3 VSPH 969/2010-P5-9
MSPH 91 INS 6985/2009 3 VSPH 969/2010-P5-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka JT eko s.r.o. v likvidaci, IČ: 27658511, se sídlem Praha 9, Lihovarská 1060, o odvolání věřitele označeného jako GJ cz, s.r.o. , proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. září 2010, č.j. MSPH 91 INS 6985/2009-P5-2,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 2. září 2010, č.j. MSPH 91 INS 6985/2009-P5-2, v bodě I. výroku odmítl přihlášku V&J Stavební, a.s. (dále jen věřitel) a v bodě II. výroku vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení se účast věřitele v tomto insolvenčním řízení končí. V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že vyhláškou soudu z 13.10.2009 bylo zahájeno insolvenční řízení vůči dlužníku JT eko, s.r.o. v likvidaci (dále jen dlužník) a usnesením tohoto soudu z 1.4.2010 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. V tomto usnesení byli vyzváni věřitelé, jež dosud nepřihlásili své pohledávky za dlužníkem, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění. Cituje § 173 odst. 1, § 188 odst. 2 a § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), vyslovil, že věřitel podal svou přihlášku včas, avšak insolvenční správce dlužníka jej 26.4.2010 vyzval podle § 188 odst. 2 IZ k opravě a doplnění přihlášky. Protože věřitelova přihláška nebyla ve lhůtě 15 dnů stanovené ve výzvě opravena ani doplněna, předložil ji insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k věřitelově přihlášce nepřihlíží, o čemž byl věřitel ve výzvě správcem poučen, a proto podle § 185 IZ rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení se odvolal subjekt označený GJ cz, s.r.o., i.s. JUDr. Ronald Němec a navrhl, aby ho odvolací soud zrušil, neboť přihláška věřitele splňuje veškeré zákonné požadavky s tím, že věřitel nedostal přihlášku v datu, jak tvrdí insolveční správce, věřitel přihlášku řádně vyplnil a doložil k ní veškeré zákonem požadované přílohy, a pokud insolvenčnímu správci nestačily, nebyl důvod pro odmítnutí přihlášky, neboť jeho požadavek není důvodný.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené MSPH 91 INS 6985/2009 3 VSPH 969/2010 pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 218 písm. b) o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Odvolací soud z obsahu insolvenčního spisu zjistil, že odvoláním napadené usnesení bylo doručeno zástupci věřitele Mgr. Janě Fořtové 8.9.2010, jak se podává z doručenky, na níž jmenovaný zástupce reagoval odvoláním, v němž však za odvolatele označil jiný subjekt (GJ cz, s.r.o.) než věřitele.

Odvolání bylo tedy podáno osobou neoprávněnou, neboť bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky jiného subjektu než odvolatele.

Odvolání podané osobou neoprávněnou odvolací soud proto podle § 218 písm. b) občanského soudního řádu odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 10. března 2011

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová