3 VSPH 965/2016-A-16
KSCB 28 INS 4790/2016 3 VSPH 965/2016-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenčním řízení dlužníka S-A-S STAVBY spol. s r.o., IČO 46980318, se sídlem Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo, zahájeném na návrh navrhovatele STAVBY KA-MI, spol. s r.o., IČO 04407598, Zemkova 1143/4, 616 00 Brno-Žabovřesky, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 4790/2016-A-3 ze dne 3. března 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 4790/2016-A-3 ze dne 3. března 2016 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením vyslovil Krajský soud v Českých Budějovicích v bodě I. výroku svou místní nepříslušnost (k projednání věci o insolvenčním návrhu dlužníka-S-A-S STAVBY spol. s r.o., dále jen dlužník ), v bodě II. výroku rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému.

V odůvodnění usnesení uvedl, že dne 29. 2. 2016 mu byl doručen insolvenční návrh navrhovatele STAVBY KA-MI, spol. s r.o. (dále jen navrhovatel ), kterým se navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužníka. Insolvenční soud, cituje § 11 odst. 1, § 105 odst. 1 a § 85 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen občanský soudní řád-o.s.ř. ) a § 7b odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon-IZ ), podle § 105 odst. 2 o.s.ř. vyslovil místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému, neboť sídlo dlužníka se nachází v obvodu tohoto soudu.

Shora uvedené usnesení napadl navrhovatel včasným odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a v řízení bylo pokračováno u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Namítl, že odvolání proti napadenému usnesení podal včas, neboť usnesení mu bylo doručeno dne 12. 3. 2016 a poslední den lhůty připadl na 29. 3. 2016. Příslušnost Krajského soudu v Českých Budějovicích zakládá na ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. Má za to, že k přikázání věci tomuto soudu jsou dány okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší, spolehlivější a důkladnější projednání. Poukazuje na ústavně zakotvený princip, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a že příslušnost soudu stanoví zákon. Z těchto důvodů isir.justi ce.cz se domnívá, že Krajský soud v Českých Budějovicích je soudem, jenž by se měl věcí zabývat.

Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákon o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 7a písm. a) IZ rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení.

Podle § 7b odst. 1 IZ pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 84, § 85 odst. 3 a § 85a o.s.ř., jež je v daném případě třeba aplikovat za účelem určení místní příslušnosti k řízení, je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (v insolvenčním řízení dlužníka, § 84), přičemž nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo (§ 85 odst. 3). Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka, tj. dlužníka (§ 85a).

Z uvedeného vyplývá, že pokud zákon nestanoví jinak, je místně a věcně příslušným soudem v insolvenčních věcech krajský soud, v jehož obvodu má dlužník, jenž je právnickou osobou, ke dni zahájení řízení své sídlo, čímž se rozumí sídlo zapsané v obchodním rejstříku.

Odvolací soud se plně ztotožnil se skutkovými zjištěními a z nich vyvozenými právními závěry soudu prvního stupně a pro stručnost na ně odkazuje, neboť z obsahu insolvenčního spisu a stejně tak z údajů zapsaných v obchodním rejstříku vyplývá, že dlužník má své sídlo v obvodu Okresního soudu ve Znojmě (příloha č. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích), který spadá do obvodu Krajského soudu v Brně (příloha č. 2).

K argumentaci navrhovatele, že věc má být přikázána z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Českých Budějovicích, odvolací soud dodává, že otázku delegace je na místě řešit až ve chvíli, kdy je v řízení postavena na jisto otázka věcné a místní příslušnosti. Jinými slovy, o možnosti přikázání z důvodu vhodnosti může rozhodnout jen věcně a místně příslušný soud, jímž je za dané situace Krajský soud v Brně.

Jen pro úplnost odvolací soud dodává, že odvolání navrhovatele bylo podáno včas, což je zjevné i z usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 4790/2016-A-11 ze dne 29. 4. 2016. Nebylo proto žádného důvodu na straně navrhovatele bránit se v podaném odvolání i argumentací týkající se včasnosti jeho podání.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolacích soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Praze dne 25. května 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková