3 VSPH 983/2011-A-13
MSPH 91 INS 9262/2011 3 VSPH 983/2011-A-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 10, Záběhlická 31, zast. JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 12, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2011, č.j. MSPH 91 INS 9262/2011-A-6,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2011, č.j. MSPH 91 INS 9262/2011-A-6, se m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 31. května 2011, č.j. MSPH 91 INS 9262/2011-A-6, v bodu I. výroku odmítl insolvenční návrh dlužnice (Jaroslavy anonymizovano ) a v bodu II. výroku vyslovil, že dlužnice nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužnice podala insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení. Vzhledem k tomu, že návrh na povolení oddlužení dlužnice byl podán současně jako insolvenční návrh, je v takovém případě nutné, aby vylíčila rozhodující skutečnosti osvědčující její úpadek, což neučinila, neboť toliko uvedla, že má tři závazky u třech věřitelů pod dobu delší než 30 dnů po splatnosti, jež není schopna splácet s tím, že podstatnou část svých peněžitých závazků neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. V kolonce 18-20 formuláře návrhu na oddlužení pak označila tři závazky, u nichž uvedla jejich důvod, výši a věřitele označila názvem, jiné skutečnosti v návrhu neuvedla.

Soud cituje § 3, § 97 a § 106 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), dospěl k závěru, že dlužnice v insolvenčním návrhu nesplnila svou povinnost vylíčit rozhodující skutečnosti osvědčující její úpadek, neboť pouze uvedla počet peněžitých závazků bez bližší konkretizace, tj. řádně neoznačila své věřitele, neuvedla výši jednotlivých závazků ani jejich splatnost; tato tvrzení nenabídla ani v přiložených povinných seznamech závazků. Soud vyšel z toho, že taková tvrzení neposkytují dostatečný podklad pro závěr, že se dlužnice nachází v úpadku podle § 3 odst. 1 IZ (ve formě platební neschopnosti), a proto z důvodu absence požadovaných zákonných náležitostí insolvenční návrh dlužnice podle § 128 odst. 1 IZ odmítl. Výrok o náhradě nákladů odůvodnil § 140 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá. Zdůraznila, že v kolonce 6 návrhu na povolení oddlužení uvedla rozhodující skutečnosti takovým způsobem, že dostatečně osvědčují její úpadek s tím, že v bodech 18 a 20 tohoto návrhu své závazky a věřitele řádně specifikovala, neboť uvedla, že má vůči Raiffeisenbank, a.s. vykonatelnou pohledávku dle pravomocného rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 z 5.11.2007 a splatnou pohledávku k 21.1.2008 z úvěrové smlouvy uzavřené původně s Home Credit, a.s. Uzavřela, že z uvedených skutečností vyplývá nejen to, že má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, tyto závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ tak, že kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) a označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka způsobem uvedeným v odstavci 1, musí být v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Insolvenční návrh musí být rovněž opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží (§ 97 odst. 2 IZ).

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Pokud dlužník hodlá navrhnout, aby jeho úpadek, popř. hrozící úpadek, byl řešen oddlužením, je povinen podat návrh na oddlužení spolu s insolvenčním návrhem (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 IZ). Návrh na povolení oddlužení lze podle § 391 odst. 3 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. Formulář návrhu na povolení oddlužení ve smyslu § 390 odst. 1 IZ umožňuje, aby byl využit k současnému podání insolvenčního návrhu, a to prostřednictvím jeho kolonky č. 6 (do 31.3.2011 kolonky 21), jež v souladu s náležitostmi insolvenčního návrhu vymezenými v § 103 odst. 2 IZ předpokládá vyplnění údaje o tom, čeho se jím dlužník domáhá, a uvedení důvodů tohoto návrhu, tj. vylíčení rozhodujících skutečností, které úpadek či hrozící úpadek dlužníka osvědčují.

Z uvedeného plyne, že dlužník, který hodlá podat insolvenční návrh a současně navrhnout povolení oddlužení, může insolvenční návrh podat buď s využitím formuláře, anebo tak může učinit samostatným podáním, přičemž v obou případech se tak musí stát předepsaným způsobem, jenž popsán shora. Nutno zdůraznit, že zákonné náležitosti insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení dlužníka zahajuje, nelze zaměňovat se zákonnými náležitostmi návrhu na povolení oddlužení, jenž představuje pouze dlužníkův návrh na způsob řešení úpadku, jehož zjištění se insolvenčním návrhem domáhá. Proto nedostatky insolvenčního návrhu nemohou být obsahem návrhu na povolení oddlužení či jeho přílohami nahrazeny.

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ. Soudní praxe dovodila, že-vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob-je nutno i v případě insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem předepsaném řádném vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ), mezi něž patří mimo jiné i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pohledávku. Tuto povinnost nelze mít proto za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, ledaže jde o řádný seznam majetku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu dle § 104 odst. 1 písm. a/ až c/ IZ) předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné-tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.

Ustanovení § 128 odst. 1 IZ stanoví, že insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice spojila insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 30.5.2011, který podala na předepsaném formuláři. V jeho kolonce č. 6 určené pro podání insolvenčního návrhu vyznačila, že navrhuje, aby soud rozhodl o jejím úpadku. Co do popisu rozhodujících skutečností osvědčujících tvrzený úpadek dlužnice uvedla, že má celkem tři závazky u třech věřitelů, z toho jeden vykonatelný, jež jsou po dobu delší 30 dnů po splatnosti, neboť vykonatelný závazek věřitele Raiffeisenbank, a.s. byl přiznán rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 63 Ro 4008/2007-8, z 5.11.2007, nevykonatelný závazek věřitele PPF B1 B.V.-pohledávka vzniklá z titulu smlouvy o úvěru č. 5501019239 u původního věřitele Home Credit, a.s.-závazek zesplatněn k 21.1.2008, své závazky nejsem schopna plnit, neboť podstatnou část svých peněžitých závazků neplním po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti s tím, že bez dalšího zadlužování není schopna dostát závazkům vůči věřitelům. Ze seznamu majetku vyplývá, že dlužnice vlastní běžné zařízení domácnosti víceméně bezcenné a má pohledávku za A.Balogovou ve výši 500 tis. Kč dle ústní dohody, jež je nedobytná, neboť uvedená osoba je nezvěstná. Ze seznamu závazků plyne, že má tři věřitele, vůči nimž má pohledávky v celkové výši 506.740,--Kč. Dlužnice má dva nevykonatelné závazky vůči věřiteli PPF B1 B.V. se sídlem Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, jež je právním nástupcem Home Credit, a.s. se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, IČO: 26978636, která jí poskytla úvěr ve výši 66.000,--Kč podle úvěrové smlouvy č. 5501019239, splatnost úvěru nastala ke dni 21.1.2008, a vůči věřiteli Profidebt, s.r.o. se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, IČO: 27221971, ve výši 360.740,--Kč, jež má původ ve smlouvě o úvěru č. 177792138, a jeden vykonatelný závazek vůči věřiteli Raiffeisenbank, a.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO: 49240901, ve výši 80.000,--Kč na základě rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 63 Ro 4008/2007-8, z 5.11.2007, s tím, že je vymáhán exekučně na základě exekučního příkazu vydaného exekutorem JUDr. Ondřejem Marešem, Exekutorský úřad Litoměřice, č.j. 124 EX 10022/08-10 ze 17.2.2009, exekuce je prováděna srážkami ze mzdy.

V insolvenčním návrhu sice dlužnice neoznačila věřitele s vyčíslením jejich pohledávek a údaji o jejich splatnosti, nicméně tyto údaje uvedla ve zpracovaném seznamu závazků, který k návrhu připojila. Jelikož tyto údaje podporují tvrzení dlužnice, že má závazky déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, čímž je naplněna domněnka její platební neschopnosti dle § 3 odst. 2 písm. b) IZ, a jelikož tuto domněnku nic nevyvrací, pokud dlužnice tvrdí, že úhrady všech svých závazků není schopna a potřebný disponibilní finanční majetek podle připojeného seznamu majetku vskutku nevlastní, pak dlužnice ve svém insolvenčním návrhu ve spojení s připojenými seznamy dle § 104 IZ nabídla dostatečná skutková tvrzení pro závěr, že se nachází v úpadku ve formě insolvence dle § 3 odst. 1 IZ.

Na základě těchto zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že insolvenční návrh dlužnice nevykazuje nedostatky bránící pokračovat v řízení, pro něž by bylo namístě tento návrh odmítnout dle § 128 odst. 1 IZ. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 23. dubna 2012

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová