3 VSPH 962/2010-A-18
KSUL 45 INS 10243/2010 3 VSPH 962/2010-A-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka AGRO Hoštka a.s., IČ 49096150, Litoměřická 260, 411 72 Hoštka, zahájené na návrh věřitele KARIN-VACCU s.r.o., IČ 25708520, Na Truhlářce 21, 180 00 Praha 8, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. září 2010, č.j. KSUL 45 INS 10243/2010-A-8, a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. září 2010, č.j. KSUL 45 INS 10243/2010-A-10,

takto:

I. Odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. září 2010, č.j. KSUL 45 INS 10243/2010-A-8, se odmítá. II. Odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. září 2010, č.j. KSUL 45 INS 10243/2010-A-10, se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 10.9.2010, č.j. KSUL 45 INS 10243/2010-A-8, v bodě I. výroku odmítl insolvenční návrh věřitele KARIN-VACCU s.r.o. (dále jen navrhovatel) a v bodě II. výroku rozhodl o tom, že je navrhovatel povinen zaplatit dlužníku na náhradě nákladů řízení částku 105,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že insolvenční návrh navrhovatele neobsahoval všechny náležitosti stanovené v § 103 odst. 2 IZ. Navrhovatel ve svém návrhu neuvedl žádné konkrétní skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka; insolvenční návrh neobsahoval konkrétní údaje o dalším alespoň jednom věřiteli dlužníka (kromě navrhujícího věřitele samotného) se splatnou pohledávkou proti dlužníku, a uvedení skutečností prokazujících platební neschopnost dlužníka nebo jeho předlužení, ani skutečnosti, z nichž by vyplývalo naplnění podmínek fikce platební neschopnosti podle § 3 odst. 2 IZ. Soud proto insolvenční návrh podle § 128 odst. 1 IZ odmítl. O nákladech řízení rozhodl soud výrokem pod bodem II. tohoto usnesení podle § 7 odst. 1 IZ za použití § 146 odst. 3 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Soud prvního stupně usnesením č.j. KSUL 45 INS 10243/2010-A-13 ze dne 30.9.2010 dlužníkovi uložil, aby své odvolání ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnil tak, aby bylo patrno, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí a postupu soudu prvního stupně, jaká jsou skutková tvrzení a jaké navrhuje důkazy. Současně ho poučil, že dokud nebude odvolání řádně doplněno, soud k němu nebude za řízení přihlížet, a pokud jej navrhovatel ve lhůtě nedoplní, předloží jej soud odvolacímu soudu k rozhodnutí o něm.

Z uvedeného je zřejmé, že odvolatel, ač byl soudem prvního stupně poučen, své odvolání ve stanovené lhůtě nedoplnil. Dostatečně nevylíčil, v čem spatřuje nesprávnost napadeného usnesení, v čem spočívá nesprávný postup soudu prvního stupně, tedy neuvedl odvolací důvod podle § 205 o.s.ř.

Podle § 212a odst. 2 o.s.ř. usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) ve věcech uvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody.

Jelikož odvolatel své odvolání přes výzvu insolvenčního soudu řádně nedoplnil, a jeho odvolání proto neobsahuje odvolací důvody, odvolací soud odvolání podle § 43 a § 211 o.s.ř. za použití § 7 IZ odmítnul.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 4. dubna 2011

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová