3 VSPH 963/2012-A-29
KSHK 42 INS 2493/2012 3 VSPH 963/2012-A-29

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jind icha Havlovce v insolvenní vČci dlužníka: ABOS HK, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Na Sádkách 202, IýO: 26013398, zast. JUDr. Kamilem Podroužkem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Fráni Šrámka 1139/2, zahájené k návrhu vČ itel : a) GOL-STAV, s.r.o. se Praha 8-Kobylisy, T eboradická 1110/51, IýO: 28481119, b) PROSEKSTAV, s.r.o. se sídlem Praha 4-Braník, U Dubu 1349/14, IýO: 28545435, o odvolání vČ itele a) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. ervna 2012, .j. KSHK 42 INS 2493/2012-A-21,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. ervna 2012, .j. KSHK 42 INS 2493/2012-A-21, se z r u š u j e a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenní soud) zamítl insolvenní návrh v záhlaví uvedených vČ itel a) a b) (bod I. výroku), vyslovil, že žádný z úastník nemá právo na náhradu náklad ízení (bod II. výroku), insolvenním vČ itel m GOL-STAV, s.r.o. (dále jen navrhovatel a/) a PROSEKSTAV, s.r.o. (dále jen navrhovatel b/) uložil zaplatit spolenČ a nerozdílnČ ve lh tČ t í dn na urený úet insolvenního soudu soudní poplatek ve výši 2.000,-K (bod III. výroku) a souasnČ rozhodl, že navrhovateli a) vrátí jím složenou zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 45.000,-K po právní moci tohoto usnesení (bod IV. výroku).

V od vodnČní napadeného usnesení insolvenní soud uvedl, že insolvenní ízení bylo zahájeno k insolvennímu návrhu navrhovatele a), jenž tvrdil, že má za dlužníkem pohledávky v celkové výši 455.968,-K z titulu smluv o dílo, za další vČ itele dlužníka pak oznail navrhovatele b) se splatnou pohledávkou ve výši 247.588,-K. Navrhovatel b) k ízení p istoupil a tvrdil, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 247.588,-K a za další vČ itele oznail navrhovatele a) s pohledávkou 455.968,-K a Finanní ú ad v Hradci Králové. Soud pokraoval, že k jeho výzvČ p edložil dlužník soudu vyjád ení a zákonem vyžadované seznamy. Dlužník uznal závazek v i navrhovateli b) ve výši 247.588,-K s tím, že jej tomuto navrhovateli dne 3.5.2012 zaplatil. Dlužník uznal závazek v i navrhovateli a), avšak jen ve výši 150.000,-K, a pop el, že by mČl závazek v i Finannímu ú adu v Hradci Králové, nebo z jeho potvrzení se podává, že nemá žádné da ové nedoplatky; jiné závazky dlužník neeviduje, a proto navrhl zamítnutí insolvenních návrh .

Dále soud uvedl, že ve vČci na ídil jednání na den 11.6.2012, z nČhož se navrhovatel a) omluvil z d vod pracovní neschopnosti jednatele a požádal o odroení jednání, navrhovatel b) se k jednání bez omluvy nedostavil. Soud návrhu na odroení jednání navrhovatele a) nevyhovČl a vČc projednal v nep ítomnosti obou navrhovatel , provedl navrhovateli p edložené listinné d kazy a potvrzení Finanního ú adu v Hradci Králové, z nČhož se podává, že nemá žádnou pohledávku za dlužníkem. Dále uvedl, že dlužník p i jednání up esnil, že dluh v i navrhovateli b) uhradila t etí osoba z d vodu úink zahájeného insolvenního ízení. Z dlužníkova seznamu majetku a závazk zjistil, že mČl pouze dva vČ itele a dluh v i jednomu z nich-navrhovateli b) uhradil, resp. tak uinila t etí osoba. Konstatoval, že eviduje toliko p ihlášky obou navrhovatel , nebo se do insolvenního ízení další vČ itelé nep ihlásili.

Soud cituje ustanovení § 3 odst. 1 a § 143 odst. 1 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (IZ), dospČl k závČru, že navrhovatel b) nemá za dlužníkem pohledávku, takže dlužník má jediného vČ itele a není tak naplnČna podmínka vyžadující mnohost vČ itel , a proto návrhy obou navrhovatel podle § 143 IZ zamítl. SouasnČ podle § 4 odst. 1 písm. e) zák. . 549/1991, o soudních poplatcích, ve znČní zmČn a dopl k zavázal navrhovatele k zaplacení soudního poplatku a rozhodl o vrácení zálohy složené navrhovatelem a) podle § 108 odst. 1 IZ.

Toto usnesení napadl v zákonem stanovené lh tČ navrhovatel a) odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a vrátil insolvennímu soudu k dalšímu ízení. Namítl, že mu insolvenní soud od al možnost osobnČ se úastnit na ízeného ústního jednání, p estože se z nČho ádnČ z d vod pracovní neschopnosti omluvil. Pokraoval, že v ízení nebylo prokázáno, že byla pohledávka navrhovatele b) uhrazena dne 3.5.2012, nebo dlužník uvedl, že ji uhradil, avšak p i jednání tvrdil, že tak uinila t etí osoba, p iemž žádný d kaz o této úhradČ nebyl proveden a soud se spokojil toliko s tvrzením dlužníka o této úhradČ, aniž si toto tvrzení jakkoli ovČ il. StejnČ tak z stala nezodpovČzena otázka, na základČ jaké právní skutenosti uhradila navrhovateli b) uplatnČnou pohledávku t etí osoba. Uzav el, že napadené rozhodnutí je zatíženo procesní vadou spoívající v omezení jeho práv a považuje je za nep ezkoumatelné.

Navrhovatel b) se k odvolání navrhovatele a) nevyjád il.

Dlužník k odvolání navrhovatele a) namítl, že dle konstantní judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu nemusí být právnická osoba zastoupena svým jednatelem, ale i povČ eným zamČstnancem statutárního orgánu právnické osoby. Pokud jde o námitku odvolatele o neprovedení d kazu o úhradČ dluhu navrhovateli b), uvedl, že z protokolu o jednání ze dne 11.6.2012 se podává, že byl proveden d kaz o úhradČ tohoto dluhu, a p estože ve vyjád ení k insolvennímu návrhu omylem uvedl, že dluh uhradil, up esnil p i tomto jednání, že se tak stalo prost ednictvím t etí osoby, což na rozhodnutí nemohlo mít vliv, nebo dluh tohoto navrhovatele byl uhrazen.

Vrchní soud v Praze, aniž na izoval jednání [§ 94 odst. 2 písm. d) InsZ], p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející, a dospČl p itom k závČru, že odvolání navrhovatele a) je opodstatnČno.

Podle § 101 odst. 3 o.s. . nedostaví-li se ádnČ p edvolaný úastník k jednání a vas nepožádal z d ležitého d vodu o odroení, m že soud vČc projednat a rozhodnout v nep ítomnosti takového úastníka; vychází p itom z obsahu spisu a z provedených d kaz . Z uvedeného ustanovení vyplývá, že procesní aktivita úastník zásadnČ není nezbytná k tomu, aby soud mohl pokraovat v zahájeném ízení, i když jsou úastníci neinní, nestanoví-li zákon jinak; z tČchto d vod je možné jednat p i splnČní zákonem stanovených podmínek v nep ítomnosti úastníka a z jeho neinnosti dovozovat procesnČ významné závČry. D ležitost d vodu, pro který úastník žádá o odroení, posuzuje soud se z etelem ke všem okolnostem p ípadu. I když úastník ízení ve své žádosti uvádí d vod jinak zp sobilý vést k závČru o odroení jednání (dalšího jednání), není soud vždy povinen takový d vod akceptovat, a to zejména tehdy, není-li využíván v souladu se smyslem a úelem § 101 odst. 3 o.s. ., ale k zámČrným procesním obstrukcím, sledujícím p edevším bezd vodné protahování obanského soudního ízení a zvyšování náklad s tím spojených (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3358/2007 publikovaném v asopise Soudní judikatura . 21/2009).

Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že navrhovatel a) jednající svým jednatelem Františkem Srbem doruil dne 8.6.2012 insolvennímu soudu žádost o odroení z jednání na ízené na 11.6.2012 z d vodu pracovní neschopnosti tohoto jednatele s žádostí o odroení jednání na jiný termín, nebo má zájem se jednání osobnČ zúastnit. K omluvČ p ipojil rozhodnutí o doasné pracovní neschopnosti ze dne 8.6.2012, z níž se podává, že Fr. Srba byl uznán práce neschopným od 8.6.2012 a kontrola jeho zdravotního stavu byla stanovena na 15.6.2012. Z protokolu o jednání ze dne 11.6.2012 se podává, že v nČm insolvenní soud uvedl, že po vyvolání vČci bylo zjištČno, že navrhovatel a) omluvil svou úast z d vodu pracovní neschopnosti jednatele a požádal o odroení, navrhovatel b) se nedostavil bez omluvy. Nato soud vyhlásil usnesení, že se návrhu na odroení jednání nevyhovuje a že se bude jednat v nep ítomnosti navrhovatel ; jednání byl p ítomen právní zástupce dlužníka. Poté soud p istoupil k projednání obou návrh , provedení d kaz a ve vČci rozhodl.

Odvolací soud na základČ tČchto zjištČní dospČl k závČru, že omluva navrhovatele a) z jednání byla soudu zaslána vas (3 dny p ed jednáním) tak, aby soud mohl jednání event. odroit na jiný termín, p iemž shledal zp sobilým i její d vod. Odvolací soud má za to, že chování navrhovatele a) nelze považovat za obstrukní, vedené s cílem bezd vodnČ protahovat ízení, a dospČl k závČru, že rozhodnutím soudu prvního stupnČ podle § 101 odst. 3 o.s. . o nevyhovČní návrhu navrhovatele a) na odroení jednání bez jeho úasti p i jednání 11.6.2012 byla tomuto navrhovateli odejmuta možnost jednat p ed soudem. Na základČ výše uvedených závČr odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s. . zrušil, nebo se jedná o takovou vadu, že ízení nemČlo probČhnout, a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s. . vrátil vČc insolvennímu soudu k dalšímu ízení.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .). Dovolání se podává do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu, prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 11. zá í 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva