013, přičemž ve stanovené lhůtě vady neodstranila, přestože byla poučena o následcích, nevyhoví-li výzvě soudu.

Cituje ustanovení § 104, § 392 a § 393 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) insolvenční soud učinil závěr, podle něhož přes výzvu dlužnice vady insolvenčního návrhu neodstranila a neodstranila ani vady návrhu na povolení oddlužení, a proto postupem podle § 128 odst. 2 InsZ odmítl insolvenční návrh a podle § 393 InsZ dlužničin návrh na povolení oddlužení.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Vyjádřila nesouhlas se závěrem insolvenčního soudu, podle kterého jí bylo doručeno. Zdůraznila, že Usnesení se považuje za doručené dnem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, avšak lhůta k doplnění podání jí nemohla začít běžet s ohledem na dikci ustanovení § 74 InsZ, podle něhož lhůta obsažená v Usnesení mohla začít běžet teprve od okamžiku, kdy jí bylo doručeno zvláštním způsobem.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno, byť z jiných než dlužnicí uváděných důvodů.

Z § 97 odst. 1 a 5 InsZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

Podle § 3 odst. 1 InsZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost).

K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 InsZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 InsZ, kterou mu uložil insolvenční soud.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 4 InsZ).

O úpadek předlužením dle § 3 odst. 3 InsZ se může jednat jen v případě dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem.

Domáhá-li se dlužník insolvenčním návrhem zjištění svého úpadku nebo hrozícího úpadku, je podle § 103 odst. 2 InsZ povinen v insolvenčním návrhu vždy uvést i rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek nebo hrozící úpadek osvědčují. Současně dlužník podle § 104 odst. 1 InsZ musí k insolvenčnímu návrhu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (seznam majetku) a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (seznam závazků), jež musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 InsZ.

Jestliže dlužník (dlužníci) hodlá navrhnout řešení svého úpadku (hrozícího úpadku) oddlužením, musí tak učinit návrhem na povolení oddlužení (společného oddlužení manželů) podaným na předepsaném formuláři (§ 391 odst. 3 InsZ), a to současně s insolvenčním návrhem (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 InsZ). K podání insolvenčního návrhu pak může využít kolonku č. 7 formuláře návrhu na povolení oddlužení, v níž pak musí-v souladu s náležitostmi insolvenčního návrhu vymezenými v § 103 odst. 2 InsZ-vyplnit nejen údaj o tom, čeho se insolvenčním návrhem domáhá (zda navrhuje vydat rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku), ale také musí uvést důvod tohoto návrhu, tj. vylíčit rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek či hrozící úpadek osvědčují. Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení jsou samostatná procesní podání se samostatným procesním režimem. Nedostatky insolvenčního návrhu (jímž se dlužník domáhá zjištění svého úpadku) proto nemohou být nahrazeny obsahem či přílohami návrhu, jímž se dlužník domáhá řešení svého úpadku oddlužením.

Požadavky stran povinnosti insolvenčního navrhovatele vylíčit v insolvenčním návrhu skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka jsou ustáleny judikaturou Nejvyššího soudu uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek-viz jeho usnesení sen. zn. 29 NSČR 7/2008 ze dne 26.2.2009 (R 91/2009), usnesení sen. zn. 29 NSČR 1/2008 ze dne 27.1.2010 (R 88/2010), usnesení sen. zn. 29 NSČR 22/2009 ze dne 20.5.2010 (R 26/2011) a usnesení sen. zn. 29 NSČR 14/2011 ze dne 21.12.2011 (R 44/2012). Z této judikatury plyne, že v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o jeho hrozícím úpadku logicky vzato vyplývá. Rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě insolvence, se tak rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. Součástí vylíčení takových rozhodujících skutečností tedy musí být nejen konkrétní údaje o věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Dlužník, který označením bodu 6 ve Formuláři projeví úmysl podat návrh na povolení oddlužení a zároveň jako insolvenční návrh a který současně rezignuje na uvedení jakýchkoliv rozhodujících skutečností osvědčujících jeho úpadek nebo hrozící úpadek, předkládá insolvenčnímu soudu zásadně neprojednatelný insolvenční návrh, jenž má být bez dalšího odmítnut podle § 128 odst. 1 InsZ.

Jakkoli povinnost vylíčit skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka podle citovaného R 91/2009 nelze mít za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, je soudní praxe ustálena v závěru, že taková skutková tvrzení může dlužník-navrhovatel nabídnout i prostřednictvím připojeného řádného seznamu majetku a závazků. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu dle § 104 odst. 1 písm. a/ a b/ InsZ) předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné, tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 InsZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sen.zn. 29 NSČR 38/2010 publikovaném pod číslem 83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek dovodil, že náležitostí seznamu závazků dlužníka je nejen údaj o výši pohledávky věřitele, ale i o její splatnosti (tento požadavek byl formulován nově v novelizovaném ustanovení § 104 InsZ ve znění účinném od 1.1.2014).

Podle § 128 odst. 1 InsZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) se nepoužije.

Z obsahu insolvenčního spisu plyne, že dlužnice doručila 24.6.2013 insolvenčnímu soudu insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři návrhu na povolení oddlužení (Formulář), v jehož kolonce vyhrazené pro uvedení skutečností osvědčujících úpadek uvedla, že má čtyři závazky vůči čtyřem nezajištěným věřitelům v celkové výši 283.430,--Kč, jež jsou déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a jež není schopna plnit po dobu delší 3 měsíců. Řádně označila své věřitele firmou, identifikačním číslem a sídlem, uvedla výši jejich pohledávek i lhůtu jejich splatnosti. K insolvenčnímu návrhu připojila seznam svých závazků, k němuž připojila podepsané prohlášení o tom, že je úplný a správný, a uvedla řádně své věřitele firmou, identifikačním číslem a sídlem, výši pohledávek každého z věřitelů a lhůtu jejich splatnosti, uvedla, že se jedná o pohledávky, jež nejsou zajištěné, v jednom případě je pohledávka vykonatelná, že pohledávky svých věřitelů nepopírá a nemá žádné své dlužníky. K insolvenčnímu návrhu zároveň připojila řádné seznamy majetku a zaměstnanců. Usnesením insolvenční soud vyzval dlužnici k doplnění insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, o listiny dokládající údaje o jejích čistých měsíčních příjmech za poslední 3 roky ve smyslu § 392 odst. 1 písm.b) InsZ a o pracovní smlouvu s poučením, podle něhož nebude-li výzvě vyhověno, insolvenční soud insolvenční návrh odmítne a odmítne také návrh na povolení oddlužení. Z doručenky svědčící o doručení Usnesení dlužnici plyne, že jí bylo doručeno 16.9.2013 vhozením do schránky na adrese Hradec Králové, Resslova 602.

Z uvedeného je zřejmé, že z tvrzení dlužnice vyplývá, že má více nezajištěných věřitelů s pohledávkami, jež byly ke dni podání insolvenčního návrhu s jedinou výjimkou déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, a že zastavila platby podstatné části svých peněžitých závazků, tedy že je nastolena domněnka platební neschopnosti podle § 3 odst. 2 písm.b) InsZ, neboť neplní své závazky déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti. Odvolací soud na rozdíl od insolvenčního soudu dospěl k závěru, že insolvenční návrh dlužnice má náležitosti upravené v ustanovení § 103 InsZ, kdy v něm dlužnice uvedla rozhodující skutečnosti, na jejichž základě lze dovodit, že se nachází v úpadku z důvodu platební neschopnosti a že k výzvě podle § 128 odst. 2 InsZ z důvodů uvedených v Usnesení neměl insolvenční soud důvod.

Namístě pak nebylo ani odmítnutí návrhu na povolení oddlužení, neboť insolvenční soud dlužnici vyzval k doplnění insolvenčního návrhu a z formulace insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení nelze dovozovat, že se jedná i o návrh na povolení oddlužení. Z uvedeného důvodu pak Usnesení nemohlo mít zákonné účinky předvídané v ustanovení § 393 odst. 3 InsZ, tj. odmítnutí návrhu na povolení oddlužení, jehož vady nebyly k výzvě soudu odstraněny.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení, byť z jiných než dlužnicí uváděného důvodu, že jí Usnesení nebylo doručeno, podle § 220 odst. 1 písm.a) o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení neodmítají.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 22. září 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová